Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

När du reser mellan din folkbokföringsadress och en vårdgivare, till exempel läkare, sjukgymnast eller tandläkare kallas det sjukresa. Du som patient har ett eget ansvar för att ta dig till och från vården och i första hand ska du resa med kollektivtrafik.

Du som patient får ersättning för sjukresor inom hela länet till regionens vårdenheter och privata vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen. Reglerna på denna sida omfattar dig som är folkbokförd i Västra Götalandsregionen eller asylsökande med giltigt LMA-kort.

Vilka sjukresor kan jag få ersättning för?

Här ser du några exempel på resor som är sjukresor och där du kan ansöka om ersättning:

 • Besök vid vårdmottagning, tandvård eller sjukhus som tillhör eller har avtal med Västra Götalandsregionen, Region Halland och för viss vård i Värmland.
 • Provar ut eller anpassar hjälpmedel som vården ordinerat dig.
 • Behöver specialiserad vård utanför Västra Götaland som är remitterad av ett sjukhus i Västra Götaland.
 • Får vård enligt Vårdgarantin inom eller utanför Västra Götaland.
 • Vistas utanför Västra Götaland och blir akut sjuk. Du får ersättning från platsen där du blev sjuk till närmaste vårdgivare som kan ge den vård som du behöver.

Här ser du exempel på resor som inte är sjukresor och där du INTE kan få någon ersättning:

 • Hälsokontroll
 • Vaccination
 • Besök vid mödra- och barnhälsovård
 • Permissionsresa
 • Om du själv väljer att få vård i en annan region än Västra Götalandsregionen, så kallad nationell valfrihet.
 • Kosmetisk behandling av exempelvis tänder.
 • Egenträning (Avser träning som inte är frikortsgrundande. Till exempel träning på rehab som sker utan att boka tid och utan en sjukgymnast.)  
 • Hemresa efter akut vård utanför Västra Götalandsregionen. Du får ersättning för att resa från vårdgivaren tillbaka till platsen där du blev sjuk.

Så här kan du åka till och från vården

Olika färdsätt, till exempel spårvagn, bil, buss, tåg.

Nedan listas olika färdsätt och vad som krävs för att få sjukreseersättning för respektive färdsätt. I första hand ska du åka med kollektivtrafik. En del av dina resekostnader ska du stå för själv beroende på färdsätt, den kallas egenavgift.
Läs mer om egenavgifter under rubriken Ersättningar och avgifter.

Kollektivtrafik

Reser du som patient med kollektivtrafik, så som buss, tåg, spårvagn och båt, ansvarar du för både din resa och dina biljetter. Ansök om ersättning för din resa i efterhand. Du får ersättning för den del av resekostnaden som överstiger egenavgiften.
Vid resa med tåg får du i regel ersättning för den billigaste färdklassen. Reser du med buss eller övrig kollektivtrafik får du ersättning för normalpris.

För att få information om Västtrafiks resealternativ med kollektivtrafik inom Västra Götalandsregionen gå in på Västtrafiks reseplanerare på vasttrafik.se eller ring Västtrafik 0771-41 43 00.

Egen bil

Reser du som patient med egen bil kan du ansöka om ersättning för din resa i efterhand. Du får ersättning för den del av resekostnaden som överstiger egenavgiften. Milersättningen är 25 kronor/mil (2,50 kr/km).
Exempel: Antal km x 2,50 kr/km – Egenavgift = Sjukreseersättning

Sjukresetaxi

Om du som patient av hälsoskäl inte kan resa med kollektivtrafik finns möjligheten att resa med sjukresetaxi. För att resa med sjukresetaxi behöver din vårdgivare utfärda ett reseintyg.

Du får ett reseintyg om din vårdgivare bedömer att du av medicinska skäl har rätt att åka med sjukresetaxi. Vårdgivaren utfärdar i så fall ett reseintyg som skickas digitalt till Sjukreseenheten.

Om du har registrerat ditt kommunala färdtjänstbeslut hos Sjukreseenheten gäller även det som reseintyg för dina sjukresor. Reseintyg krävs även när du har frikort för sjukresetaxi.

Alla resor med sjukresetaxi beställs via Västtrafiks Kund- och resetjänst. Här kan du läsa mer om att beställa sjukresa hos Västtrafik.

Att tänka på:

Du kan ha medicinskt skäl att åka sjukresetaxi till vården men inte därifrån, eller tvärtom, beroende på om ditt hälsotillstånd förändrats.
Om du saknar kollektivtrafik kan du boka anslutningstaxi mellan ditt hem och till/från närmaste hållplats.
Om du åker sjukresetaxi utan tillstånd blir du återbetalningsskyldig för hela taxikostnaden.

Liggande sjuktransport

Liggande sjuktransport är till för dig som inte kan sitta under resan till/från vårdgivaren. Dessa transporter är inte akuta eller brådskande. Alla resor med liggande sjukresa beställs via Sjukvårdens larmcentral telefon 031-70 31 308.

