Vården i Västra Götaland

Hjälp och stöd för äldre i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Lagliga rättigheter

Du ansöker om bistånd hos din kommun. Bistånd är hjälp med till exempel hemtjänst, stöd, boende, dagverksamhet, trygghetslarm med mera. Det är ditt behov som avgör om du beviljas bistånd eller inte. Får du avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet. Handläggaren som fattar beslut om bistånd är skyldig att informera dig om hur det går till att överklaga

Det är socialtjänstlagen som ligger till grund för beslut om bistånd. Varje kommun har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Hälso- och sjukvårdslagen styr vårdens innehåll. Där står bland annat:

"Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården."

Omsorg

Massagen utförs med varm inoljad hand
Hemsjukvård kan du få om du har svårt att ta dig till din vårdcentral eller om du behöver hälso-och sjukvård flera gånger i veckan.

Kommunalt ansvar

Kommunen ansvarar för äldreomsorgen med hemtjänst, hemsjukvård, boende, anhörigstöd med mera. Kommunerna har lite olika namn på den förvaltning man ska kontakta för att få hjälp, så kallat bistånd. Den kan heta äldre- och handikappförvaltning, omsorgsförvaltning, socialförvaltningen och liknande. Där jobbar biståndshandläggare som tar emot din ansökan.

Här når du din kommuns webbplats där du kan söka mer information om stöd och omsorg.

Hemtjänst

Hemtjänsten kan ge personlig omsorg, till exempel sköta hygien, hjälp vid måltid, påklädning och förflyttning. Hemtjänst kan även innebära praktisk hjälp med hemmet.

Hemtjänsten kan också hjälpa till med att bryta en isolering eller skapa trygghet i ditt hem.
I begreppet hemtjänst ingår även viss ledsagning och avlösning av anhörig. Utifrån ditt behov gör din kommun en bedömning om du är aktuell för hemtjänstinsatser.

Social träffpunkt/Mötesplats

Social träffpunkt är en mötesplats för pensionärer. Här finns möjlighet till meningsfulla upplevelser och att knyta kontakt med andra människor. Det är en öppen verksamhet för social samvaro och som inte kräver biståndsbeslut.

Dagverksamhet

Dagverksamhet riktar sig till dig som bor hemma. Med aktiviteter och samvaro med andra, får du stöd att bevara dina psykiska och fysiska funktioner. Verksamheten syftar också till att bryta ensamhet och ge avlastning för närstående. Hjälp med resor till och från ingår. Utifrån ditt behov gör din kommun en bedömning om du är aktuell för dagverksamhet.

Dagverksamhet för dig med demenssjukdom

En anpassad dagverksamhet för dig som har en demenssjukdom finns i många kommuner. På samma sätt som vanlig dagverksamhet syftar också dagverksamheten för dig med demenssjukdom till att bryta ensamhet, ge stimulans och ge avlastning för närstående. Utifrån ditt behov gör din kommun en bedömning om du är aktuell för anpassad dagverksamhet.

Hemsjukvård

Hemsjukvård kan du få om du har svårt att ta dig till din vårdcentral eller om du behöver hälso-och sjukvård flera gånger i veckan. Du kan få hemsjukvård i ditt eget hem, på ditt äldreboende eller på ditt boende för personer med funktionsnedsättning. Utifrån ditt behov gör din kommun en bedömning om du är aktuell för hemsjukvård.

Hjälpmedel

Hjälpmedel är till för att kompensera eller mildra en funktionsnedsättning. De flesta hjälpmedel provas ut av arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Om du vill veta mer om hjälpmedel kan du vända dig till arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast inom öppenvården.
Läs mer om hjälpmedel

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm möjliggör att dygnet runt komma i kontakt med personal vid behov av hjälp och stöd i ditt hem. Om du vill veta mer om hur du kan få ett trygghetslarm kan du vända dig till din kommun.
Läs mer om att göra hemmet tryggare

Tandvård om man har ett stort omvårdnadsbehov

Nödvändig tandvård och munhälsobedömning

Personer som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg kan ha rätt till intyg om N-tandvård. Patienten betalar samma avgifter som i hälso- och sjukvården – och får samma högkostnadsskydd och frikort efter 1 100 kronor i patientavgift under 12 månader. Patienten får välja tandläkare och behöver inte genomgått en munhälsobedömning. Biståndshandläggare i kommunen utfärdar intyg om man är berättigad till tandvårdsstöd.
Läs mer om rätt till tandvårdsstöd
Äldres munvård och munhälsa

Vård i livets slutskede – palliativ vård

Palliativ vård tillämpas då det inte längre finns någon bot. Behandlingen inriktas på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt och man försöker se över och stödja hela livssituationen. Vården ska tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Även anhöriga får stöd.

