Att få hjälpmedel

Att få ett hjälpmedel - så går det till

Du kan behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt. Ett hjälpmedel kan till exempel göra så att du blir mer självständig och aktiv i ditt liv.

Person i rullstol som tränar på gym. Fotografi.
Ett hjälpmedel kan till exempel göra att du blir mer aktiv och självständig.

I den här texten kan du läsa allmän information om att få ett hjälpmedel.

Olika typer av hjälpmedel

Klicka på en länk nedan för att läsa mer om en särskild sorts hjälpmedel:

Regler och avgifter kan vara olika

Regionerna och kommunerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om du behöver det. Men de bestämmer själva hur de delar upp ansvaret mellan sig och vilka regler och avgifter som ska finnas. Det här kan därför vara olika:

 • vad du kan få
 • vad det kostar
 • vem du ska kontakta.

Det kan också skilja sig åt beroende på om det är ett barn eller en vuxen som behöver hjälpmedlet.

Du får oftast hjälpmedel ur ett särskilt utbud

Det finns avtal som styr vilka hjälpmedel en region eller kommun erbjuder. Det kallas att det finns ett upphandlat utbud.

De hjälpmedel du kan få förskrivna från vården är oftast så kallade medicintekniska produkter

Förskrivaren kan också förskriva andra hjälpmedel, om hen bedömer att de upphandlade hjälpmedlen inte fungerar för ditt behov.

Stockholms län

I Stockholms län kan du även få hjälp med:

 • Hjälpmedel vid diabetes
 • Hjälpmedel vid sårvård
 • Näringsstöd i form av olika näringsprodukter
 • Kompressionsmaterial
 • Kosmetiska proteser
 • Ortopedtekniska hjälpmedel

Här läser du om hur du gör för att beställa förskrivna förbrukningshjälpmedel.

Vem kontaktar jag om jag vill ha ett hjälpmedel?

Börja med att kontakta en vårdcentral eller kommunens hälso- och sjukvård. Där får du mer information om hur du ska göra för att träffa en förskrivare, som utreder ditt behov av hjälpmedel. Hen beslutar också vilket eller vilka hjälpmedel du får.

Förskrivaren kan till exempel vara något av följande:

 • arbetsterapeut
 • fysioterapeut
 • logoped
 • audionom
 • synpedagog
 • sjuksköterska.

Du kan också ta kontakt direkt med den verksamhet som ansvarar för den typ av hjälpmedel du har behov av, till exempel en hörcentral eller syncentral.

Om du behöver hjälpmedel för skola eller arbete

Kontakta din skola om du behöver särskilda hjälpmedel i skolan för att kunna följa med och delta i undervisningen.

Kontakta Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen om du behöver särskilda hjälpmedel för att kunna arbeta, så kallade arbetshjälpmedel.

Stockholms län

Om det är första gången du behöver ett hjälpmedel kan du kontakta en primärvårdsrehabilitering. Har du tidigare haft hjälpmedel kan du alltid prata med den specialistmottagning du haft kontakt med. Om du bor på ett äldreboende, prata med sjuksköterskan, arbetsterapeuten eller fysioterapeuten på boendet. 

Vid vissa hjälpmedel kan du kontakta mottagningarna direkt:

 • Om du behöver hörhjälpmedel kan du kontakta någon av följande hörselmottagningar
 • Om du har konstaterad afaki och fått remiss från din ögonläkare på glasögonglas eller kontaktlinser kan du kontakta någon av följande optiker.

Barn och unga till och med 19 år som behöver glasögon eller linser kan få bidrag. Läs mer om glasögonbidraget här.

Hur bedöms om jag får ett hjälpmedel?

Förskrivaren undersöker dina behov av hjälpmedel. Du eller en närstående får berätta vilka behov och önskemål du har. Förskrivaren gör också en bedömning av vad du behöver.

Ni kommer tillsammans fram till om ett hjälpmedel kan hjälpa dig och i så fall i vilka situationer.

Ett hjälpmedel kan ibland underlätta även för en närstående som hjälper dig. Då kan det tas med i bedömningen.

Förbered dig inför mötet

Det kan vara bra att förbereda sig inför mötet med förskrivaren. Tänk efter vilka besvär du har och vilka aktiviteter som är svåra att göra.

Du kan själv komma med förslag på hjälpmedel som du tror skulle underlätta för dig att klara av din vardag. 

Stockholms län

Ibland gör de även ett hembesök. Du behöver kanske träna på att använda hjälpmedlet på rätt sätt.

Hur går utprovningen till?

Efter att förskrivaren har bedömt dina behov får du prova hjälpmedel. Det kallas utprovning. Förskrivaren ska informera dig om det finns flera olika hjälpmedel som kan passa.

