KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

Patientavgifter

Du får oftast betala en avgift när du besöker vården. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilken typ av vård du får. För vissa grupper är vården avgiftsfri. För dig som behöver mycket vård finns ett högkostnadsskydd.

Person som betalar med kort i receptionen. Fotografi.
Avgiften för ett besök kan variera men är oftast ganska lika i de olika regionerna.

Vad får jag betala?

Hälso- och sjukvården i Sverige finansieras till största delen genom skatten till regioner och kommuner. Den avgift som du betalar vid exempelvis ett läkarbesök är bara en liten del av vad det faktiskt kostar.

I den helt privata vården som inte finansieras genom någon region får du betala hela kostnaden själv. Det gäller till exempel vid plastikkirurgi som inte är medicinskt motiverad och operationer vid närsynthet som inte är medicinskt motiverade.

Avgifterna kan variera i olika regioner 

Regionerna kan i stort sett själva bestämma vilka avgifter du ska betala vid besök i vården. Men avgifterna är oftast ganska lika i de olika regionerna.

Det finns en begränsning i hur mycket du behöver betala för besök i öppenvården under ett år. Det kallas högkostnadsskydd. Du kan läsa mer om det senare i texten.

Det här gäller för den offentliga vården och för privata vårdgivare som har avtal med en region:

 • När du är inlagd på sjukhus betalar du en dygnsavgift som enligt lag får vara högst 100 kronor.
 • Du betalar de patientavgifter som gäller i den region där du får vården, om du väljer öppen- eller slutenvård i en annan region än den där du är folkbokförd.
 • Vissa regioner tar ut en avgift för transporter med ambulans eller helikopter.
 • En del regioner betalar tillbaka besöksavgiften om du har fått vänta en viss tid efter den utsatta tiden. Du kan bli även blir skyldig att betala besöksavgiften om du inte kommer till den avtalade tiden, och inte har avbokat eller ändrat den.   

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som är svensk medborgare men bor utomlands och som söker vård i Sverige.

Andra vårdgivare kan ha andra avgifter

Den vård som ges av sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården har andra avgifter.

Du som har en privat sjukvårdsförsäkring eller sjukvårdsförsäkring genom din arbetsgivare kan ha andra villkor för vilka avgifter du ska betala till den privata vårdgivare som försäkringen samarbetar med.

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Viss hälso- och sjukvård är helt avgiftsfri. Du får däremot betala för de läkemedel som skrivs ut under dessa besök.

Här följer exempel på vård som är avgiftsfri:

 • Besök på barnavårdscentraler är avgiftsfria.
 • Besök på barnmorskemottagningar när du är gravid är avgiftsfria.
 • Mammografiscreening i åldersgruppen 40–74 år är avgiftsfri.
 • Screening för livmoderhalscancer är avgiftsfri i åldersgruppen 23–64 år
 • Du som har fyllt 85 år eller är äldre betalar ingen avgift i öppenvården
 • I de flesta regioner betalar barn och ungdomar fram till 20-årsdagen inte någon avgift i öppen hälso- och sjukvård, till exempel vid besök på vårdcentral och ungdomsmottagningar. I vissa regioner gäller andra åldergränser. 
 • I skolhälsovården betalar du eller ditt barn inte någon besöksavgift. De vaccinationer som erbjuds där är avgiftsfria.
 • Har du en så kallad allmänfarlig sjukdom är det avgiftsfritt med undersökning, vård och behandling som minskar risken för smittspridning.
Västerbotten

Besök som är avgiftsfria i Västerbottens län

I Västerbottens län betalar du inte avgift för:

 • Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar till och med 19 års ålder.
 • Tandvård för barn och ungdomar till och med det år du fyller 23 år.
 • Besök för personer som är 85 år och äldre.
 • Besök vid barnavårdscentral och barnmorskemottagning.
 • Specialistmödravård.
 • Besök vid ungdomsmottagningar.
 • Undersökning, vård och behandling som minskar risken för smittspridning av allmänfarliga sjukdomar, till exempel klamydiatest.
 • Gynekologiskt cellprov.
 • Om du söker för psykisk ohälsa vid hälsocentral och är 22 år eller yngre.
 • Mammografiscreening för kvinnor mellan 40 och 74 år.
 • Receptförskrivning utan samband med besök hos regionanställd vårdpersonal eller privat vårdgivare som har avtal med regionen.
 • Laboratorieprovtagning i direkt anslutning till vårdbesök (under samma dag).
 • Akuta remissbesök hos specialistläkare.
 • Röntgen eller utredning vid klinisk fysiologi och klinisk neurofysiologi i samband med att du ligger på vårdavdelning, besöker en akutmottagning eller gör andra akuta besök.
 • Hembesök som vårdpersonal tagit initiativ till.
 • Hembesök, receptförskrivning och förlängning av recept i kommunernas särskilda boendeformer.
 • Hemsjukvårdsbesök av regionanställd personal.
 • Uppsökande munhälsobedömning till patientgrupper som har rätt till nödvändig tandvård.
 • Avancerad hemsjukvård, AHS.
 • Påfyllning av tablettdosett.
 • Injektion av psykofarmaka.
 • Antabusbehandling.
 • Sårvårdsmedel till patienter som kan förväntas behöva behandling under minst tre månader.
 • Inkontinensartiklar.
 • Rådgivning och annat personligt stöd till barn, unga och vuxna som tillhör personkretsen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
 • Funktionsträning av rörelse- och talförmåga.

Olika högkostnadsskydd

Det finns olika typer av kostnadsskydd för dig som behöver mycket vård. Det innebär att du efter att du har betalat en viss summa betalar mindre eller inte behöver betala alls för vården.

Högkostnadsskydd inom öppenvården

Det finns ett högsta belopp för hur mycket du behöver betala för hälso- och sjukvård i öppenvården under ett år. Högkostnadsskyddet gäller också om du söker vård i ett annat region än där du bor.

Läs mer om högkostnadsskyddet för öppenvård.

Högkostnadsskydd vid läkemedel

Det finns ett högkostnadsskydd för läkemedel som har skrivits ut av läkare, sjuksköterskor eller annan behörig personal i vården. Det innebär att du behöver betala högst 2 300 kronor per tolvmånadersperiod. Receptfria läkemedel ingår inte i högkostnadsskyddet. Alla läkemedel som skrivs ut finns inte heller med i högkostnadsskyddet.

Läkemedel inom högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år.

Läs mer om högkostnadsskydd för läkemedel.

Övriga högkostnadsskydd

Det finns också högkostnadsskydd för sjukresor och tekniska hjälpmedel som bestäms av regionerna. Det betyder att reglerna kan variera mellan olika regioner.

Västerbotten

Avgifter i öppenvård 2019

I Västerbotten gäller en enhetlig avgift på 200 kronor för öppenvård inom högkostnadsskyddet hos vårdgivare som regionen har avtal med. Enda undantagen är vissa vårdbesök som är avgiftsfria.

Besök som kostar 200 kronor

Gäller från och med 20 års ålder:

 • Besök hos läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, kurator, dietist, fysioterapeut, psykolog med flera. Avgiften gäller både mottagnings- och hembesök. Det gäller också när du träffar vårdpersonal digitalt, till exempel genom videosamtal.
 • Besök hos privat läkare, fysioterapeut eller psykoterapeut som har avtal med regionen.
 • Laboratorieprovtagning (undantag för laboratorieprovtagning samma dag som vårdbesök).
 • Röntgen eller utredning vid klinisk fysiologi och klinisk neurofysiologi.
 • Utprovning och anpassning av hjälpmedel.
 • Aortascreening för män.
 • Hälsoundersökning, tidigare kallad Västerbottensprojektet.

Gäller från och med det år du fyller 24 år:

 • Besök hos tandhygienist, tandläkare eller specialisttandläkare vid nödvändig tandvård och tandvård som led i sjukdomsbehandling. Gäller också personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar.

Vaccinationer

För vaccinationer betalar du 200 kronor per besök plus kostnaden för vaccinet. Undantagna är vaccinationer som ingår i barnhälsovårdsprogrammet och vissa andra vaccinationer, till exempel mot influensa, där andra beslut gäller.

Recept och intyg utan dröjsmål

Om du inte behöver träffa vårdpersonal kostar det inget att förnya ett recept eller få ett intyg. Men om du kräver att få ett recept eller intyg utskrivet samma dag måste du betala en avgift som motsvarar ett besök på mottagningen. Avgiften gäller oavsett ålder. Högkostnadsskydd gäller inte.

