Förbered ditt vårdbesök

Att känna oro inför ett vårdbesök

Det är vanligt att känna oro eller rädsla inför vårdbesök. Oron kan handla om olika saker, som att vara rädd för smärta, att få dåliga nyheter, eller att känna sig osäker på vad som kommer att hända under besöket. Kanske har du negativa upplevelser från tidigare vårdbesök som gör dig orolig.

Det är viktigt att inte avstå från eller skjuta upp vårdbesök på grund av rädsla och oro. Det kan leda till större hälsoproblem i framtiden.

Vad kan jag göra själv?

Det finns flera saker du kan göra för att underlätta ditt vårdbesök.

Berätta hur du känner för den du ska träffa

Du kan kontakta den vårdgivare du är kallad till och berätta hur du känner.
Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in på 1177.se.

Prata med någon om hur du känner

Du kan prata med någon om hur du känner, det kan vara vän, en familjemedlem, en läkare eller sjuksköterska. De kan hjälpa dig att förstå vad det är som orsakar rädslan, ge råd om hur du kan hantera den och hitta en lösning som fungerar för dig.

Ta med någon

Du kan be en vän eller en familjemedlem att följa med dig om du har svårt att gå på vårdbesök. Det kan göra det lättare att klara av besöket.

Förbered dig inför besöket

Du kan förbereda dig genom att tänka igenom vad som kommer att hända under besöket. Du kan fråga läkaren eller sjuksköterskan om det finns något du är orolig för. Att få information och förstå vad som kommer att hända kan göra det lättare att klara av besöket.

Förbered frågor

Skriv eventuella frågor på ett papper så att du inte glömmer vad du ville säga. Läs mer om hur du kan förbereda dig inför ett vårdbesök.

Vänta på svar från din läkare

Idag kan de flesta logga in på 1177.se och läsa sina egna provsvar. Det kan leda till oro. Undvik att själv läsa dina provsvar och vänta i stället på svar från behandlande läkare. Din läkare kan förklara resultaten för dig.

Behandlingar

Det finns olika typer av behandlingar som kan hjälpa mot rädsla för vårdbesök. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig metod. Där får du lära dig att ändra dina tankar och beteenden relaterade till rädslan.

Avslappningsmetoder som yoga eller meditation som kan hjälpa till att hålla känslor av ångest under kontroll.

Här hittar du avslappningsövningar och meditationer som du kan pröva.

Tystnadsplikt och sekretess

Det är viktigt att du känner förtroende för den personal du möter när du kontaktar vården. Du ska känna dig trygg och våga prata öppet om de besvär eller symtom du har. Därför har alla som arbetar inom hälso- och sjukvården tystnadsplikt.

Vårdpersonal är vana att möta människor i olika svåra och utsatta situationer och hanterar detta professionellt.

Läs mer om tystnadsplikt och sekretess - 1177.

Alla har rätt till vård

Vård och behandling ska erbjudas på lika villkor och med gott bemötande till alla oavsett kön, genus, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionsvariation, utbildning, bostadsort, social ställning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde.

Du som tillhör en minoritet eller lever på annat sätt än normen kan vara orolig för att vården inte ska ha kunskap om din livssituation. Det är vanligt att vara orolig för att få ett sämre bemötande och att bli ifrågasatt.

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klagomål om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Du ska få vara delaktig i din vård

För att kunna vara delaktig i din vård behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen.

Du ska också få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning eller synnedsättning. 

Ditt samtycke är viktigt

När du har fått information om vilka alternativ och möjligheter till vård du har kan du ge ditt samtycke eller på något annat sätt uttrycka ett ja. Det gäller även dig som inte är myndig

Du kan välja att inte ge ditt samtycke till den vård som du erbjuds. Du får också när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Mer på 1177.se

Undersökningar och provtagning

Det finns många anledningar till att du kan behöva bli undersökt eller lämna ett prov. Här kan du läsa om bland annat kroppsundersökningar, olika typer av röntgenundersökningar och mätningar. En del kan du göra själv och andra gör en läkare eller annan vårdpersonal.

Förbereda barn för besök i vården

Besök, undersökningar och behandlingar i vården brukar gå bättre om barnet och du är förberedda. Om du är rädd och orolig är det lätt att barnet känner likadant. Förbered först dig själv och sedan ditt barn. Här får du råd om hur du kan göra.

Till toppen av sidan