Levercancer

Allmänt

Levern sitter uppe i högra delen av magen. Den har många viktiga uppgifter som att bryta ner avfallsprodukter från andra delar av kroppen och ta hand om och transportera bort giftiga ämnen som vi får i oss.

De flesta som får cancer i levern är äldre än 65 år och sjukdomen är något vanligare bland män än bland kvinnor. Varje år får cirka 350 personer levercancer. Man kan bli frisk efter behandling om cancern inte har hunnit sprida sig utanför levern och bilda metastaser, så kallade dottertumörer. Om cancern inte går att operera får man i stället behandling för att kunna leva så länge och så bra som möjligt med sjukdomen.

Symtom

Cancer i levern är svår att upptäcka tidigt eftersom levern har en stor reservförmåga. Därför tar det oftast tid innan man märker av några symtom.

Symtom kan vara att man känner en diffus känsla av obehag i buken under en längre tid, har feber, mår illa, inte har någon matlust eller går ner i vikt utan att man vet orsaken. Smärta i ryggen, i höjd med skulderbladen, som inte ger med sig kan också vara ett symtom. Ett annat tecken kan vara att hud och ögonvitor blir gulfärgade. Många får också klåda på kroppen.

Undersökningar och utredningar

Man brukar bli undersökt med ultraljud, datortomografi, laparoskopi eller magnetkamera. Ibland kan man behöva lämna ett vävnadsprov, en biopsi.

Efter bildundersökningarna får du en remiss till ett standardiserat vårdförlopp om den läkare som du träffar först misstänker att du kan ha levercancer.

Standardiserade vårdförlopp är ett sätt att organisera utredningen så att den går så snabbt som möjligt. Bland annat finns tider avsatta för de undersökningar du kan behöva göra.

Läkaren som skriver remissen berättar för dig varför du bör utredas enligt ett standardiserat vårdförlopp, vad det innebär och när du kan få besked om du har cancer eller inte.

Det går ofta fort att få kallelser till undersökningar i ett standardiserat vårdförlopp. Det är bra om du är tydlig med hur personalen säkrast når dig, så att du inte missar någon tid.

Om du har fått diagnosen levercancer och känner dig osäker på om du får den vård och behandling som är bäst för dig, kan du få en ny medicinsk bedömning, en så kallad second opinion. Då träffar du en annan läkare, oftast vid en annan specialistvårdsmottagning. Fråga din läkare om du vill veta mer om hur du kan få en ny medicinsk bedömning.

Behandling

Den vanligaste behandlingen vid levercancer är operation där själva tumören och ofta en del av levern runt om tumören tas bort. De allra flesta blir bra efter operationen om cancern inte är spridd utanför levern. I vissa fall kan hela levern tas bort och då får man därefter göra en levertransplantation.Alla tumörer är inte möjliga att operera bort.

När det inte går att operera levercancern får man lindrande behandling som också kallas palliativ vård. Det är en behandling som ges när en sjukdom inte kan botas utan bara lindras.

När ska man söka vård?

Om man har de symtom som beskrivs ovan ska man söka vård på en vårdcentral. Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för råd.

Senast uppdaterad:
2017-09-20
Redaktör:

Karin Lignell, 1177.se

Granskare:

Roger Henriksson, läkare, professor, specialist i cancersjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Helena Brändström, samordnare nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp vid Regionala cancercentrum i samverkan