Intyg kan kosta mer

Vissa intyg är inte subventionerade. Det innebär att du betalar mer än vad själva vårdbesöket kostar. Det kan till exempel vara intyg för körkort, färdtjänst och faderskap. Många av de intyg som inte är subventionerade kostar 1 250 kronor inklusive moms. Personalen på vårdenheten kan informera dig om vad det begärda intyget kostar.

Avgifter för intyg i Västerbotten

Om du inte kommer till ett bokat besök

Om du inte kommer till ett avtalat besök och inte har meddelat det i förväg får du betala en avgift på 200 kronor. För gynekologiskt cellprov är avgiften 100 kronor.

Det gäller även barn- och ungdomar till och med 19 år. För barn och ungdomar som inte är myndiga är det barnets målsman som betalar avgiften.

En administrativ avgift på 50 kronor tillkommer. Högkostnadskyddet gäller inte om du inte kommer till ett bokat besök.

Om du får vänta över 30 minuter

Gör du ett tidsbeställt besök och inte får träffa vårdpersonalen inom 30 minuter utan förklaring har du rätt att få tillbaka din patientavgift. Begär återbetalning vid besöket.

Sent avbokat besök

Ställer vårdgivaren in ett bokat besök med så kort varsel att du har haft personliga utgifter inför besöket kan du begära ersättning. Det kan till exempel vara förlorad arbetsinkomst eller kostnader för resan. Personalen på mottagningen kan ge information om hur du gör för att begära ersättning.

Har du själv avbokat ditt besök mindre än 24 timmar innan den bokade tiden måste du betala för besöket ändå.

Avgifter för hjälpmedel

Ett besök för att prova ut eller anpassa ett hjälpmedel kostar 200 kronor. För vissa hjälpmedel betalar du också en avgift.

Den som förskriver hjälpmedel kan informera om vilka du ska betala för. Förskrivaren kan till exempel vara arbetsterapeut, synpedagog eller fysioterapeut beroende på vilken typ av hjälpmedel det är. Barn och ungdomar till och med 19 år betalar inga egenavgifter.

Avgift för att ligga inne på sjukhus

Blir du inlagd på sjukhus i Västerbottens län får du betala 100 kronor för varje dygn du vårdas. 

En partner som övernattar på BB-avdelning betalar också 100 kronor.

Regionen har ett högkostnadstak som innebär att du inte behöver betala mer än 1 200 kronor per 30-dagarsperiod om du vårdas på sjukhus.

Är du under 40 år och har aktivitetsersättning eller sjukersättning betalar du 50 kronor per dygn. Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen avgift. En person som är anhållen eller vårdas för allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen betalar ingen vårdavgift.

Betala med kort, faktura eller autogiro

Här hittar du information om olika sätt att betala för besök i vården.

När du besöker en vårdenhet i Region Västerbotten kan du betala med:  

• kontokort i första hand. 
• faktura eller autogiro i andra hand. 

Om inget av de alternativen fungerar för dig kan du betala med kontanter.

Autogiro

Med autogiro betalas dina fakturor automatiskt på förfallodagen, under förutsättning att det finns tillräckligt med pengar på ditt konto.

Om du använder autogiro så skickas fakturan till dig som vanligt, men det står på fakturan att beloppet dras via autogiro. Stämmer uppgifterna på fakturan kommer pengarna att dras från det konto du har anslutit till autogiro.

Hur skaffar jag autogiro?

Du anmäler att du vill ha autogiro genom att fylla i och underteckna en blankett för medgivande om autogiro.

Du kan också beställa blanketten från ekonomistab, kundfakturering.

Skicka blanketten med uppgifter och underskrift till:

Region Västerbotten
Ekonomistaben, kundfakturering
901 85 Umeå

Blanketten gäller inte för dig som har frisktandvårdsavtal med folktandvården. Då ska du istället kontakta din tandvårdsklinik.

Ladda ner medgivandeblankett för autogiro, pdf, öppnas i nytt fönster

Hur säger jag upp mitt autogiro?

Tjänsten autogiro gäller tills vidare. Vill du avsluta ditt autogiro kontaktar du din bank eller regionens ekonomistab, kundfakturering.