Flyg

Behöver du som patient åka mer än 50 mil mellan din folkbokföringsadress och vårdgivare kan du ansöka om reseersättning för sjukresa med flyg. Du ansöker om ersättning för din resa i efterhand, och får ersättning för den del av resekostnaden som överstiger egenavgiften.

Följeslagare

Du som patient kan på grund av hälsoskäl vara i behov av en följeslagare. En följeslagare måste ha fyllt 16 år.

Du har oavsett ålder har rätt att ha med dig en följeslagare utan kostnad och utan reseintyg från vårdgivare när du åker med kollektivtrafik. För att få ersättning för följeslagarens resor måste du som patient och din följeslagare göra sjukresan tillsammans. Du som patient ansöker om ersättning både för din resa och följeslagarens. Namnet på följeslagaren ska tydligt framgå i din ansökan. Följeslagaren får ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Vid resor med sjukresetaxi krävs intyg för följeslagare om du som patient är mellan 20 och 84 år. Barn och ungdomar till och med 19 år samt patienter fyllda 85 år har alltid rätt att ha med sig en följeslagare utan kostnad och utan reseintyg från vårdgivare. Patienter som har registrerat sitt färdtjänstbeslut hos Sjukreseenheten har rätt att ha med sig en följeslagare under samma period som beslutet för färdtjänst gäller.

Ersättningar och avgifter

Egenavgifter

Du får ersättning för den del av dina resekostnader som överstiger egenavgiften. Egenavgiften är den del av resekostnaden som du får betala själv. I tabellen nedan finner du aktuell egenavgift för respektive färdsätt. Om du vid ett resetillfälle åker flera färdsätt gäller den lägsta egenavgiften.

Barn och ungdomar till och med 19 år betalar ingen egenavgift vid sjukresa. Du som är asylsökande betalar max 40 kronor i egenavgift per sjukresa men kan inte ansöka om frikort.

Färdsätt för sjukresa

Egenavgift (per enkelresa)

Kollektivtrafik 36 kr från och med 7 januari 2024*
Egen bil 125 kr
Sjukresetaxi (inkl. liggande transport) 125 kr
Flyg 200 kr


* Ändringar av egenavgifter i kollektivtrafik

januari 2024 – nuvarande Egenavgiften är 36 kronor.
1 maj 2023 - 6 januari 2024 Egenavgiften var 35 kronor.
8 januari 2023 - 30 april 2023 Egenavgiften var 36 kronor.
1 januari 2023 – 7 januari 2023 Egenavgiften var 35 kronor.

Ersättning för övernattning på hotell

Om du som patient behöver övernatta på hotell i samband med ditt vårdbesök bokar du hotell själv och ansöker om ersättning i efterhand. När det gäller logikostnader görs en bedömning i varje enskilt fall huruvida du har rätt till ersättning för logi eller ej.

Orsaker till att få ersättning för logi är att vården intygar att du behöver detta på grund av medicinska skäl, alternativt att det saknas kollektivtrafik samma dygn som besöket. I dessa fall behöver du som patient skicka in kallelse eller intyg från vårdgivaren som styrker tiden för ditt vårdbesök. Sjukreseenheten måste sedan säkerställa att du inte kunde resa kollektivt samma dag som ditt besök för att ersättning ska kunna utbetalas.

Ersättning för utlägg när vården avbokar ditt vårdbesök

Om din vårdgivare avbokar eller ändrar en tid för ditt vårdbesök och du har haft utlägg för sjukresan, ska vårdgivaren ersätta kostnaden. Du behöver vända dig till din vårdgivare för att få ersättning eftersom detta inte ersätts som en sjukresa.

Avgift vid utebliven resa med sjukresetaxi

Om du som patient inte åker med din bokade sjukresetaxi eller avbokar den för sent behöver du betala en avgift. Avgiften är 200 kronor. Avgiften räknas inte in i högkostnadsskyddet för sjukresor.

Faktura via Kivra

Om du som patient får en faktura avseende avgifter för sjukresor så får du den i Kivra om du har konto där. I annat fall får du den som vanlig pappersfaktura i din brevlåda.

Högkostnadsskydd och frikort

Du kan ansöka om frikort för sjukresor om du betalar mer än 2000 kronor i egenavgifter.  för dina sjukresor under en 12-månadersperiod. Perioden för frikortet beräknas från din första resa 12 månader bakåt i tiden från ansökans ankomst till oss och gäller 12 månader framåt från denna resa. Under frikortsperioden behöver du inte betala egenavgifter för dina sjukresor. Har du betalat mer än 2 000 kronor i egenavgifter kan du få tillbaka det överstigande beloppet du betalat.

Du måste själv bevaka när du når frikortsgränsen och då skicka in en ansökan via blankett eller digitalt via ansökningstjänsten. Logga in på 1177.se och se under Mina sidor.

Vård utanför Västra Götaland

Om du vistas utanför Västra Götaland eller Halland och blir akut sjuk får du ersättning för resan till närmaste vårdgivare som kan ge dig den vård du behöver. Du får ersättning för återresan till den plats där resan till vårdgivaren startade.

