HÖRSEL

Tinnitus

Tinnitus är inte en sjukdom utan ett symtom och kan beskrivas som att du hör ljud i öronen som inte kan uppfattas av omgivningen. Ibland upplevs ljuden som väldigt besvärande. Tinnitus kan uppstå i alla åldrar och är vanligt i samband med en hörselskada.

Ljudet skiljer sig åt från person till person och det vanligaste är att du upplever en högfrekvent ton. De vanligaste orsakerna till att söka hjälp för tinnitus är ljudstress i arbetsmiljön, bullerskador eller hörselnedsättning på grund av att man har blivit äldre. Du kan också få tinnitus på grund av vissa läkemedel, öronsjukdomar eller spänningar i nacke, käkleder och axlar. Även blodbrist, störningar i ämnesomsättningen, depression och ångest kan ge tinnitus.

Hur låter tinnitus?

Personer som har tinnitus brukar beskriva karaktären på ljudet på många olika sätt. Ljudet kan till exempel vara tjutande, susande, pysande, brummande eller metalliskt. De allra flesta med tinnitus upplever en högfrekvent ton, men du kan också uppleva flera olika ljud. Många upplever att ljudet varierar i karaktär över dagen. Ljudstyrkan kan variera från ett svagt bakgrundsljud som bara hörs i tyst miljö till ett starkt ljud som överröstar yttre ljudkällor.

Tinnitus kan i sin tur leda till andra symtom och det är vanligt med besvär som till exempel irritationskänslor, störd nattsömn och störd koncentrationsförmåga.

En del som har tinnitus känner sig även trötta och nedstämda. Det är vanligt med muskelspänningar och man tycker ofta att besvären försämrar livskvaliteten. Inte sällan förekommer även svårigheter att höra samt känslighet för ljud.

När ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral i följande fall:

 • Du har så mycket besvär av tinnitus att du blir irriterad, har svårt att koncentrera dig eller får sömnproblem.
 • Du får tinnitus i enbart ett öra och besvären inte minskar inom några veckor.
 • Du har tinnitus som förvärras vid stress, muskelspänning, oro eller ångest och där förvärringen inte minskar inom några veckor.

Ibland får du remiss till exempelvis öron-näsa-halsklinik, hörselvårdsavdelning, psykiatrisk klinik eller tandläkare med särskild kunskap om bettstörningar.

Sök hjälp direkt på en vårdcentral eller jouröppen mottagning om du råkat ut för ett akut bullertrauma som till exempel högt skrik eller smäll nära örat. Det finns läkemedel som kan förhindra permanenta skador.

Om du får akut tinnitus med samtidigt hörselbortfall kan du få behandling med kortison som förbättrar möjligheten till läkning.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Du har också möjlighet att få en fast läkarkontakt på vårdcentralen.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Hur kan jag förebygga tinnitus?

Det går att förebygga tinnitus genom att inte utsätta öronen för alltför höga ljud. Du bör använda hörselkåpor om du använder högljudda maskiner. När du går på konserter eller andra tillställningar där ljudet är högt bör du skydda öronen med öronproppar, så kallade musikproppar. Om ljudnivån är så hög att det inte går att prata som vanligt bör du skydda öronen. Lockkänsla i öronen och öronsus kan vara tecken på att du utsatts för ljud som varit för starkt.

Undersökningar och utredningar

När du söker vård brukar läkaren göra en allmän hälsobedömning, där genomgång av sjukdomshistoria och en kroppsundersökning ingår. Ett vanligt hörselprov där enbart toner testas kan visa att hörseln är som den ska vara trots att en del sinnesceller är skadade. Vanligtvis förlorar du sinnesceller under hela livet, men först i medelåldern kan en hörselnedsättning registreras.

Tinnitus kan inte mätas objektivt

Tinnitus kan inte mätas med objektiva mätmetoder. Därför måste du själv beskriva dina problem med tinnitus. Lidandet mäts ofta med frågeformulär, som bland annat kan ta upp följande saker:

 • Hur ofta du upplever tinnitus.
 • Hur påträngande tinnitus känns.
 • Hur tinnitus påverkar dagliga aktiviteter.
 • Hur du påverkas mentalt av tinnitus.
 • Hur tinnitus påverkar arbetskapaciteten.
 • Hur tinnitus påverkar din allmänna hälsa.

Behandling

Det finns inget vetenskapligt bevisat botemedel mot tinnitus. Behandlingen går i stället ut på att lindra besvären och förbättra upplevelsen av de besvärande ljuden. De flesta som får tinnitus blir bättre av sig själva efter en tid eller efter att de har fått behandling.

Hur du mår fysiskt och psykiskt har stor betydelse för hur mycket du lider av att ha tinnitus. Även om du ofta behöver hjälp av en läkare finns det många saker du kan göra själv. Här är några exempel på åtgärder:

 • Du kan försöka att undvika höga ljud och buller.
 • Om du har sömnbesvär kan du pröva att sätta på radion eller någon annan ljudkälla som kan ge ett behagligt bakgrundsljud.
 • Du kan försöka att stressa mindre och se till att det finns tid för återhämtning och avslappning. Det är bra att motionera regelbundet, eftersom det förebygger utmattning, stress och depression.

Hos en läkare kan du få hörseln kontrollerad och få hjälp med hörselförstärkning om hörseln är försämrad. En hörapparat kan göra att du inte längre upplever lika stora tinnitusbesvär. Om hörseln är som den ska vara kan en brusapparat vara till nytta ibland. I nya hörapparater finns ibland ljudstimulering med som tillval.

Här kan du läsa om hur det går till att få hörapparater och andra hörhjälpmedel. Där kan du också söka fram vilka hjälpmedel som finns att få där du bor.

Du bör se till att få behandling för kroppsliga sjukdomar. Det kan till exempel handla om smärta, felaktig belastning eller rörelsehinder. Dessutom bör du få behandling om du är deprimerad eller har ångest. Det är viktigt att försöka anpassa kraven på dig själv så att livssituationen blir rimlig. Ibland kan du behöva professionell hjälp och mediciner för att kunna gå vidare och bli bra.

Vårdpersonalen ska berätta vilka behandlingsalternativ som finns. De ska se till att du förstår vad de olika alternativen betyder, vilka biverkningar som finns och var du kan få behandling. På så sätt kan du vara med och besluta vilken behandling som passar dig.

För att du ska kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får. Vårdpersonalen är skyldig att se till så att du gör det. Ställ frågor. Du kan också be att få informationen nedskriven så att du kan läsa den i lugn och ro. Om du inte talar svenska har du rätt att få information på ditt eget språk  till exempel med hjälp av en språktolk. Du har även rätt att få tolkhjälp om du har en hörsel- eller synnedsättning.

Viktigt utreda varför tinnitus utvecklats till ett problem

När du söker hjälp behöver du få undersökt varför du fått tinnitus. Orsaken kan vara en bestående eller tillfällig hörselnedsättning, och därför bör en läkare utreda om du har en hörselskada.

Du bör också få undersökt varför tinnitus har blivit framträdande och påverkat livskvaliteten. Läkaren försöker ta reda på orsaken till att tinnitus har utvecklats till ett problem. På så sätt kan behandlingen riktas mot orsakerna till de besvär du har av tinnitus.

Upplägget av den behandling du får varierar mellan olika landsting. Det finns föreläsningar, behandlingar individuellt eller i grupp och även behandling via internet.

Om ett barn får tinnitus behöver skolhälsovården och annan barnsjukvård kopplas in. Tinnitushabilitering för barn finns på flera ställen i landet.

Tinnitus som förvärras av kroppsliga symtom

Om du har tinnitus som förvärras av kroppsliga symtom bör du få behandling och lindring av grundorsaken till att tinnitusbesvären ökar. Det kan handla om olika smärttillstånd som nackvärk, ryggvärk och annan ledvärk. Om du har tinnitus som förvärras av kroppsliga symtom brukar den ändra karaktär vid tryck mot exempelvis nacken eller vid rörelse i käkleden. Ofta kan sjukgymnastik hjälpa. 

Om du har tinnitus är det vanligt att du även har spänningar i käkledsmuskulaturen. Då bör du få behandling mot detta, till exempel med bettskenor. De kan du oftast få av din vanliga tandläkare, men ibland behövs hjälp av specialisttandläkare. Besvären från käkledsregionen och tinnitus hänger i enstaka fall ihop eftersom nervbanorna är sammankopplade på central nivå.

