Kostnader och ersättningar

Patientavgifter och högkostnadsskydd

Du får oftast betala en avgift när du besöker vården. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilken typ av vård du får. Vissa besök i vården är avgiftsfria. Det finns också en gräns för hur mycket du behöver betala för vård, det kallas för högkostnadsskydd.

Vad får jag betala?

Hälso- och sjukvården i Sverige finansieras till största delen genom skatten till regioner och kommuner. Det innebär att den avgift som du betalar vid exempelvis ett läkarbesök bara är en liten del av vad det faktiskt kostar.

I den helt privata vården som inte finansieras genom någon region får du betala hela kostnaden själv. Det gäller till exempel vid plastikkirurgi som inte är medicinskt motiverad och vid operationer vid brytningsfel i ögat som inte är medicinskt motiverade.

Avgifterna kan variera i olika regioner 

Regionerna kan i stort sett själva bestämma vilka avgifter du ska betala. Men avgifterna är oftast ganska lika i de olika regionerna.

Det här gäller för den offentliga vården och för privata vårdgivare som har avtal med en region:

 • Du betalar de patientavgifter som gäller i den region där du får vården. Det gäller även för dig som väljer vård i en annan region än den där du är folkbokförd.
 • Vissa regioner tar ut en avgift för transporter med ambulans eller helikopter.
 • En del regioner betalar tillbaka besöksavgiften om du har fått vänta en viss tid efter din utsatta besökstid.
 • Du kan även bli skyldig att betala besöksavgiften om du inte kommer till den avtalade tiden, och inte har avbokat eller ändrat den.   

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som är svensk medborgare men bor utomlands och som söker vård i Sverige.

Andra vårdgivare kan ha andra avgifter

Den vård som ges av sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården har andra avgifter.

Du som har en privat sjukvårdsförsäkring eller en sjukvårdsförsäkring genom din arbetsgivare kan ha andra avgifter och villkor för vården när du använder dig av försäkringen.

Västerbotten

Avgifter i Västerbotten

Besök som kostar 300 kronor

När du har fyllt 20 år betalar du 300 kronor för:

 • Besök hos läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, kurator, dietist, fysioterapeut, psykolog med flera. Avgiften gäller både mottagnings- och hembesök.
 • Besök hos privat läkare, fysioterapeut eller psykoterapeut som har avtal med regionen.
 • Laboratorieprovtagning, med undantag för laboratorieprovtagning samma dag som vårdbesök.
 • Röntgen eller utredning vid klinisk fysiologi och klinisk neurofysiologi.
 • Utprovning och anpassning av hjälpmedel.
 • Aortascreening för män.
 • Hälsoundersökning, VHU. För dig som fyller 40, 50 eller 60 år.

Från och med det år du fyller 24 år betalar du 300 kronor för:

 • Besök hos tandhygienist, tandläkare eller specialisttandläkare vid nödvändig tandvård och tandvård som led i sjukdomsbehandling. Gäller också personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar.

Besök på distans kostar 200 kronor

Ett vårdbesök på distans, till exempel genom video eller telefon kostar 200 kronor. Den avgiften gäller också internetbehandlingar, till exempel KBT via internet.

Vaccinationer

För vaccinationer betalar du 300 kronor per besök plus kostnaden för vaccinet. Undantagna är vaccinationer som ingår i barnhälsovårdsprogrammet och vissa andra vaccinationer, till exempel mot influensa, där andra avgifter gäller. Avgifter för vaccination ingår inte i högkostnadsskyddet.

Recept utan dröjsmål

Om du inte behöver träffa vårdpersonal kostar det inget att förnya ett recept. Men om du kräver att få ett recept utskrivet samma dag måste du betala en avgift på 300 kronor. Högkostnadsskydd gäller inte.

Intyg kan kosta mer

Vissa åtgärder eller tjänster är inte subventionerade. Det kan till exempel vara intyg för färdtjänst eller sjukintyg för avbokning av en utlandsresa. Många av de intyg som inte är subventionerade kostar 1 250 kronor inklusive moms. Personalen på vårdenheten kan informera dig om vad det begärda intyget kostar.

Avgifter för intyg i Västerbotten

Om du inte kommer till ett bokat besök

Om du inte kommer till ett avtalat vårdbesök och inte har meddelat det i förväg får du betala en avgift på 300 kronor. Det tillkommer också en administrativ avgift på 50 kronor.

Om du inte kommer till ett avtalat besök på en folktandvårdsklinik får du betala 500 kronor samt en administrativ avgift på 50 kronor.

För barn och ungdomar som inte är myndiga är det du som vårdnadshavare som betalar avgiften.

