KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

Patientavgifter i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Du betalar samma patientavgifter både hos de mottagningar som har avtal med Region Stockholm och den privata vården som regionen har avtal med.

Patientavgifter för dig som har covid-19

Covid-19 har klassats som en allmänfarlig sjukdom. Detta innebär att undersökning, vård och behandling av covid-19 enligt smittskyddslagen ska vara kostnadsfri.

Som patient behöver du därför inte betala någon avgift för besök i öppen vård om orsaken till besöket är symtom som beror på misstänkt covid-19. Det är den behandlande läkaren som bedömer om det finns misstanke om covid-19 och om besöket därför ska vara kostnadsfritt.

Undantag:

 • Om du söker vård av annan anledning, till exempel en bruten fot, men på grund av luftvägssymtom behöver vårdas isolerat, betalar du avgift för besöket.  
 • Om du läggs in på sjukhus betalar du som är 18-85 år en avgift 100 kronor per vårddag för mat och logi.

Vård för barn och unga under 18 år

Barn och unga mellan 0 och 17 år betalar ingen avgift vare sig på vårdcentraler, husläkarjourer, närakuter eller när de behandlas och sover över på ett sjukhus.

Undantag! Du får betala:

 • Om barnet besöker sjukhusens akutmottagningar - det kostar 120 kronor.
 • Om barnet uteblir från ett planerat besök.

Vård för dig som är över 85 år

Du som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för vård som ingår i högkostnadsskyddet, i öppenvård. Du betalar inte heller någon avgift på närakuterna.

Undantag! Du får betala:

 • Om du inte avbokar ett planerat besök inom öppenvården senast 24 timmar före besöket.
 • Om du blir inlagd på sjukhus (100 kronor om dagen).
 • Om du får hjälpmedel (till exempel hörapparater).

Vård för dig mellan 18 och 84 år

 

Primärvård

Besök hos läkare på vårdcentral (husläkarmottagning)

200 kronor

Besök vid jourmottagningar/närakut

200 kronor

Besök för sjukvårdande behandling hos till exempel sjukgymnast, fysioterapeut, dietist, arbetsterapeut, kiropraktor eller naprapat.

200 kronor

Besök för sjukvårdande behandling hos till exempel sjuksköterska, distriktssköterska, kurator, logoped, audionom, psykolog, på syncentral eller vid medicinsk fotsjukvård

100 kronor

Akutvård

Besök på sjukhusens akutmottagningar eller specialistakuter, oavsett vårdgivare

400 kronor

Besök på jourmottagningar/husläkarjourer/närakuter

200 kronor

Besök på akutmottagning är avgiftsfri om läkare hänvisar dig dit. Du behöver då visa upp ett kvitto som visar att du har betalat avgiften hos din läkare.

0 kronor

Specialistvård

Besök hos läkare på specialistmottagning

350 kronor

Besök hos läkare på geriatrisk mottagning

200 kronor

Första besök hos läkare på specialistmottagning (ej geriatrisk mottagning) med remiss från läkare på vårdcentral (husläkarmottagning) eller privat specialist i allmänmedicin som arbetar enligt lagen om läkarvårdsersättning (1993:1651)

150 kronor

Första besök hos läkare på geriatrisk mottagning med remiss från läkare på vårdcentral (husläkarmottagning) eller privat specialist i allmänmedicin som arbetar enligt lagen om läkarvårdsersättning (1993:1651)

0 kronor

Besök för sjukvårdande behandling hos till exempel sjuksköterska, kurator, logoped, audionom, eller psykolog.

100 kronor

Besök hos sjukgymnast eller fysioterapeut, dietist, arbetsterapeut, kiropraktor och naprapat.

200 kronor

KBT-behandling via internet: 350 kronor för inledande läkarbesök, därefter 100 kronor för varje behandling. Behandlingen pågår i 12 veckor.

 

Övrigt

Besök i dagsjukvård

350 kronor

Besök hos legitimerad kiropraktor som har vårdavtal med Region Stockholm

200 kronor

Besök på syncentral

100 kronor

Besök på röntgen/viss endoskopi/fyslab/neurofyslab

200 kronor

Inkontinenshjälpmedel (per 12-månadersperiod)

200 kronor

Besök, utan förskrivare, på hjälpmedelscentralen KommSyn Stockholm vid inträning och utbildning av hjälpmedel eller egenansvarsprodukter

100 kronor

Avgifter vid distanskontakt

Distanskontakt via videosamtal istället för ett fysiskt besök på mottagningen

Du betalar samma avgift som vid ett fysiskt möte med den yrkeskategori du träffar

KBT-behandling via internet - avgift per genomförd behandlingsvecka

100 kr

Alla typer av telefonkontakt

0 kr

Om högkostnadsskydd och frikort

Högkostnadsskyddet betyder att du under ett år inte behöver betala mer än 1150 kronor för sjukvård. Om du inom ett år når upp till högkostnadsbeloppet får du frikort.

