Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klagomål om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Du ska få svar på dina synpunkter eller klagomål så snart som möjligt.

Som patient ska du få bra vård av god kvalitet och du ska bli bemött med respekt av vårdpersonalen. Du ska få tydlig information om din hälsa och din vård som du förstår.

Att lämna synpunkter eller klagomål

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med den vård du har fått eller tycker att det har skett något felaktigt. Dina synpunkter kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Du kan också komma med förslag på hur vården kan bli bättre eller berätta om du är särskilt nöjd med något. 

Det finns flera sätt att lämna synpunkter eller klagomål:

 • Kontakta den mottagning där du fick vård eller behandling.
 • Kontakta patientnämnden i din region.
 • Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
 • Du kan också anmäla händelser till Diskrimineringsombudsmannen eller polisen, om dina klagomål rör något som kan vara diskriminerande eller brottsligt.

I vissa regioner ska du lämna dina synpunkter på ett särskilt sätt. Välj region högst upp på sidan för att få information om hur du ska göra i din region.

Lämna synpunkter för en närstående

Du kan lämna klagomål och synpunkter för en närstående, om personen inte kan göra det själv. För att till exempel kunna ta del av handlingar eller föra din närståendes talan kan du behöva en fullmakt. 

Kontakta mottagningen eller vårdenheten

Stockholms län

I Stockholms län kan du kontakta mottagningen genom att ringa eller skriva brev. Du kan också lämna dina synpunkter genom att logga in på 1177.se.

Gör så här:

 1. logga in
 2. Leta fram rubriken "Regionen rekommenderar"
 3. Klicka på länken ”Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare”
 4. Fyll i formuläret

Mottagningen eller vårdenheten där du har fått vård eller behandling har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter.

Du kan kontakta den vårdpersonal som undersökte eller behandlade dig. Ofta kan missförstånd och oklarheter redas ut på det sättet.

Du kan också kontakta chefen för enheten om du till exempel inte är nöjd med vårdpersonalens förklaring eller inte tycker att kontakten med personalen fungerar.

Berätta om dina erfarenheter och vad du har synpunkter på. Det kan du göra muntligt eller skriftligt.

Du kan också kontakta patientnämnden i din region. Senare i texten kan du läsa mer om patientnämndernas arbete.

Synpunkter på kommunal vård eller tandvård

Om du har synpunkter på kommunal hälso- och sjukvård kan du börja med att kontakta verksamheten eller enheten som det gäller. Du kan också kontakta kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, även kallad MAS. Du kan också kontakta patientnämnden.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med din tandvård.

Synpunkter på sjukvårdsrådgivningen genom 1177 på telefon

Du som har synpunkter eller klagomål på den sjukvårdsrådgivning som du har fått när du har ringt 1177 kan skicka in dem här. Dina synpunkter skickas till den region som genomförde samtalet.

Du ska få svar så snart som möjligt

Du ska få svar på dina klagomål eller synpunkter så snart som möjligt. Hur lång tid det tar beror bland annat på vad det är du har klagat eller haft synpunkter på. Ibland kan vårdmottagningen behöva tid för att utreda vad som har hänt. Vanligtvis ska du ha fått ditt svar inom fyra veckor. Tar det längre tid ska du få information om det.  

När du har kontaktat vården med klagomål eller synpunkter ska du få en bekräftelse på att de har tagits emot. Om det är möjligt ska du också få information om när du kan få ett svar.

Du ska förstå svaret

När du får svaret ska det lämnas på ett sådant sätt att du förstår det. Du kan få svaret muntligt, till exempel genom ett telefonsamtal eller ett möte. Det kan också lämnas skriftligt, till exempel genom ett brev eller meddelande i din inkorg på 1177.se. Hur omfattande svaret är beror på vad du klagat eller haft synpunkter på.

Svaret ska innehålla en förklaring till det som har hänt. Du ska också få information om vad vårdenheten ska göra för att händelsen inte ska inträffa igen, om de bedömer att det som hände var felaktigt. Du ska också få veta vem du ska kontakta om du har fler frågor.

Du kan ha rätt till ersättning om du blir skadad inom vården. Läs mer om ersättning vid patientskada.

