Skapa och revidera innehåll på 1177.se

Information om patientlagen

I de allra flesta texter på 1177.se ska det finnas information om bestämmelserna i patientlagen. Det är du som redaktör som avgör vilken information som passar och är relevant.

Patientlagen infördes den 1 januari 2015. Syftet är att stärka patients ställning inom vården.

Förslag på kapitel

Här efter följer ett förslag på kapitel som du kan använda när du ska lägga in information om patientlagen. 

Använd endast de stycken som är relevanta för innehållet i din text. Du kan formulera om meningarna eller ta bort meningar om du tycker att det passar bättre.

I kapitlet är det länkat till andra sidor på 1177.se med mer information. Gör samma länkning i ditt kapitel. 

Var ska jag lägga informationen?

Lägg informationen i ett eget kapitel i slutet av artikeln. Du kan också lägga in textbitarna i de olika kapitlen, om du tycker att det passar bättre.

Lägg inte informationen i söka vård-kapitlet

Observera att du inte får lägga någon information om patientlagen i kapitlet ”När och var ska jag söka vård?”. Där ska det endast finnas vårdhänvisningar. 

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Ditt samtycke är viktigt

När du har fått information om vilka alternativ och möjligheter till vård du har kan du ge ditt samtycke eller på något annat sätt uttrycka ett ja. Det gäller även dig som inte är myndig

Du kan välja att inte ge ditt samtycke till den vård som du erbjuds. Du får också när som helst ta tillbaka ditt samtycke. 

Du kan få en ny medicinsk bedömning

Du kan få en ny medicinsk bedömning av en annan läkare, om du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom. Att få en annan läkares bedömning kan hjälpa dig om du exempelvis är osäker på vilken vård eller behandling som är bäst för dig.

Du kan få en fast vårdkontakt

Du kan få en fast vårdkontakt om du har kontakt med många olika personer inom vården. En fast vårdkontakt är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Barn ska få vara delaktiga

Barn ska få vara delaktiga i sin vård. Det finns ingen åldersgräns för detta. Barnets möjlighet att ha inflytande över vården beror på hens ålder och mognad.

För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att barnet och du som vuxen förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Ni har möjlighet till tolkning till andra språk om någon av er inte pratar svenska. Ni har också möjlighet till tolkhjälp om någon av er till exempel har en hörselnedsättning.

Vilken information ska vara med?

Kapitlet om patientlagens bestämmelser omfattar flera olika delar, som är mer eller mindre relevanta beroende på vad artikeln handlar om. Gör en bedömning utifrån vår vägledning nedan. Fråga gärna granskaren till texten om hen har några synpunkter.

Du kan också diskutera frågan med dina kollegor eller jourhavande redaktörer. 

Så här kan du tänka:

Möjlighet att välja vårdmottagning 

Grundläggande information som ska finnas med i samtliga texter där patienten uppmanas kontakta en vårdcentral. 

Informationen ska gå att förstå

Grundläggande informationen som ska finnas med i samtliga texter. Meningarna om behandlingsalternativ, väntetider och hjälpmedel kan tas bort om det inte är relevant.

Ditt samtycke är viktigt

Detta stycke är framför allt viktigt i texter som beskriver mer omfattande eller allvarliga sjukdomar.

Du kan få en ny medicinsk bedömning

Detta stycke är framför allt viktigt i sjukdomstexter som beskriver mer omfattande eller allvarliga sjukdomar.

Du kan få en fast vårdkontakt

Detta stycke är framför allt viktigt i texter som beskriver mer omfattande sjukdomar, där patienten har många olika kontakter inom vården.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Informationen är viktig i alla texter som helt eller delvis handlar om barn. Handlar texten till största del om vuxna kan det räcka med meningen som finns i stycket om att patienten ska få information.

I de flesta artiklar som inte handlar om sjukdomar eller symtom räcker det alltså oftast med enbart stycket om att du ska förstå informationen du får. 

I vilka texter ska informationen finnas?

Det ska finnas någon form av information om patientlagen i följande texttyper på 1177.se:

Information om patientlagen kan passa även i andra typer av texter. Då får du som redaktör göra en bedömning av vilken information som är relevant för läsaren.

Informationen behövs inte i egenvårds-texter

I texter om besvär eller sjukdomar som läsaren oftast klarar med egenvård och där läsaren inte så ofta behöver kontakta vården ska det inte finnas någon information om patientlagen. 

Till toppen av sidan