Välj region för att få mer information från 1177.se

Välj region för att få mer information från 1177.se
karta
KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR INOM TANDVÅRD

Tandvård om du har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet

Har du ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv kan du ibland få särskild hjälp när det gäller tandvård. Det innebär att du kan få bli undersökt där du bor och få viss tandvård till samma avgift som sjukvård.

Det som avgör om du kan få hjälpen är behovet av personlig omvårdnad. Behovet av vård ska vara långvarigt, det vill säga under minst ett år, och så pass stort att du behöver tillsyn minst tre gånger dagligen samt på natten. Sådant som ålder, vilket behov av tandvård du har eller den privata ekonomin har ingen betydelse för bedömningen.

Även om behovet av tillsyn är mindre kan du också få särskild hjälp med tandvård. Det gäller om du har fått ett beslut om insats enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller om du har ett omfattande psykiskt funktionshinder.

Kan jag få hjälp?

Du kan få nödvändig tandvård om du har ett stort och långvarigt behov av omvårdnad och du

  • bor i särskilda boendeformer för service och omvårdnad, till exempel sjukhem, äldreboende eller gruppboenden
  • får omfattande hälso- och sjukvård i det egna hemmet
  • bor i egen bostad men har mycket stora behov av vård och omsorg
  • har en omfattande psykisk funktionsnedsättning
  • har en funktionsnedsättning och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Hjälpen består av två delar

Om man vill kan man bli undersökt hemma av tandvårdspersonal. Det är en enkel undersökning som utförs med en ficklampa och en spegel.

Om du får särskild hjälp med tandvård på grund av ett långvarigt och stort omvårdnadsbehov finns det två förmåner som du kan få tillgång till. Dels en så kallad uppsökande munhälsobedömning och dels tandvård till samma avgift som sjukvård, så kallad nödvändig tandvård.

Bedömning av munhälsan

För att få svar på om du behöver tandvård eller om tänderna behöver skötas bättre brukar du få munnen och tänderna undersökta av en tandläkare eller tandhygienist. Det kallas uppsökande munhälsobedömning och är en enkel undersökning som görs där du bor. Undersökningen kostar ingenting.

I samband med bedömningen kan du också få råd och anvisningar om hur du bäst sköter tänderna.

Nödvändig tandvård

Du kan också få så kallad nödvändig tandvård. Det innebär att du kan få tandvård till samma avgift som sjukvård. Avgiften får räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och därmed ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd.

Du kan då få sådan tandvård som underlättar så att du till exempel lättare kan tugga och slipper smärtor och obehag i munnen.

Om tandläkaren tycker att det är tveksamt om tandvården är nödvändig eller om du behöver större behandlingar, till exempel sådana som innefattar kronor, broar och implantat, ska tandläkaren i förväg skicka in ett underlag till regionen som får bedöma om du ska få tandvården som nödvändig tandvård.

Du behöver ett intyg

Om kommunen bedömer att du har ett omvårdnadsbehov som ger rätt till särskild hjälp med tandvård får du ett erbjudande om munhälsobedömning. Du får också ett intyg om nödvändig tandvård som ger rätt till tandvård till samma avgift som sjukvård.

Det kan till exempel vara distriktsjuksköterskan, biståndshandläggaren, personal på äldreboendet eller sjukhemmet eller någon från hemtjänsten som bedömer att du har ett behov och skickar in en ansökan. Det är regionen som avgör om du får intyget.

Om du inte har någon kontakt med kommunen, utan i stället får vård i hemmet av närstående, kan du själv ta kontakt med enheten för tandvård i den region där du bor. Om regionen godkänner ansökan brukar intyget skickas dit du bor.

Du kan tacka nej till munhälsobedömningen

När du har fått ett erbjudande om munhälsobedömning kan du välja att tacka ja eller nej, men du kan inte välja vem som ska utföra den. Om du tackar nej har du rätt att ändra sig och få den vid ett senare tillfälle. Även om du tackar nej till munhälsobedömningen kan du fortfarande få nödvändig tandvård.

Du kan själv välja tandläkare eller få hjälp att hitta en

Om du har intyg om nödvändig tandvård kan du antingen själv välja tandläkare eller så kan du be den person som gör munhälsobedömningen om hjälp med att hitta en tandläkare. I en del regioner erbjuds hemtandvård. Det betyder att tandläkaren eller tandhygienisten kommer hem med en enklare mobil utrustning för att ge tandvård.

Viktigt med eget inflytande

Det är viktigt att du så långt det går får dina egna önskemål om tandvård uppfyllda. Men ibland kan allvarliga psykiska störningar eller kraftig demens göra att du har svårt att kommunicera med vårdpersonalen. I sådana lägen har vårdpersonalen ansvar för att tillsammans med närstående eller en så kallad god man föra en diskussion om den vård som är nödvändig, och hur den kan göra att du mår bättre.

Vart kan jag vända mig om jag har frågor?

Om du har frågor eller vill veta mer om nödvändig tandvård kan du vända sig till den enhet som ansvarar för tandvården i den region där du bor. Ibland kallas det för tandvårdsenheten, men det kan skilja sig beroende på var du bor.

Kontaktuppgifter brukar finnas på regionens hemsida eller i telefonkatalogen. Om du saknar kontaktuppgifter kan du ringa till regionens växel.

Om du bor på ett särskilt boende kan du även vända sig direkt till chefen för verksamheten. Du kan också fråga bistånds- eller LSS-handläggaren i din kommun.

Till toppen av sidan