Att få hjälpmedel

Att få ett hjälpmedel - så går det till

Du kan behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt. Ett hjälpmedel kan till exempel göra så att du blir mer självständig och aktiv i ditt liv.

Person i rullstol som tränar på gym. Fotografi.
Ett hjälpmedel kan till exempel göra att du blir mer aktiv och självständig.

I den här texten kan du läsa allmän information om att få ett hjälpmedel.

Olika typer av hjälpmedel

Klicka på en länk nedan för att läsa mer om en särskild sorts hjälpmedel:

Regler och avgifter kan vara olika

Regionerna och kommunerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om du behöver det. Men de bestämmer själva hur de delar upp ansvaret mellan sig och vilka regler och avgifter som ska finnas. Det här kan därför vara olika:

  • vad du kan få
  • vad det kostar
  • vem du ska kontakta.

Det kan också skilja sig åt beroende på om det är ett barn eller en vuxen som behöver hjälpmedlet.

Du får oftast hjälpmedel ur ett särskilt utbud

Det finns avtal som styr vilka hjälpmedel en region eller kommun erbjuder. Det kallas att det finns ett upphandlat utbud.

De hjälpmedel du kan få förskrivna från vården är oftast så kallade medicintekniska produkter

Förskrivaren kan också förskriva andra hjälpmedel, om hen bedömer att de upphandlade hjälpmedlen inte fungerar för ditt behov.

Vem kontaktar jag om jag vill ha ett hjälpmedel?

Börja med att kontakta en vårdcentral eller kommunens hälso- och sjukvård. Där får du mer information om hur du ska göra för att träffa en förskrivare, som utreder ditt behov av hjälpmedel. Hen beslutar också vilket eller vilka hjälpmedel du får.

Förskrivaren kan till exempel vara något av följande:

  • arbetsterapeut
  • fysioterapeut
  • logoped
  • audionom
  • synpedagog
  • sjuksköterska.

Du kan också ta kontakt direkt med den verksamhet som ansvarar för den typ av hjälpmedel du har behov av, till exempel en hörcentral eller syncentral.

Om du behöver hjälpmedel för skola eller arbete

Kontakta din skola om du behöver särskilda hjälpmedel i skolan för att kunna följa med och delta i undervisningen.

Kontakta Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen om du behöver särskilda hjälpmedel för att kunna arbeta, så kallade arbetshjälpmedel.

Västerbotten

Vem kontaktar jag i Västerbotten?

I Västerbotten är det olika kontaktvägar beroende på vilket hjälpmedelsområde det gäller. Oftast är det din hälsocentral du ska vända dig till i första hand.

Hjälpmedel vid hörselnedsättning

Om du behöver ett hjälpmedel på grund av en hörselnedsättning kontaktar du i första hand din hälsocentral. Om det behövs kan läkaren på hälsocentralen skriva en remiss till hörcentralen.. Du kan också göra en så kallad egen vårdbegäran till hörcentralen.

Att få en hörapparat och andra hörhjälpmedel

Alternativ telefoni

Hjälpmedel vid rörelsehinder

Om du har nedsatt rörelseförmåga och behöver ett hjälpmedel kontaktar du din hälsocentral. Du får antingen prova ut hjälpmedel på hälsocentralen eller i ditt hem. Om hälsocentralen bedömer att ett hembesök behövs är det kommunens rehabiliteringspersonal som besöker dig och hjälper till med utprovning.

För barn till och med 17 års ålder provar hälsocentralen ut hjälpmedel oavsett om det behövs hembesök eller inte.

Du som sedan tidigare har kontakt med en förskrivare i din kommun eller inom habilitering för barn, ungdomar eller vuxna tar kontakt med den.   

Om du har en pågående kontakt med en vårdmottagning och behöver ett hjälpmedel som har att göra med det du  behandlas för kan du kontakta en förskrivare på den mottagningen.

Hjälpmedel vid kognitiva nedsättningar

Om du har en kognitiv funktionsnedsättning och behöver ett hjälpmedel kontaktar du din hälsocentral.

Att få hjälpmedel för kognitivt stöd

Ortopedtekniska hjälpmedel

Om du behöver ett ortopedtekniskt hjälpmedel kontaktar du din hälsocentral. Om det behövs kan läkaren skriva en remiss till Ortopedteknik. Du provar ut ortopedtekniska hjälpmedel hos Ortopedteknik som finns på Skellefteå lasarett och Norrlands universitetssjukhus.

Hjälpmedel vid synnedsättning

Om du behöver ett hjälpmedel på grund av att du saknar syn eller har nedsatt synförmåga kontaktar du din hälsocentral eller en optiker. De kan i sin tur skriva remiss till ögonläkare som bedömer om du kan få tillgång till synrehabiliteringens insatser. Synhjälpmedel provar du ut hos synrehabiliteringen

Att få synhjälpmedel

Inkontinenshjälpmedel

Om du behöver ett hjälpmedel på grund av inkontinens kontaktar du i första hand din hälsocentral.

