Översättningar

Att ta fram och publicera en regional översättning

Här beskrivs hur du planerar, beställer och publicerar en översättning som ska ligga regionalt. Allt du bör tänka på från ax till limpa.

Regioner kan publicera språkartiklar på de regionaliserade sidorna på 1177.se.

Alla översättningar ska utgå ifrån kortfattade lättlästa texter för att säkerställa kvaliteten och tillgängligheten. Det minskar risken för missförstånd och felaktigheter i översättningen när språket i källtexten är enkelt och meningarna korta.

Smidigast är att regioner tar fram översättningar utifrån en existerande nationell lättläst artikel. Om behov av nytt material finns kan de först skriva en egen lättläst text. 

Planera översättningen

Stäm av översättningsbehovet både nationellt och med andra regioner innan du beställer en regional översättning, för att så långt det går samverka och harmonisera utbudet på sajten. Använd gärna kanalen Språk i teamsytan Användarforum i detta syfte.

Följ sedan stegen i vår kvalitetsgranskade översättningsprocess nedan.

Se efter vilka översättningar som finns

I Opti kan du se vilka regionala och nationella översättningar som finns publicerade. Gå till noden Other languages - andra språk och titta under varje samlingssida. Noden har Opti-ID 57701. 

En mörk symbol framför sidans namn betyder att den är regional, och en vit symbol att den är nationell. 

Förvaltning av översättningarna

Allt innehåll som publiceras på 1177.se bör ha en förvaltningsplan vid publicering. Det innebär att framtida kostnader ska vara täckta.

Översättningarna som publiceras på 1177.se ska revideras regelbundet för att hålla materialet aktuellt och uppdaterat.

Revideringarna innebär kostnad för följande:

 • redaktörer
 • revidering av översättning och två språkliga kvalitetsgranskningar (en innan publicering och en efter publicering).

Översättningarna ska revideras samtidigt som den lättlästa förlagan. De ska avpubliceras om de blir inaktuella och det inte finns ekonomisk möjlighet att uppdatera dem.

Kvalitetsgranskad översättningsprocess

Allt innehåll som översätts till andra språk och publiceras på 1177.se ska följa den här processen: 

 • Innehållet produceras först på svenska och följer 1177.se:s granskningsprocess för nyproduktion, samt språkliga riktlinjer.
 • Innehållet skrivs på lättläst svenska och är kortfattat, max cirka 500-600 ord.
 • Innehållet skickas till översättningsbyrå för översättning av en professionell översättare, samt korrekturläsning av en professionell översättare. Professionell innebär att översättaren har akademisk utbildning inom översättning eller annan likvärdig utbildning, liksom beprövad erfarenhet av att översätta texter inom området.
 • Publiceringen sker direkt i vårt CMS, eller på Mediaflow om det är en film.
 • Alla översättningar ska länkas enligt de länkriktlinjer som finns för att öka sökbarheten.
 • Alla publicerade översättningar ska granskas på sajten av en professionell översättare eller korrekturläsare.
 • Alla publicerade översättningar ska ha en ansvarig redaktör som hanterar inkommande synpunkter.
 • Alla publicerade översättningar ska revideras i samband med den lättlästa förlagan. Det gäller även de regionala översättningarna. Revideringar av de nationella lättlästa texterna rapporteras i veckolistan från nationella redaktionen.

Helst ska översättningarna också granskas av tredje part, och gärna av någon med medicinsk kompetens. Det innebär alltså ytterligare en granskning innan publicering.

Bild, film och ljud

För bästa tillgänglighet ska texten helst också finnas inläst på ljudfil och ha bildstöd, i form av illustration, fotografi eller bildspel.

Filmer ska vara kortfattade och ha en voiceover, samt ha undertexter på respektive språk. 

Att beställa en översättning

Innan du beställer en översättning är det bra att tänka över om någon kringliggande text behöver översättas. Det är också bra att fundera på vilken information översättaren behöver för att förstå textens sammanhang eller referenser till den svenska vården.

