Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid hjärtsvikt

Hjärtsvikt innebär att att hjärtats förmåga att arbeta är nedsatt. Du får behandling med läkemedel om du har hjärtsvikt. Syftet med behandlingen är att underlätta hjärtats arbete och motverka att du blir sjukare.

Den här texten beskriver olika typer av läkemedel som används vid hjärtsvikt.

Här kan du läsa mer om hjärtsvikt.

Läkemedel som används vid hjärtsvikt

Här är några exempel på olika typer av läkemedel som används som basbehandling vid hjärtsvikt:

 • natriumglukossamtransportör 2-hämmare, som också kallas SGLT2-hämmare
 • angiotensin converting enzyme, som också kallas ACE-hämmare
 • angiotensin-neprilysinhämmare, som också kallas ARNI
 • betablockerare
 • mineralkortikoidreceptorantagonister, som också kallas MRA

Utöver basbehandlingen kan du även få något av dessa läkemedel:

Vilket läkemedel utöver basbehandlingen som läkaren väljer kan bero på vilka besvär du har och om du har andra sjukdomar.

Ibland kan läkemedel ge biverkningar

Alla läkemedel kan ge oönskade effekter. En del personer får biverkningar av en läkemedelsbehandling, andra inte. Ibland minskar biverkningarna efter en tid. Kontakta din läkare om du har besvärliga biverkningar. Du kan behöva få en annan dos, prova ett annat läkemedel eller kanske en helt annan typ av behandling.

När får jag de olika läkemedlen?

Du som har hjärtsvikt brukar få en basbehandling som består av fyra olika läkemedel. Läkemedlen är ACE-hämmare eller ARNI tillsammans med betablockerare, MRA och SGLT2- hämmare.

Ytterligare behandling

Utöver det kan du även behöva vätskedrivande läkemedel. Ibland kan man även behöva få behandling med digitalis, nitrater eller ivabradin.

SGLT2-hämmare

SGLT2-hämmare är en grupp läkemedel som verkar genom att blockera ett protein i njurarna. Det gör att halten av blodsocker, salt och vatten minskar i kroppen, och i stället kommer ut genom urinen. Det avlastar hjärtat och minskar symtomen. Samtidigt minskar risken att du blir allvarligt sjuk och behöver vårdas på sjukhus.

Att tänka på när du tar SGLT2-hämmare

Vid lågt kolhydratintag, uttorkning eller hög alkoholkonsumtion finns risk för syraförgiftning, så kallad ketoacidos. Det är ovanligt men ett allvarligt tillstånd som kan bli livshotande om det inte behandlas.

Du kan behöva göra ett uppehåll i behandlingen vid följande symtom:

 • Du får en infektion med hög feber.
 • Du får en akut allvarlig sjukdom.
 • Du får kräkningar eller diarré.

Graviditet och amning

Prata med en läkare om du behöver ta SGLT2-hämmare när du är gravid eller ammar.

Biverkningar

Du som tar SGLT2-hämmare kan ha lättare att få urinvägsinfektion och svamp i underlivet.

Exempel på SGLT2-hämmare som används vid hjärtsvikt

Läkemedel som innehåller följande:

 • dapagliflozin
 • empagliflozin.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

ACE-hämmare

Angiotensin-2 är ett ämne i kroppen som gör att blodkärlen drar ihop sig. Då stiger blodtrycket kraftigt. Ämnet bildas i kroppen med hjälp av ett enzym som heter angiotensin converting enzyme, och förkortas ACE. Genom att läkemedlet minskar halten av angiotensin-2 vidgas blodkärlen och avlastar hjärtat.

Att tänka på

När du börjar med ACE-hämmare kan du behöva börja med en låg dos och sedan öka den gradvis. Du kan annars få besvär med yrsel på grund av det sänkta blodtrycket.

Graviditet och amning

Du ska inte ta läkemedlet när du är gravid eller ammar.  

Biverkningar

Du kan få en eller flera av följande biverkningar:

 • Du kan få besvär av torrhosta.
 • Du kan bli yr.
 • Du kan få huvudvärk.
 • Du kan få hudutslag.
 • Du kan bli illamående.
 • Du kan få magont, kräkningar eller diarré.

En ovanlig men ändå viktig biverkning som kan uppstå i början av behandlingen är så kallat angioödem. Det innebär en svullnad djupt i huden, ibland kombinerad med nässelutslag. Ofta kommer svullnaden i ansiktet, tungan eller svalget. Då ska du sluta ta läkemedlet och genast kontaktaen läkare. Om du får magsmärtor när du tar ACE-hämmare kan det bero på samma slags svullnad i tarmens slemhinnor.

