ትግርኛ/Tigrinska

ሕርሲ

Förlossning - tigrinska

Content - ሕርሲ

Visa innehåll som:
ምቅልጣፍ ሕርሲ

ሓደ ሓደ ግዜ ሕርሲ ናይ ግድን ብሕክምና ከም ዝብገስ ይግበር እዩ። ንሕርሲ ተቐላጥፈሉ ብዙሕ ሜላታት ኣሎ። መስርሕ ምብጋስ ብኸመይ ከም ዝግበር ኣብዚ ክትፈልጢ ኢኺ።

መድመይቲ ድሕሪ ሕርሲ

ድሕሪ ሕርሲ ኵለን ካብ ርሕመን መድመይቲ ይገብረለን እዩ። እቲ ደም ካብ ኣብ ማህጸን ዘሎ ቁስሊ እዩ ዝመጻእ። መዳሕንቲ ካብ ማህጸን ክትለቅቕ ከላ እዩ እቲ ቁስሊ ዝፍጠር። ገለ ካብተን ናይ መድመይቲ ጸገም ዝገብረለን ናብ ሕክምና ምካድ ከድልየን ይኽእል እዩ።

ረኽሲ ኣብ ማህጸን ድሕሪ ሕርሲ

ገሊኤን ኣዴታት ድሕሪ ሕርሲ ኣብ ማህጸነን ረኽሲ ይገብረለን እዩ። ጠንቂ ናይዚ ኣብ ማህጸን ባክተርያ ስለ ዝኣተዉ እዩ። ፍወሳ ንኽትረኽቢ ናብ ሕክምና ኪዲ።

To the top of the page