LAGAR OCH BESTÄMMELSER

Vårdgaranti i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Vårdgarantin innebär att du som patient ska få vård inom en viss tid. Den är en lagstadgad del av hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser du ska erbjudas vård. Däremot reglerar vårdgarantin inte om vård ska ges eller vilken vård du ska få. Det är alltid den medicinska bedömningen som avgör om och när du kan få vård inom vårdgarantins gränser.

Primärvården, kontakt inom 0 dagar

Du ska få kontakt med primärvården via telefon eller på vårdcentralen samma dag som du söker. Du kan också ringa Sjukvårdsrådgivningen, telefon 1177.

Primärvården, medicinsk bedömning inom 3 dagar

Du ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården inom högst tre dagar. Det är den vårdpersonal som du först har kontakt med som avgör om den medicinska bedömningen ska göras av en läkare eller av till exempel en sjuksköterska, psykoterapeut eller fysioterapeut.

Specialiserad vård, besök inom 90 dagar

Du ska erbjudas besök inom 90 dagar till den specialiserade vården, räknat från den dagen beslut om remiss fattades.

Om du har sökt vård med egenremiss, gäller väntetiden från den dagen din remiss har kommit in till den specialiserade vården.

Specialiserad vård, erbjudande om behandling inom 90 dagar

Du ska erbjudas tid till behandling inom 90 dagar, räknat från den dagen beslut om behandling togs.

Neuropsykiatri vuxna, utredning inom 90 dagar

Du ska erbjudas tid till neuropsykiatrisk utred­ning inom 90 dagar, räknat från den dagen beslut fattades.

Misstanke om cancersjukdom hos barn, läkarbesök inom 2 dagar

Vid välgrundad misstanke om cancersjukdom ska barn erbjudas besök hos specialistläkare inom 2 dagar, räknat från det datum remissen har kom­mit in till vårdgivaren.

Misstanke om cancersjukdom hos vuxna, läkarbesök inom 14 dagar

Vid välgrundad misstanke om cancersjukdom ska vuxna erbjudas besök hos specialistläkare inom 14 dagar, räknat från det datum remissen har kommit in till vårdgivaren.

Barn- och ungdomspsykiatri, besök inom 30 dagar

Du ska erbjudas tid för besök till barn-och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar, räknat från den dagen beslut om remiss fattades.

Barn- och ungdomspsykiatri, fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar

Du ska erbjudas tid till fördjupad utredning/ behandling inom barn-och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar, räknat från den dagen beslut fattades.

Erbjudande om vård hos annan vårdgivare

För att klara de krav som ställs på att erbjuda vård inom rimlig tid, remitterar sjukhusen patienter till andra vårdgivare. Det kan vara inom Västra Götalandsregionen, i ett annat landsting eller hos privat vårdgivare.

När det gäller upphandlade vårdgivare är det regler kring lagen om offentlig upphandling (LOU) som styr vilken vårdgivare du hamnar hos. Samtliga upphandlade vårdgivare är bedömda och godkända för att klara de medicinska krav som är ställda.

Om vårdcentralen/sjukhuset inte själva kan ta emot dig inom garantitiden ska de aktivt hjälpa dig att ordna en tid hos annan vårdgivare.

Erbjudande om vård hos annan vårdgivare innebär

  • inga extra kostnader, förutom att du i annat landsting betalar den patientavgift som gäller där,
  • att högkostnadsskyddet för öppen hälso-och sjukvård och frikort gäller,
  • att ersättning för sjukresa ingår förutom en egenavgift,
  • att om du tackar nej till erbjuden vård inom garantitiden hos annan vårdgivare, kvarstår du som väntande hos den ursprungliga vårdgivaren, men väntetiden kan bli längre än vårdgarantins tidsgränser.

Om du uteblir eller tackar nej

Din remiss återsänds till inremitterande läkare om du har tackat ja till bokad tid men uteblivit vid två tillfällen från bokat besök/ behandling, eller om du vid två tillfällen tackar nej till erbjuden tid.