Exempel på ACE-hämmare som används vid hjärtsvikt

Läkemedel som innehåller följande:

 • kaptopril
 • enalapril
 • lisinopril
 • ramipril.

ACE-hämmare finns även som så kallade kombinationsläkemedel. Det innebär att en tablett innehåller förutom ACE-hämmare även en mindre dos av hydroklortiazid, ett vätskedrivande ämne.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Angiotensin-neprilysinhämmare, ARNI

ARNI är en kombination av två verksamma ämnen, sakubitril och valsartan. Valsartan blockerar effekten av angiotensin-2 vilket gör det möjligt för blodkärlen att vidgas. Sacubitril blockerar nedbrytningen av natriuretiska peptider och tillsammans så ger det minskad belastning på hjärtat och sänker blodtrycket.

ARNI  lindrar symtom och ökar arbetsförmågan. Samtidigt minskar risken att du blir allvarligt sjuk och behöver vårdas på sjukhus. ARNI används ibland i stället för ACE hämmare som basbehandling vid hjärtsvikt.

Graviditet och amning

Du ska inte använda ARNI om du är gravid. Det verksamma ämnet i läkemedlet påverkar fostret och kan orsaka skador på fostret.

Prata med en läkare om du behöver använda ARNI när du ammar.

Biverkningar

Du kan få en eller flera av följande biverkningar:

 • Du kan bli yr.
 • Du kan få huvudvärk.
 • Du kan bli trött.
 • Du kan bli illamående.
 • Du kan få magont, kräkningar eller diarré.

En ovanlig men ändå viktig biverkning som kan uppstå i början av behandlingen är så kallat angioödem. Det innebär en svullnad djupt i huden, ibland kombinerad med nässelutslag. Ofta kommer svullnaden i ansiktet, tungan eller svalget. Då ska du sluta ta läkemedlet och genast kontakta vården. Om du får magsmärtor när du tar ARNI kan det bero på samma slags svullnad i tarmens slemhinnor.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Betablockerare

Adrenalin och noradrenalin är hormoner som frisätts när kroppen utsätts för stress, till exempel vid fysisk eller psykisk ansträngning. När halten av dessa så kallade stresshormoner ökar i blodet stiger pulsen och blodtrycket och belastningen på hjärtat ökar. Då måste hjärtat arbeta hårdare och hjärtmuskeln behöver mer syre.

I blodkärlen och i hjärtat finns betareceptorer som tar hand om stresshormonerna. Då minskar hormonernas påverkan och pulsen sjunker, vilket ger hjärtat mer tid att fyllas på innan nästa hjärtslag. När arbetstakten sjunker minskar risken för att hjärtrytmen rubbas. Betablockerare minskar även kärlsammandragningen, sänker blodtrycket och lindrar symtomen. Samtidigt minskar risken att du blir allvarligt sjuk och behöver vårdas på sjukhus.

Vilka betablockerare används vid hjärtsvikt?

Det finns två typer av betablockerare: icke-selektiva och selektiva. Selektiva betablockerare är speciellt anpassade för att främst påverka hjärtat och blodkärlen. Icke-selektiva betablockerare påverkar förutom hjärtat och blodkärlen även luftvägarna. Det kan leda till att luftrören blir trängre.

Alla betablockerare verkar på ungefär samma sätt. Du kan ändå behöva byta till en annan typ av betablockerare om den du prövar först inte fungerar bra eller om du får biverkningar.

Att tänka på 

Det är viktigt att en läkare bestämmer din dos av läkemedlet. Betablockerare dämpar hjärtats aktivitet och det är viktigt att det blir rätt.

Om du har astmaKOL eller andra besvär med luftrören och lungorna ska du berätta det för läkaren innan du börjar använda betablockerare.

Prata alltid med en läkare innan du avslutar en behandling med betablockerande läkemedel.

Graviditet och amning

Prata med en läkare om du behöver använda betablockerare när du är gravid eller ammar.

Biverkningar

Du kan få en eller flera av följande biverkningar:

 • Du kan bli yr.
 • Du kan bli trött och få sämre ork.
 • Du kan få huvudvärk.
 • Du kan få mardrömmar.
 • Du kan bli illamående.
 • Du kan få magont, kräkningar eller diarré.
 • Du kan få kalla händer eller fötter.

