Lagar och bestämmelser

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Vårdgarantin styr inte om du ska få vård eller vilken vård du ska få. Vård ges först till den som har störst behov av vård.

Vårdgarantin styr så att du får den vård som vårdpersonalen tycker att du ska få inom viss tid.

En kortare version av den här texten finns även på lätt svenska.

Den nationella vårdgarantin

Detta gäller enligt den nationella vårdgarantin:

Kontakt med primärvården samma dag

Samma dag som du söker vård ska du få kontakt med den vårdcentral som du har valt att tillhöra. Att välja en vårdcentral kallas att vara listad på en vårdcentral. Kontakten kan ske till exempel genom ett telefonsamtal, ett besök eller ett videosamtal.

Vårdgarantin gäller även på mottagningar inom primärvården där du inte kan lista dig.

Vad är primärvård?

I det som i vården kallas primärvård ingår till exempel vårdcentraler, ungdomsmottagningar, barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler.

Medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal inom tre dagar

Du ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Det ska ske inom högst tre dagar. Den medicinska bedömningen kan göras vid ett besök eller genom till exempel ett videosamtal.

Den vårdpersonal som du först har kontakt med avgör om den medicinska bedömningen ska göras av en läkare eller av till exempel en sjuksköterska, psykoterapeut eller fysioterapeut.

Vårdgarantin gäller även på mottagningar inom primärvården där du inte kan lista dig.

Besök på en specialistmottagning inom 90 dagar

Den mottagning inom primärvården som gör bedömningen skickar en remiss till en specialistmottagning. Där görs en bedömning av vilket behov du har och hur du kan få hjälp. Om specialistmottagningen erbjuder ett besök ska det ske inom 90 dagar.

Till vissa specialistmottagningar kan du söka själv, utan remiss. Då gäller samma tidsgräns.

Ibland kan specialistmottagningen i stället välja att hänvisa dig till någon annan vårdmottagning. Du kan också få råd om vad du kan göra själv för att lindra dina besvär.

Behandling påbörjad inom 90 dagar

Du ska få tid för behandling inom 90 dagar, räknat från det att vårdpersonalen tillsammans med dig beslutade om behandlingen. En behandling kan till exempel vara en operation.

Andra tidsgränser

Regionerna kan ha andra tidsgränser än vad som gäller enligt den nationella vårdgarantin. Tidsgränserna kan vara kortare. De kan inte vara längre.

Västra Götaland

Utökad vårdgaranti i Västra Götaland

I Västra Götaland är vårdgarantin utökad när det gäller neuropsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och misstanke om cancer. 

Misstanke om cancersjukdom hos barn inom 2 dagar

Vid stark misstanke om cancersjukdom hos barn, ska ett specialistläkarbesök erbjudas inom 2 dagar räknat från att en vårdbegäran/remiss kommer till mottagningen.

Misstanke om cancersjukdom hos vuxna inom 14 dagar

När det inte finns ett standardiserat vårdförlopp för den misstänkta cancerformen ska ett specialistläkarbesök erbjudas inom 14 dagar räknat från ankomstdatum för vårdbegäran/remiss.
Läs mer om standardiserade vårdförlopp i cancervården

Barn- och ungdomspsykiatri, besök inom 30 dagar

Du ska erbjudas tid för besök till barn- och ungdomspsykiatrin eller annan verksamhet som behandlar barn och unga med psykiatrisk problematik inom 30 dagar, räknat från det att läkaren tillsammans med dig beslutade om remiss/vårdbegäran.

Barn- och ungdomspsykiatri, fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar

Du ska erbjudas tid till fördjupad utredning/behandling inom barn-och ungdomspsykiatrin eller annan verksamhet som behandlar barn och unga med psykiatrisk problematik inom 30 dagar, räknat från det att läkaren tillsammans med dig beslutade om utredning.

Barn- och ungdomspsykiatri, behandling inom 30 dagar

Efter utförd fördjupad utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin eller annan verksamhet som behandlar barn och unga med psykiatrisk problematik ska behandling erbjudas inom 30 dagar.

Neuropsykiatri vuxna, utredning inom 90 dagar

Du ska erbjudas tid till fördjupad utred­ning inom 90 dagar, räknat från det att läkaren tillsammans med dig beslutade om utredning. 

Om du inte kommer

Din remiss skickas tillbaka till den läkare som skrivit remissen om du har uteblivit vid två tillfällen från bokat besök.

Person pratar med vårdpersonal på en vårdmottagning. Fotografi.
Du ska få information om vårdgarantin. Du ska också få veta hur dina beslut påverkar hur länge du kan få vänta på vård.

Vad händer om jag inte får vård inom vårdgarantin?