Kontakta patientnämnden

Du kan kontakta patientnämnden i din region om du vill ha stöd i samband med att du har synpunkter eller vill klaga på vården. Du kan kontakta patientnämnden först om du vill. Du behöver inte ha kontaktat vården innan med dina synpunkter.

Patientnämnder finns i alla regioner och är fristående från hälso- och sjukvården. De kan hjälpa dig att få dina klagomål eller synpunkter besvarade av de ansvariga inom vården. Du kan också få information om dina rättigheter, och vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till om det behövs.

Det kostar inget att kontakta patientnämnden.

Det går bra att både skriva och ringa

För att få kontakt med patientnämnden kan du fråga vårdpersonalen där du har fått vård. Det ska också finnas information på regionens webbplats. Du kan ringa eller skriva till patientnämnden.

Patientnämnderna tar emot klagomål på hälsovård och sjukvård som drivs av regioner, eller som har avtal med regionen. De tar också emot klagomål på viss tandvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Patientnämnden ska inte avgöra om sjukvårdspersonalen har gjort något fel eller inte. Det är en fråga för ansvariga i vården eller för Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Patientnämnderna ska öka kvaliteten i vården

Utöver att stödja dig som patient ska patientnämnderna också bidra till att kvalitén i vården utvecklas. De sammanställer de synpunkter och klagomål som de får och slutsatserna kan sedan användas för att vården ska bli bättre.

Patientnämnderna ska informera IVO om de uppmärksammar områden inom vården som myndigheten behöver granska.

Stockholms län

Patientnämnden i Stockholms län hjälper dig med ärenden som handlar om hälso- och sjukvård, kommunernas hälso- och sjukvård samt omvårdnad i särskilda boenden.

De hjälper också till med ärenden som handlar om tandvård: privata vårdgivare som har avtal med Region Stockholm, Folktandvården, Distriktstandvården, Aqua Dental, tandvård som Region Stockholm finansierar och vård hos privata tandhygienister.

Du kan kontakta Patientnämnden i Stockholms län på följande sätt:

 • Logga in och leta upp rubriken ”Regionen rekommenderar”, välj "Lämna synpunkter och klagomål hos Patientnämnden"
 • Ring 08-123 467 00 måndag-torsdag kl 9.00-12.00. Du kan ringa anonymt.
 • Skicka dina kontaktuppgifter via ett formulär på patientnämndens webbplats så blir du kontaktad av en handläggare.
 • Skicka ett brev till Patientnämndens förvaltning, Box 30198, 104 25 Stockholm. Beskriv kortfattat vad du vill ha information om eller be en handläggare kontakta dig.
 • Skicka e-post till registrator.pan@regionstockholm.se.Du bör dock inte skicka konfidentiella uppgifter med e-post. Beskriv kortfattat vad du vill ha information om eller be en handläggare kontakta dig.

Läs mer om patientnämnden på följande länk.

Du som är barn eller ung

Du som är barn eller ung kan också lämna synpunkter eller klaga om du är missnöjd med något i vården. De svar du får ska vara anpassade till din ålder.  

Du kan också läsa mer hos Umo.se: Om du inte är nöjd med vården.

IVO - Inspektionen för vård och omsorg

Du kan kontakta IVO med klagomål på vården, men först ska du ha kontaktat vårdenheten där du fick vård eller patientnämnden. De ansvariga ska ha haft tillfälle att svara på dina klagomål innan du kontaktar IVO. 

IVO utreder allvarligare händelser

IVO utreder inte alla typer av klagomål. De ska utreda anmälningar om allvarligare händelser inom vården. Det kan vara händelser som har gjort att du som patient har fått en skada som inte kommer att försvinna eller att du har fått mycket större behov av vård. Det kan också vara händelser där en patient har avlidit.

IVO ska också utreda händelser där en patients självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning allvarligt har påverkats. De ska också utreda vissa klagomål som rör psykiatrisk tvångsvård och isolering enligt smittskyddslagen.

IVO utreder som regel inte händelser som är mer än två år gamla.

På IVO:s webbplats kan du läsa mer om hur du kan anmäla klagomål.

Du kan också lämna ett tips till IVO om det finns fel eller brister i vården som du tycker att IVO ska få veta om. Då kan du vara anonym.

