SJUKRESOR OCH FÄRDTJÄNST

Sjukresor i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

En sjukresa är en resa mellan ditt hem där du är folkbokförd och en vårdgivare till exempel en läkare, sjukgymnast eller tandläkare. Sjukresa ska i första hand göras med kollektivtrafik eller med sjukresebuss Ronden.

Du har ett eget ansvar för att ta dig till och från vården. Om du av hälsoskäl inte kan åka kollektivt eller med egen bil kan du ha rätt till sjukresetaxi, då behöver du ett reseintyg. Det är Västra Götalandsregionen som beslutar vilka resor som ska ersättas och vilken reseersättning som utgår.

Sjukresor under coronapandemin

Västra Götalandsregionen har beslutat om följande tillfälliga ändringar av regelverket för sjukresor under perioden 31 mars 2020 till 30 juni 2021.

 • Du som patient kan nu ansöka om ersättning för parkeringsavgifter och trängselskatt om du använder egen bil, även om du vanligtvis åker sjukresetaxi.
 • Det inte längre möjligt att boka en sjukresa med plats i framsätet. Beslutet gäller från och med den 19 mars 2020 och tills vidare. Kunder som har beviljats att resa i framsätet kommer att erbjudas att resa i baksätet. Om kunden tackar nej kan inte resan bokas under rådande situation.
 • Från och med den 26 mars 2020 infördes ensamåkning för alla sjukresenärer. Sjukresorna kommer inte att samordnas med andra resenärer.
 • Patienter som är 70 år eller äldre får åka sjukresetaxi till och från vården utan reseintyg. Beslutet gäller från och med 9 april 2020.
 • En patient som tillfälligt behöver vård på grund smitta/misstänkt smitta av covid-19 alternativt att andra i hemmet har smitta/misstänkt smitta kan behöva flytta från sin folkbokföringsadress på grund av smittrisk eller att andra i hemmet är satta i karantän. Vid dessa tillfällen kan patienten få ersättning för sjukresa från det tillfälliga boendet.
 • Patienter boende i Västra Götalands skärgård som är 70 år eller äldre och de patienter som har reseintyg för sjukresetaxi kan ersättas för nyttjande av egen båt för att komma till och från fastlandet. Ersättning för resa med egen båt är 450 kr per enkelresa. Beslutet gäller från och med 12 juni 2020.

Sjukresor vid vaccinationsresor mot covid-19

Patienter som är 70 år eller äldre, eller tillhör medicinska riskgrupper som är definierade enligt fas 2 i vaccinationsplanen, får åka sjukresetaxi till och från hälso- och sjukvården för vaccination mot covid-19 trots att besök för vaccination normalt inte omfattas av sjukresor. Beslutet gäller under perioden 15 januari - 30 juni 2021.

 • En bokad vaccinationstid betyder inte att en sjukresa är garanterad. Tiden för ditt bokade vårdbesök för vaccination mot covid-19 kan behöva ändras. Detta då Västtrafik har störst möjlighet att utföra en bokad sjukresa mellan kl 9-13 och från kl 15 och framåt. Det är bra om du som patienten bokar din resa så snart som möjligt efter det att du har fått din vaccinationstid.
 • Patienter som fyllt 70 år eller äldre eller tillhör medicinska riskgrupper kan inte nyttja sin färdtjänst till och från vårdbesök för vaccination mot covid-19.
 • Vid bokning av sjukresa till och från vården för vaccination mot covid-19 ska det uppges i bokningen att det gäller en vaccinationsresa för covid-19.

Ersättning för sjukresa

Sjukresa ersätts inom hela länet till regionens vårdenheter och privata vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen. Ersättning betalas ut för sjukresan mellan din bostad där du är folkbokförd och den vårdenhet du besöker enligt Västra Götalandsregionens regelverk för sjukresor.

Ersättning lämnas för en del av dina resekostnader. En del av kostnaden får du stå för själv beroende på färdsätt, den kallas egenavgift.

Regelverket för sjukresor gäller inom Västra Götalandsregionen och omfattar dig som är folkbokförd i Västra Götaland. Du som är asylsökande med giltigt LMA-kort (lagen om mottagande av asylsökande) kan också få ersättning för din sjukresa. I vissa fall kan resekostnadsersättning lämnas när vård givits i annan region.