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är den metod som har störst vetenskapligt stöd när det gäller att lindra tinnitusbesvär. Om du får KBT är målet bland annat att du ska lära dig metoder för att minska eller hantera besvären som tinnitus medför. Det kan till exempel vara sömnbesvär, koncentrationsproblem, anspänning, stress, irritation, trötthet och ljudkänslighet. I terapin lär du dig hitta sätt att förhålla dig till tinnitus för att göra det mindre störande i vardagen. Du kommer fortfarande att ha tinnitus även efter behandlingen, men troligen inte störas lika mycket längre.

Tinnitus retraining therapy

Tinnitus retraining therapy, TRT, är en annan behandlingsmetod där du använder dig av ljudstimulering i kombination med strukturerad rådgivning. Metoden har inte något omfattande stöd i forskningen, men kan hjälpa. Ljudet kommer från en så kallad ljudstimulator som du har på dig flera timmar per dygn och ljudet ställs in på en sådan nivå att du fortfarande hör tinnitusljuden. Ljudstimulatorn ska används i ungefär 1-1,5 år. Målet med TRT är inte att ta bort tinnitusljudet utan att minska de negativa reaktionerna på ljudet, som till exempel irritation och obehag. På så vis kan det ske en så kallad habituering, eller tillvänjning, av ljudet vilket kan medföra att du inte längre hör tinnitus om du inte aktivt lyssnar på det. Behandlingen utförs av en audionom.

Depression kan förvärra upplevelsen

Ibland kan du behöva behandla en depression, som förvärrar upplevelsen av tinnitus, innan du kan ta emot andra former av behandlingar mot tinnitus. Det finns däremot inget stöd för att ge sådan behandling mot tinnitus om du inte har en depression.

Viktigt med tidig vård

Om du söker för tinnitus hos en läkare på vårdcentralen gör hen en noggrann bedömning av ditt hälsotillstånd Läkaren behöver också få veta vilken livssituation du har eftersom det är viktigt för att du ska kunna få rätt behandling.

Det finns studier som tyder på att tidigt insatt tinnitusbehandling, speciellt om behandlingen är individualiserad i sitt upplägg, gör att förloppet blir lindrigare och den negativa inverkan på livskvaliteten minskar.

Alternativa behandlingsmetoder

Det finns personer som tar naturläkemedel som exempelvis johannesört för att pröva om dessa medel har effekt på tinnitus. Det finns också annan alternativ behandling, till exempel laserbehandling.

Det finns inga vetenskapliga bevis för att dessa behandlingar har någon effekt på tinnitus.

Ny medicinsk bedömning

Om du har fått diagnosen tinnitus och känner dig osäker på om du får den vård och behandling som är bäst för dig, kan du få en ny medicinsk bedömning, en så kallad second opinion. Då träffar du en annan läkare, oftast vid en annan specialistvårdsmottagning. Fråga din läkare om du vill veta mer om hur du kan få en ny medicinsk bedömning.

Vad är tinnitus?

Ljud består egentligen av vågor. När ljudvågorna når trumhinnan sätts den i rörelse. Vågrörelsen förmedlas vidare av de tre hörselbenen, som även förstärker ljudet. Stigbygelns svängningar i det ovala fönstret fortplantas till snäckan. Tryckförändringar i vätskan aktiverar sinnesceller i snäckan. Informationen från sinnescellerna leds sedan som nervimpulser genom hörselnerven till hörselcentrum i tinningloben. Först när impulserna når hörselcentrum blir man medveten om ljudet.

Tinnitus är inte en sjukdom utan ett symtom och kan beskrivas som ett ljud i öronen som inte kan uppfattas av omgivningen. Ordet kommer från latinets "tinnire" som betyder "att ringa".

Nästan alla människor har vid något tillfälle upplevt att det ringer, piper, susar eller brusar i öronen. I ett ljudisolerat rum hör många personer ljud som kommer från den egna kroppen. De flesta hör någon gång i veckan tinnitusljud som varar en kortare tid. Ibland kan övergående tinnitus upplevas efter att du har utsatts för starka ljud, till exempel efter en konsert.

Tinnitus förekommer i alla åldrar, men är vanligast bland medelålders och äldre. Människor i alla yrkesgrupper får tinnitus. Särskilt vanligt är det bland industriarbetare, lantbrukare, musiker och lärare.

Hörselskada vanligt hos den som har tinnitus

Skador på hörseln är vanliga hos människor som besväras av tinnitus. Ungefär tre av fyra personer med tinnitus har samtidigt en hörselnedsättning.

Vad beror tinnitus på?

