ትግርኛ/Tigrinska

Other languages - tigrinska

ኣብ ሸወደን ኣገልግሎት ክንክን ሕማም ዞባ ተባሂለን ብዝፍለጣ ዝተፈላለያ ከባቢታት እዩ ዝምሓደር። ኣብቲ ትነብረሉ ቦታ እንታይ ከም ዘገልግል ንምፍላጥ ኣብ’ዚ ገጽ ኣብ ላዕሊ ዞባ ምረጽ።

Current articles

Visa innehåll som:

ጥዕናኻ ሓሉ - ጸረ-ቲቢኢ ክታበት ውሰድ

TBE-vaccination i Sörmland - tigrinska

መንከስቲ ቍርዲድ ሕማም ቲቢኢ ኬምጽእይኽእል’ዩ። ሶርምላንድ ካብቶም ንሓደጋመንከስቲ ዘቃልዑ ቦታታት ሓደ’ዩ። እቶምምስ ሳዕርን ጣሻን ርክብ ዚገብሩ ክታበትኪወስዱ ይምከሩ።

ጸረ ኢን ፍሉዌንዛ ክታበት ውሰድ

Influensavaccination i Sörmland - tigrinska

ሕማም ኢንፍሉዌንዛ ዚበዝሕ እዋን ሓደገኛ ኣይኮነን። ሕዱር ሕማም ልብን ሳምቡእን ወይ ካልኦት ተመሳሰልቲ ሕማማት እንተሎካ: ወይ’ውን ነፍሰ-ጾራት ዝኾናን: ኣብ 65 ዓመት ዚበጽሑን ልዕሊኡ ዚርከቡን ግን እንተ ተኸተቡ እዩ ኣውራ ዘተኣማምን። ኣብዞም ዝተጠቕሱ ጕጅለ ሰባት ትርከብ እንተ ኾይንካ: ዚግበረልካ ክታበት ካብ ክፍሊት ናጻ’ዩ።

To the top of the page