Västerbottens hälsoundersökningar, VHU

Skriv ut (ca 4 sidor)

Västerbottens hälsoundersökningar, VHU, är världens största i sitt slag och startade på 80-talet. Undersökningarna är frivilliga. Du som fyller 40, 50 eller 60 år bjuds in till en individuell hälsoundersökning med hälsosamtal. Undersökningarna och hälsosamtalen syftar till att motivera och stödja hälsosammare levnads- och vardagsvanor och på så sätt minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.

Skriv ut

Varför ska jag göra en hälsoundersökning?

Varför ska jag göra en hälsoundersökning?

Med utgångspunkt från resultatet av hälsoundersökningen och dina svar i hälsoenkäten får du se sambanden mellan dina levnadsvanor och risken för att bli sjuk senare i livet. Genom motiverande samtal kan du få hjälp att ändra dina vanor och minska riskerna. Undersökningen är också ett sätt att hitta de personer som har hög risk för hjärt-kärlsjukdomar och behöver medicinsk behandling.

Fäll ihop

Vem får delta?

Vem får delta?

Fyller du 40, 50 eller 60 år i år?

Då kommer du att få en särskild inbjudan per post från Västerbottens läns landsting. Alla hälsocentraler, privata eller i landstingets regi, bjuder varje år in sina listade 40-, 50- och 60-åringar. Du kallas det år du fyller jämnt. 65–70 procent av de inbjudna tackar ja vilket motsvarar 6 500–7 000 personer årligen. Från och med 2016 kan du också delta i VHU året efter det år du fyller 40, 50 eller 60 år.

Du blir erbjuden att komma till en hälsoundersökning med provtagningar och efterföljande hälsosamtal med en särskild VHU-sköterska, som är specialutbildad för uppdraget.

Hälsoundersökningen med provtagningar inklusive återbesök för hälsosamtal kostar 200 kronor. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

Fäll ihop

Så går en undersökning till

Så går en undersökning till

Hälsoundersökningen omfattar två besök på din hälsocentral eller sjukstuga.

Första tillfället

Du får en morgontid och kommer fastande för provtagning. Då mäts ditt blodtryck, dina blodfetter och det görs även en så kallad sockerbelastning för att se hur din kropp tar hand om sockret. Även viktindex, BMI, beräknas och midjemåttet mäts. Om du ger samtycke till att lämna prov till medicinsk forskning tas ytterligare ett blodprov.

Du får fylla i en ganska omfattande hälsoenkät angående dina mat- och motionsvanor, tobaks- och alkoholvanor samt frågor om din hälsa, stress- och livssituation. Enkäten handlar även om sjukdomar i släkten, livskvalitet, social situation, familje- och arbetsförhållanden.

Tidsåtgång: cirka 2,5 timmar

Andra tillfället

Vid ett personligt hälsosamtal hos en distriktssköterska går ni igenom dina provsvar och dina svar i hälsoenkäten. Samtalet är det som är viktigast i Västerbottens hälsoundersökningar. Syftet är att stötta dig till att hitta hälsosamma vardagsvanor som är möjliga att genomföra på längre sikt.

Tidsåtgång: 30-60 minuter

Fäll ihop

Du får en egen stjärnprofil

Du får en egen stjärnprofil

Hälsosamtalet utmynnar i en personlig hälsoprofil, en så kallad stjärnprofil. Där kan du själv se sambanden mellan levnadsvanor och riskfaktorer och framtida möjligheter till bättre hälsa. Det kan handla om att öka den fysiska aktiviteten och på så vis sänka värden på blodsocker och blodtryck. Eller att hitta motivation att på lång sikt behålla goda vanor.

Stjärnans uddar representerar värdena från blodtrycksmätningen, den självskattade hälsan, tobaksvanor, fysisk aktivitet, blodfetter, alkohol, blodsocker, BMI och midjemått, samt matvanor.

Personer som har så höga värden att de behöver medicinsk behandling får hjälp att träffa en läkare i primärvården eller en diabetessköterska, alternativt lotsas vidare. Till exempel om man har för högt blodtryck eller diabetes.

Fäll ihop

Vetenskap garanterar medicinsk kvalitet

Vetenskap garanterar medicinsk kvalitet

Metoderna och modellen för hälsoundersökningen utvecklas hela tiden i takt med nya vetenskapliga rön. I organisationen bakom hälsoundersökningen finns en medicinsk koordinator, en läkare med vetenskaplig kompetens, flera hälsoutvecklare och ett vetenskapligt råd med kompetens inom bland annat allmänmedicin, epidemiologi, internmedicin och beteendemedicin. Rådet ansvarar för att undersökningarna följer medicinsk evidens och aktuella riktlinjer för förebyggande och medicinsk vård.

