ماموگرافی

شما یک دعوتنامه برای انجام معاینۀ ماموگرافی دریافت کرده اید

Du har fått en kallelse till mammografi - persiska

 در سوئد همۀ زنان در برخی از سنین با فواصل معین برای رادیولوژی پستانها دعوت می شوند. رادیولوژی پستانها ماموگرافی نامیده می شود.  این معاینه به معاینۀ "غربالی" موسوم است.  هدف از این معاینۀ غربالی کشف تغییراتی است که ممکن است دال بر وجود سرطان پستان باشد. فرد می‌تواند سرطان پستان داشته باشد بی آنکه آنرا احساس کند.  اگر سرطان پستان زودتر کشف شود شانس رهایی از آن افزایش می یابد. معاینۀ غربالی ماموگرافی می تواند تقریباً همیشه سرطان پستان زودرس و حتی مراحل اولیۀ آنرا کشف کند.

برخی از تغییرات زودرس سرطانی هرگز به سرطان خطرناک پستان تبدیل نمی شوند، ولی از قبل نمی توان چنین تشخیصی داد.  از اینرو همۀ تغییرات زودرس سرطانی همانند یک سرطان خطرناک درمان می شوند. از اینرو گاهی اوقات ممکن است معاینۀ غربالی به درمان غیرضروری سرطان پستان منجر شود. 

معاینۀ ماموگرافی سریع انجام می شود. شما لازم نیست خود را برای معاینه آماده کنید. پرستاران دارای آموزشهای ویژه در هنگام مراجعه شما را  پذیرفته و معاینه را انجام می دهند.

در دعوتنامه ای که بزبان سوئدی دریافت کرده اید محل و ساعت مراجعه نوشته شده است.  اگر آنروز نمی توانید مراجعه کنید می توانید یک وقت جدید دریافت کنید. معاینۀ غربالی اختیاری است. هنگام مراجعه باید کارت شناسائی بهمراه داشته باشید.  می توانید یکنفر را بعنوان همراه با خود بیاورید.

To the top of the page