ትግርኛ/Tigrinska

Other languages - tigrinja

Current articles

ጥን

Graviditet - tigrinja

ምርመራታት/ቅምሶታት

Undersökningar/prover - tigrinja

ጥዕናኻ ሓሉ - ጸረ-ቲቢኢ ክታበት ውሰድ

TBE-vaccination i Sörmland - tigrinja

መንከስቲ ቍርዲድ ሕማም ቲቢኢ ኬምጽእይኽእል’ዩ። ሶርምላንድ ካብቶም ንሓደጋመንከስቲ ዘቃልዑ ቦታታት ሓደ’ዩ። እቶምምስ ሳዕርን ጣሻን ርክብ ዚገብሩ ክታበትኪወስዱ ይምከሩ።

ጸረ ኢን ፍሉዌንዛ ክታበት ውሰድ

Influensavaccination i Sörmland - tigrinja

ሕማም ኢንፍሉዌንዛ ዚበዝሕ እዋን ሓደገኛ ኣይኮነን። ሕዱር ሕማም ልብን ሳምቡእን ወይ ካልኦት ተመሳሰልቲ ሕማማት እንተሎካ: ወይ’ውን ነፍሰ-ጾራት ዝኾናን: ኣብ 65 ዓመት ዚበጽሑን ልዕሊኡ ዚርከቡን ግን እንተ ተኸተቡ እዩ ኣውራ ዘተኣማምን። ኣብዞም ዝተጠቕሱ ጕጅለ ሰባት ትርከብ እንተ ኾይንካ: ዚግበረልካ ክታበት ካብ ክፍሊት ናጻ’ዩ።

To the top of the page