Föräldrar som har flera barn under 18 år i sin vård får en avgiftsbefrielse när kostnaderna för barnens patientavgifter tillsammans blir 1150 kronor.

E-frikort

I Stockholms län registreras dina avgifter elektroniskt. Du kan se ditt frikort när du loggar in på 1177.se, och hur stor summa du har kommit upp i. Du behöver inte heller ha med dig ditt frikort på dina vårdbesök eftersom vårdgivaren kan se det i sina system. Om du har uppnått summan för frikort visas det när du anmäler dig på mottagningen och du behöver inte betala för besöket. Läs mer om högkostnadsskydd och frikort i Stockholms län.

Avgift för uteblivet besök eller sen ombokning

Du får betala 400 kronor i avgift om du inte avbokar din planerade vård i god tid, och inte har ett giltigt skäl. Här kan du läsa mer om det

Fortfarande gäller dock att du inte behöver betala någon uteblivandeavgift om du har förkylningssymtom och avbokar ditt besök, även om det är mindre än 24 timmars varsel. Detta undantag görs med anledning av coronasmittan. Du behöver däremot kontakta mottagningen och meddela att du har förhinder innan den bokade tiden för besöket.

Avgifter för hjälpmedel

Hyra för tre månader av enkla bashjälpmedel vid tillfälligt behov, max sex månader. Avgiften gäller per hjälpmedel.

100 kronor

Hyra av övriga hjälpmedel vid tillfälligt behov, max sex månader (se prislista)

 

Hörapparater per förskrivningstillfälle. Barn under 18 år - ingen avgift.

600 kronor

Ortopediska skor, per par för vuxen.

1000 kronor

Ortopediska skor, per par för barn och ungdomar under 18 år.

500 kronor

Avgift per kalendermånad för TENS-apparat, max sex månader.

100 kronor

Avgift per kalendermånad för CPAP-utrustning.

100 kronor

Avgift per 12-månadersperiod för kontaktlinser/glasögon vid afaki (max).

Avgiftsfritt för barn under 8 år.

1000 kronor

Avgift för uteblivet besök på hjälpmedelscentral, hörselklinik och ortopedteknisk verkstad.

100 kronor

Avgift vid förskrivning av tyngdtäcke.

600 kronor

Avgift för kompressionsstrumpor per förskrivningsperiod.

300 kronor

Avgift vid all förskrivning av kontaktlinser vid ögonsjukdom till personer över 18 år på max 1000 kronor under 12 månader.

1000 kronor

Övriga avgifter som till exempel förband och näringstillskott

 

Det finns ett högkostnadsskydd för vissa hjälpmedel som betyder att du inte ska behöva betala mer än 2000 kronor i avgifter och hyresavgifter för hjälpmedel under loppet av ett år.

Avgifter om du skrivs in på sjukhus

Avgift för barn och ungdomar under 18 år

0 kronor

Avgift för personer över 18 år

100 kronor om dagen

Personer under 40 år med hel aktivitets-/sjukersättning betalar 50 kronor om dagen de första 30 dagarna. Därefter kostar det 100 kr per vårddag. Detta gäller vid varje vårdbesök.

 

Blir du inlagd på sjukhus när du varit på ett besök på en mottagning på sjukhuset måste du ändå betala avgiften för besöket. Frikort gäller inte vid vård på sjukhus.

Subventionerade avgifter för preventivmedel

Vissa preventivmedel betalar landstinget en del av (även kallat subventionering) upp till och med 25 år. Kostnaden för ett år är 100 kronor och för tre månader 30 kronor.

Subventionen omfattar:

 • Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen.
 • Hormonspiral, p-stav, p-spruta, p-ring och p-plåster.
 • Akut preventivmedel kan hämtas ut gratis på ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar.
 • Kondomer kan hämtas ut gratis på ungdomsmottagningar.

Kopparspiral är gratis oavsett kvinnans ålder.

Så här kan du betala

Betala med kort eller kontanter
Alla vårdgivare ska kunna hantera kontanter. Om du inte har kontanter eller kort med dig på ditt besök ska du kunna betala med faktura (30-dagars faktura).

Vård på avbetalning
Du har möjlighet att betala på avbetalning om kostnaden för läkarvård överstiger 300 kronor under en månad. Då kan du betala beloppet över 300 kronor månaden efter. Gäller endast öppenvård. Kontakta din vårdgivare för mer information.