Att få inkontinenshjälpmedel

Hur bedöms om jag får ett hjälpmedel?

Förskrivaren undersöker dina behov av hjälpmedel. Du eller en närstående får berätta vilka behov och önskemål du har. Förskrivaren gör också en bedömning av vad du behöver.

Ni kommer tillsammans fram till om ett hjälpmedel kan hjälpa dig och i så fall i vilka situationer.

Ett hjälpmedel kan ibland underlätta även för en närstående som hjälper dig. Då kan det tas med i bedömningen.

Förbered dig inför mötet

Det kan vara bra att förbereda sig inför mötet med förskrivaren. Tänk efter vilka besvär du har och vilka aktiviteter som är svåra att göra.

Du kan själv komma med förslag på hjälpmedel som du tror skulle underlätta för dig att klara av din vardag. 

Hur går utprovningen till?

Efter att förskrivaren har bedömt dina behov får du prova hjälpmedel. Det kallas utprovning. Förskrivaren ska informera dig om det finns flera olika hjälpmedel som kan passa.

På vissa orter finns det särskilda butiker eller utställningar där du kan se och känna på olika hjälpmedel. Fråga din förskrivare om vad som finns där du bor.

Alla hjälpmedel behöver anpassas individuellt. Ibland kan du få låna hjälpmedel för att själv ta med hem och testa, innan förskrivaren fattar beslut om du ska ha det.

Du kan behöva träna på att använda hjälpmedlet

Du får också lära dig att använda hjälpmedlet. Ibland går det ganska fort, om du till exempel ska börja använda en rullator. Andra gånger behövs många tillfällen, som till exempel om du ska börja använda en elrullstol i trafik.

Förskrivaren följer upp hur hjälpmedlet fungerar

Den som har förskrivit ditt hjälpmedel ska också följa upp att det fungerar som det är tänkt. Det kan göras vid ett eller flera besök, genom telefonsamtal eller genom digitala möten, som till exempel videosamtal.

Du ska vara delaktig i valet av hjälpmedel

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel, men det är förskrivaren som ansvarar för att det val som görs passar dig och dina behov.

Förutom att det kan finnas många typer av hjälpmedel finns det ofta många varianter och olika varumärken. Du och förskrivaren ska tillsammans komma fram till vad som blir bäst.

Förskrivaren ska berätta för dig om det finns flera olika hjälpmedel inom regionen eller kommunen som kan passa dig. I sådana fall ska du få välja själv vilket hjälpmedel du vill ha, om förskrivaren tycker att det är rimligt utifrån vad du behöver och vad hjälpmedlet kostar.  

Barn ska få vara delaktiga

Barn ska få vara delaktiga i sin vård. Det finns ingen åldersgräns för detta. Barnets möjlighet att ha inflytande över vården beror på hens ålder och mognad.

För att kunna vara aktiva i valet av hjälpmedel och ta beslut är det viktigt att barnet och du som vuxen förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Ni har möjlighet till tolkning till andra språk om någon av er inte pratar svenska. Ni har också möjlighet till tolkhjälp om någon av er till exempel har en hörselnedsättning.

Vad kostar det att få ett hjälpmedel?

Det varierar mellan olika kommuner och regioner hur mycket du får betala för att få ett hjälpmedel. Ibland är det helt utan kostnad och ibland får du betala en avgift.

I en del regioner och kommuner finns ett särskilt högkostnadsskydd för hjälpmedel. Då behöver du bara betala kostnader upp till en viss gräns.

Västerbotten

Vad kostar det i Västerbotten?

I Västerbotten betalar du besöksavgift och ibland en egenavgift för att få låna hjälpmedel.

Läs om patientavgifter i Region Västerbotten

Besöksavgifter ingår i högkostnadsskyddet.

Kommunernas avgifter för besök och utprovning kan skilja sig från regionens avgifter. Du kan fråga din kommun vilka avgifter som gäller.

För vissa hjälpmedel måste du betala en egenavgift. Den som är förskrivare kan berätta vilka hjälpmedel det är avgift för och hur stor avgiften är. Avgifter för hjälpmedel ingår inte i högkostnadsskyddet. Barn till och med 19 års ålder betalar inga avgifter.

Reparationer av hjälpmedel är i de flesta fall kostnadsfria. Om du har varit oaktsam med hjälpmedlet kan du bli ersättningsskyldig. Du får själv betala vissa förbrukningsartiklar.

Fritt val av hjälpmedel

Västerbotten

Fritt val av hjälpmedel gäller inte i Västerbotten.