Vård i livet slut kan man få på sjukhus, i äldreboenden och i ditt hem. I vissa fall kan man få vård på hospice. Hospice är ett vårdalternativ för din sista tid i livet. För att ansöka om hospice tag kontakt med biståndshandläggare i din hemkommun.
Läs mer om palliativ vård
Helhetssyn präglar vården på hospice

Läkemedel

Rätt medicinering

Åldrandet påverkar kroppens sätt att ta hand om läkemedel och man kan lättare få biverkningar. Man kan också få problem med att sköta sin medicinering, till exempel på grund av glömska eller svårigheter att svälja tabletter.
Det är bra att diskutera din medicinlista med en läkare så att du inte tar fel eller för mycket med medicin eller har fel kombination av olika läkemedel. Det kan ge svåra biverkningar.
Att ta läkemedel när du är äldre

Frågor kring din medicin

Om du har frågor kring läkemedel kan du prata med din läkare eller ringa Läkemedelsupplysningen. Du kan fråga hur dina mediciner fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00. Telefonnummer: 0771-46 70 10

Läs mer om din medicin på FASS

Högkostnadsskydd

Staten subventionerar, det vill säga ger ekonomiskt stöd, när man behöver läkemedel och en del andra varor man kan behöva om man har vissa sjukdomar. Högkostnadsskyddet innebär att man betalar högst 2 300 kronor under en period på ett år räknat från det första köpet. Detta år kallas en högkostnadsperiod.

Högkostnadsskyddet gäller för läkemedel som man får på recept och som Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, har bestämt ska vara subventionerade. Det gäller även för förbrukningsartiklar som man får på ett så kallat hjälpmedelskort.

För en del läkemedel betalar man ingen egenavgift. Om man har insulinbehandlad diabetes betalar man ingenting för insulinet.
Vad kostar läkemedel på recept?

Anhöriga

Man står bredvid en annan man som sitter i rullstol. De pratar.
Kommunen kan erbjuda stöd till den som vårdar eller hjälper en närstående som är sjuk eller funktionsnedsatt.

Anhörigstöd

Kommunen ska enligt socialtjänstlagen erbjuda stöd till den som vårdar eller hjälper en närstående som är sjuk eller funktionsnedsatt. En del kommuner har särskilda anhörigkonsulenter för råd och stöd till anhöriga som vårdar. Det finns olika stöd som kommunerna kan ge till dig som anhörig/närstående. Ta kontakt med din kommun om du vill veta mer.
Läs mer om anhörigstöd
Att vara närstående i vården 

Avlastning med vårdplats/växelvård

Personen som du vårdar kan ansöka hos kommunen om en korttidsplats om du som anhörig behöver vila dig, vara ledig eller resa bort. Det kan vara vid enstaka tillfällen eller återkommande vistelser. Växelvård innebär att personen du vårdar vistas på ett äldreboende under planerad period, och däremellan i den egna bostaden.

Avlösning i hemmet

Personen du vårdar kan ansöka hos kommunen om avlösning i hemmet. Personal kommer till hemmet och tillbringar tid tillsammans med din närstående samtidigt som du kan ägna dig åt egna aktiviteter.

Anhöriggrupper

I många kommuner finns stödgrupper för anhöriga som vårdar närstående med exempelvis stroke, demens med mera. Där kan man träffa andra i samma situation och dela med sig av sina erfarenheter.

Demens

Om man har minnessvårigheter under en längre tid bör man kontakta en läkare på vårdcentral för att göra en undersökning. Både den som är demenssjuk och närstående behöver ofta mycket stöd och hjälp. I många kommuner finns särskilda demenssjuksköterskor som man kan få råd och stöd av.
Man ansöker om hjälp hos kommunen. Det är en biståndsbedömare som utreder vilka behov som finns.

Ekonomi

Bostadstillägg till pensionärer

Du kan ansöka om bostadstillägg för din bostadskostnad om du har hög hyra och låg pension. Det spelar ingen roll om du bor i hyresrätt, bostadsrätt, eget hus eller annat boende. Du kan också få bidrag när du bor på äldreboende. Du måste vara över 65 år och ta ut hela din pension, inklusive eventuell premiepension, för att kunna få bostadstillägg. Ansökan görs hos Pensionsmyndigheten.

Särskilt bostadstillägg

Du som har fyllt 65 år och har låga inkomster men höga bostadskostnader, kan få särskilt bostadstillägg utöver ditt bostadstillägg. Det är bara om dina inkomster är så pass låga att de inte räcker till för både bostadskostnader och övriga levnadsomkostnader som särskilt bostadstillägg betalas ut. Ansökan görs hos Pensionsmyndigheten.

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd om inte de andra pensionsförmånerna räcker till. Det betyder att du måste ta ut andra förmåner som du har rätt till innan du kan få äldreförsörjningsstöd. Det gäller inkomstgrundad ålderspension, garantipension, bostadstillägg till pensionärer och särskilt bostadstillägg. Äldreförsörjningsstödet betalas ut från och med månaden du fyller 65 år. Ansökan görs hos Pensionsmyndigheten.

