فارسی/Persiska

Söka vård - مراجعه‌ی درمانی

Söka vård - persiska

Current articles

Visa innehåll som:
اطلاعات در مورد 1177Det här är 1177 - persiska

1177 اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان بیمار هستید، م توانید با شماره تلفن 1177.دیریگبسامتآنگاه م.دینکتفایردهرواشمیدئوسایسییلگنانابزهبراتسرپکیزادیناوتشما م توانید شبانه روز با شماره تلفن 1177.دیریگبسامتدر وب سایت 1177.seم تملاسدرومرددیناوتو بیماریها اطلاعات دریافت کنید

نحوه عملکرد مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در سوئدSå fungerar vården i Sverige - persiska

اگر شما یا یکی از اعضای خانواده‌تان به مراقبت‌های درمانی نیاز دارید، معمولا می‌توانید از یک درمانگاه (vårdcentral)کمک به دست آورید. اگر مطمئن نیستید مراقبت‌های درمانی را از کجا به دست آورید، می‌توانید با شماره تلفن 1177 تماس بگیرید. شما می‌توانید به زبان سوئدی یا انگلیسی با پرستارانی که پاسخ می‌دهند حرف بزنید. آنها در مورد این‌که چه کارهایی برای بهتر شدن حال خود می‌توانید انجام بدهید، به شما راهنمایی می‌کنند.

To the top of the page