Övrig text att beställa i samband med översättningen

Kopplad information som kan behöva översättas kan till exempel vara:

 • Meningen ”Denna länk leder till en text på svenska” – den behövs om du ska länka till en svensk text.
 • Artikelfoten: Informationen i redaktörens och granskarens personblock och granskarens, som titel och arbetsplats. Se över om fler ord saknas i artikelfoten på språket, till exempel Senast uppdaterad/Redaktör/Fotograf/Granskare. Alla artiklar på samma språk använder samma block i artikelfoten.
 • Namn på samlingssidan där artikeln ska ligga.
 • Vad själva språket heter, om det saknas översättning för det i listan över språk på sidan Other languages.

Förbered dokumentet som ska översättas

Det är viktigt att översättaren förstår sammanhanget och var texten kommer att ligga på sajten. Skicka därför länk till den lättlästa artikeln och till språkets samlingssida, om den är skapad.

Lägg in texten som ska översättas i Word. Låt alla typsnitt vara kvar så att det är tydligt för översättaren vad som är rubriker och underrubriker.

Lägg in kommentarer och förklaringar i texten

Ge instruktioner till översättaren för hur olika titlar och namn på vårdenheter och liknande ska behandlas. Vi rekommenderar att låta ord som "vårdcentral" och "BVC" stå kvar på svenska i parentes bakom översättningen, så att läsaren hittar rätt i svenska vården.

Text som inte ska översättas kan man till exempel markera i gult, som till exempel namn eller förklarande text. Det är bra att skriva ut ”Bildtext:” innan en bildtext. Då blir det tydligt för byrån och översättaren.

Tips:

Om du ska översätta själva namnet på språket kan det vara en bra idé att lägga in det svenska namnet gulmarkerat intill. Då blir det blir tydligt vad det översatta ordet betyder när översättningen sedan kommer tillbaka.

Att publicera en översättning

Språkartiklarna på 1177.se ligger under en egen nod i Opti och syns inte under sajtens övriga samlinssidor eller menyer. Noden heter Other languages - andra språk och finns längst ner i Opti-trädet med id 57701. 

Lägg texten under rätt samlingssida

Under språknoden listas alla samlingssidorna. Det är viktigt att skapa artikeln under rätt samlingssida, så att den visas där på sajten.

Steg ett: skapa en svensk grundartikel

Innan du publicerar själva översättningen behöver du skapa en svensk grundartikel som alla språkversioner kopplas till, även den lättlästa. Den svenska grundartikeln ska sedan avpubliceras så att det inte ligger en tom sida på sajten. 

Du behöver alltid skapa en ny svensk grundartikel för regionala översättningar, även om översättningen baseras på en existerande nationell lättläst artikel. Det beror på att alla inställningar i den svenska grundartikeln följer med i de kopplade översättningarna, som till exempel val av region och datum för revidering. 

Här finns instruktioner för att skapa en grundartikel

Steg två: skapa språkartikeln

Markera den svenska grundartikeln som översättningen eller den lättlästa artikeln ska kopplas till i Opti-trädet.

Bläddra sedan fram det språk du vill ha i språkhanteraren Languages, och klicka på Create - Start with a blank page.

Om det redan finns en regional språkartikel av samma text kan du istället välja Create - Duplicate.

Fyll i följande: 

Namn:
Artikelns namn på svenska + artikelns namn på översättningsspråket. Detta är VIKTIGT för att hitta rätt bland artiklarna!

Skriv även regionens namn i namnet.

Exempel: Lämna prov för covid-19 – Getting tested for COVID-19_dalarna

Namn i URL
Artikelns namn + språket den översatts till

Exempel: nar-ska-jag-aka-till-forlossning-arabiska

Rubrik
Översättning av rubriken, från det översatta dokumentet.  

Bryggan

Du behöver översätta blocken till aktuellt språk innan du kan arbeta i dem, det gäller för alla språk och alla block. När du klickar på skapa eller redigera ett block så kommer frågan upp om du vill översätta, i en gul banner högt upp på sidan.

