Skapa och revidera innehåll på 1177.se

Att faktagranska innehåll på 1177.se

Här kan du läsa om vem som kan granska innehåll på 1177.se, och vad uppdraget som granskare innebär.

Som granskare är du en del av den process för kvalitetssäkrat innehåll som gäller för 1177.se.

Vem kan bli granskare?

För att kunna granska innehåll på 1177.se behöver följande stämma:

 • Du är kliniskt verksam.
 • Du är väl införstådd med den nationella kunskapsstyrningens vårdprogram och riktlinjer som är relevanta för granskningen.
 • Du tycker att det är viktigt med information anpassad till invånaren.
 • Du informerar oss om engagemang eller ekonomiska intressen som kan innebära jäv.

Förvaltningen av innehållet på 1177.se

Allt innehåll behöver förvaltas för att vara uppdaterat, relevant och korrekt.

Med innehåll menar vi till exempel en eller flera av följande saker:

 • texter – på svenska samt i lättläst version
 • bilder
 • filmer
 • ljud.

Förvaltningen sker utifrån ett tidsintervall, oftast mellan 1 och 3 år. Tiden beror på vad innehållet handlar om. Du blir kontaktad när det är dags att granska innehållet igen.

Du som granskare kan även bli kontaktad mellan intervallen för att svara på frågor. Det kan bero på att nya riktlinjer har börjat gälla, eller att det har kommit synpunkter på innehållet.

Det är bra om du själv hör av dig om du vet att innehållet på en sida som du har granskat påverkas av någon förändring.

Vad behöver jag göra som granskare?

Här kan du se vad vi behöver av dig när det gäller arbetet med faktainnehållet, anpassning till målgruppen samt kontakten med oss.

Faktainnehållet

Det här förväntar vi oss av dig när det gäller arbetet med faktainnehållet:

 • Du är helt uppdaterad på området. Du kan säkerställa att fakta är förenliga med Nationellt kliniskt kunskapsstöd, även om språk och urval är annorlunda.
 • Du har ett nationellt perspektiv. Du vet vad som är praxis i regionerna, till exempel vad som är vanligast, och när det kan vara olika.

Målgruppen

Det här förväntar vi oss av dig när det gäller att anpassa faktainnehållet till målgruppen:

 • Du har förståelse för att det främst är invånarens perspektiv och frågor som är relevanta, inte vårdens.
 • Du underlättar ett inkluderande perspektiv. Du är beredd att ta reda på mer om det behövs för att innehållet ska bli relevant för fler.

Inkluderande perspektiv handlar om att ta hänsyn till att målgruppen kan innefatta personer med till exempel olika ålder, hudfärg, kön, sexuell läggning eller förmåga att fungera. 

Samarbetet med oss

Det här förväntar vi oss av dig när det gäller samarbetet:

 • Du blir klar med ditt uppdrag senast det datum vi har kommit överens om. Du kontaktar oss i god tid om datumet behöver skjutas fram.
 • Du är tillgänglig tills allt är klart. Du kan svara på följdfrågor och granska innehållet flera gånger, om det blir aktuellt.
 • Du står med ditt namn och relevant titel på sidan som du har granskat, även om du har tagit hjälp av kolleger eller nätverk. Läs mer om avsändare.

Vad ingår inte i uppdraget?

Det är bara granskningen av fakta som ingår i ditt uppdrag. 1177-redaktionen har kompetens och ansvar för det som rör språk, urval och struktur, till exempel:

 • ordval och formuleringar
 • att språkbruket är inkluderande och normkritiskt
 • tilltal
 • att innehållet är sammanhängande.

Du får förstås komma med synpunkter och förslag, men det är redaktionen som avgör till exempel om ett visst ord ska användas.

Syftet är att göra innehållet på 1177.se mer enhetligt, lättillgängligt och inkluderande. Det arbetet sker utifrån språklagens krav och Språkrådets riktlinjer. Redaktionen har även egna riktlinjer för språket.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med språket.

Får jag betalt som granskare?

Du har möjlighet att få betalt efter granskningen, antingen som en utbetalning eller genom att fakturera Inera. Före uppdraget får du mer information av redaktören som upprättar uppdragsavtal och uppdragsbeskrivning. Arvodet betalas ut enligt en fast taxa.

Läs mer om fakturor och betalning

Till toppen av sidan