SJUKRESOR OCH FÄRDTJÄNST

Sjukresor i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Från och med 1 juni 2019 gäller ett nytt regelverk för sjukresa samt ändringar av egenavgifter och ersättningar. Regelverket bygger på att sjukresor ska ske miljövänligt, trafiksäkert och kostnadseffektivt. I första hand ska sjukresa ske med kollektivtrafik.

Tillfälliga förändringar och åtgärder gällande sjukresor med anledning av covid-19 finns lite längre ner på sidan.

Det är ditt ansvar som patient att ta dig till hälso- och sjukvården. I vissa fall kan du behöva åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården. För detta krävs ett tillstånd från en vårdgivare som har bedömt att du på grund av ditt hälsotillstånd behöver åka sjukresetaxi.

Västtrafik AB har upphandlat taxibolag samt Kund- och resetjänst för att sjukresor med sjukresetaxi ska vara så kostnadseffektivt och miljövänligt som möjligt. Sjukresetaxi ska därför bokas via Kund- och resetjänst.

Regelverket gäller inom Västra Götalandsregionen och omfattar de som är folkbokförda i Västra Götaland. I vissa fall kan resekostnadsersättning lämnas när vård givits i annat landsting.

En sjukresa ersätts från patientens folkbokföringsadress eller från den plats där ett akut vårdbehov uppstår till en offentligt finansierad vårdgivare. 

Du får ersättning för en del av dina resekostnader. En del av kostnaden får du stå för själv beroende på färdsätt, den kallas egenavgift. Sjukresa ersätts normalt mellan folkbokföringsadressen och vårdgivaren.

Barn och ungdomar till och med 19 år betalar ingen egenavgift vid sjukresa.

En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling samt behandling utförd av tandläkare eller tandhygienist, räknas som sjukresa.

Exempel på sådant som inte är sjukresa:

 • Hälsokontroll
 • Vaccination
 • Mödra- & barnhälsovård
 • Permission
 • Nationella valfriheten utanför Västra Götalandsregionen och Halland
 • Avbokade sjukresor på grund av sjukdom hos patient
 • Kosmetisk behandling av tänder
 • Resor för egenträning
 • Hemresa efter akut vård utanför Västra Götaland

Tillfälliga förändringar och åtgärder gällande sjukresor med anledning av covid-19

Västra Götalandsregionen har beslutat om följande tillfälliga ändringar av tillämpningen av regelverk för sjukresor under perioden 31 mars till 31 augusti 2020.

 • Ersättning för sjukresa betalas också för resor från tillfälligt boende även om det inte är patientens folkbokföringsadress.
 • Ersättning betalas för parkeringsavgifter och trängselskatt på grund av att patient nu tar egen bil, även de som vanligtvis åker sjukresetaxi.
 • Patienter som är 70 år eller äldre och behöver vård, får åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården trots att de inte uppfyller krav på sjukresa (medicinsk bedömning). Beslutet gäller från och med 9 april till och med 31 augusti 2020.

Direktiv från Västtrafik: Åtgärder inom färdtjänst och sjukresor med anledning av covid-19

Inga resenärer får sitta i framsätet under sjuktransport

Västtrafik har beslutat att ta bort möjligheten för resenärer att sitta fram i taxibilen under sjuktransport för att förhindra smittspridning, även om det i nuläget inte är en rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Från och med den 19 mars 2020 är det inte längre möjligt att boka en sjukresa eller en färdtjänstresa med plats i framsätet.

Kunder som har beviljats att resa i framsätet kommer att erbjudas att resa i baksätet. Om kunden tackar nej kan inte resan bokas under rådande situation. Detta beslut gäller tills vidare.

Successivt införande av ensamåkning

Som ett led i att försöka minimera risken för spridning av covid-19 fattade Västtrafik ett beslut den 26 mars 2020 om att successivt införa ensamåkning för alla sjuk- samt färdtjänstresenärer. Resorna kommer alltså inte samordnas på det sätt som normalt sker. Varje resenär beställer sin resa som vanligt men reser ensam i fordonet. Det gör att Västtrafik på ett bättre sätt uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer och minskar risken för smittspridning för både förare och resenär.

Kontakta Västtrafik för frågor

Västtrafik kommer fram över att behöva besluta fler åtgärder i och med covid-19. Uppdaterad information om vad som gäller finns på Västrafiks webbplats.

Vistelse utanför Västra Götaland

Om du vistas utanför Västra Götaland och Halland och blir akut sjuk ersätts resan till närmaste vårdgivare, som kan ge dig den vård du behöver. Återresan ersätts till den plats där resan till vårdgivaren startade.

