ትግርኛ/Tigrinska

ሕርሲ

Förlossning - tigrinska

Content - ሕርሲ

Visa innehåll som:
ብርሕሚ ቈልዓ ምውላድAtt föda barn genom slidan - tigrinska

ሓደ ሕርሲ መብዛሕት ግዜ ብቃንዛ ሕርሲ ወይ ካብ ርሕሚ ማይ ብምፍሳስ ይጅምር። እቲ ቃንዛ ሕርሲ እና ነውሐ ይኸይድን ብተደጋጋሚ ይመጽእን። ሕርሲ ብዒሕታ ነቲ ህጻን ብርሕሚ ደፊእኪ ብምውጻእ ይዛዘም። ሕርሲ ካብ ካብ ሒደት ሰዓታት ክሳብ ገለ መዓልታት ክወስድ ይኽእል እዩ።

መዓስ እየ ናብ ክፍሊ መወልዳን ክኸይድ ዘለኒ?När ska jag åka till förlossningsavdelningen? - tigrinska

ኣብቲ መጀመርታ ክፋል ናይ ሕርሲ ኣብ ገዛኺ ክትጸንሒ ኣዚዩ ልሙድ እዩ። ቃንዛ ሕርሲ ዝያዳ ምስ በርተዓን ብብዝሒ ብተደጋጋሚ ምስ መጸን፡ ናብ ክፍሊ መወልዳን ናይ ሆስፒታል ትኸድሉ ግዜ በጺሑ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ክፍሊ መወልዳን – ቈልዓ ክትወልዲ ምስ ቀረብኪ ናብዚ ትመጺFörlossningsavdelningen - hit kommer du när du ska föda barn - tigrinska

ቈልዓ ክትወልዲ ምስ ቀረብኪ ናብ ሓደ ክፍሊ መወልዳን ክትመጺ ትኽእሊ ኢኺ። ምስ ሓንቲ መሕረሲት ተራኺብኪ ድማ ትምርመሪ። ናይ በይንኺ ክፍሊ ክወሃበኪ እዩ።

ምቅልጣፍ ሕርሲ Igångsättning av förlossningen - tigrinska

ሓደ ሓደ ግዜ ሕርሲ ናይ ግድን ብሕክምና ከም ዝብገስ ይግበር እዩ። ንሕርሲ ተቐላጥፈሉ ብዙሕ ሜላታት ኣሎ። መስርሕ ምብጋስ ብኸመይ ከም ዝግበር ኣብዚ ክትፈልጢ ኢኺ።

መድመይቲ ድሕሪ ሕርሲ Blödningar efter förlossningen - tigrinska

ድሕሪ ሕርሲ ኵለን ካብ ርሕመን መድመይቲ ይገብረለን እዩ። እቲ ደም ካብ ኣብ ማህጸን ዘሎ ቁስሊ እዩ ዝመጻእ። መዳሕንቲ ካብ ማህጸን ክትለቅቕ ከላ እዩ እቲ ቁስሊ ዝፍጠር። ገለ ካብተን ናይ መድመይቲ ጸገም ዝገብረለን ናብ ሕክምና ምካድ ከድልየን ይኽእል እዩ።

ምትርባዓት ኣብ እዋን ሕርሲ Bristningar vid förlossningar - andra språk - tigrinska

ቈልዓ ክውለድ ከሎ ኣብ ርሕሚ ቁስሊ ከጋጥም ልሙድ እዩ። እቶም ክስፈዩ ዘድልዮም ቁስሊ ምትርባዕ ተባሂሎም ይጽውዑ። ናእሽቱ ምትርባዓትን ዓበይቲ ምትርባዓትን ኣለዉ። እቶም ምትርባዓት ድሕሪ ሕርሲ ሽዑንሽዑ ብመሕረሲት (barnmorska) ወይ ሓኪም ይሕከሙ።

ረኽሲ ኣብ ማህጸን ድሕሪ ሕርሲ Infektion i livmodern efter förlossning - tigrinska

ገሊኤን ኣዴታት ድሕሪ ሕርሲ ኣብ ማህጸነን ረኽሲ ይገብረለን እዩ። ጠንቂ ናይዚ ኣብ ማህጸን ባክተርያ ስለ ዝኣተዉ እዩ። ፍወሳ ንኽትረኽቢ ናብ ሕክምና ኪዲ።

To the top of the page