På vissa orter finns det särskilda butiker eller utställningar där du kan se och känna på olika hjälpmedel. Fråga din förskrivare om vad som finns där du bor.

Alla hjälpmedel behöver anpassas individuellt. Ibland kan du få låna hjälpmedel för att själv ta med hem och testa, innan förskrivaren fattar beslut om du ska ha det.

Du kan behöva träna på att använda hjälpmedlet

Du får också lära dig att använda hjälpmedlet. Ibland går det ganska fort, om du till exempel ska börja använda en rullator. Andra gånger behövs många tillfällen, som till exempel om du ska börja använda en elrullstol i trafik.

Förskrivaren följer upp hur hjälpmedlet fungerar

Den som har förskrivit ditt hjälpmedel ska också följa upp att det fungerar som det är tänkt. Det kan göras vid ett eller flera besök, genom telefonsamtal eller genom digitala möten, som till exempel videosamtal.

Du ska vara delaktig i valet av hjälpmedel

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel, men det är förskrivaren som ansvarar för att det val som görs passar dig och dina behov.

Förutom att det kan finnas många typer av hjälpmedel finns det ofta många varianter och olika varumärken. Du och förskrivaren ska tillsammans komma fram till vad som blir bäst.

Förskrivaren ska berätta för dig om det finns flera olika hjälpmedel inom regionen eller kommunen som kan passa dig. I sådana fall ska du få välja själv vilket hjälpmedel du vill ha, om förskrivaren tycker att det är rimligt utifrån vad du behöver och vad hjälpmedlet kostar.  

Barn ska få vara delaktiga

Barn ska få vara delaktiga i sin vård. Det finns ingen åldersgräns för detta. Barnets möjlighet att ha inflytande över vården beror på hens ålder och mognad.

För att kunna vara aktiva i valet av hjälpmedel och ta beslut är det viktigt att barnet och du som vuxen förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Ni har möjlighet till tolkning till andra språk om någon av er inte pratar svenska. Ni har också möjlighet till tolkhjälp om någon av er till exempel har en hörselnedsättning.

Vad kostar det att få ett hjälpmedel?

Det varierar mellan olika kommuner och regioner hur mycket du får betala för att få ett hjälpmedel. Ibland är det helt utan kostnad och ibland får du betala en avgift.

I en del regioner och kommuner finns ett särskilt högkostnadsskydd för hjälpmedel. Då behöver du bara betala kostnader upp till en viss gräns.

Stockholms län

För dig som lånar ett hjälpmedel

Region Stockholm lånar för det mesta ut hjälpmedlet gratis, men för vissa typer av hjälpmedel betalar du hyra eller avgift. Batterier till hörapparater och vissa enklare hjälpmedel som till exempel små, enkla duschpallar eller medicindosetter får du bekosta själv. Barn med bestående funktionsnedsättning har däremot nästan alltid kostnadsfria hjälpmedel. Lånar eller hyr du hjälpmedel från Region Stockholm betalar du inget för reparation och underhåll.

Här läser du mer om vilka avgifter som gäller.

För dig som har Fritt val

Om du fått ett beslut om Fritt val av hjälpmedel får du en rekvisition från Region Stockholm. Rekvisitionens storlek beror på vilket hjälpmedel du har. För dyrare hjälpmedel ingår ett servicekonto, i övrigt står du själv för service och underhåll.

För dig som är bosatt i annat län

Om du är bosatt i ett annat län men får vård i Stockholm kan du få hjälpmedel i samband med besöket. Din hemkommun eller region debiteras senare för dessa kostnader.

Fritt val av hjälpmedel

I en del regioner och kommuner kan du göra det som kallas fritt val av hjälpmedel. Det innebär att du får välja något annat hjälpmedel än de som finns i det upphandlade utbudet. Du får då en viss summa pengar och köper själv ett hjälpmedel.

Stockholms län

I Stockholms län finns två möjligheter för dig som får ett hjälpmedel förskrivet:

Antingen lånar du hjälpmedlet av Region Stockholm, eller om
en förskrivare bedömer att det är lämpligt kan du istället köpa ett eget hjälpmedel med hjälp av en rekvisition – så kallat Fritt val av hjälpmedel. Du kan då välja ett hjälpmedel som inte finns i regionens vanliga utbud och själv betala mellanskillnaden.

Gör så här om du fått beslut om Fritt val av hjälpmedel

 • Besök en hjälpmedelsbutik eller mottagning där du kan känna på och prova ut ett hjälpmedel.  
 • Fråga personalen om de är godkända att fakturera Region Region Stockholm. Om de inte är det, står det på rekvisitionen hur de ska göra.

När du köper hjälpmedel enligt Fritt val-modellen innebär det också att du äger och ansvarar för att sköta ditt hjälpmedel. I övrigt är det konsumentköplagen som gäller.