Betala en faktura

För att betala en faktura till regionen använder du bankgiro. Det är olika bankgironummer för olika fakturor.

• Sjukvård 5380-2500
• Tandvård 5479-3757
• Övrigt  5728-3046
• Bidrag med mera. 5728-3061, inget OCR-referensnummer
• VL-Inkasso 5728-3178

Kom ihåg att ange OCR-referensnumret som står på fakturan när du betalar.

Betalning från utlandet 

IBAN: SE19 8000 0842 0251 3216 7536
BIC SWEDSESS
Collections and Documentary Credits to Swedbank
SE-105 34  Stockholm, Sweden. 

Faktureringsavgift

Om du uteblir från ett avtalat besök inom sjukvård eller tandvård tillkommer en faktureringsavgift på 50 kronor.

Betala med e-faktura

Det går för närvarande inte att betala fakturor från regionen med e-faktura.

Frågor om betalning av faktura

E-post: kundfakturafragor@regionvasterbotten.se
Telefon: 090-785 00 00 (växel)

Regler för fakturering och krav

Anmärkning

Om du tycker att du fått en felaktig faktura, ska du göra en anmärkning mot fakturan senast åtta dagar efter fakturadatum. Telefonnummer och e-post står på fakturan. 

Betalningsvillkoret är 30 dagar.

Inkasso

Om en faktura är obetald efter förfallodagen skickas ett inkassokrav. Med inkassokravet tillkommer en avgift på 180 kronor och dröjsmålsränta enligt räntelagen. Regionen skickar bara ut betalningspåminnelser för vårdfakturor till andra regioner och till de kunder som har frisktandvårdsavtal.

Kronofogden

Om en faktura fortfarande är obetald efter inkassokravets förfallodag kan regionen lämna in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten.

Avgifter inom tandvård

Tandvården är avgiftsfri till och med det år du fyller 23 år.

I tandvården gäller andra regler för avgifter och ett annat högkostnadsskydd än inom hälso- och sjukvården. Du betalar en större del av kostnaden själv.

Vid vissa särskilda tillfällen kan tandvård ges till samma avgifter som öppen hälso- och sjukvård.

Här kan du läsa mer om tandvårdsstödet och avgifter vid tandvård.

Avgifter för utländska medborgare

Du behöver ett europeiskt sjukförsäkringskort om du kommer från ett annat EU-land, ett EES-land eller Schweiz. Det kallas också EU-kort och visar att du har rätt till akut, nödvändig vård till vanlig patientavgift i Sverige. Har du inte det kan du få betala hela vårdkostnaden själv.

Du som vill ha planerad vård som inte är akut och inte vill betala mer än patientavgiften behöver ha ett intyg som visar att ditt hemland betalar vården.

Du som kommer från något land utanför EU, EES och Schweiz får nästan alltid betala hela vårdkostnaden själv, oavsett om det handlar om akut eller planerad vård

Här kan du läsa mer om vård av personer från andra länder.

Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd

För dig om är vuxen och söker asyl i Sverige gäller särskilda regler. Detsamma gäller om du vistas i Sverige utan tillstånd. Barn som är yngre än 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn som är bosatta i regionen.

Här kan du läsa mer om vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige.

Om du blir sjuk utomlands

Det europeiska sjukförsäkringskortet ger dig som bor i Sverige rätt till akut och nödvändig vård i andra EU-, EES-länder och Schweiz. Vården får du till samma avgift som det landets egna invånare. Du beställer kortet från Försäkringskassan.

Du kan få ersättning i efterhand från Försäkringskassan för vård som du har fått i annat EU-land eller EES-land. Om du behöver vård utanför EU, EES-länderna och Schweiz kan du i de allra flesta länder inte få dina kostnader ersatta, vare sig från Sverige eller från det land du vistas i. Det är därför viktigt att du har en försäkring som gäller.

Här kan du läsa mer om vård utomlands.

På Försäkringskassans webbplats kan du också läsa mer om att resa utomlands.

Om du inte är nöjd

Du ska förstå den information som du får om kostnader och avgifter. Kontakta den mottagning där du fick vård om du har frågor om vad vården kostar.

I varje region finns en patientnämnd som du kan kontakta om du är missnöjd eller har frågor kring avgifter som du har betalat.

Läs mer Om du inte är nöjd med vården.

Till toppen av sidan