فارسی/Persiska

بهداشت و درمان کودکان در وسترایوتالند

Barnhälsovård i Västra Götaland - persiskaThe content concerns Västra Götaland

Content - بهداشت و درمان کودکان در وسترایوتالند

Visa innehåll som:
بهداشت و درمان کودکان در وسترایوتالند

همه کودکان از حق دریافت بهداشت و درمان برخوردار بوده و برای مراجعه به درمانگاه کودکان (BVC) خوش آمد هستند. BVC مخفف Barnavårdscentral و بخشی از درمانگاه است.

To the top of the page