IVO gör en utredning

När en anmälan kommer in till IVO bedömer de först om händelsen ska utredas eller inte. Om IVO inleder en utredning skickas din anmälan till den ansvariga vårdgivaren och till den vårdpersonal som du är missnöjd med. Syftet är att de ska få möjlighet att svara på klagomålet. Samtidigt begär IVO in journalen och övriga uppgifter som behövs för att utreda händelsen. 

Vid utredningen undersöker IVO om vårdgivaren eller vårdpersonalen har agerat på ett sätt som är olagligt eller olämpligt. Utredningen kan leda till att IVO riktar kritik mot en verksamhet eller mot personal inom hälso- och sjukvården.

Vid allvarliga brister kan IVO gå vidare och göra särskilda utredningar av en verksamhet eller personal.

HSAN kan dra in legitimationen

Om IVO bedömer att en person som arbetar inom vården är olämplig i sitt yrke, görs en särskild utredning om det. Det kan leda till att IVO ansöker om att dra in den personens legitimation. Det gör IVO hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. HSAN kan även bestämma att personen ska få prövotid. Under prövotiden kontrolleras hen särskilt.

Brottsliga händelser

Anmälningar av händelser som kan vara brottsliga överlämnar IVO till polisen. Det kan till exempel handla om att sjukvårdspersonal misstänks för sexuella övergrepp eller misshandel.

Stockholms län

Anmäl felaktigt läkemedel direkt till vårdgivaren

Ett läkemedel ska alltid väljas i samråd med dig, med hänsyn till dina behov. Om du anser att läkaren skrivit ut fel typ av läkemedel eller att du har fått en felaktig dosering, har du möjlighet att få ersättning från vårdgivaren. Det kan till exempel vara så att läkaren vet att du har allergi, och ändå skrivit ut ett läkemedel som förstärker allergiska reaktioner. Kontakta vårdgivaren direkt om du önskar ersättning för ett felförskrivet läkemedel. De ska granska alla fall och lämna ersättning när det är uppenbart att förskrivaren har gjort fel. Enbart det faktum att du upplever obehag eller andra kända bieffekter är däremot inte grund för ersättningsanspråk.

Stockholms län

Ekonomisk kompensation vid sent inställd operation

Ibland ställs en operation in trots noggrann planering. Det är givetvis beklagligt och därför har Region Stockholm bestämt att du som patient kan få en ekonomisk kompensation på 1 500 kronor om din operation blir inställd mindre än 48 timmar före planerad tid. Du måste själv dock själv ansöka om att få ersättningen hos vårdgivaren.

 • Vårdgivaren är skyldig att förklara varför operationen blivit försenad.
 • Vårdgivaren ska hjälpa dig med ansökan och se till att du får rätt blankett att fylla i.
 • Ersättning betalas betalas endast till personer som är folkbokförda i Stockholms län.

Du kan inte få kompensation om den försenade operationen påbörjas inom 24 timmar efter den planerade tiden.

Diskriminering eller brott

Diskrimineringsombudsmannen, DO, arbetar mot diskriminering. Om du anser dig särbehandlad kan du skicka ett tips eller klagomål till DO. Du kan till exempel kontakta DO om diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsförmåga eller religion. Läs mer om att tipsa eller skicka klagomål till DO

Polisanmälan

Du kan göra en polisanmälan om du anser att ett brott har begåtts inom vården, till exempel att du har blivit utsatt för sexuella trakasserier eller våld. En anmälan kan också handla om vållande till annans död. 

Integritetskyddsmyndigheten, IMY

Du kan skicka in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att någon i vården har brutit mot reglerna för hur personuppgifter får hanteras. 

Läs mer om personuppgifter i vården.

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Om du inte är nöjd med tandvården

Den mottagning där du har fått behandlingen ska utreda vad som har hänt om du har klagomål.

Ersättning vid patientskada

Som patient är du försäkrad om du skulle bli skadad av din vård, din tandvård eller ditt läkemedel.

Anmälan om vårdskada – lex Maria

En vårdskada är en skada som du har fått inom vården och som kunde ha undvikits. En vårdskada måste utredas av vårdgivaren. Allvarliga vårdskador ska också anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Till toppen av sidan