ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان BVC

ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان در سن 4 سالگی

Hälsobesök på BVC vid 4 år - persiskaThe content concerns Västra Götaland

وقتی کودک 4 ماه شود شما هم پرستار را ملاقات می کنید. شما باهم در بارۀ تندرستی و رُشدونمو کودک حرف می زنید و صحبت های جلسات قبلی ملاقات را پیگیری می کنید.

کودک پرستار با هم یک پازِل می چینند و در بارۀ آنچه که برای بدن خوب است حرف می زنند. پرستار چگونگی حرکات، حرف زدن و فهمیدن کودک را مشاهده می کند. دید چشم کودک معاینه شده و  قد و وزن او اندازه گیری می شود.

معمولاً در بارۀ غذاهائی که کودک می خورد، چگونگی وعده های غذا در خانوادۀ شما، در بارۀ بازی و باهم بودن همنشینی صحبت می شود. عادات غذائی و تحرکات جسمی زود بوجود می آیند و می توانند روی تندرستی کودک در تمام طول عمر او تأثیر بگذارند.

To the top of the page