Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Översättningar

Strategi och process för översättningar på 1177.se

Här beskrivs hur vi arbetar på 1177.se med översättningar. Du kan bland annat läsa om vilka språk och ämnesområden vi prioriterar och vilken process vi följer.

Inera anlitar Kommunikationsbyrån KAPI agency för översättningar. 2017 utförde KAPI en behovs- och målgruppsanalys tillsammans med 1177.se. Den ligger till grund för den strategi som 1177.se nu har för översättningar.

Strategin och målgrupps- och behovsanalysen finns att läsa i sin helhet här:

Projektplatsen - om tillgänglighet på andra språk.

Strategi för översättningar

Att producera och förvalta översättningar är resurskrävande, både i form av externa kostnader och redaktörstid. Det här är viktiga insikter i strategin för en hållbar förvaltning:

 • Producera innehållet enligt processen nedan. Utgå från kortfattade texter på lätt svenska. Erbjud innehållet i flera format för ökad tillgänglighet.
 • Prioritera ett begränsat antal språk. Skapa ett utbyggt och sammanhängande innehåll med en bra mix på de språken. Det ökar sannolikheten att målgrupperna ser innehållet på 1177.se som relevant och väljer att återkomma.
 • Ha budget för att revidera innehållet vid behov. Se inte kostnaden för översättningar som en engångskostnad.
 • Direkt marknadsföring av översättningarna i riktade kanaler är avgörande för att målgrupperna ska hitta översättningarna på 1177.se.

Vilka språk översätter vi till?

En vanlig fråga till 1177.se är hur vi väljer ut vilka språk vi ska översätta till. Det går att läsa mer om detta i behovsanalysen och strategin. Kortfattat handlar det om hur stort behovet är av översatt information på just det språket. Här har input från hälso- och sjukvården varit viktig.

Behovet av översatt information är oftast större ju kortare tid en person har varit i Sverige. Målgruppen för översättningar på 1177.se är personer som har varit i Sverige kortare tid än sex år.

Enligt strategin bör följande språk prioriteras för översättningar, i ordning:

 1. Engelska  
 2. Arabiska 
 3. Somaliska 
 4. Dari 
 5. Tigrinja 
 6. Polska 
 7. Persiska 
 8. Sorani 
 9. Thailändska 

De nationella minoritetsspråken

Personer som tillhör en nationell minoritet och talar ett så kallat minoritetsspråk ska enligt lag kunna få information från myndigheter på sitt språk. Det gäller särskilt i de så kallade förvaltningsområdena där språken är vanligare.

Läs mer här.

Svenskt teckenspråk

Personer som kommunicerar med teckenspråk har särskilda rättigheter att få information på sitt språk.

Information som ska publiceras som teckenspråksfilmer bör från början produceras anpassade för svenskt teckenspråk, då grammatik och uppbyggnad är annorlunda än i svenska.

Vilken information är viktigast att översätta?

De ämnesområden som har störst behov av översättningar är följande, utan inbördes ordning: 

 • Så fungerar vården
 • Psykisk hälsa
 • Grundläggande kunskap om kroppen 
 • Vanliga sjukdomar
 • Egenvård
 • Förebyggande hälsovård 
 • Tandvård
 • Kvinnohälsa och mödravård 
 • Sexuell och reproduktiv hälsa.

Kvalitetsgranskad översättningsprocess

Allt innehåll som översätts till andra språk och publiceras på 1177.se ska genomgå följande granskningsprocess: 

 • Behovet av innehållet stäms av mot målgruppen.
 • Innehåll produceras först på svenska och följer 1177.se:s granskningsprocess för nyproduktion, samt språkliga riktlinjer.
 • Innehållet skrivs på lätt svenska och är kortfattat, max cirka 500 ord vid text.
 • Den svenska versionen stäms av mot målgruppen.
 • Texten har bildstöd, i form av illustration, fotografi eller bildspel.
 • Texten ska helst finnas inläst på en ljudfil.
 • Innehåll skickas till översättningsbyrå för översättning och korrekturläsning av certifierade översättare.
 • Översättningen är granskad, med dubbelspråkig och även gärna medicinsk kompetens om innehållet är medicinskt.
 • Publiceringen sker direkt i vårt CMS, eller på Mediaflow om det är en film. Vi publicerar inte pdf:er.
 • Filmer ska vara kortfattade och ha en voiceover, samt ha undertexter på respektive språk.
 • Alla publicerade översättningar ska ha ett revideringsintervall. 
 • Alla publicerade översättningar ska ha en ansvarig redaktör som hanterar inkommande synpunkter.

Sökbarhet för översättningar på 1177.se

1177.se bör genomföra samtliga punkter nedan för att öka sökbarheten och tillgängligheten för översättningarna: 

 • Lista språken i bokstavsordning, på respektive språk och på svenska. 
 • Svenska artiklar som är översatta ska ha länk till respektive översättning. 
 • Översättningar ska ha länk till den svenska förlagan.
 • Länka till relevant övrigt innehåll från översättningarna, oavsett om det är andra översättningar eller innehåll på svenska. Länkar till svenskt innehåll bör märkas ut tydligt. 
 • All information på respektive språk bör vara samlad på endast en webbsida/språksida, med olika underkategorier som tydliggör innehållet.

Att förvalta översättningarna

Allt innehåll som publiceras på 1177.se innebär en framtida förvaltningskostnad. Det innebär att det bör finnas medel för att revidera materialet regelbundet.

Förvaltningskostnaden består av kostnad för följande:

 • redaktörer
 • översättning
 • medicinsk kvalitetsgranskning
 • språklig kvalitetsgranskning.

Allt innehåll som publiceras på 1177.se bör ha en förvaltningsplan vid publicering. Det innebär att framtida kostnader ska vara täckta.

Översättningarna ska avpubliceras om de är inaktuella och det inte finns ekonomisk möjlighet att uppdatera dem.

Regionalt publicerade översättningar på 1177.se

Behovs- och målgruppsanalysen visar att det kan finnas behov av några språk på regional nivå, men inte på nationell. Ett sådant exempel är minoritetsspråken.

Regioner har möjlighet att publicera språk på de regionaliserade sidorna på 1177.se. De regionala redaktionerna bör då: 

 • Följa 1177.se:s språkliga riktlinjer och processer.
 • Säkerställa att alla översättningar som publicerats regionalt har reviderats i samband med att den svenska texten har reviderats. 
 • Att alla översättningar är målgruppsanpassade och kvalitetsgranskade av en tredje part.

Beställningar på översättningar görs till Inera AB

Aktörer som vill finansiera nyproduktion av översättningar ska gå via Inera AB. Det kan till exempel vara projekt inom olika regioner eller andra samhällsaktörer, alternativt ett externt finansierat projekt inom Invånartjänster.

Aktörerna bör kontakta enhetschef på 1177.se:s nationella redaktion tidigt i processen för avstämning.

Länkning till andra webbplatsers översättningar

När andra aktörer har relevant översatt material som rör hälso- och sjukvård på sina webbplatser kan vi länka till dem, förutsatt att 1177.se:s länkriktlinjer följs och att det finns en relevant plats att publicera länken på.

Externa länkar ska leda in direkt till den översatta texten på respektive språk. Finns det en koppling till en redan översatt artikel kan en extern länk läggas där. Finns det ingen relevant översatt artikel på samma område kan en extern länk läggas in som länk på språksidan.

Till toppen av sidan