Här kan du läsa mer om vilka hjälpmedel som omfattas av Fritt val av hjälpmedel.

Om ditt behov förändras

Om ditt behov förändras kontaktar du mottagningen igen – kanske du behöver prova ut ett nytt hjälpmedel.

Kan jag köpa ett hjälpmedel själv?

Du kan kontakta en butik eller leverantör direkt om du skulle vilja köpa hjälpmedel utan att ha kontakt med vården. Det kan du göra oavsett vilken region eller kommun du tillhör.

Ibland rekommenderas du av förskrivaren att köpa ett hjälpmedel själv. Det kan till exempel hända om bedömningen visar att dina behov inte motsvarar kraven för att du ska kunna få ett hjälpmedel.

Läs om att köpa hjälpmedel själv.

Stockholms län

Be din förskrivare om råd för att få en uppfattning om var du kan köpa och prova ut hjälpmedel.

Vad händer när jag har fått hjälpmedlet?

Du använder hjälpmedlet så länge du behöver och det fungerar som det ska. Hjälpmedlet ska oftast lämnas tillbaka om du inte längre behöver det.

I samband med att du får hjälpmedlet får du information om vad du ska göra om hjälpmedlet behöver repareras eller underhållas.

Fråga förskrivaren om hur du ska göra om du flyttar och vill ta med dig hjälpmedlet.

Du kan ofta låna eller hyra ett hjälpmedel tillfälligt om du är på besök någonstans i landet och behöver hjälpmedel för en kortare tid.

Skada eller förlust av hjälpmedel

Du som hyr eller lånar ett hjälpmedel från din region ska kontakta förskrivaren för att anmäla att det har blivit skadat, borttappat eller stulet.

Du måste också göra en anmälan till polisen om ditt hjälpmedel har blivit stulet.

Stockholms län

Om ditt hjälpmedel går sönder

Ett lånat hjälpmedel ska förvaras säkert och underhållas regelbundet. Men som allt annat kan det hända att det går sönder.

Läs om var du kan få service i Stockholms län.

Ortopedtekniska verksamheter som har avtal med Region Stockholm. 

Lämna tillbaka ditt hjälpmedel

Lämna tillbaka hjälpmedlet när du inte längre behöver det. Alla som förskriver hjälpmedel ska kunna ta emot dem. Gör rent hjälpmedlet och kontakta dem som lämnade ut det, till exempel primärvårdsrehab, vårdcentralen eller hjälpmedelscentralen. Stora hjälpmedel som till exempel sängar och rullstolar hämtas av hjälpmedelscentralen. Läs mer om detta på Sodexos webbplats respektive Hjälpmedel Stockholm. Hörselhjälpmedel ska lämnas tillbaka till en hörselmottagning, hörselklinik eller till hjälpmedelscentralen KommSyn

Även vid flytt ska hjälpmedlen lämnas tillbaka och nya hjälpmedel förskrivas på den nya orten, om det är utanför Stockholms län. Läs mer om flytt här. Du behöver inte lämna tillbaka en hörapparat om du ska flytta till en annan region. Däremot ska fast installerade hjälpmedel lämnas tillbaka om du ska flytta.

Har du ett ortopedtekniskt hjälpmedel behöver du inte lämna tillbaka det vid en flytt. Du ska lämna tillbaka ditt ortopedtekniska hjälpmedel när du inte längre behöver det, då ska det lämnas tillbaka till en ortopedteknisk verksamhet.

Vad händer med återlämnade hjälpmedel?
Återlämnade hjälpmedel servas och återanvänds.

Vad gör jag om jag inte är nöjd?

Kontakta förskrivaren som skrev ut ditt hjälpmedel, om du inte är nöjd med det. Hjälpmedlet kan behöva justeras eller så kanske du behöver mer träning för att använda det. Du kan ibland få ett annat hjälpmedel utskrivet.

Förskrivaren kan behöva göra en ny behovsbedömning efter en tid, för att se om dina behov har förändrats.

Du kanske inte är nöjd med den förskrivare du har träffat. Då kan du kontakta chefen för enheten och fråga om det är möjligt att träffa någon annan.

Du kan kontakta patientnämnden om du anser att du inte har fått rätt hjälpmedel eller om du inte kommer överens med din förskrivare. Patientnämnden finns i varje region, och ibland även i kommunerna.

Läs mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården

Stockholms län

Om du och mottagningen inte kommer överens om hur problemet ska lösas kan du vända dig till Patientnämnden.

Du kan när som helst vända dig till en ny förskrivare som gör en bedömning av dina behov.

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Planerad vård hemma

Ibland går det att få vård hemma i stället för på till exempel vårdcentralen eller sjukhuset. Det beror på vad du behöver och vad som gäller där du bor.

Till toppen av sidan