Exempel på selektiva betablockerare som används vid hjärtsvikt

Läkemedel som innehåller följande:

 • metoprolol
 • bisoprolol.

Exempel på icke-selektiva betablockerare som används vid hjärtsvikt

Läkemedel som innehåller följande:

 • karvedilol.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Mineralkortikoidreceptorantagonister, MRA

Mineralkortikoidreceptorantagonister, MRA kallas ibland för aldosteronhämmare. Det är en speciell typ av kaliumsparande diuretika som motverkar effekten av hormonet aldosteron. De har i lägre doser många positiva effekter vid hjärtsvikt. I den låga dosen som ges vid hjärtsvikt är de i första hand inte vätskedrivande men kan påverka kroppens saltbalans, som därför kontrolleras under behandlingen.

MRA ingår i basbehandlingen vid hjärtsvikt och är vätskedrivande och minskar salthalten. MRA minskar bildningen av bindväv i hjärtmuskeln. Läkemedlet minskar risken att du blir allvarligt sjuk och behöver vårdas på sjukhus.

Att tänka på 

Kombinera inte olika kaliumsparande diuretika med varandra och inte heller med kaliumtabletter. Då kan du få för höga halter kalium i kroppen och det kan vara skadligt för hjärtat.

Graviditet och amning

Prata med en läkare om du behöver använda MRA när du är gravid eller ammar.

Biverkningar

MRA kan ge biverkningar kopplade till effekter av könshormoner, till exempel förstorade bröst hos män. Risken för detta ökar med dosens storlek.

Exempel på MRA som används vid hjärtsvikt

Läkemedel som innehåller följande:

 • spironolakton
 • eplerenon.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Diuretika - vätskedrivande medel

Vid hjärtsvikt används loopdiuretika som vätskedrivande läkemedel.

Så här fungerar loopdiuretika

Loopdiuretika är ett kraftigt saltdrivande och vätskedrivande medel som minskar kroppens vätskeöverskott och sänker blodtrycket. Då avlastas hjärtat och symtom som till exempel svullna anklar eller ben lindras.

Läkemedlen finns som vanliga tabletter och har kort och kraftig effekt upp till sex timmar. Det finns också långverkande kapslar där den vätskedrivande effekten varar lite längre och ofta blir mildare.

Kan rubba saltbalansen

Loopdiuretika kan påverka kroppens saltbalans, framför allt genom att kaliumsaltet i kroppen minskar. Men med en låg dos blir oftast den blodtryckssänkande effekten bra med en liten påverkan på saltbalansen.

Att tänka på

Antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel, så kallade NSAID eller cox-hämmare kan minska effekten av vätskedrivande läkemedel och leda till svår njursvikt. Prata alltid med en läkare om du behöver använda sådana läkemedel samtidigt som du tar vätskedrivande läkemedel.

Graviditet och amning

Du bör inte använda diuretika när du är gravid eller ammar. Prata med en läkare om du behöver använda läkemedlet.

Exempel på loopdiuretika som används vid hjärtsvikt

Läkemedel som innehåller följande:

 • furosemid
 • bumetanid
 • torasemid.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Angiotensinreceptorblockerare, ARB

ARB minskar den blodtryckshöjande effekten av angiotensin-2, ett ämne i kroppen som gör att blodkärlen drar ihop sig. ARB gör att blodkärlen vidgas i kroppens små pulsådror. Då sänks blodtrycket och hjärtats arbetsförmåga förbättras delvis.

Vid hjärtsvikt används ARB endast om du inte tål ACE hämmare eller ARNI. Om du behandlas med ARB för högt blodtryck innan du fått en hjärtsviktsdiagnos kan du oftast fortsätta ta ARB som basbehandling.

Att tänka på 

Eftersom ARB är effektivt är det vanligt att börja ta dem i låg dos och sedan öka dosen gradvis. Börjar du med för höga doser kan du få yrsel.

Graviditet och amning

Du ska inte använda ARB om du är gravid. Det verksamma ämnet i läkemedlet kan orsaka missbildningar på fostret.

Prata med en läkare om du behöver använda ARB när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Biverkningar

Du kan få en eller flera av följande biverkningar:

Exempel på ARB som används vid hjärtsvikt

Läkemedel som innehåller följande:

 • kandersartan
 • losartan
 • valsartan.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Mer information

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Här kan du läsa mer om glömd dos och överdosering.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. Det räcker med att du misstänker att läkemedlet kan vara orsaken. Anmäl här via en e-tjänst.

Till toppen av sidan