ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان BVC

ملاقات تندرستی در درمانگه کودکان BVC در سن 3 سالگی - ملاقات مشترک با پرستار و دکتر

Hälsobesök vid 3 år - teambesök med läkare och sjuksköterska - persiskaThe content concerns Västra Götaland

وقتی کودک 3 ساله شود شما هم پرستار و هم دکتر را ملاقات می کنید.

To the top of the page