Om du till exempel fått en bullerskada har de så kallade sinnescellerna i innerörat utsatts för alltför kraftiga ljudvågor. I vissa fall kan sinnescellernas förmåga att registrera ljud försämras tillfälligt. Om sinnescellerna fortsättningsvis utsätts för höga ljudnivåer eller hög nivå upprepade gånger kan du få en permanent hörselskada. Vid extremt höga ljudnivåer kan det räcka med ett tillfälle. Det går inte att reparera örats sinnesceller efter att en sådan skada uppkommit, men du kan få hjälp av en hörapparat.

Många orsaker till tinnitus

Det finns olika förklaringar till varför du får tinnitus. De vanligaste orsakerna till att man söker vård för tinnitus är ljudstress i arbetsmiljön som lett till utmattning. Andra orsaker är bullerskador och hörselnedsättning på grund av att du har blivit äldre. I sällsynta fall kan tillfällig tinnitus bero på att du använder för mycket läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, exempelvis Aspirin och Treo, men då försvinner ljudet när läkemedlet går ur kroppen.

Det finns flera teorier kring varför tinnitus uppstår när du får en hörselskada. En förklaring till tinnitus kan vara att innerörats skadade sinnesceller aktiverar sig själva, utan att de påverkas av ljud utifrån. Ytterligare en förklaring kan vara att skador på nervfibrernas isolerande höljen gör att överföringen av impulser leds till andra nervfibrer. Det orsakar att felaktiga signaler skickas till hörselcentrum i hjärnan.

Alla med hörselskada har inte tinnitus

Trots att tinnitus oftast är förenat med en hörselskada har inte alla personer med hörselnedsättning tinnitus. Därför kan inte detta helt förklara varför du får tinnitus. Det är också oklart varför en del som har tinnitus lider svårt, medan andra inte besväras alls av sin tinnitus.

Hjärnan tolkar ljud olika

Både tinnitus och vanliga ljud kan tolkas på olika sätt av hjärnan. Du hör till exempel lättare ljud som har en speciell betydelse. Det är lättare att urskilja ditt eget namn i ett kraftigt bakgrundsbuller än ljud som inte är lika betydelsefulla. En småbarnsförälder kan sova trots att åskan går, men vaknar av ett svagt ljud som det lilla barnet ger ifrån sig. I likhet med det kan tinnitusljuden ha fått en känslomässig laddning som gör att du hör dem lättare. Tinnitus kan starta negativa känslor och tankar som sedan leder till kroppsliga reaktioner. När hjärnans uppmärksamhet på tinnitus ökar kan det leda till exempelvis ökad anspänning, irritation, koncentrationssvårigheter och sömnproblem.

Tinnitus liknar långvarig smärta

Tinnitus jämförs ibland med långvarig smärta. Vid långvarig smärta kan du ha ont trots att den skada som orsakade smärtan i början har läkt. Smärtsignalerna kan ha påverkat nervsystemet så att du känner smärta som förr, trots att skadan egentligen har läkt. På liknande sätt skulle det kunna vara så att en hörselskada påverkar när det bildas nya kontakter och nätverk mellan nerver.

Olika typer av tinnitus

Tinnitus brukar indelas i sådan som du bara hör själv, så kallad subjektiv tinnitus, och sådan som även kan höras av andra, så kallad objektiv tinnitus. Den senare är mycket ovanlig.

En annan vanlig indelning är hörselrelaterad tinnitus och tinnitus som förvärras av kroppsliga symtom. Vid den första har du en hörselskada och vid den senare kan ljudet påverkas av till exempel spänning av nackmuskulaturen.

Musiker får ofta tinnitus

Personer som arbetar med musik har tinnitus i högre utsträckning än andra. Bland musikstuderande och musiklärare kan så många som en fjärdedel ha problem med tinnitus. Ljudmedvetenheten är av stor betydelse för musiker och kan göra att uppmärksamheten på tinnitus är större.

Mer information

Patientorganisation

Hörselskadades Riksförbund kan ge råd och stöd om du eller någon anhörig har tinnitus.

Artister och musiker mot tinnitus

AMMOT - artister och musiker mot tinnitus är en ideell förening som består av artister, musiker, discjockeys, ljudtekniker och andra som är intresserade av frågor om tinnitus och ljud. På webbplatsen finns fakta om tinnitus, ljud med mera.

Till toppen av sidan