Vårdgarantin gäller inte

  • väntetider till undersökningar och provtagning (t ex röntgen och laboratorieundersökningar),
  • vaccinationer,
  • intyg,
  • hälsoundersökning, MVC-och BVC-verksamhet,
  • utredningar, dock ingår neuropsykiatri för vuxna samt barn-och ungdomspsykiatri,
  • utprovning av hjälpmedel, däremot ingår utprovning av hörapparat.

Om du inte erbjudits vård inom garantitiden

Vänd dig i första hand till din vårdcentral/ditt sjukhus där du väntar. Om du trots kontakt med sjukhuset inte erbju­dits vård inom garantitiden kan du vända dig till kontaktfunktionen på det sjukhus som du väntar på att få komma till, se nedan.

Kontaktinformation

Du kan ringa 020-44 55 55 och via knappval 1 välja vårdgaranti.

Du kan också direkt ta kontakt med vissa sjukhus, se nedan.

Angereds Närsjukhus

Telefon: 020-44 55 55
E-post: ans@vgregion.se

Alingsås lasarett

Telefon: 020-44 55 55
E-post: alingsas.lasarett@vgregion.se

Frölunda Specialistsjukhus

Telefon: 020-44 55 55
E-post: frolundaspecialistsjukhus@vgregion.se
Post: Frölunda Specialistsjukhus, Vårdgaranti/Valfrihet i vården, Box 138, 421 22 Västra Frölunda

Kungälvs sjukhus

Telefon: 020-44 55 55 
E-post: kungalvs.sjukhus@vgregion.se 
Post: Kungälvs sjukhus, Ekonomiavdelningen, Vårdgaranti/Valfrihet i vården, 442 83 Kungälv

NU-sjukvården

Telefon: 010-435 00 00, växeln slussar vidare till rätt mottagning 
E-post: nusjukv.kansli@vgregion.se
Post: NU-sjukvårdens Kansli, 461 85 Trollhättan

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Telefon: 020-44 55 55 
E-post: vardgaranti.su@vgregion.se 
Post: Patientstöd Vårdgaranti, Medicinsk Administration, Torggatan 1 A, plan 3, 431 35 Mölndal

Skaraborgs sjukhus

Telefon: 0500-43 10 00, växeln slussar vidare till rätt mottagning 
E-post: diariet.skas@vgregion.se 
Post: Skaraborgs Sjukhus Skövde, 541 85 Skövde

Södra Älvsborgs sjukhus

Telefon: 033-616 10 00, växeln slussar vidare till rätt mottagning. 
E-post: vardgaranti.valfrihet.sas@vgregion.se 
Post: Team Vårdgaranti och valfrihet, Administration 1, plan 4, Södra Älvsborgs Sjuk­hus, 501 82 Borås

Frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar om vårdgarantin.

1. Vilken vård ingår i vårdgarantin?
Vårdgarantin omfattar all planerad vård inom alla specialiteter.

2. Omfattas region-, länssjuk- och högspecialiserad vård av vårdgarantin?
Ja. Har du frågor om region- och högspecialiserad vård, vänd dig till respektive klinik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tel. 031-342 10 00.

3. Gäller vårdgarantin även vård utanför Sverige?
Nej. Vårdgarantin gäller enbart vård i Sverige.

4. Vilken vård ingår inte i vårdgarantin?
Utredningar eller provtagning, till exempel röntgenundersökning, ingår inte i vårdgarantin. Ej heller utprovning av hjälpmedel (förutom utprovning av hörapparat), utskrivning av friskintyg, patientutbildning, hälsoundersökningar, mödra- och barnhälsovård, vård i andra länder.

5. Från vilken tidpunkt börjar man räkna de 90 dagarna för besök?
Garantitiden räknas från det datum då vårdgivaren tar beslut om remiss. Om du själv har tagit kontakt med sjukhuset räknas de 90 dagarna från den dagen då din vårdbegäran/egenremiss är mottagen och bedömd där.
Detta gäller samtliga garantier frånsett misstanke om cancersjukdom hos barn, läkarbesök inom 2 dagar samt misstanke om cancersjukdom hos vuxna, läkarbesök inom 14 dagar. För cancergarantierna räknas tiden från det att remissen kommit in till vårdgivaren.

6. Från vilken tidpunkt börjar man räkna de 90 dagarna för behandling?
Garantitiden räknas från det datum då vårdgivaren i den specialiserade vården beslutat om behandling/operation, fram till dess att behandlingen påbörjas.