Resor som inte ersätts

Här är exempel på resor som inte är sjukresa. För följande resor till och från vårdgivare får du ingen ersättning:

 • Hälsokontroll
 • Vaccination
 • Besök vid mödra- och barnhälsovård
 • Frivillig permissionsresa
 • Om du själv väljer att få vård i en annan region än Västra Götalandsregionen, så kallad nationell valfrihet.
 • Om du avbokar, blir sjuk eller ändrar tid för ditt vårdbesök
 • Kosmetisk behandling av exempelvis tänder
 • Resor för egenträning
 • Hemresa efter akut vård utanför Västra Götalandsregionen

Så här kan du resa

Olika färdsätt, till exempel spårvagn, bil, buss, tåg.

Kollektivtrafik

Normalt får du ersättning för det billigaste färdsättet, till exempel buss, tåg, spårvagn eller egen bil. Reser du med kollektivtrafik får du själv ansvara för resan och eventuella bokningar av biljetter. Du får ersättning för den del av biljettkostnaden som överstiger egenavgiften. För tåg gäller den billigaste färdklassen och för buss normalpris/kontoladdning. Egenavgiften är 20 kronor per enkel resa.

Egen bil

Ersättning för egen bil är 1,85 kronor per kilometer. Du får ersättning för den del av kostnaden som överstiger egenavgiften. Egenavgiften är 100 kronor per enkel resa. Det innebär att de första 5,4 milen inte ersätts.

Sjukreselinje Ronden

Ronden är en specialanpassad buss för sjukresenärer som går till de flesta större sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Bussen går efter en fastställd turlista och är utrustad med handikappanpassad toalett samt lift. Om du inte har möjlighet att ta dig till en anslutningshållplats med kollektivtrafik eller med egen bil kan du få en anslutningstaxi.

På Ronden åker sjukresenärer och en följeslagare gratis om resan är beställd hos Kund-och resetjänst. Bussen är öppen för alla men sjukresenärer har företräde. Du betalar ingen egenavgift för sjukresa med Ronden.

Behöver du som patient hjälp med din sjukresa kan du kontakta Västtrafiks resetjänst för sjukresor via telefon 020-91 90 90.

Läs mer om Ronden och se tidtabell

Sjukresetaxi eller liggande transport

Västtrafik har upphandlat taxibolag samt Kund- och resetjänst för att sjukresor med sjukresetaxi ska vara så kostnadseffektivt och miljövänligt som möjligt. Sjukresetaxi måste därför bokas via Kund- och resetjänst.

Om du av hälsoskäl behöver resa med sjukresetaxi och inte kan åka Ronden eller kollektivtrafik, krävs ett reseintyg. Kontakta din vårdgivare som kan skriva ett reseintyg om det föreligger medicinska behov av att åka med sjukresetaxi. Reseintyg för sjukresetaxi krävs även om du har frikort för sjukresa.

Kostnaden för att resa med sjukresetaxi är egenavgiften 80 kronor per enkel resa. Alla resor med sjukresetaxi beställs via Kund- och resetjänst, telefon 020-91 90 90.

Om en beställd sjukresa inte avbokas eller inte har avbokats i tid och en kostnad för resan har uppstått utgår en avgift på 200 kronor som du får betala.

När du åker sjukresetaxi måste du vara beredd på att samåka med andra resenärer. Därför blir resan inte alltid den kortaste resvägen till den plats du ska åka till och från. Du får även vara beredd på att anpassa tiden för din avresa med upp till en timme.

Vad innebär egenavgift vid sjukresa?

Du får ersättning för en del av dina resekostnader under en sjukresa. En del av kostnaden får du stå för själv beroende på färdsätt, den kostnaden kallas egenavgift. Sjukresa ersätts normalt mellan folkbokföringsadressen och vårdgivaren.

Barn och ungdomar till och med 19 år betalar ingen egenavgift vid sjukresa.

