SJUKRESOR OCH FÄRDTJÄNST

Sjukresor i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Du kan få ersättning när du reser till en vårdgivare som tillhör eller har kontrakt med Västra Götalandsregionen eller Region Halland. Dock krävs för planerad vård hos privata vårdgivare i  Region Halland att man har remiss/betalningsförbindelse.

Du får ersättning för en del av dina resekostnader. En del av kostnaden får du stå för själv beroende på färdsätt, den kallas egenavgift. Sjukresa ersätts normalt mellan folkbokföringsadressen och vårdgivaren.

Avgifter och ersättningar för sjukresor är samma för vuxna och barn.

En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling samt behandling utförd av tandläkare eller tandhygienist, räknas som sjukresa.

Exempel på sådant som inte är sjukresa:

 • Hälsokontroll
 • Vaccination
 • Mödra- & barnhälsovård
 • Permission
 • Nationella valfriheten utanför Västra Götalandsregionen och Halland
 • Avbokade sjukresor på grund av sjukdom hos patient
 • Kosmetisk behandling av tänder

Ersättningsprinciper vid avbokade eller ändrade besökstider (förgävesbesök)

Om vårdgivaren avbokar eller ändrar en tid för besök och du har haft utlägg för sjukresa, ska vårdgivaren ersätta kostnaden. Även i de fall någon resa inte påbörjats men utlägg har gjorts för exempelvis tågbiljetter som inte går att avboka, ska ersättning betalas av vårdgivaren. Detta ersätts inte som sjukresa.

Om du avbokar eller ändrar tid för besök och har haft utlägg för resa så utgår ingen ersättning. Det gäller även vid sjukdom.

Följeslagare

Behöver du hjälp på sjukresan kan resekostnaden för följeslagaren ersättas om din vårdgivare intygar behovet. Barn under 18 år har alltid rätt till en följeslagare. Vid fler än en följeslagare krävs ett intyg av vårdgivaren.

Vistelse utanför Västra Götaland

Om du vistas utanför Västra Götaland och Halland och blir akut sjuk ersätts resan till närmaste vårdgivare, som kan ge dig den vård du behöver. Återresan ersätts till den plats där resan till vårdgivaren startade.

Specialistsjukvård utanför Västra Götaland

För att få resan ersatt vid specialistvård utanför Västra Götaland krävs en specialistvårdsremiss från något av sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Vårdgaranti

I de fall vårdgarantin inte kan uppfyllas ersätts resor till annan vårdgivare som anvisats av Västra Götalandsregionen.

Normalt får du ersättning för det billigaste färdsättet, t ex buss, tåg, spårvagn eller privat bil. Reser du med kollektivtrafik får du själv ansvara för resan och eventuella bokningar av biljetter. Du får ersättning för den del av biljettkostnaden som överstiger egenavgiften. För tåg gäller den billigaste färdklassen och för buss normalpris/kontoladdning.

Privat bil

Ersättning för privat bil är 1,50 kr/km. Du får ersättning för den del av kostnaden som överstiger egenavgiften. Detta innebär att de första fyra milen inte ersätts.

Exempel på ersättning för sjukresa med privat bil hemmet - vårdgivaren tur/retur.
Avstånd enkel resa är 75 km
Ersättning 2 x 75 km x 1,50 kr = 225 kr
Avgår egenavgift 2 x 60 kr = 120 kr
Din ersättning blir då 105 kr.

Ronden

Ronden är en särskilt anpassad buss för sjukresor som jämställs med taxi. Ronden går efter en fastställd turlista. Kostnaden för att resa med Ronden motsvarar egenavgiften. Kan du inte ta dig till en rondenhållplats med allmänna kommunikationer eller privat bil kan du få en anslutningstaxi. 

Det går inte att betala med kontanter på bussarna, endast betalkort eller kontoladdningskort gäller. Skolkort eller fritidsladdning gäller inte.
Resa med Ronden och eventuell anslutningstaxi beställs hos Västtrafiks beställningscentral.
Läs mer om Ronden och se tidtabell

Taxi/specialfordon

Om ditt hälsotillstånd är sådant att du måste resa med taxi/specialfordon, och inte kan åka Ronden, krävs ett intyg från din vårdgivare som styrker detta. Intyget ska skickas till sjukresekontoret snarast möjligt. Detta intyg krävs även om du har frikort för sjukresa. Kostnaden för att resa med taxi/specialfordon motsvarar egenavgiften. Alla resor med taxi/specialfordon beställs via beställningscentralen.
Har du beställt en resa men sedan inte ska åka så måste du avboka den, om resan inte avbokas så uppstår en taxikostnad som du får betala.