Vårdgaranti

När en vårdgivare i Västra Götalandsregionen (både offentlig vårdgivare och privata vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen) remitterar dig som patient enligt vårdgarantin till annan region i Sverige kan du få ersättning för din resa. Vårdgivaren ska vara offentligt finansierad.

Specialistsjukvård

Vid behov av specialistvård eller ny medicinsk bedömning i annan region, kan du som patient få ersättning för din resa. Specialistvårdsremissen måste utfärdas av en offentligt finansierad vårdgivare till exempel av en klinik eller en sjukhusavdelning.

Valfrihet

Om du själv väljer att få vård inom Region Halland eller viss vård i Region Värmland kan du få ersättning för din resa. Mer information om vilken vård detta gäller får du av din vårdgivare eller genom att kontakta Sjukreseenhetens kundtjänst.

Du kan inte få ersättning för övrig vård i andra regioner än Västra Götalandsregionen som du själv söker dig till den

Så här bokar du din sjukresa

Kollektivtrafik

För att få information om Västtrafiks resealternativ med kollektivtrafik kan du använda reseplaneraren som finns på Västtrafiks webbplats. Du kan också ringa till Västtrafik på telefon 0771-41 43 00.

Sjukresetaxi

Boka, avboka eller ändra din resa med sjukresetaxi via Västtrafiks Kund- och resetjänst, telefon 020-91 90 90.

Vid planerade vårdbesök inom Västra Götaland och angränsande län kan sjukresa beställas upp till 14 dagar före besöket och senast dagen innan besöket, vardagar kl 8-17. Resor hem från ditt vårdbesök kan bokas samma dag. Planerade vårdbesök till övriga län ska beställas senast två dagar innan.
Vid akuta vårdbesök kan du boka din sjukresa dygnet runt alla dagar.

När du ringer Västtrafik för att boka en resa med sjukresetaxi kommer du få besvara dessa frågor:

 • Vem du är, ditt personnummer samt telefonnummer?
 • Var du vill bli hämtad?
 • Vart du ska åka och till vilken vårdgivare?
 • När ska du vara framme?
 • Om du måste ha följeslagare?
 • Om du behöver någon särskild hjälp eller har några hjälpmedel exempelvis rollator, kryckor eller rullstol?

Har ingen transport kommit 10 minuter efter avtalad tid eller om du har synpunkter på din sjukresa kan du ringa via telefon 020-91 90 90. Välj knappval 3 för försenad transport och knappval 4 om du har synpunkter.

Liggande sjukresa

Liggande transport med bår bokas via Sjukvårdens larmcentral telefon 031-70 31 308.

Sjukresor i Göteborgs södra skärgård

Sjukresor i södra skärgården utförs i samverkan med Göteborgs Stad Serviceresor. Mer information och telefonnummer för bokning finns här.

Så ansöker du om ersättning och frikort

Ersättning utbetalas för innevarande år och ett år tillbaka i tiden. Ersättning under 50 kronor betalas inte ut. Parkeringsavgift och trängselskatt ersätts inte.

För att få sjukreseersättning ska du bifoga besökskvitto/underlag från vårdinrättningen tillsammans med din ansökan. Ett besöksunderlag styrker att du har varit på ditt vårdbesök. Det innehåller information om dig som patient och beskriver vilken vårdgivare du var varit hos och när du har varit där. Journalanteckning, kortköpskvitto, kallelse och reseintyg är inte ett underlag för vårdbesöket.

Du som reser med sjukresetaxi behöver inte skicka med taxikvitton.

Ansök om ersättning digitalt på 1177.se

Logga in på Mina sidor på 1177.se. Du hittar det digitala ansökningsformuläret under Övriga tjänster. Formuläret heter Ansökan om ersättning för sjukresa.

Ansök om ersättning på pappersblankett

Använd särskild blankett. Du kan också få blanketten hos din vårdgivare. Ansökan skickas med post till sjukreseenheten.
Postadressen finns angiven på ansökningsblanketten men du kan också hitta den

Så sker utbetalningen

Utbetalning sker via Swedbank, har du en annan bank måste ditt konto vara anmält till Swedbank. Du kan göra detta på www.swedbank.se/kontoregister eller på ett bankkontor. Om inget konto är anmält kommer pengarna att skickas via ett utbetalningskort. Det kan innebära att du får betala en avgift för att lösa in utbetalningen.

Kontakta sjukreseenheten

Om du har frågor om sjukresor kan du kontakta Sjukreseenheten i Västra Götalandsregionen via e-post eller telefon. Om du kontaktar oss via e-post kan vi endast besvara allmänna frågor om regelverket för sjukresor. Vi tar inte emot besök.

Telefon: 010-473 21 00 Vår kundtjänst är öppen helgfria vardagar kl. 9.00–12.00.

E-post: sjukresor@vgregion.se


Postadress:
Regionens Hus
Sjukreseenheten
462 80 Vänersborg

Vad tycker om innehållet i Sjukresor i Västra Götaland?

Hittade du det du sökte i artikeln?
Förstod du innehållet?

Här kan du läsa om hur Västra Götalandsregionen hanterar personuppifter

Till toppen av sidan