Högkostnadskyddet gäller inte om du inte kommer till ett bokat besök.

Om du får vänta över 30 minuter

Du har rätt att få tillbaka din patientavgift om du har bokat tid och inte får träffa vårdpersonalen inom 30 minuter utan förklaring. Begär återbetalning vid besöket.

Sent inställt besök

Ställer vårdgivaren in ett bokat besök med så kort varsel att du har haft personliga utgifter inför besöket kan du begära ersättning. Det kan till exempel vara förlorad arbetsinkomst eller kostnader för resan. Personalen på mottagningen kan ge information om hur du gör för att begära ersättning.

Har du själv avbokat ditt vårdbesök mindre än 24 timmar innan den bokade tiden måste du betala för besöket ändå. Avgiften är 300 kronor och det tillkommmer också en administrativ avgift på 50 kronor.

Hos folktandvården gäller särskilda regler och avgifter för sen avbokning. Läs mer i texten Vad kostar tandvård?

Avgifter för hjälpmedel

Ett besök för att prova ut eller anpassa ett hjälpmedel kostar 300 kronor. För vissa hjälpmedel betalar du också en avgift.

Den som förskriver hjälpmedel kan informera om vilka du ska betala för. Förskrivaren kan till exempel vara arbetsterapeut, synpedagog eller fysioterapeut beroende på vilken typ av hjälpmedel det är. Barn och ungdomar till och med 19 års ålder betalar inga avgifter.

Avgift för att ligga inne på sjukhus

Blir du inlagd på sjukhus i Västerbotten får du betala 130 kronor för varje dygn du vårdas. 

En partner som övernattar på BB-avdelning betalar 350 kronor.

Regionen har ett högkostnadstak som innebär att du inte behöver betala mer än 1 200 kronor för varje 30-dagarsperiod som du vårdas på sjukhus.

Är du under 40 år och har aktivitetsersättning eller sjukersättning betalar du 65 kronor per dygn. Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen avgift.

En person som är anhållen eller vårdas för allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen betalar ingen vårdavgift.

Betala med kort, faktura eller autogiro

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Viss hälso- och sjukvård är helt avgiftsfri. Du får däremot betala för de läkemedel som skrivs ut under dessa besök.

Här följer exempel på vård som är avgiftsfri:

 • Besök på barnavårdscentraler, BVC, är avgiftsfria.
 • Besök på barnmorskemottagningar för gravida är avgiftsfria.
 • De undersökningar med mammografi som kvinnor över 40 år regelbundet kallas till är avgiftsfria.
 • De gynekologiska cellprovtagningar som kvinnor över 23 år regelbundet kallas till är avgiftsfria.
 • Du som har fyllt 85 år eller är äldre betalar ingen avgift i öppenvården. 
 • I de flesta regioner betalar barn och ungdomar fram till 20-årsdagen inte någon avgift i öppenvården, till exempel vid besök på en vårdcentral eller en ungdomsmottagning. I vissa regioner gäller andra åldersgränser. 
 • I skolhälsovården betalar du eller ditt barn inte någon besöksavgift. De vaccinationer som erbjuds där är avgiftsfria.
 • Du som har en så kallad allmänfarlig sjukdom behöver inte betala för undersökningar, vård och behandling som minskar risken för smittspridning.
Västerbotten

Fler besök som är avgiftsfria i Västerbottens län

Föutom ovanstående avgiftsfri hälso- och sjukvård behöver du i Västerbottens län inte heller betala någon avgift för följande besök:

 • Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar till och med 19 års ålder.
 • Tandvård för barn och ungdomar till och med det år du fyller 23 år.
 • Specialistmödravård.
 • Besök vid ungdomsmottagningar.
 • Tobaksavvänjning, fysiska och digitala besök på hälsocentral eller tobakspreventiv mottagning.
 • Om du söker för psykisk ohälsa vid hälsocentral och är 22 år eller yngre.
 • Besök i öppenvården för dig som har ett allvarligt psykiatriskt tillstånd som du har haft eller förväntas att ha under minst ett år. Du får ett frikort utfärdat av psykiatrisk klinik.
 • Receptförskrivning utan samband med besök hos regionanställd vårdpersonal eller privat vårdgivare som har avtal med regionen.
 • Laboratorieprovtagning i direkt anslutning till vårdbesök och under samma dag.
 • Blodprovtagning för att mäta PSA-värde. Det gäller dig som har fått ett erbjudande via brev om regelbunden prostatacancertestning.
 • Akuta remissbesök hos specialistläkare.
 • Röntgen eller utredning vid klinisk fysiologi och klinisk neurofysiologi i samband med att du ligger på vårdavdelning, besöker en akutmottagning eller gör andra akuta besök.
 • Hembesök som vårdpersonal tar initiativ till.
 • Hembesök, receptförskrivning och förlängning av recept i kommunernas särskilda boendeformer.
 • Hemsjukvårdsbesök av regionanställd personal.
 • Munhälsobedömning i hemmet för dig som har rätt till nödvändig tandvård.
 • Avancerad hemsjukvård, AHS.
 • Påfyllning av tablettdosett.
 • Injektion av psykofarmaka.
 • Antabusbehandling.
 • Sårvårdsmedel till dig som kan förväntas behöva behandling under minst tre månader.
 • Inkontinensartiklar.
 • Rådgivning och annat personligt stöd till barn, unga och vuxna som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
 • Funktionsträning av rörelse- och talförmåga.