Fäll ihop

Uppgifterna används i forskning

Uppgifterna används i forskning

För dig som deltar kan hälsoundersökningen göra stor skillnad i att minska riskerna för livsstilssjukdomar som diabetes, stroke och hjärtinfarkt. Men uppgifterna från undersökningarna gör också stor nytta i forskning ifall du väljer att samtycka till att dina personliga provsvar får användas.

De anonymiserade och avidentifierade hälsoenkäterna med olika levnadsdata och alla avgivna prover i Biobanken, utgör en enorm guldgruva och en unik forskningsmiljö för forskarna.

Fäll ihop

Varför satsar landstinget på VHU?

Varför satsar landstinget på VHU?

När Västerbottens hälsoundersökningar startade i början av 1980-talet var risken att dö i hjärt- kärlsjukdom allra störst i Västerbotten jämfört med övriga Sverige. Forskning visade också att det fanns betydande skillnader inom länet. VHU är en satsning för att främja befolkningens hälsa med fokus på hjärt-kärlsjukdomar.

Nu är den risken minskad och jämförbar med resten av riket, men är fortfarande den vanligaste orsaken till förtida dödsfall. En stor utmaning är att det finns stora skillnader i hälsa mellan olika delar av länet. En annan utmaning är att ohälsosamma levnadsvanor hos många länsbor etableras redan i unga år med följden att högt blodtryck, höga blodfetter och diabetes kan smyga sig på redan i tidig medelålder.

En strategi är att hitta dem som har hög risk för hjärt-kärlsjukdom och som behöver sjukvårdens insatser. En annan är att förebygga ohälsa bland det stora flertalet invånare som har låg eller måttligt hög risk. Det är nämligen i den gruppen som det stora antalet sjukdoms- och dödsfall inträffar. Alla deltagare erbjuds stöd och motivation till mer hälsosamma levnadsvanor.

1984 beslutade Västerbottens läns landsting att utveckla en sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande modell för att minska hjärt-kärlsjukdomar. Genom att stödja hälsosamma vardagsvanor och vid behov även behandla med mediciner, påverkas riskfaktorer bakom hjärtinfarkter, slaganfall och diabetes.

Från 1996 ingår VHU i den ordinarie verksamheten inom primärvården. Mellan 1990 och 2016 har 172 000 hälsoundersökningar med hälsosamtal genomförts. 113 000 personer har deltagit en gång, 47 000 två gånger och 12 000 tre gånger.

VHU till 30-31-åringar

Under en tvåårig projekttid mellan augusti 2014 och september 2016 inbjöds även 30-31-åringar samt föräldrar till 1 ½-åringar i Norsjö, Malå och Sorsele kommuner att delta i VHU.

Projektet syftade till att tidigt stimulera till hälsosammare levnads- och vardagsvanor och minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, slaganfall och diabetes. Samtidigt ville man knyta samman Västerbottens hälsoundersökningar med Salut, en satsning på barns och ungdomars hälsa från 0 till 18 år. Utvärderingen av detta pågår under 2017.

VHU utvecklas genom e-hälsosamtal

Under 2017 startar ett försök med att digitalisera hälsosamtalen. Den unika förändringen startar med 30-åringar i Norsjö. Målet är att överbrygga avstånd och göra det möjligt för fler att delta.

Deltagarna kan välja att göra hälsosamtalet med VHU-sköterskan som ett videosamtal. Videosamtalet görs med hjälp av distansuppkoppling med mobiltelefon, surfplatta eller dator via 1177.se. Dessutom kan de föra en digital interaktiv loggbok och få feedback kring livsstilsvanor. Men de som vill kan fortfarande boka en tid och träffas på hälsocentralen.

Förhoppningen är att på sikt erbjuda alla deltagare i Västerbottens hälsoundersökningar detta digitala alternativ.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-05-30
Skribent:

M Lundkvist, redakör, 1177 Vårdguiden Västerbotten

Redaktör:

Julia Hultdin, redaktör, 1177 Vårdguiden Västerbotten

Granskare:

Margareta Norberg, allmänläkare och medicinsk koordinator för VHU, Västerbottens hälsoundersökningar, Umeå