Specialistsjukvård

När en patient är i behov av specialistvård eller ny medicinsk bedömning i annat landsting kan resekostnadsersättning betalas ut till patienten. Specialistvårdsremissen måste utfärdas av en offentligt finansierad vårdgivare.

Vårdgaranti

När en vårdgivare remitterar en patient enligt vårdgarantin kan resekostnadsersättning betalas ut till patienten. Vård enligt vårdgarantin kan ges inom Västra Götaland eller i ett annat landsting. Vårdgivaren ska vara offentligt finansierad.

Valfrihet

När en patient själv väljer att få vård i ett annat landsting kan resekostnadsersättning inte betalas ut. Undantag vid valfrihet i Region Halland och för viss vård i Region Värmland enligt gällande samverkansavtal kan resekostnadsersättning utbetalas.

Så här kan du resa

Olika färdsätt, till exempel spårvagn, bil, buss, tåg.

Kollektivtrafik

Normalt får du ersättning för det billigaste färdsättet, t ex buss, tåg, spårvagn eller privat bil. Reser du med kollektivtrafik får du själv ansvara för resan och eventuella bokningar av biljetter. Du får ersättning för den del av biljettkostnaden som överstiger egenavgiften. För tåg gäller den billigaste färdklassen och för buss normalpris/kontoladdning.

Privat bil

Ersättning för privat bil är 1,85 kr/km. Du får ersättning för den del av kostnaden som överstiger egenavgiften. Egenavgiften är 100 kr per enkel resa. Detta innebär att de första 5,4 milen inte ersätts.

Exempel på ersättning för sjukresa med privat bil hemmet - vårdgivaren tur/retur.
Avstånd enkel resa är 75 km
Ersättning 2 x 75 km x 1,85 kr = 278 kr
Avgår egenavgift 2 x 100 kr = 200 kr
Din ersättning blir då 78 kr.

Sjukresebuss Ronden

Ronden är en specialanpassad buss för sjukresenärer som går till de flesta större sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Bussen går efter en fastställd turlista och är utrustad med handikappanpassad toalett samt lift. Om du inte har möjlighet att ta dig till en anslutningshållplats med kollektivtrafik eller med privat bil så kan du få en anslutningstaxi.

På Ronden åker sjukresenärer och en följeslagare gratis om resan är beställd hos Kund-och resetjänst. Bussen är öppen för alla med företräde för sjukresenärer.

Läs mer om Ronden och se tidtabell

Sjukresetaxi/specialfordon

Om ditt hälsotillstånd är sådant att du måste resa med sjukresetaxi/specialfordon, och inte kan åka Ronden eller kollektivtrafik, krävs ett tillstånd från din vårdgivare som styrker detta. Vårdgivaren ger tillstånd genom att utfärda ett intyg som ska anmälas/skickas till sjukresekontoret snarast möjligt. Detta intyg krävs även om du har frikort för sjukresa. Kostnaden för att resa med sjukresetaxi/specialfordon motsvarar egenavgiften. Alla resor med sjukresetaxi/specialfordon beställs via Kund- och resetjänst.

Har du beställt en resa men sedan inte ska åka så måste du avboka den. Om resan inte har avbokats eller avbokats sent och en kostnad för resan har uppstått så utgår en avgift på 200 kr som du får betala.

När du åker sjukresetaxi/specialfordon måste du vara beredd på att samåka med andra resenärer. Därför går inte alltid resan den kortaste vägen till den plats du skall åka. Du får även vara beredd på att anpassa tiden för din avresa med upp till en timme.

Följeslagare

En patient kan på grund av ålder eller hälsotillstånd vara i behov av en följeslagare. En följeslagare ska ha fyllt 16 år. Resekostnaden för följeslagaren ska räknas in i patientens resekostnad. Något avdrag för egenavgift för följeslaga­ren ska inte göras. Patient och följeslagare måste göra resan tillsammans. Patienten ansöker om ersättning både för sin resa och följeslagarens. I ansökan om ersättning ska det framgå vem som är följeslagare.

 • Alla patienter oavsett ålder har rätt att vid sjukresa med kollektivtrafik såsom sjukresebuss Ronden, buss, tåg, spårvagn och båt ha med sig en följeslagare utan kostnad och utan tillstånd från vårdgivare.
 • Barn och ungdomar tom 19 år har rätt att ha med sig en följeslagare utan kostnad och utan tillstånd från vårdgivare. Detta gäller samtliga färdsätt.
 • Personer fyllda 85 år har rätt att vid sjukresa med sjukresetaxi ha med sig en följeslagare utan kostnad och utan tillstånd från vårdgivare.
 • För personer 20-84 år krävs tillstånd för följeslagare med sjukresetaxi.
 • För fler än en följeslagare krävs tillstånd.