Olika högkostnadsskydd

Det finns olika typer av kostnadsskydd för dig som behöver mycket vård. Det innebär att du efter att du har betalat en viss summa betalar mindre eller inte behöver betala alls för vården.

Högkostnadsskydd inom öppenvården

Det finns ett högsta belopp för hur mycket du behöver betala för hälso- och sjukvård i öppenvården under ett år. Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Det kan till exempel vara besök hos allmänläkare eller sjuksköterska på en vårdcentral. Högkostnadsskyddet gäller också om du söker vård i en annan region än där du bor.

Läs mer om högkostnadsskyddet för öppenvård.

Högkostnadsskydd när du är inlagd på sjukhus

Du som är inlagd på sjukhus betalar en avgift som enligt lag får vara högst 130 kronor per dygn. I vissa regioner finns det ytterligare begränsningar i hur mycket du behöver betala när du är inlagd på sjukhus, till exempel om du är inlagd under en längre tid.

Högkostnadsskydd för läkemedel

De flesta receptbelagda läkemedel och vissa receptfria läkemedel ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel.

Läkemedel inom högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år.

Läs mer om högkostnadsskydd för läkemedel.

Övriga högkostnadsskydd

Det finns också högkostnadsskydd för sjukresor och tekniska hjälpmedel som bestäms av regionerna. Det betyder att reglerna kan variera mellan olika regioner.

Avgifter inom tandvård

Tandvården är avgiftsfri till och med det år du fyller 23 år.

I tandvården gäller andra regler för avgifter och ett annat högkostnadsskydd än inom hälso- och sjukvården. Du betalar en större del av kostnaden själv.

Vid bland annat vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar kan du få tandvård till samma avgifter som i öppna hälso- och sjukvården.

Här kan du läsa mer om tandvårdsstödet och avgifter vid tandvård.

Avgifter om du är från ett annat land

Du behöver ett europeiskt sjukförsäkringskort om du kommer från ett annat EU-land, ett EES-land eller Schweiz. Det kallas också EU-kort och visar att du har rätt till akut, nödvändig vård till vanlig patientavgift i Sverige. Har du inte det kan du få betala hela vårdkostnaden själv.

Du som vill ha planerad vård som inte är akut och inte vill betala mer än patientavgiften behöver ha ett intyg som visar att ditt hemland betalar vården.

Du som kommer från något land utanför EU, EES och Schweiz får nästan alltid betala hela vårdkostnaden själv, oavsett om det handlar om akut eller planerad vård

Här kan du läsa mer om vård av personer från andra länder.

Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd

För dig om är vuxen och söker asyl i Sverige gäller särskilda regler. Detsamma gäller om du vistas i Sverige utan tillstånd. Barn som är yngre än 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn som är bosatta i regionen.

Här kan du läsa mer om vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige.

Om du inte är nöjd

Du ska förstå den information som du får om kostnader och avgifter. Kontakta den mottagning där du fick vård om du har frågor om vad vården kostar.

I varje region finns en patientnämnd som du kan kontakta om du är missnöjd eller har frågor kring avgifter som du har betalat.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården.

Mer på 1177.se

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Vård utomlands

Om du blir sjuk och behöver vård i ett land utanför Sverige gäller olika regler beroende på vilket land du är i och hur snabbt du behöver få vård.

Vad kostar tandvård?

Vad du betalar för tandvård varierar mellan olika mottagningar. Därför kan det löna sig att jämföra priser innan du väljer tandläkare eller tandhygienist.

Läkemedel på recept – kostnader

Staten ger ekonomiskt stöd när du behöver läkemedel och en del andra varor vid vissa sjukdomar. Det kallas för att staten subventionerar. De flesta läkemedel som skrivs ut på recept är subventionerade. Detta skydd mot höga kostnader kallas i dagligt tal för högkostnadsskyddet.

Till toppen av sidan