DIABETES

Ketoacidos vid diabetes

Ketoacidos kan inträffa om hormonet insulin saknas i kroppen. Då kan cellerna inte kan ta in blodsockret och blodsockervärdet stiger. Det kan hända vid exempelvis obehandlad typ 1-diabetes, om man glömt ta sitt insulin eller om en insulinpump inte fungerar som den ska.

Ketoacidos är ett allvarligt tillstånd som kan bli livshotande.

Kontrollera ketonhalten om blodsockervärdet är högt och om du eller ett barn med typ 1-diabetes inte mår bra eller har något av symtomen nedan.

Symtom

De första symtomen på ketoacidos är samma som vid högt blodsockervärde, till exempel att du eller barnet behöver kissa oftare och blir törstigare än vanligt.

Symtomen blir fler och kraftigare om blodsockervärdet inte går ner. De kan komma både snabbt eller under en längre tid, från timmar upp till flera dygn.

Symtomen hos både vuxna och barn är följande:

 • Att må illa.
 • Att kräkas.
 • Att få ont i huvudet.
 • Att få ont i magen.
 • Att lukta aceton ur munnen.
 • Att få svårt att andas.
 • Att få yrsel, bli förvirrad, trött och svårt att få kontakt med.

Till slut kan du eller barnet bli medvetslöst.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast mottagningen där din eller barnets diabetes behandlas, om du tror att du eller barnet har ketoacidos. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Undersökningar och utredningar

Du eller barnet får lämna blodprov och urinprov på akuten. Proven visar snabbt om det är en ketoacidos.

Behandling

Ketoacidos behandlas till en början oftast på en akutmottagning, därefter på en akutvårdsavdelning eller en intensivvårdsavdelning.

Till en början får du eller barnet vätska direkt i blodet genom en venkateter i handen eller i armen. Har du eller barnet en insulinpump stängs den av. Därefter ges insulin direkt i blodet för att få ner blodsockervärdet.

Hur kan jag förebygga ketoacidos?

Att må illa, ha ont i magen och att kräkas kan misstolkas som symtom på magsjuka. Kontrollera därför alltid blodsockervärdet och ketonhalten om du eller barnet mår illa, kräks eller har något annat av symtomen ovan.

Följ därefter de instruktioner som ni har fått från diabetesteamet, utifrån blodsockervärdet.

Kontrollera insulinpumpen

Kontrollera insulinpumpen om blodsockervärdet stiger oväntat mycket. Det kan bero på att tillförseln av insulin har brutits, till exempel att pumpens kateter har glidit ut eller att kateterns slang har böjts.

Kontrollera också att insulinpumpens inställningar stämmer, så att du eller barnet får rätt dos insulin vid rätt tillfälle.

Mät blodsockervärdet på morgonen

Ha som rutin att alltid mäta blodsockervärdet på morgonen. Ketoacidos kan utvecklas under en natt och det kan vara svårt att lägga märke till symtomen på morgonen.

Vad händer i kroppen vid ketoacidos?

Cellerna i kroppen behöver energi för att fungera. Energin transporteras i blodet framför allt i form av druvsocker. För att cellerna ska kunna ta upp sockret behöver de hormonet insulin.

Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin. Då kan inte kroppens celler ta in blodsockret, utan det stannar kvar i blodet och blodsockernivån stiger om inte insulin tillförs.

Ketoner bildas

När cellerna inte får någon energi från blodsockret förbränner de i stället kroppsfettet. Det bildas en typ av syror om cellerna förbränner mycket fett. Syrorna heter ketoner. För mycket ketoner kan leda till ketoacidos och skada kroppen.

Vad beror ketoacidos på?

Ketoacidos vid typ 1-diabetes beror på cellerna inte får någon energi på grund av att det saknas insulin. Det kan i sin tur bero på olika saker:

 • Att man har insjuknat i typ 1-diabetes men inte fått diagnos, och därmed inte fått behandling.
 • Att man har magsjuka med kräkningar och diarré. En del tar också för lite eller slutar att ta sitt insulin då, något man aldrig ska göra.
 • Att man har feber eller en infektionssjukdom som ökar blodsockervärdet, och att insulindosen inte har justerats.
 • Att man inte har tagit tillräckligt med insulin under en tid. Det kan vara under några timmar till dagar. Att det kan vara olika beror på vilken typ av insulin du eller barnet använder.
 • Att insulinpumpen inte fungerar som den ska eller att katetern från insulinpumpen har glidit ur sitt läge.
 • Att man har fått en allvarlig skada, till exempel större brännskador eller brutit ett ben i kroppen.
 • Sjukdomar i hjärta och kärl, som hjärtinfarkt eller stroke.

Ketoacidos kan utvecklas om blodsockervärdet ligger över cirka 15 mmol/l.

Gravida personer kan få ketoacidos vid lägre blodsockervärden.

Påverka och delta i din vård

För att kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven för att läsa den i lugn och ro.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan