FÖRÄLDRASKAP OCH RELATIONEN MED BARNET

Vad är en familj?

Familjer kan se ut på många olika sätt. En familj kan ha genetiska släktband, men behöver inte ha det.

Familj med två barn och två mammor.

En familj kan se olika ut

Förväntningar på hur en familj ska se ut ändrar sig över tid. Det vi tycker är det vanligaste nu kanske inte är det i morgon. I dag finns ofta en bild av att en familj ska bestå av en man och en kvinna som har barn tillsammans. Men det finns betydligt fler sätt att vara familj på än så, till exempel ombildade familjer, regnbågsfamiljer, familjer med en förälder eller familjer med fler föräldrar än två.

Familjen är inte alltid trygghet

Bilden av den trygghet familjen utgör stämmer inte heller alltid överens med verkligheten. Om familjemedlemmarna hamnar i allvarliga konflikter med varandra kan familjen i stället bli en källa till otrygghet, ångest och våld. I sådana fall kan personer utanför familjen utgöra en trygghet och spela en avgörande roll.

Berätta för barn att familjer kan se olika ut

Barn kan växa upp och må bra i många olika familjeformer. Det är inte familjeformen som avgör om ett barn får en bra uppväxt eller inte. Barn kan tidigt känna av förväntningar och brukar vara medvetna om när något i deras liv ser annorlunda ut än förväntningarna. Det kan därför vara bra att prata med barn om att en familj kan se ut på olika sätt.

Olika familjer

Vem som har juridiskt ansvar för att ett barn får god omvårdnad bestäms i lagen, föräldrabalken. Hur man själv definierar sin familj kan däremot inte lagen bestämma.

Det finns olika sätt att vara familj på, till exempel:

  • Bonusfamilj, styvfamilj eller ombildad familj. En familj där flera av medlemmarna i familjen inte har genetiska eller juridiska band till varandra. Familjer som har ombildats kallas ofta för bonusfamiljer eller styvfamiljer. Det kan till exempel vara att en förälder efter en separation har flyttat ihop med en ny partner som kanske också har barn.
  • Enförälderfamilj eller makalös familj. Ensamstående förälder med barn.
  • Kärnfamilj. En man och en kvinna med gemensamma barn.
  • Regnbågsfamilj eller hbtq-familj. En familj där en eller flera av föräldrarna är hbtq-personer, till exempel en familj med föräldrar av samma kön eller en familj där en eller flera av föräldrarna är transpersoner eller har transbakgrund.
  • Självvald familj. En familj där man själv väljer vilka man vill kalla för sin familj. Det kan också vara en kombination av den familj man vuxit upp i och nya självvalda medlemmar.
  • Stjärnfamilj. Alla familjer som inte är kärnfamiljer.
  • Storfamilj eller utvidgad familj. En familj som är större än kärnfamiljen. Den kan till exempel vara utvidgad med släktingar eller sammansatt av två eller flera kärnfamiljer.

Förväntningar i familjen

Det finns föreställningar om att familjer ska se ut på ett visst sätt. Det kan också finnas föreställningar om hur en kvinnlig förälder respektive en manlig förälder ska vara. Det kan vara så att en mamma tar mer ansvar för barnen och hemmet än vad en pappa gör, för att omgivningen förväntar sig att en mamma ska göra det. Omgivningens föreställningar kan också göra att pappor som vill och tar mycket föräldraansvar kan bli ifrågasatta.

Barnets familj är alltid rätt

Bilden av vad som är en familj genomsyrar stora delar av vårt samhälle och för att underlätta sin egen och barnets vardag kan det vara bra att berätta för barnets förskolepersonal eller lärare hur barnets familj faktiskt ser ut. Då kan förskolan eller skolan anpassa sig efter barnets verklighet, till exempel genom att benämna familjen så som den är.

Till toppen av sidan