Egenavgifter

Färdsätt för sjukresa

Egenavgift per enkelresa

Sjukreselinje Ronden 0 kr
Kollektivtrafik, buss, tåg och spårvagn 20 kr
Flyg 200 kr
Egen bil (oavsett antal passagerare) 100 kr
Sjukresetaxi eller liggande transport 80 kr

Om du vid ett resetillfälle åker flera färdsätt gäller den högsta egenavgiften.

Ersättning för följeslagare

Du som patient kan på grund av hälsotillstånd vara i behov av en följeslagare. Resekostnaden för följeslagaren ska räknas in i patientens resekostnad. För att en person ska få vara följeslagare krävs det att personen är har fyllt 16 år. För att följeslagaren ska kunna få ersättning måste patienten och följeslagaren göra sjukresan tillsammans.

Du som patient ansöker om ersättning både för din resa och följeslagarens. I ansökan om ersättning ska det framgå vem som är följeslagare. Följeslagaren får ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst. Vid resa med sjukresetaxi krävs intyg för följeslagaren.

 • Alla patienter oavsett ålder har rätt att vid sjukresa med kollektivtrafik så som sjukresebuss Ronden, buss, tåg, spårvagn och båt ha med sig en följeslagare utan kostnad och utan reseintyg från vårdgivare.
 • Barn och ungdomar till och med 19 år har alltid rätt att ha med sig en följeslagare utan kostnad och utan reseintyg från vårdgivare.
 • För personer mellan 20 och 84 år krävs reseintyg för följeslagare med sjukresetaxi.
 • Personer fyllda 85 år har rätt att vid sjukresa med sjukresetaxi ha med sig en följeslagare utan kostnad och utan reseintyg från vårdgivare.
 • För fler än en följeslagare krävs alltid reseintyg.

Vård utanför Västra Götaland

Om du vistas utanför Västra Götaland och Halland och blir akut sjuk ersätts resan till närmaste vårdgivare, som kan ge dig den vård du behöver. Återresan ersätts till den plats där resan till vårdgivaren startade.

Specialistsjukvård

Vid behov av specialistvård eller ny medicinsk bedömning i annan region, kan du som patient få ersättning för din resa. Specialistvårdsremissen måste utfärdas av en offentligt finansierad vårdgivare till exempel av en klinik eller en sjukhusavdelning.

Vårdgaranti

När en vårdgivare remitterar dig som patient enligt vårdgarantin kan du få ersättning för din resa. Vård enligt vårdgarantin kan ges inom Västra Götaland eller i en annan region. Vårdgivaren ska vara offentligt finansierad.

Valfrihet

Om du själv väljer att få vård i en annan region kan du inte få ersättning för din resa. Väljer du att få vård inom Region Halland eller viss vård i Region Värmland enligt gällande samverkansavtal kan du få ersättning för din resa.

Högkostnadsskydd och frikort

Sjukresor omfattas av högkostnadsskydd vilket innebär att du som åker sjukresa inte behöver betala mer i egenavgifter än 1650 kronor per år. Om du betalar 1650 kronor eller mer under en 12-månaders period kan du ansöka om frikort.

Perioden för högkostnadsskyddet beräknas från din första resa och gäller 12 månader framåt. Under frikortsperioden behöver du inte betala egenavgiften för din sjukresa.

Resekostnader som är mindre än egenavgiften ingår i högkostnadsskyddet. Du måste själv bevaka när du når högkostnadsgränsen och då skicka in en ansökan om frikort till sjukresekontoret.

Har du betalat mer än 1 650 kronor i egenavgifter kan du får tillbaka det överstigande beloppet du betalat. Återbetalningen görs under innevarande högkostnadsskyddsperiod.

Kom ihåg att spara alla dina besöks-/vårdkvitton och eventuella biljetter som måste bifogas med ansökan.

Så ansöker du om ersättning

Ersättning för sjukresan ska ansökas på särskild blankett. Du kan också få blanketten hos din vårdgivare. För att få sjukreseersättning ska du bifoga besökskvitto/underlag från vårdinrättningen tillsammans med din ansökan. Ansökan skickas till sjukresekontoret.

