بهداشت و درمان کودکان در وسترایوتالند

ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان BVC

Hälsobesök på barnavårdscentralen i Västra Götaland - persiskaThe content concerns Västra Götaland

ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان BVC

Visa innehåll som:
ملاقات 0 تا 14 روز پس از تولد

وقتی فرزندتان به دنیا آمد با درمانگاه کودکان (BVC) که برای فرزند خود انتخاب کرده اید تماس بگیرید. اولین ملاقات با درمانگاه کودکان معمولاً یک تا دو هفته پس از آمدن کودک به خانه انجام می شود. یک پرستار از درمانگاه کودکان به خانه شما می آید.

2 تا 8 هفتگی

وقتی کودک در سنین 2 تا 8 هفتگی است پرستار را در درمانگاه کودکان، ابتدا هر هفته و سپس یک هفته در میان با توجه به نیازهایتان، ملاقات می کنید.

3-5 ماهگی

وقتی کودک در سنین بین 3 تا 5 ماهگی است معمولاً یکبار در ماه و در صورت نیاز دفعات بیشتری به درمانگاه کودکان می آید.

6 ماهگی - ملاقات مشترک با پرستار و دکتر

وقتی کودک 6 ماه شود شما هم پرستار و هم دکتر را ملاقات می کنید.

8 ماهگی

وقتی کودک به سن 8 ماهگی برسد پرستار درمانگاه کودکان برای ملاقات شما به خانه تان می آید. به کودک امکان معاینه شدن در محیط خانه اش داده می شود.

10 ماهگی

وقتی کودک 10 ماهه می شود شماها پرستار را در درمانگاه کودکان ملاقات می کنید. با هم در بارۀ کودک حرف می زنید و صحبت های قبلی را پیگیری می کنید.

1 سالگی - ملاقات مشترک با پرستار و دکتر

وقتی کودک 1 ساله شود شما هم پرستار و هم دکتر را ملاقات می کنید.

18 ماهگی

وقتی کودک 18 ماه شود شما هم پرستار را ملاقات می کنید. شماها در بارۀ تندرستی و رُشدونمو کودک حرف می زنید و صحبت های جلسات قبلی ملاقات را پیگیری می کنید.

2 و نیم سالگی

وقتی کودک 2.5 ماه شود شما هم پرستار را ملاقات می کنید. شماها در بارۀ تندرستی و رُشدونمو کودک حرف می زنید و صحبت های جلسات قبلی ملاقات را پیگیری می کنید.

3 سالگی - ملاقات مشترک با پرستار و دکتر

وقتی کودک 3 ساله شود شما هم پرستار و هم دکتر را ملاقات می کنید.

4 ساله

وقتی کودک 4 ماه شود شما هم پرستار را ملاقات می کنید. شما باهم در بارۀ تندرستی و رُشدونمو کودک حرف می زنید و صحبت های جلسات قبلی ملاقات را پیگیری می کنید.

5 سالگی

وقتی کودک 5 ماه شود شما هم پرستار را ملاقات می کنید. شما بهمراه کودک در بارۀ حال او، وضعیت او در کودکستان، در بارۀ بازی و باهم بودن همنشینی صحبت می کنید. صحبت های قبلی را پیگیری می کنید. قد و وزن کودک اندازه گیری می شود و گاهی اوقات دید چشم او معاینه می شود.

To the top of the page