Skapa och revidera innehåll på 1177.se

Process för kvalitetssäkrat innehåll

Allt innehåll på 1177.se, UMO och Youmo ska vara aktuellt, korrekt, relevant för läsaren och ha hög kvalitet. Kvalitetssäkringen sker i alla delmoment som du gör, oavsett om du producerar nytt eller reviderar befintligt innehåll.

Sammanfattning av de olika momenten för att kvalitetssäkra informationen

Processen för att kvalitetssäkra produktionen är indelad i fyra moment:

 • uppstart och research
 • produktion och intern granskning
 • extern granskning
 • publicering.

Varje moment innehåller ett antal aktiviteter. Läs mer i respektive kapitel.

Uppstart och research

I detta moment tar du reda på innehållets syfte, vilken målgrupp det har och om det finns något särskilt läsaren vill veta.

Ikon för Uppstart och research
Här tar du reda på vad som behöver göras, och hur.
 • Läs produktionsplan. Börja med prioriterade och sedan efter antal sidvisningar.
 • Meddela produktionsledare att du har börjat arbeta med innehållet.
 • Kontakta bildredaktionen om bild är prioriterad. Det står i produktionsplanen.
 • Läs planeringsfliken i Epi. Värdera inkomna synpunkter.
 • Finns fråga och svar kopplat till artikeln? Bedöm om informationen är relevant att ha kvar. Vanliga frågor ska besvaras av innehållet.
 • Kan innehållet samrevideras, slås ihop eller avpubliceras? Lämna förslag till produktionsledare.
 • Omvärldsbevaka.
 • Läs relaterat innehåll på 1177.se, RGS, UMO, Vårdhandboken, Rikshandboken och Kliniskt kunskapsstöd.

Nu har du sannolikt fått tillräckligt med bakgrundsinformation för att kunna svara på följande frågor:

 • Vad är innehållets syfte?
 • Vilken målgrupp är informationen till?
 • Vilka vanliga frågor vill läsaren ha svar på?

Gör därefter följande:

 • Boka uppstartsmöte med medicinskt sakkunnig, produktionsledare och eventuellt en annan redaktör om det behövs. Uppstartsmöte är obligatoriskt vid nyproduktion.
 • Skriv avtal med granskaren och meddela produktionstid, deadline och arvode. Behövs ny granskare, gör research och fråga medicinskt sakkunnig. Se brevmallar till granskare, om du önskar.
 • Intervjua granskaren och ställ tydliga frågor och följdfrågor. Förklara avgränsningar och föreslå ändringar innan produktionen/revideringen startar.
 • Vid nyproduktion ska uppgiftslämnare och granskare vara olika personer.
 • Uppdatera granskarens uppgifter i dokumentet Kontaktuppgifter granskare 1177.

Produktion och intern granskning

Producera innehåll som följer riktlinjerna och som är tillgängligt för läsaren.

Ikon för produktion och intern granskning
Här producerar du innehållet och säkerställer att det följer riktlinjerna.

Producera innehåll som är stärkande och som besvarar de vanligaste frågorna.

Följ riktlinjerna:

Du hittar också informationen i Riktlinjer och material.

Extern granskning

Här säkerställer du att innehållet är korrekt och aktuellt.

En person med relevant sakkunskap granskar fakta i innehållet vid revidering av befintliga texter. Vid nyproduktion eller större ändringar av innehåll får ytterligare en till två personer med relevant sakkunskap granska.

Medicinska fakta och söka vård-hänvisningar ska vara samstämmiga i  följande kanaler:

Vid ändringar, diskutera med medicinskt sakkunnig som bedömer vilka rekommendationer vi ska ge i våra kanaler.

Därför är det viktigt att en namngiven person står som granskare på varje sida

Faktagranskaren kan ta hjälp av flera personer för att granska sidans faktainnehåll. Men endast en person ska anges som granskare i sidfotens avsändarruta. Det är viktigt av flera skäl:

 • Det går att ange en titel som gör det tydligt och begripligt för invånaren varför granskaren är lämplig för sitt uppdrag. 
 • Det bidrar till transparens och trovärdighet.
 • Det behövs för att veta vem redaktören kan kontakta vid behov.
 • Det behövs för att kunna upprätta avtal och ha koll på eventuella jäv.
 • Det är en förutsättning för att Inera ska kunna ta över och förvalta innehåll.

Att endast en person står som faktagranskare innebär oftast också att det går lättare och fortare att bli klar med arbetet.

Samma riktlinjer gäller för Ineras följande webbplatser:

Publicera

Här publicerar du innehållet och säkerställer bland annat tillgänglighet.

Nu kan alla invånare snart ta del av ditt fantastiska innehåll!

Kom ihåg att säkerställa följande vid publicering:

 • Sökbarhet och metadata.
 • Länkar.
 • Avsändarrutan, granskarens titel.
 • Fyll i planeringsflik och markera det som är hanterat. Ändra datum i nästa revideringsår och senast uppdaterad.
 • Kategori och informationstyp.
 • Skapa en kortadress om det inte finns.
 • Vid nyproduktion, meddela RGS så de kan bedöma om artikeln ska inkluderas i RGS-API.
 • Puffar till relaterat innehåll.
 • Kolla mobilläget.
 • Skriv i dokumentet över veckans publicerade innehåll.
 • Fakturering eller utbetalning till granskare.

Läs mer om hur du arbetar med olika funktioner i Episerver. Innehållets tillgänglighet ökar när du använder formateringen i Epi.

Aktuella artiklar

Om regionala tillägg och sidor på 1177.se

Det ska inte spela någon roll om läsaren är i Kiruna, Bollnäs, Stockholm eller Malmö och läser. Den nationella informationen ska gälla överallt.

Skapa en revideringsplan för regionala sidor

Här kan du läsa mer om hur du kan använda produktionsplaneringen i Optimizely för att skapa en revideringsplan för regionala sidor.

Att tänka på när du jobbar med en text

Det finns en del saker som är extra viktiga att tänka på när du arbetar med en text första gången i nya plattformen. Vi har samlat allt du behöver veta här.

Till toppen av sidan