Ersättning utbetalas för innevarande år och ett år tillbaka i tiden. Ersättning under 50 kronor betalas inte ut. Parkeringsavgift och trängselskatt ersätts inte.

Utbetalning sker via Swedbank, har du en annan bank måste ditt konto vara anmält till Swedbank. Du kan göra detta på www.swedbank.se/kontoregister eller på ett bankkontor. Om inget konto är anmält kommer pengarna att skickas via ett utbetalningskort. Det kan innebära att du får betala en avgift för att lösa in utbetalningen.

När vårdgivaren avbokar eller ändrar besökstider (förgävesbesök)

Om vårdgivaren avbokar eller ändrar en tid för ditt vårdbesök och du har haft utlägg för sjukresan, ska vårdgivaren ersätta kostnaden. Även i de fall någon resa inte påbörjats men utlägg har gjorts för exempelvis tågbiljetter som inte går att avboka, ska ersättning betalas av vårdgivaren. Detta ersätts inte som sjukresa, vänd dig till vårdgivaren för att få ersättning.

Beställ din sjukresa

Du beställer din sjukresa på Kund- och resetjänst via telefon 020-91 90 90.

Vid planerade vårdbesök kan sjukresa beställas upp till 14 dagar före besöket men ska beställas senast vardagen innan, kl 08.00-17.00.
Resor från vårdbesök kan beställas samma dag.
Vid akuta vårdbesök kan sjukresa beställas dygnet runt, alla dagar.

Vid försening/synpunkter

Har ingen transport kommit 10 minuter efter avtalad tid eller om du har synpunkter på din sjukresa kan du ringa via telefon 020-91 90 90, välj knappval 4.

Frågor du får besvara vid bokning av sjukresa

 • Vem du är och ditt personnummer samt telefonnummer
 • Var du vill bli hämtad
 • Vart du ska åka och till vilken vårdgivare
 • När ska du vara framme
 • Om du måste ha följeslagare
 • Om du behöver någon särskild hjälp eller har några hjälpmedel exempelvis rullator, kryckor eller rullstol

OBS! I och med corona-pandemin kommer sjukresenärer som uppvisar symtom som kan tyda på smitta av covid-19 att nekas sjukresa med Västtrafik. Det här gäller oavsett orsak till symtomen. Det är en säkerhetsåtgärd för att minimera risken för smittspridning.

Ändring för sjukresenärer som reser med flexlinjen i Göteborg och Mölndal

Från och med den 30 juni 2020 behöver du som sjukresenär betala kollektivtrafiktaxa när du reser med flexlinjen i Göteborgs och Mölndals stad och därefter skicka in ditt kvitto för resan för att får ersättning. Du skickar in ditt kvitto tillsammans med din ansökan om ersättning till sjukresekontoret.

Avskilda platser för dig som sjukresenär på båtresan

Från och med den 10 juni 2020 kommer du som sjukresenär kunna få en avskild plats på båtarna i Göteborgs södra skärgård. Syftet är att öka tryggheten för dig som sjukresenär och skapa en bättre möjlighet att hålla fysisk distans till dina medresenärer.

Sjukresor ska bokas som vanligt senast vardagen innan mellan klockan 8-17 via Västtrafiks Kund- och resetjänst som samordnar resorna. Det kommer att finnas plats för en sjukresenär med sällskap per båt och de två platserna kommer att skärmas av med plexiglas. Du som resenär ansvarar själv för att ta dig till och från färjan och den anvisade platsen.

Det handlar om resenärer som ska till och från vården med Västtrafiks servicefordon men som inte har misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19. Om du har misstänkt eller konstaterad smitta hänvisar vi dig att ringa 1177.

Frågor eller mer information om sjukresor?

Om du har frågor om sjukresor kan du kontakta kundtjänst för sjukresor på telefon 010-47 32 100. Kundtjänst har öppet på vardagar klockan 8-12.

Telefon: 010-47 32 100 vardagar kl 8-12. 
E-post: sjukresor@vgregion.se
Postadress: Regionens Hus, Sjukresor, 405 44 Göteborg.
Fax: 010-47 32 110
Inga besök mottages.

Informationsmaterial om sjukresor

Till toppen av sidan