ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان BVC

ملاقات تندرستی در درمانگه کودکان BVC در سن 3 سالگی - ملاقات مشترک با پرستار و دکتر

Hälsobesök vid 3 år - teambesök med läkare och sjuksköterska - persiskaThe content concerns Västra Götaland

وقتی کودک 3 ساله شود شما هم پرستار و هم دکتر را ملاقات می کنید.

شماها در بارۀ تندرستی و رُشدونمو کودک حرف می زنید و صحبت های جلسات قبلی ملاقات را پیگیری می کنید. امکان صحبت در بارۀ ایفای نقش والدینی، زندگی روزمره خانواده، وضعیت کودک در کودکستان و ایمنی کودکان وجود دارد. فکر کنید چه مسائل و موارد مهمی وجود دارند که بخواهید با پرستار و دکتر مطرح کنید. معمولاً در بارۀ غذاهائی که کودک می خورد، چگونگی وعده های غذا در خانوادۀ شما، در بارۀ بازی و باهم بودن همنشینی صحبت می شود. عادات غذائی و تحرکات جسمی زود بوجود می آیند و می توانند روی تندرستی کودک در تمام طول عمر او تأثیر بگذارند. کودک معاینه می شود و می تواند قد و وزن خود را اندازه گیری کند. گاهی اوقات قدرت تکلم و پیشرفت زبان کودک پیگیری می شود.

To the top of the page