Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid ledgångsreumatism - RA

Ledgångsreumatism, reumatoid artrit, RA, är en kronisk inflammatorisk sjukdom som angriper kroppens leder. Inflammationen gör att du får ont och blir stel i lederna. Syftet med behandlingen är att dämpa inflammationen, lindra smärtan, ge ökad rörlighet och minska risken för framtida skador i lederna.

I sällsynta fall kan ledgångsreumatism leda till inflammation i andra organ, till exempel lungsäckarna, hjärtsäcken, blodkärlen eller ögonen.

De flesta med ledgångsreumatism behöver behandling

Om du har ledgångsreumatism behöver du få behandling så snart som möjligt. Ju tidigare du får behandling, desto större är möjligheterna att påverka sjukdomen och minska risken för skada.

Förändringar i lederna och minskad muskelstyrka kan komma mycket tidigt under sjukdomens förlopp. Redan efter ett år kan det finnas tecken på att ledbrosket har börjat brytas ner. För att undvika att du blir sämre fortsätter läkemedelsbehandlingen under lång tid om den fungerar bra och du inte får några besvärliga biverkningar.

Målet är att dämpa inflammationen

Syftet med läkemedelsbehandling är att dämpa inflammationen i lederna så mycket som möjligt och på så sätt förhindra att lederna skadas. Då minskar även stelhet, smärta och trötthet och du får bättre muskelstyrka och rörlighet. På sikt kan också andra negativa effekter av sjukdomen som benskörhet och åderförfettning minskas eller förhindras. En framgångsrik behandling gör att du kan fortsätta arbeta och leva som vanligt.

Olika läkemedel används

Det finns flera olika läkemedel som används vid ledgångsreumatism:

  • Antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel, NSAID, dämpar inflammationen och smärtan.
  • Smärtstillande läkemedel lindrar smärtan.
  • Kortison är det snabbast verkande inflammationsdämpande läkemedlet.
  • Antireumatiska läkemedel, även kallade DMARD, motverkar inflammationen.
  • Biologiska läkemedel kan hjälpa om du inte får tillräcklig effekt av andra läkemedel.

Olika behandlingsstrategier

Flera olika faktorer ligger bakom ledgångsreumatism. Därför kan du få en kombination av olika läkemedel som hämmar sjukdomen på olika sätt. Vilka läkemedel som behövs kan vara olika från person till person.

Vanligtvis får du ett långtidsverkande antireumatiskt läkemedel, oftast metotrexat, tillsammans med ett smärtlindrande och inflammationsdämpande läkemedel. Ofta får du kortisontabletter i låg dos under en period i väntan på att det antireumatiska läkemedlet ska börja verka. Du kan även behöva få en kortisonspruta i en eller flera leder för att snabbt bli bättre.

Om du inte får full effekt av metotrexat kan du kombinera den med ett eller flera andra långtidsverkande antireumatiska läkemedel, till exempel sulfasalazin, hydroxiklorokin eller klorokinfosfat. Undersökningar har visat att en kombination av dessa läkemedel kan ge mer effekt än varje läkemedel var för sig, utan att ge mer biverkningar.

Om du behöver ytterligare läkemedel tar läkaren ställning till om du ska få biologiska läkemedel.

Läs mer om de olika läkemedelsgrupperna i de följande kapitlen.

Behandlingen följs hela tiden upp

Det finns ingen behandling som gör att sjukdomen försvinner för gott, men den kan minska symtomen och i många fall ledskador.

Behandlingen följs upp fortlöpande för att se om den fungerar bra. Ett tecken på att inflammationen har dämpats är att blodprover visar att den så kallade sänkan och snabbsänkan, CRP, har sjunkit. I bästa fall kan också nedbrytningen av brosket i lederna bromsas eller stoppas. Detta kan undersökas med hjälp av röntgen, magnetkameraundersökning eller ultraljudsundersökning av lederna.

Behandlingen kan orsaka biverkningar, som kan påverka blodet och hur olika organ fungerar. Därför får du lämna blodprov regelbundet. Om proverna visar en påverkan kan du få göra ett uppehåll med läkemedlet eller minska dosen. Då återställs värdena och du får ingen permanent skada.

Om behandlingen inte fungerar som den ska kan du antingen få högre dos eller byta läkemedel. Det är olika för olika personer och det går inte alltid att säga på förhand vilken behandling som kommer att fungera bäst.

Till toppen av sidan