I bryggan ska du lägga in följande länkar:

Länka så här från en översättning

Skriv in Läs texten på svenska här + länka till motsvarande text på lätt svenska (när du söker upp sidan i länkverktyget kommer den synas på det språk som du för tillfället jobbar med i Opti. Välj svenska lättläst som tillval i fältet språk. Annars fungerar inte länken.) 

Länka så här från en lättläst text

Länka till den längre versionen om det finns en sådan. Skriv in Du kan läsa en längre version av texten här (välj svenska som tillval i fältet Språk).

Blocken

Översätt varje block till det aktuella språket. När du klickar på skapa eller redigera ett block så kommer frågan upp om du vill översätta.

Blockens namn ska vara blockets rubrik på svenska + på det översatta språket. Ex: Komplikationer-Complications.

Se över om länkarna i texten leder vidare till artiklar som finns översatta på samma språk och länka i så fall dit, annars ta bort länkarna. Om länkar till svenska artiklar behöver vara med, se till att lägga till en mening på det översatta språket om att länken går till en svensk artikel.

Länka till översättningarna från den lättlästa

Blocket Texten finns översatt – other languages ska bara finnas med i den svenska lättlästa. Det ska ligga längst ner i texten och lista alla länkar till eventuella översättningar. Läs här om hur vi skriver.

Ta bort blocket i översättningarna.

Artikelfot

Alla artiklar ska ha en sidfot med ansvarig redaktör. Kontrollera att personblocken (granskare och redaktör) är översatta till rätt språkversion i Opti. Om inte, kontakta nationella redaktionen via ett ärende. Ange Opti-id för blocket och vilka språk du vill översätta det till.

Lägg till pufflista

Dra in Pufflista navigering xx (det aktuella språket) i fältet för Artikelpuffar. Du hittar den under Block/Artikelpuffblock till höger i vyn. När du klickar där kommer pufflistan för rätt språk upp i menyn.

Skriv in datum i planeringsfliken

Skriv vilket datum översättningen eller den lättlästa artikeln har publicerats eller reviderats, eftersom detta inte registreras automatiskt för översättningar. Datumet vid Senast uppdaterad följer i stället med från den svenska grundartikeln.

Nu kan du publicera!

Länka efter publicering

Språkartiklarna plockas inte upp i det interna söket på sajten. För att öka sökbarheten och tillgängligheten för översättningarna är det viktigt att se till att alla länkar som nämns nedan skapas vid publicering.

Vid publicering av lättläst artikel

Den lättlästa artikeln ska ha en länk till den ursprungliga längre artikeln, om det finns en sådan. Skriv längst ner i bryggan:

Du kan läsa en längre version av texten här

Den längre artikeln ska också länka till den lättlästa i bryggan. Skriv så här:

Den här texten finns också på lättläst svenska.

Lägg till meningen som ett regionalt tillägg i ett block under bryggan om det gäller en nationell längre artikel.

Vid publicering av översättning

Översättningen ska länka till den svenska lättlästa förlagan i bryggan. Skriv på svenska, ”Läs artikeln på svenska här”.

Svenska lättlästa artiklar som är översatta ska ha länk till respektive översättning. Lista länkarna längst ner i den lättlästa artikeln i blocket Texten finns översatt - other languages.

Lägg till meningen som ett tillägg i ett regionalt block om den lättlästa artikeln är nationell.

Lägg till språket i samlingssidan över alla språk

Se till att språket finns med i listan med språk på sidan Other languages. Språk som inte är översatta nationellt ska läggas till som ett regionalt block under listan. 

Så här gör du för att lägga till en länk i listan. Hör av dig till nationella redaktionen om du behöver hjälp!

Språklänken ska leda till en samlingssida för språket. All information på respektive språk ska vara samlad på en sådan språksida, med olika underkategorier som tydliggör innehållet.

Övriga länkar i översättningarna

Länka till relevant övrigt innehåll från översättningarna, oavsett om det är andra översättningar eller innehåll på svenska. Länkar till svenskt innehåll bör märkas ut med förtydligande på det översatta språket. 

Till toppen av sidan