ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان BVC

کنترل بهداشتی در مرکز خدمات بهداشتی و درمانی کودکان BVC از هفته 2 تا 8

Hälsobesök på BVC vid 2-8 veckor - persiskaThe content concerns Västra Götaland

وقتی کودک در سنین 2 تا 8 هفتگی است پرستار را در درمانگاه کودکان، ابتدا هر هفته و سپس یک هفته در میان با توجه به نیازهایتان، ملاقات می کنید.

در این ملاقات ها در بارۀ کودک و چگونگی والدین بودن صحبت می کنید و صحبت های قبلی را پیگیری می کنید. کودک معاینه شده و قد و وزن او اندازه گیری می شود.

در ملاقات 4 هفتگی پرستار و دکتر را باهم ملاقات می کنید. کودک معاینه می شود و شما فرصت پیدا می کنید در بارۀ کودک تعریف کرده و سوالات خود را مطرح کنید.

در ملاقات 6 هفتگی اولین نوبت واکسن علیه ویروس روتا (عامل بروز ناراحتی های روده و معده) ارائه می شود. این واکسن خوردنی و شیرین مزه است.

وقتی کودک در سن 6 تا 8 هفتگی است به مادر یک جلسه گفتگو با پرستار در بارۀ حال و تندرستی خودش پس از بارداری و زایمان ارائه می شود. در صورت وجود نیاز جلسات گفتگو با پرستار یا روانشناس ارائه می شود. همه کودکان حق دارند بدون خشونت بزرگ شوند، از اینرو در درمانگاه کودکان در بارۀ خشونت سوال می شود.

To the top of the page