Ersättningsprinciper vid avbokade eller ändrade besökstider (förgävesbesök)

Om vårdgivaren avbokar eller ändrar en tid för besök och du har haft utlägg för sjukresa, ska vårdgivaren ersätta kostnaden. Även i de fall någon resa inte påbörjats men utlägg har gjorts för exempelvis tågbiljetter som inte går att avboka, ska ersättning betalas av vårdgivaren. Detta ersätts inte som sjukresa, vänd dig till vårdgivaren för att få ersättning.

Om du avbokar eller ändrar tid för besök och har haft utlägg för resa så utgår ingen ersättning. Det gäller även vid sjukdom.

Egenavgifter

Färdsätt

Egenavgift/avgift per enkelresa

Ronden 0 kr
Kollektivtrafik, buss, tåg och spårvagn 20 kr
Flyg 200 kr
Privat bil (oavsett antal passagerare) 100 kr
Sjukresetaxi/specialfordon, liggande transport 80 kr

Om du vid ett resetillfälle åker flera färdsätt gäller den högsta egenavgiften.

Så här gör du för att få ersättning

Sjukreseersättning ska ansökas på särskild blankett. Du kan också få blanketten hos din vårdgivare. För att få ersättning krävs också att du bifogar besökskvitto/underlag från vårdinrättningen med din ansökan. Ansökan skickas till sjukresekontoret, se adress nedan.

Ersättning utbetalas för innevarande år och ett år tillbaka i tiden. Ersättning under 50 kronor betalas inte ut. Parkeringsavgift och trängselskatt ersätts inte.

Utbetalning sker via Swedbank, har du en annan bank måste ditt konto vara anmält till Swedbank. Du kan göra detta på www.swedbank.se/kontoregister eller på ett bankkontor.
Om inget konto är anmält kommer pengarna att skickas via ett utbetalningskort. Detta kan medföra att man får betala en avgift för att lösa in utbetalningen.

Högkostnadsskydd och frikort

Sjukresor omfattas av högkostnadsskydd. Om dina egenavgifter för sjukresor sammanlagt är 1 650 kr eller mer under en 12-månadersperiod, kan du ansöka om frikort. Med frikort slipper du egenavgiften för resterande del av 12-månadersperioden. Högkostnadsskyddsperioden påbörjas vid första resan och gäller 12 månader framåt i tiden. Det är inte tillåtet att förlänga frikortets giltighetstid genom att stryka egenavgifter. Frikortet ger rätt till avgiftsfria sjukresor under förutsättning att övriga kriterier för sjukresa och resekostnadsersättning är uppfyllda. 

Även resekostnader som är mindre än egenavgiften ingår i högkostnadsskyddet. Du måste själv bevaka när du når högkostnadsgränsen och lämna in en ansökan om frikort till ditt sjukresekontor.

Har du betalat egenavgifter överstigande 1 650 kronor ska återbetalning göras. Återbetalning görs under innevarande högkostnadsskyddsperiod.

Frikort medför inte rätt att resa med sjukresetaxi, tillstånd krävs.

Kom ihåg att spara alla besöks-/vårdkvitton och eventuella biljetter som ska bifogas ansökan.

Resa med Ronden, sjukresetaxi/specialfordon och Flexlinjerna i Göteborg/Mölndal

Här beställer du:  
Kund- och resetjänst 020-91 90 90
Flexlinjen Göteborg/Mölndal 031-41 96 90

Vid planerade vårdbesök kan sjukresa beställas upp till 14 dagar före besöket men senast dagen innan, vardagar kl 08.00-17.00.
Resor från vårdbesök kan beställas samma dag.
Vid akuta vårdbesök kan sjukresa beställas dygnet runt, alla dagar.

Vid försening/synpunkter

Har ingen transport kommit 10 minuter efter avtalad tid eller om du har synpunkter på din sjukresa ring 020-91 90 90.

Detta frågar Kund- och resetjänst när du ringer

 • Vem du är och ditt personnummer samt telefonnummer
 • Var du vill bli hämtad
 • Var ska du åka och till vilken vårdgivare
 • När ska du vara framme
 • Om du måste ha följeslagare
 • Om du behöver någon särskild hjälp eller har några hjälpmedel

Mer information om sjukresor

Telefon: 010-47 32 100 vardagar kl 8-12. 
E-post: sjukresor@vgregion.se
Postadress: Regionens Hus, Sjukresor, 405 44 Göteborg.
Fax: 010-47 32 110
Inga besök mottages.

Till toppen av sidan