Lagar i vården

Prover i vården sparas

Du kan behöva lämna prover när du undersöks i vården. Vanliga prover är blodprov och vävnadsprov. En del prover sparas i en så kallad biobank. Proverna sparas framför allt för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

En biobank är en samling prover som har tagits i hälso- och sjukvården eller tandvården. Prover i en biobank går att koppla till en person.

Hur proverna får sparas och användas är beskrivet i biobankslagen

I den här texten används ordet vård om både hälso- och sjukvård och tandvård.

Den här texten finns också på lätt svenska.

Du kan ändra hur prover används

De flesta prover som tas i vården förstörs efter att de har analyserats. En del prov sparas i en biobank.

Du har alltid rätt att ändra vad ditt sparade prov får användas till. Du som är vårdnadshavare bestämmer över ditt barns prover om barnet är under 13 år. Barnets rätt att själv vara med och bestämma ökar ju äldre hen blir.

Proverna kan förstöras om du inte vill att de sparas. Ett förstört prov är borta för alltid. Fundera därför noga innan du bestämmer dig för att prov ska förstöras.

Ändringarna skrivs in i din eller barnets journal.

Hur gör jag?

Du ändrar vad proven får användas till genom att fylla i och skriva under en blankett. Den heter Ändring av samtycke. Det finns särskilda blanketter för PKU-prov.

När barnet är mellan 13 – 14 år ska både barnet och vårdnadshavare fylla i och skriva under blanketten.

Barn som har fyllt 15 år fyller i och skriver under blanketten själv.

Du laddar ner blanketter på Biobank Sveriges webbplats.

Du skickar blanketten med post till den region där proven togs. Adresser hittar du på Biobank Sveriges webbplats.

Logga in på 1177.se

I en del regioner kan du ändra vad proven får användas till genom att logga in på 1177.se. Klicka på Alla övriga tjänster under rubriken Övriga tjänster. Skrolla ned och klicka på Samtycke prov i biobank.

Prov hos privata vårdgivare

Lämnade du prover hos en privat vårdgivare kontaktar du i stället den vårdgivaren för att få information om hur du gör ändringar.

Prov i forskningsstudier

Deltar du i en forskningsstudie och vill göra ändringar ska du kontakta den forskare som ansvarar för studien.

Varför sparas prover i en biobank?

Prover som samlas in i vården sparas och används för olika ändamål.

Här följer en förklaring till varför proverna sparas.

Din egen eller ditt barns vård

Det främsta skälet till att prover sparas är att din eller ditt barns vård ska bli så bra och säker som möjligt. Ett prov kan till exempel behöva undersökas igen om behandlingen inte ger önskad effekt. Sparade prov kan också jämföras med ett nytt prov för att se om svaret från en tidigare analys eller diagnos var rätt.

Utbildning och utveckling i vården

Sparade prov kan användas för utbildning av vårdpersonal. Proven kan också användas i arbetet med utveckling och kvalitet inom vården.

Forskning

Sparade prov kan användas i forskningsstudier för att bättre kunna förebygga och behandla sjukdomar. All forskning ska vara godkänd av Etikprövningsmyndigheten eller Läkemedelsverket.

Nya produkter

Sparade prover kan användas till att testa och utvärdera produkter som kan komma att användas i vården. Det kan till exempel vara insulinmätare eller mikroskop.

Utredning av skada

Sparade prov kan användas för att utreda om du har blivit skadad i vården. Du anmäler själv skadan. Läs om ersättning vid patientskada här.

Identifiering av en död person

Sparade prover kan vid behov användas för att identifiera en död person.

Prov som omfattas av smittskyddslagen

Prover som visar att du har en smittsam sjukdom kan sparas i en biobank. Det ingår som en del i arbetet med smittskydd. Du kan läsa om smittskyddslagen här.

PKU-prov på nyfödda

Ett PKU-prov är ett blodprov som tas på alla nyfödda barn i Sverige. Ibland kan provet tas även på äldre barn.

PKU-provet används för att hitta och behandla ovanliga och allvarliga medfödda sjukdomar.

Det finns särskilda blanketter på Biobank Sveriges webbplats om du vill ändra vad PKU-prov får användas till.

Personuppgifter och prover skyddas

Prover som sparas i vården förvaras så att obehöriga inte kan komma åt och använda dem. Personuppgifter som hör till provet skrivs in i journalen och i särskilda register.

Sparade prover i vården får till exempel inte användas för faderskapstest eller brottsutredningar. De får inte heller säljas.  

Vad är en biobank?

En biobank är en samling prover som har tagits i hälso- och sjukvården eller tandvården. Det kan till exempel vara blodprov eller vävnadsprov. Proverna förvaras säkert i särskilda frysar eller skåp.

Läs mer på 1177.se

Din journal

När du söker och får vård dokumenteras det i en journal. Det görs framför allt för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

Tystnadsplikt och sekretess

Det är viktigt att du känner förtroende för den personal du möter när du kontaktar vården. Därför har alla som arbetar inom hälso- och sjukvården tystnadsplikt.

Till toppen av sidan