Behandlingar vid psykiska sjukdomar och besvär

Dansterapi kan ge ökad livsglädje

Innehållet gäller Västra Götaland

När språket inte räcker till kan istället kroppen kommunicera. Med dansterapi kan man uttrycka känslor och få kunskap om hur kroppen och själen samverkar. – Dansterapi kan bidra till att lindra många olika slags livssmärtor och problem, säger dans- och rörelseterapeuten Marit Mörk.

Dansterapeut Marit Mörk står på en klippa vid vattnet och sträcker upp händerna
Marit Mörk ser dansterapi som en hjälp till självhjälp. Den skapande processen kan ha en läkande verkan och man kan få verktyg för att hantera det dagliga livet.

Dansterapi är en konstnärlig terapiform som förekommer inom vården, bland annat inom psykiatrin och rehabiliteringen, men också inom specialundervisning i skolan.

Dans har förekommit länge i olika kulturer som ett sätt att uttrycka olika livsskeenden eller känslor. Att röra sig rytmiskt tillsammans kan ge kraft och energi och motverka nedstämdhet.

Marit Mörk, som också är sjukgymnast, har kommit att intressera sig för hur självkänslan kan stärkas med hjälp av dansterapi. Hon ser dansterapi som en hjälp till självhjälp. Den skapande processen kan ha en läkande förmåga och man kan få verktyg för att bättre kunna hantera det dagliga livet.

Kropp och själ får samverka

Dansterapi grundar sig på att kroppen och själen kan samverka. De rörelser vi gör med kroppen kan påverka vårt känsloliv och vårt psyke. När vi dansar sätts fantasin och känslorna i rörelse. I dansterapi får känslorna ett symboliskt utryck genom den egna rörelsen.

Dansterapeut Marit Mörk sitter på en klippa vid vattnet
Marit Mörk tycker att man kan använda dans för att hitta tillbaka till livsglädjen.

Så går det till

Dansterapi kan bedrivas både individuellt och i grupp, med eller utan musik. Ibland använder Marit Mörk föremål från naturen. Hon menar att kroppen och själen bildar en helhet och att vi alla är en del av naturen. Dansen kan användas som ett sätt att hitta till livsglädjen.

Dansterapin inleds alltid med ett samtal om det problem man har och om målet för terapin. Det lägger grunden för en ömsesidig respekt och man kommer också överens om ramar för terapin där roller, målsättning och tystnadsplikt styr behandlingen. I vissa fall skrivs också avtal om samarbete med annan vårdpersonal.

Rörelserna i dansterapin kan vara improviserade och spontana men terapeuten kan också föreslå vissa rörelser som kan gestalta känslor eller olösta konflikter. Man kan själv lägga märke till varför det känns på ett visst sätt vid vissa rörelser eller danssteg. Ibland delar Marit Mörk upp rummet i flera zoner där deltagaren kan uttrycka olika slags känslor med sin kropp beroende på i vilken zon hon eller han befinner sig. Efteråt ges man möjlighet att prata med terapeuten om det som kroppen har kommunicerat. Då kan man medvetandegöra känslor och få nya insikter om sig själv, sin kropp och sitt psyke.

Vid livskris eller för glädje

Dansterapi kan fungera bra för dem som har psykiska eller psykosomatiska problem, till exempel sömnbesvär, ångest, långvarig smärta, spänningar eller ätstörningar. Man kan också arbeta med att hantera olösta konflikter i dansterapin. Marit Mörk har bland annat arbetat med barn och ungdomar med erfarenhet av att komma som flykting, men också med personer som är långtidssjukskrivna eller har en kronisk sjukdom.

Hon betonar att relationen mellan terapeuten och den som går i terapin har avgörande betydelse för ett bra resultat. Terapeutens uppgift är att möta deltagaren på ett icke-dömande sätt och ge stöd när man genom dansen ska möta sig själv och det man har inombords.

Många som går i dansterapi befinner sig i någon form av livskris. Andra har ett uppdämt
rörelsebehov och vill använda sig av dansen som förebyggande friskvård.
Dans- och rörelseterapi kan också användas av den som önskar sig mer inspiration och glädje i livet. 

– Sådan terapi kan göra att man hittar tillbaka till det man upplevde som viktigt i livet, säger Marit Mörk.

Marit Mörk är diplomerad dans- och rörelseterapeut och legitimerad sjukgymnast.

Till toppen av sidan