Närståendepenning

Om du avstår från arbete för att vårda en svårt sjuk närstående kan du få närståendepenning. Med vård menas här att vara nära och ge stöd. Vård kan också vara att uträtta ärenden, följa med på läkarbesök eller vara med på ett sjukhus. Med svårt sjuk menas här att sjukdomen innebär ett påtagligt hot mot den sjukes liv.
Ansökan gör hos Försäkringskassan.

God man och förvaltare

En person kan få en god man eller förvaltare av många olika anledningar. Oftast är man på något sätt hindrad att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand om sig själv

Den gode mannen kan hjälpa sin huvudman att betala räkningar och ta hand om det hon eller han äger. Men det räcker inte alltid med en god man för att hjälpa en person på ett bra sätt. Om någon inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom, kan tingsrätten anordna en förvaltare.

Ansökan om en god man görs hos kommunens överförmyndare. Kommunen har också en skyldighet att meddela överförmyndaren om någon behöver en god man.
God man och förvaltare, Sveriges Domstolar

Boende

Bostadsanpassning

Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Syftet är att du ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv i bostaden. Du ansöker om bidraget hos din kommun.

Fixartjänst

I många kommuner finns fixartjänst som ett led i det olycksförebyggande arbetet. Du kan få hjälp med att till exempel byta glödlampor och hänga upp gardiner.

Särskilt boende

Till ett särskilt boende flyttar den som på grund av stort vård- och omsorgsbehov, saknar möjlighet att bo kvar hemma.  Här finns personal dygnet runt.
Särskilt boende är ett samlingsnamn för olika permanenta boendeformer till exempel äldreboende, demensboende och gruppboende. Benämningarna kan variera från kommun till kommun.

Korttidsboende

Korttidsboende är en form av särskilt boende där du kan vistas tillfälligt om ditt omsorgs- och vårdbehov inte kan tillgodoses hemma. Syftet med korttidsvistelsen är att stödja dig när du behöver få tillbaka, behålla eller förbättra din förmåga att klara dig i vardagen. Utifrån ditt behov gör din kommun en bedömning om du är aktuell för korttidsvård.

Trygghetsplats

En del kommuner har trygghetsplatser. En trygghetsplats är ett tillfälligt boende för äldre i en lugn och trygg miljö när ett akut behov uppstår. Det är också en avlastning för dig som vårdar en anhörig eller närstående då du av någon anledning får ett behov av avlösning i omvårdnadsarbetet. Du kan själv ta kontakt med hemtjänstpersonalen eller det ställe i kommunen som erbjuder trygghetsplatser.

Trygghetsbostad samt seniorbostad

Båda typerna av boendeformer är privata bostäder som inte kräver biståndsbeslut. En del kommuner har trygghetsbostäder med enkel behovsprövning eller åldersgräns. Vanligtvis är åldern 55+ för seniorbostad och 65+ för trygghetsbostad. Trygghetsbostäderna ska ha lokal för gemensamma aktiviteter och personal några timmar per dag. Båda bostadstyperna ska ha god fysisk tillgänglighet. De flesta trygghetsbostäder är hyresrätter, medan det är vanligare med bostadsrätter bland seniorbostäderna.

Parboende

Om båda individerna i ett par så önskar kan de få ett gemensamt parboende på ett äldreboende.  Biståndsbeslut krävs.

Medboende

Medboende är om en av individerna i ett par har beslut om särskilt boende och vill att den andre ska flytta med. Särskild ansökan krävs.

Resor

Sjukresa

Du kan få ersättning när du behöver resa för att få vård. Det gäller inte all slags vård, till exempel inte hälsokontroll och vaccination.
En del av kostnaden för resan får du stå för själv beroende på färdsätt, den kallas egenavgift.
Läs mer om sjukresor

Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionshinder eller sjukdom inte kan åka med den vanliga kollektivtrafiken. Det är din kommun som bestämmer om du har rätt till färdtjänst. Beviljas du färdtjänst får du ändå betala en egenavgift men kommunen står för resten av kostnaden. 
Ansökan görs hos kommunens färdtjänsthandläggare.
Mer om färdtjänst

Riksfärdtjänst

Har du en funktionsnedsättning som medför att du inte kan resa till normala reskostnader, kan du ansöka om riksfärdtjänst. På så sätt kan du resa till exempel till släkt, vänner och fritidsaktiviteter.
Riksfärdtjänst sker i första hand med allmänna kommunikationer såsom buss eller tåg.

För mer information kontakta färdtjänsthandläggaren i kommunen. Om du beviljas riksfärdtjänst betalar du en egenavgift. Kommunen står för resten av kostnaden.

Att jämföra kvalitet

I Äldreguiden kan du jämföra kommunernas äldreomsorg, hemtjänst, äldreboenden och dagverksamheter. Personaltäthet, måltider, utbildningsnivå, träningsmöjligheter är några parametrar som används i jämförelserna.

Till toppen av sidan