ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان BVC

کنترل بهداشتی در مرکز خدمات بهداشتی و درمانی کودکان BVC در یک سالگی – دیدار گروهی با پرستار و پزشک

Hälsobesök på BVC vid 1 år - teambesök med läkare och sjuksköterska - persiskaThe content concerns Västra Götaland

وقتی کودک 1 ساله شود شما هم پرستار و هم دکتر را ملاقات می کنید.

To the top of the page