ትግርኛ/Tigrinska

Undersökningar och prover - ምርመራታት/ቅምሶታት

Undersökningar/prover - tigrinskaThe content concerns Västerbotten

Current articles

Visa innehåll som:
 • መደብ ምትእትታው Västerbotten፣ VHU

  Västerbottens hälsoundersökningar - tigrinska

  ናይ Västerbotten ናይ ጥዕና ምርምር፣ Västerbottens hälsoundersökningar፣ VHU፣ ኣብ ሓንቲ ካብተን ምምሕዳራት እቲ ኣውራጃ ነበርቲ ንዝኾንኩም ይቐርበልኩም። ዕድሜኹም 40፡ 50 ወይ 60 ዓመት ትመልኡ ዘለኹም፣ ንኽልተ ምብጻሕ ንዕድመኩም። እቲ ቀዳማይ ምብጻሕ ናይ ጥዕና መርመራ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ውልቃዊ ናይ ጥዕና ዝርርብ እዩ።

 • መርመራ መዓንጣ ብሲግሞይዶስኮፒ

  Sigmoideoskopi-andra språk - tigrinska

  sigmoideoskopi ክትገብሩ ቀሪብኹም ኣለኹም፡ ሲግሞይዶስኮፒ መርመራ ታሕተዋይ ክፋል መዓንጣ እዩ። ብመንገዲ መኽፈቲ መሃንቱስ ኣቢሉ ብዝተኣታተወ ልስሉስ ቱቦ እዩ ዝግበር። እቲ ምርመራ ምእንቲ ክፍጸም ኣቐዲምኩም ንነብስኹም ከተዳሉ ኣገዳሲ እዩ።

 • መርመራ መዓንጣ ብኮሎኖስኮፒ

  Koloskopi I Västerbotten - tigrinska

  koloskopi ክትገብር ቀሪብኹም ኣለኹም፡ ኮሎኖስኮፒ ብመሃንቱስ መኽፈቲ ኣቢሉ ልስሉስ ቱቦ ብምእታው ዝግበር መርመራ መዓንጣ እዩ። እቲ ምርመራ ምእንቲ ክፍጸም ኣቐዲምኩም ንነብስኹም ከተዳሉ ኣገዳሲ እዩ። ኣምዑትኹም ጽሩይ ክኸውን ኣለዎ።

 • መርመራ ቀጢን መዓንጣ ብካፕሱል ኢንዶስኮፒ

  Kapselendoskopi - tigrinska

  ካፕሱል ካፕሰልንዶስኮፒ፡ kapselendoskopi ክትገብሩ ቀሪብኹም ኣለኹም። እዚ መርመራ እዚ ኣዝያ ንእሽቶ ካሜራ ዝሓዘት ንእሽቶ ካፕሱል ክትውሕጥ እትግደደሉ መርመራ እዩ። ብድሕሪኡ እታ ካሜራ ንውሽጢ ቀጢን መዓንጣ ስእሊ ትወስድ። እቲ ምርመራ ምእንቲ ክፍጸም ኣቐዲምኩም ንነብስኹም ከተዳሉ ኣገዳሲ እዩ።

 • መርመራ መዓንጣን ከብድን ብጋስትሮስኮፒ

  Gastroskopi-andra språk - tigrinska

  ጋስትሮስኮፒ፡ gastroskopi ክህልወኹም እዩ። እዚ ድማ ላዕለዋይ ክፋል ከብዲ ዝፍተሸሉ መርመራ እዩ። ልስሉስ ሻምብቆ ብኣፍ ኣቢሉ ናብ ከብዲ ይወርድ። እቲ ምርመራ ምእንቲ ክፍጸም ኣቐዲምኩም ንነብስኹም ከተዳሉ ኣገዳሲ እዩ።

To the top of the page