När du åker taxi/specialfordon måste du vara beredd på att samåka med andra resenärer. Därför går inte alltid resan den kortaste vägen till den plats du skall åka. Du får även vara beredd på att anpassa tiden för din avresa med upp till en timme.

Egenavgifter

Färdsätt

Egenavgift/avgift per enkelresa

Ronden, buss, tåg och spårvagn 60 kr
Privat bil (oavsett antal passagerare) 60 kr
Taxi/specialfordon, liggande transport (även barn) 150 kr
Resenärer med färdtjänsttillstånd 60 kr
Ambulans till sjukvård (även för barn) 150 kr

Om du vid ett resetillfälle åker flera färdsätt gäller den lägsta egenavgiften.

Så här gör du för att få ersättning

Sjukreseersättning ska ansökas på särskild blankett. Du kan också få blanketten hos din vårdgivare. För att få ersättning krävs också att du bifogar besökskvitto/underlag från vårdinrättningen med din ansökan. Ansökan skickas till sjukresekontoret, se adress nedan.

Ersättning utbetalas för innevarande år och två år tillbaka i tiden. Ersättning under 30 kronor betalas inte ut.

Utbetalning sker via Swedbank, har du en annan bank måste ditt konto vara anmält till Swedbank. Du kan göra detta på www.swedbank.se/kontoregister eller på ett bankkontor.
Om inget konto är anmält kommer pengarna att skickas via ett utbetalningskort. Detta kan medföra att man får betala en avgift för att lösa in utbetalningen.

Högkostnadsskydd och frikort

Sjukresor omfattas av högkostnadsskydd. Om dina egenavgifter för sjukresor är 1 500 kr eller mer under en kortare tid än 12 månader, kan du ansöka om frikort. Med frikort slipper du egenavgiften för resterande 12-månadersperiod räknat från din första resa. Frikort utfärdas endast framåt i tiden. Även resekostnader som är mindre än egenavgiften ingår i högkostnadsskyddet. Du måste själv bevaka när du når högkostnadsgränsen och lämna in en ansökan om frikort till ditt sjukresekontor.

Barn under 18 år i samma familj kan ansöka om ett gemensamt frikort, dvs deras sammanlagda egenavgifter ligger till grund för frikort.

Frikort medför inte rätt att resa med taxi, intyg krävs.

Kom ihåg att spara alla besöks-/vårdkvitton och ev biljetter som ska bifogas ansökan.

Resa med Ronden, taxi/specialfordon och Flexlinjerna i Göteborg/Mölndal

Här beställer du:  
Beställningscentralen 020-91 90 90
Flexlinjen Göteborg/Mölndal 031-41 96 90

Vid planerade vårdbesök kan sjukresa beställas upp till 14 dagar före besöket men senast dagen innan, vardagar kl 08.00-17.00.
Resor från vårdbesök kan beställas samma dag.
Vid akuta vårdbesök kan sjukresa beställas dygnet runt, alla dagar.

Vid försening/synpunkter

Har ingen transport kommit 10 minuter efter avtalad tid eller om du har synpunkter på din sjukresa ring 020-91 90 90.

Detta frågar beställningscentralen när du ringer

 • Vem du är och ditt personnummer samt telefonnummer
 • Om du har färdtjänst
 • Var du vill bli hämtad
 • Var ska du åka och till vilken vårdgivare
 • När ska du vara framme
 • Om du måste ha följeslagare
 • Om du behöver någon särskild hjälp eller har några hjälpmedel

Mer information om sjukresor

Kundtjänst: Telefon 010-47 32 100 vardagar kl 8-12 och 13-15. 
E-postsjukresor@vgregion.se
Postadress: Regionens Hus, Sjukresor, 405 44 Göteborg.
Fax: 010-47 32 110
Inga besök mottages.

Till toppen av sidan