I en del regioner och kommuner kan du göra det som kallas fritt val av hjälpmedel. Det innebär att du får välja något annat hjälpmedel än de som finns i det upphandlade utbudet. Du får då en viss summa pengar och köper själv ett hjälpmedel.

Kan jag köpa ett hjälpmedel själv?

Du kan kontakta en butik eller leverantör direkt om du skulle vilja köpa hjälpmedel utan att ha kontakt med vården. Det kan du göra oavsett vilken region eller kommun du tillhör.

Ibland rekommenderas du av förskrivaren att köpa ett hjälpmedel själv. Det kan till exempel hända om bedömningen visar att dina behov inte motsvarar kraven för att du ska kunna få ett hjälpmedel.

Läs om att köpa hjälpmedel själv.

Vad händer när jag har fått hjälpmedlet?

Du använder hjälpmedlet så länge du behöver och det fungerar som det ska. Hjälpmedlet ska oftast lämnas tillbaka om du inte längre behöver det.

I samband med att du får hjälpmedlet får du information om vad du ska göra om hjälpmedlet behöver repareras eller underhållas.

Fråga förskrivaren om hur du ska göra om du flyttar och vill ta med dig hjälpmedlet.

Du kan ofta låna eller hyra ett hjälpmedel tillfälligt om du är på besök någonstans i landet och behöver hjälpmedel för en kortare tid.

Skada eller förlust av hjälpmedel

Du som hyr eller lånar ett hjälpmedel från din region ska kontakta förskrivaren för att anmäla att det har blivit skadat, borttappat eller stulet.

Du måste också göra en anmälan till polisen om ditt hjälpmedel har blivit stulet.

Västerbotten

Reparation, utbyte och återlämning

Om ett hjälpmedel behöver repareras ska du i de flesta fall kontakta den verksamhet som förskrivit hjälpmedlet. När du fått ett hjälpmedel via din kommun kan andra kontaktvägar gälla för reparation. Förskrivaren i kommunen kan ge dig mer information.

För reparation av de flesta hörhjälpmedel ska du i Umeå- och Skellefteåområdet ta kontakt med Teknisk hörselvård. I Lyckseleområdet kontaktar du Hörcentralen. För reparation av hjälpmedel för alternativ telefoni kontaktar du Hjälpmedel Västerbotten.

Om ett hjälpmedel behöver bytas ut kontaktar du den verksamhet som förskrivit hjälpmedlet.

Hjälpmedel lämnas vanligtvis tillbaka till den verksamhet du lånat det av. När du lämnar tillbaka ett hjälpmedel ska det vara rengjort och alla tillbehör ska följa med.

Förlust eller skada

Om du tappar bort, eller blir bestulen på ett hjälpmedel kontaktar du den som förskrivit hjälpmedlet. Om hjälpmedlet blir stulet behöver du även göra en polisanmälan.

Det är bra att kontakta sitt försäkringsbolag och kontrollera om hemförsäkringen ersätter skada på annan person eller egendom om du skulle råka ut för en olycka med ditt hjälpmedel.

Förvaring och underhåll

Du ansvarar själv för lämplig förvaring, tillsyn och underhåll av det hjälpmedel du fått. Ta hjälp den bruksanvisning som följer med ditt hjälpmedel eller den instruktion du fått av din förskrivare.

Flytt till annan kommun eller annan region

Vissa hjälpmedel får du inte ta med vid flytt. Om du ska flytta till en annan kommun eller en annan region ska du alltid i god tid kontakta den som förskrivit hjälpmedlet för att få veta om du kan ta med ditt hjälpmedel vid flytten.

Vad gör jag om jag inte är nöjd?

Kontakta förskrivaren som skrev ut ditt hjälpmedel, om du inte är nöjd med det. Hjälpmedlet kan behöva justeras eller så kanske du behöver mer träning för att använda det. Du kan ibland få ett annat hjälpmedel utskrivet.

Förskrivaren kan behöva göra en ny behovsbedömning efter en tid, för att se om dina behov har förändrats.

Du kanske inte är nöjd med den förskrivare du har träffat. Då kan du kontakta chefen för enheten och fråga om det är möjligt att träffa någon annan.

Du kan kontakta patientnämnden om du anser att du inte har fått rätt hjälpmedel eller om du inte kommer överens med din förskrivare. Patientnämnden finns i varje region, och ibland även i kommunerna.

Läs mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården

Västerbotten

Patientnämnden i Västerbotten

Du kan vända dig till patientnämnden i Region Västerbotten om det har uppstått ett problem i vården som inte har gått att lösa på plats eller om du vill ha kontakt med en opartisk instans som är fristående från vården.

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Planerad vård hemma

Ibland går det att få vård hemma i stället för på till exempel vårdcentralen eller sjukhuset. Det beror på vad du behöver och vad som gäller där du bor.

Till toppen av sidan