Betalningspåminnelse- och inkassoavgift
För obetalda patientavgifter kan du behöva betala 60–180 kronor.

Avgiftsfri vård

 • Besök hos MRSA-team i öppenvård
 • Besök hos sjukgymnast för personer som tillhör LSS personkrets 3
 • Besök inom mödrahälsovård (gäller på mödravårdscentralen och specialistmödravården). Observera att andra regler kan gälla för patienter som inte är folkbokförda i Stockholms län.
 • Bukaortascreening (gäller vid kallelse från Region Stockholm)
 • Gynekologisk screening (gäller vid kallelse från Region Stockholm)
 • Hembesök av Jourläkare
 • Hembesök av distrikts-/husläkare, distriktssköterska och geriatriker för patienter inskriva i särskilda boendeformer (gäller även partner som bor med personen som ska flytta till särskilt boende)
 • Hembesök av vårdgivare som utför insatser för patienter i hemsjukvård
 • Hemrehabilitering
 • Mammografi (gäller vid kallelse från Region Stockholm)
 • Receptförskrivning utan besök (telefonrecept eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster)
 • Rådgivning om preventivmedel och abortfrågor
 • Telefonkontakt
 • Tvångsvård (gäller person som vårdas enligt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lav om rättspsykiatrisk vård (LRV))
 • Undersökning enligt smittskyddslagen
 • Vård av häktade/anhållna och intagna på kriminalvårdsanstalt

30-minutersregeln, intyg, vaccin och färdtjänst

30-minutersregeln 

Får du vänta i mer än 30 minuter efter din avtalade besökstid har du rätt att få tillbaka patientavgiften. Men du måste begära det i samband med besöket. Detta gäller inte vid akut- och jourmottagningar.

På vissa mottagningar kan andra tidsgränser än 30 minuter gälla.

Intyg

För intyg gäller inte Region Stockholms vanliga patientavgifter, utan du måste oftast betala enligt en särskild taxa. Från och med den 1 januari 2020 är timtaxan 1500 kronor. Om du gör ett öppenvårdsbesök och begär ett intyg ska du betala både för besöket och för intyget. Om det enda syftet med besöket är att få ett intyg behöver du inte betala någon besöksavgift. Intyg är belagda med mervärdesskatt.

Avgifterna för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet och får därför inte föras in i högkostnadskortet.

Vaccin

Du betalar själv för ditt vaccin. I priset ingår inte arbetet för själva injiceringen, så kallad stickavgift (max 250 kronor). Om du tar flera vacciner vid samma tillfälle betalar du för varje vaccin, men endast en stickavgift. Avgifterna för vaccinationer ingår inte i högkostnadsskyddet. Om du har med dig eget vaccin betalar du endast för stickavgiften. När vaccinationen är en del av en behandling ingår vaccinet i den vanliga besöksavgiften. Vaccinationer är undantagna från moms.

Färdtjänst

Här kan du läsa om aktuella avgifter när det gäller färdtjänst.
Här kan läsa frågor och svar om patientavgifter i Stockholms län

På besök i Stockholm

Om du kommer från en annan region, kan du söka vård i Stockholms län vid:

Du betalar bara den vanliga patientavgiften som gäller i Stockholms län, resten av summan betalar ditt hemlandsting. Om du söker specialiserad öppenvård gäller däremot inte din regions vårdgaranti. Du kan heller inte få sjukresan betald.

Europeiskt sjukförsäkringskort

Om du kommer från ett annat EU/EES-land eller Schweiz och har ett europeiskt sjukförsäkringskort eller intyg betalar du samma patientavgift vid akut och nödvändig vård som en invånare folkbokförd i Stockholms län.  

Om du inte har ett europeiskt sjukförsäkringskort eller intyg betalar du hela vårdkostnaden själv. Ett läkarbesök på en närakut, jourmottagning eller vårdcentral kostar 1800 kronor.

Sverige har en överenskommelse, en konvention, med ett antal länder och provinser utanför EU. Beroende på vilket land och provins du kommer från gäller olika regler. 

Länder utanför EU/EES eller Schweiz

Om du kommer från ett land utanför EU/EES eller Schweiz, eller från ett land som saknar konvention (samarbetsavtal) med Sverige behöver du ett intyg eller dokumentation. Det är ditt hemlands försäkringskassa eller socialförsäkringsmyndighet som ger dig det. Då har du rätt till vård utifrån det som står i intyget eller dokumentationen. Annars betalar du hela vårdkostnaden själv vid akut och/eller planerad vård.

Här kan du läsa mer om vården för dig som är på besök i Stockholms län.

Till toppen av sidan