ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان BVC

ملاقات تندرستی در درمانگاه کودکان در سن 2 و نیم سالگی

Hälsobesök på BVC vid 2,5 år - persiskaThe content concerns Västra Götaland

وقتی کودک 2.5 ماه شود شما هم پرستار را ملاقات می کنید. شماها در بارۀ تندرستی و رُشدونمو کودک حرف می زنید و صحبت های جلسات قبلی ملاقات را پیگیری می کنید.

امکان صحبت در بارۀ ایفای نقش والدینی، زندگی روزمره خانواده، وضعیت کودک در کودکستان و ایمنی کودکان وجود دارد. معمولاً در بارۀ غذاهائی که کودک می خورد، چگونگی وعده های غذا در خانوادۀ شما، در بارۀ بازی و باهم بودن همنشینی صحبت می شود. عادات غذائی و تحرکات جسمی زود بوجود می آیند و می توانند روی تندرستی کودک در تمام طول عمر او تأثیر بگذارند.

پرستار با کودک بازی می کند تا ببیند کودک چگونه حرکت می کند، حرف می زند و می فهمد. کودک می تواند قد و وزن خود را اندازه گیری کند.

To the top of the page