Om din mottagning inte kan ge dig vård inom tidsgränserna för vårdgarantin, ska du erbjudas vård på en annan mottagning. Den nya mottagningen kan finnas i din egen region, eller i en annan. Du kan inte välja vilken mottagning du ska hänvisas till om du vill använda dig av vårdgarantin.

Du kan tacka nej till erbjudandet om vård på en annan mottagning. Då avstår du från vårdgarantin. Det kan göra att du får vänta längre på vård.

Kontakta mottagningen där du väntar på vård om du ångrar dig och vill ha vård på en annan mottagning. Då börjar vårdgarantin räknas på nytt från det datum du meddelade att du ändrade dig.

Du kan få ersättning för de extra kostnader du kan få om du blir hänvisad till en annan mottagning. Det gäller till exempel vissa resor. Kontakta din region för att få veta vad som gäller för dig.  

Du ska få information om vårdgarantin

Fråga om vårdgarantin på mottagningen där du väntar på att få vård. Du ska få information om hur vårdgarantin fungerar och vilka följder det kan bli för dig beroende på vilka val du gör.

I vissa regioner finns det också ett väntetidskansli eller liknande som du kan kontakta.

Västra Götaland

Om du inte erbjudits vård inom garantitiden i Västra Götaland

Om vårdcentralen eller sjukhuset inte kan erbjuda dig en tid inom garantitiden ska de erbjuda dig vård hos annan vårdgivare.

Erbjudande om vård hos annan vårdgivare innebär:

 • inga extra kostnader, förutom att du betalar den patientavgift som gäller i den region du får vård,
 • att högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård och frikort gäller,
 • att ersättning för sjukresa ingår förutom en egenavgift,
 • att om du tackar nej till erbjuden vård inom garantitiden hos annan vårdgivare, kvarstår du som väntande hos den ursprungliga vårdgivaren, men väntetiden kan bli längre än vårdgarantins tidsgränser.
Västra Götaland

Kontaktinformation vårdgaranti Västra Götaland

Har du frågor om vårdgaranti och vill undersöka din möjlighet att få vård hos annan vårdgivare?

Kontakta den mottagning du väntar på att komma till

 • Logga in på 1177.se för att skicka ett meddelande. För att hitta rätt mottagning klickar du på ”Hitta och lägg till”. Leta upp mottagningen och klicka på ”Lägg till mottagning”.
 • Ring direkt till den mottagning du väntar på att få komma till eller sjukhusets kontaktfunktion, telefon 020-44 55 55, knappval 1.

Kontakta Vårdgarantiservice VGR

Vårdgarantiservice svarar på frågor om vårdgaranti. Inom vissa områden kan de hjälpa till att lotsa vidare till annan vårdgivare med bättre tillgänglighet. Vårdgarantiservice kan inte svara på frågor om väntetid eller göra medicinska bedömningar, utan hänvisar till aktuell mottagning för svar. 

 • Logga in på 1177.se för att skicka ett meddelande till Vårdgarantiservice VGR.
 • Kontakta Vårdgarantiservice på telefon 020-44 55 55, knappval 3.

Vårdgarantin gäller bara i din region

Vårdgarantin gäller bara i den region där du är folkbokförd. Du måste också vara listad på vårdcentralen där du söker vård för att vårdgarantin ska gälla. 

Du som väljer att söka vård i en annan region är inte garanterad att få vård inom någon bestämd tid. Det som avgör hur fort du ska få vård är ditt behov av vård. Den person som har störst behov får vård först, oavsett var personen är folkbokförd.

Några regioner har särskilda överenskommelser. Det gör att vårdgarantin kan gälla även i andra regioner än där du bor. Fråga vårdpersonalen för att få veta om det är så i din region.

När gäller inte vårdgarantin?

Vårdgarantin gäller inte för exempelvis följande situationer:

 • Vårdgarantin gäller inte för återbesök.
 • Vårdgarantin gäller inte om du av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser.
 • Vårdgarantin gäller inte för medicinsk service, till exempel laboratorieundersökningar.
 • Vårdgarantin gäller inte för utredningar och undersökningar som till exempel röntgen, provtagningar och tester.
 • Vårdgarantin gäller inte när du ska få ett hjälpmedel, med undantag för utprovning av hörapparater.
 • Vårdgarantin gäller inte om du väljer att söka vård hos en privat vårdgivare som inte finansieras med skattemedel eller som saknar avtal med en region. Fråga vårdgivaren om du är osäker på om vårdgarantin gäller.
 • Vårdgarantin gäller inte för tandvård, men det finns en del undantag. Det kan till exempel vara tandvård som ingår som en del av en behandling av en sjukdom. Fråga vårdgivaren om du är osäker på om vårdgarantin gäller.

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Till toppen av sidan