7. Vem är det som bestämmer om jag får vård inom vårdgarantins tidsgränser?
Det är alltid den medicinska bedömningen som avgör om och när du får en tid för besök eller behandling.

8. Vad menas med att jag ska få kontakt med primärvården samma dag?
Du ska få prata med någon antingen per telefon eller på ett personligt besök, på t ex vårdcentralen, jourcentralen eller sjukvårdsrådgivningen.

9. Gäller medicinsk bedömning på tre dagar för all vårdpersonal på en vårdcentral?
Ja, garantin gäller för bedömning av nya medicinska problem samt oväntad eller kraftig förändring av tidigare känt hälsoproblem. För besök hos annan specialist som jobbar på vårdcentralen, till exempel gynekolog, gäller 90 dagar.

10. Vad gör jag om vårdgarantin inte fungerar?
I första hand tar du på nytt kontakt med din läkare eller mottagning. Det finns också möjlighet att kontakta Sista utposten via 020-44 55 55 eller regionalvardgaranti@vgregion.se.

11. Kan jag kontakta en specialistmottagning direkt utan att ha remiss från vårdcentralen?
Ja, det kan du göra. Om du själv tar kontakt med en specialistmottagning räknas de 90 dagarna från den dagen då din vårdbegäran/egenremiss är mottagen och bedömd där. Det är fortfarande läkarens medicinska bedömning som avgör om du får en tid för besök.

12. Vad händer om mitt "hemmasjukhus" inte kan ge mig vård inom garantitiden?
Då ska ditt sjukhus se till att du får tid någon annanstans, antingen inom regionen eller i ett annat landsting, fortfarande inom tre månader. Du behöver inte betala något extra förutom patientavgiften och egenavgiften för eventuell sjukresa. 

13. Om jag ångrar mig och ändå vill åka till ett annat sjukhus, kan jag göra det?
Ja, men då börjar de 90 dagarna räknas från den dagen du ger ditt sjukhus besked om att du har ångrat dig.

14. Måste jag själv betala resan om jag blir hänvisad till ett annat sjukhus?
Nej. Västra Götalandsregionen betalar dina resekostnader, förutom en egenavgift som du får betala själv.

15. Vad händer om jag tackar nej till en tid som inte passar mig?
Om du två gånger, utan särskilda skäl, tackar nej till en tid som du har fått kan du inte längre utnyttja vårdgarantin. Du får då vända dig på nytt till den läkare som har skickat din remiss. Särskilda skäl är till exempel egen eller nära anhörigs sjukdom, eller död, eller en redan bokad och betald semesterresa.

16. Gäller vårdgarantin för återbesök?
Nej, vårdgarantin gäller inte för återbesök.

17. Omfattas hörselvården av vårdgarantin, trots att den till största delen ingår i grupperna utredning och kompensation (hjälpmedel)?
Ja, hörhjälpmedel är det enda hjälpmedel som omfattas av vårdgarantin.

18. Hur vet jag vilket sjukhus som har den kortaste väntetiden?
Du kan gå in på www.vantetider.se för att söka efter kortaste väntetiden.

19. Vad gäller om läkaren säger att behandlingen, av medicinska skäl, bör ske efter längre tid än tre månader?
Den medicinska bedömningen är alltid överordnad vårdgarantin. Om det av medicinska skäl inte är lämpligt att operera/behandla ska detta naturligtvis inte ske, trots att det innebär att operation/behandling inleds efter 3 månader.

20. Får jag ta med mig en följeslagare när jag får sjukresan av Västra Götalandsregionen?
Barn under 16 år får automatiskt med sig en följeslagare. Från 16 år och uppåt ska man ha ett intyg från sin vårdgivare att man behöver följeslagare av medicinska skäl. För mer information, kontakta sjukreseenheten.

21. Hur stor egenavgift får jag betala när jag får vårdgaranti och åker på sjukresa?
Egenavgiften är samma för alla regionens patienter som åker till annan ort. Egenavgiften för det billigaste färdsättet som privat bil, tåg och buss är 60 kronor per enkel resväg. För övriga färdsätt kontakta sjukreseenheten.

Till toppen av sidan