ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان BVC

کنترل بهداشتی در مرکز خدمات بهداشتی و درمانی کودکان BVC در یک سالگی – دیدار گروهی با پرستار و پزشک

Hälsobesök på BVC vid 1 år - teambesök med läkare och sjuksköterska - persiskaThe content concerns Västra Götaland

وقتی کودک 1 ساله شود شما هم پرستار و هم دکتر را ملاقات می کنید.

باهم در بارۀ کودک حرف می زنید و صحبت های قبلی را پیگیری می کنید. امکان صحبت در بارۀ ایفای نقش والدینی، زندگی روزمره خانواده، تغذیه و ایمنی کودک وجود دارد. کودک معاینه شده و قد و وزن او اندازه گیری می شود.

واکسیناسیون

وقتی کودک 12 ماهه شود واکسن های دیفتری، کزاز، سیاه سُرفه، فلج اطفال، آنفلوانزای هموفیلی نوع ب، هپاتیت ب و پنوموکوک ارائه می شوند. این ها همان واکسن هایی هستند که در سن 3 و 5 ماهگی ارائه می شوند. در هر نوبت دو واکسن تزریقی در هر پا یک واکسن زده می شود. گاهی اوقات همزمان تزریق می شوند. خوب است کودک قبل از واکسن سیر و خوشنود باشد. هنگام واکسن زدن می توان کودک را شیر داد یا شیشه پستانکدار تغذیه کرد. همچنین می توان به کودک آب قند داد. این باعث می شود کودک واکسن را خفیف تر احساس کند. هنگام واکسن زدن کودک در بغل والدین می نشیند و می توان حواس او را با حباب صابون یا اسباب بازی پرت کرد. والدین به فرزند خود امنیت و آسایش می دهند. اگر پیش از واکسن زدن نامطمئن و نگران هستید با پرستار درمانگاه کودکان صحبت کنید.

To the top of the page