بهداشت و درمان کودکان در وسترایوتالند

ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان BVC

Hälsobesök på barnavårdscentralen i Västra Götaland - persiskaThe content concerns Västra Götaland

ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان BVC

Visa innehåll som:
اولین کنترل بهداشتی نوزاد در مرکز خدمات بهداشتی و درمانی کودکان در دوهفته اول پس از تولد

وقتی فرزندتان به دنیا آمد با درمانگاه کودکان (BVC) که برای فرزند خود انتخاب کرده اید تماس بگیرید. اولین ملاقات با درمانگاه کودکان معمولاً یک تا دو هفته پس از آمدن کودک به خانه انجام می شود. یک پرستار از درمانگاه کودکان به خانه شما می آید.

کنترل بهداشتی در مرکز خدمات بهداشتی و درمانی کودکان BVC از هفته 2 تا 8

وقتی کودک در سنین 2 تا 8 هفتگی است پرستار را در درمانگاه کودکان، ابتدا هر هفته و سپس یک هفته در میان با توجه به نیازهایتان، ملاقات می کنید.

کنترل بهداشتی در مرکز خدمات بهداشتی و درمانی کودکان BVC از 3 تا 5 ماهگی

وقتی کودک در سنین بین 3 تا 5 ماهگی است معمولاً یکبار در ماه و در صورت نیاز دفعات بیشتری به درمانگاه کودکان می آید.

کنترل بهداشتی در مرکز خدمات بهداشتی و درمانی کودکان BVC در 8 ماهگی

وقتی کودک به سن 8 ماهگی برسد پرستار درمانگاه کودکان برای ملاقات شما به خانه تان می آید. به کودک امکان معاینه شدن در محیط خانه اش داده می شود.

کنترل بهداشتی در مرکز خدمات بهداشتی و درمانی کودکان BVC در 10 ماهگی

وقتی کودک 10 ماهه می شود شماها پرستار را در درمانگاه کودکان ملاقات می کنید. با هم در بارۀ کودک حرف می زنید و صحبت های قبلی را پیگیری می کنید.

ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان BVC در سن 18ماهگی

وقتی کودک 18 ماه شود شما هم پرستار را ملاقات می کنید. شماها در بارۀ تندرستی و رُشدونمو کودک حرف می زنید و صحبت های جلسات قبلی ملاقات را پیگیری می کنید.

ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان در سن 2 و نیم سالگی

وقتی کودک 2.5 ماه شود شما هم پرستار را ملاقات می کنید. شماها در بارۀ تندرستی و رُشدونمو کودک حرف می زنید و صحبت های جلسات قبلی ملاقات را پیگیری می کنید.

ملاقات تندرستی در درمانگه کودکان BVC در سن 3 سالگی - ملاقات مشترک با پرستار و دکتر

وقتی کودک 3 ساله شود شما هم پرستار و هم دکتر را ملاقات می کنید.

ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان در سن 4 سالگی

وقتی کودک 4 ماه شود شما هم پرستار را ملاقات می کنید. شما باهم در بارۀ تندرستی و رُشدونمو کودک حرف می زنید و صحبت های جلسات قبلی ملاقات را پیگیری می کنید.

ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان BVC در سن 5 سالگی

وقتی کودک 5 ماه شود شما هم پرستار را ملاقات می کنید. شما بهمراه کودک در بارۀ حال او، وضعیت او در کودکستان، در بارۀ بازی و باهم بودن همنشینی صحبت می کنید. صحبت های قبلی را پیگیری می کنید. قد و وزن کودک اندازه گیری می شود و گاهی اوقات دید چشم او معاینه می شود.

To the top of the page