Vården i Västra Götaland

Hjälp och stöd för äldre i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Ansöka om bistånd

Du ansöker om bistånd hos din kommun. Då görs en biståndsbedömning där dina behov utreds. Bistånd är hjälp med till exempel hemtjänst, stöd, boende, dagverksamhet, trygghetslarm med mera. Det är ditt behov som avgör om du får bistånd eller inte.

Avslag på ansökan

Får du avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet. Handläggaren som fattar beslut om bistånd är skyldig att informera dig om hur det går till att överklaga.

Lagliga rättigheter

Kommunen har ansvar för att du får det stöd och den hjälp som du behöver. Om du behöver hjälp i form av bistånd så styrs det av socialtjänstlagen.
Där står bland annat att socialtjänsten ska främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet.

Hälso- och sjukvårdslagen styr vårdens innehåll. Där står bland annat att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård får förtur.

Kommunal vård och omsorg

Kommunalt ansvar

Kommunen ansvarar för äldreomsorg med hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, boende, anhörigstöd med mera. Kommunerna har lite olika namn på den förvaltning man ska kontakta för att få hjälp enligt socialtjänstlagen. Den kan heta äldre- och funktionshinderförvaltning, omsorgsförvaltning, socialförvaltningen och liknande. Där jobbar biståndshandläggare som tar emot din ansökan.
Här når du din kommuns webbplats där du kan söka mer information om stöd och omsorg.

Hemtjänst

Hemtjänsten kan ge personlig omsorg, till exempel sköta hygien, hjälp vid måltid, påklädning och förflyttning. Utifrån ditt behov avgör din kommun vilken slags hemtjänst du kan få. Du kan också får hjälp med att bryta en isolering eller skapa trygghet i ditt hem.
I begreppet hemtjänst ingår även avlösning av anhörig samt ledsagning. Ledsagaren följer med en person med funktionsnedsättning på aktiviteter utanför hemmet.

Dagverksamhet

Dagverksamhet riktar sig till dig som bor hemma. Med aktiviteter och samvaro med andra, får du stöd att bevara dina psykiska och fysiska funktioner. Verksamheten syftar också till att bryta ensamhet och ge avlastning för närstående. Hjälp med resor till och från ingår. Utifrån ditt behov gör din kommun en bedömning om du kan få dagverksamhet.
Det finns också speciell dagverksamhet för dig med demenssjukdom.

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm möjliggör att dygnet runt komma i kontakt med personal vid behov av hjälp och stöd i ditt hem. Om du vill veta mer om hur du kan få ett trygghetslarm kan du vända dig till din kommun.
Läs mer om att göra hemmet tryggare

Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård, som tidigare ofta kallats för hemsjukvård, kan du få om du har särskilda svårigheter att ta dig till din vårdcentral. Du kan få hemsjukvård i ditt eget hem, på ditt äldreboende eller på ditt boende för personer med funktionsnedsättning. Utifrån ditt behov och din situation gör din kommun en bedömning om du kan få hemsjukvård.

Egenvård

Om du har ordinerats hälso- och sjukvård, kan du själv få bedöma om din egenvård ska skötas av dig själv eller annan lämplig person. Det kallas egenvårdsbedömning. Du kan till exempel få stöd från hemtjänstpersonal.

Anhöriga och anhörigstöd

Man står bredvid en annan man som sitter i rullstol. De pratar.
Kommunen kan erbjuda stöd till den som vårdar eller hjälper en närstående som är sjuk eller funktionsnedsatt.

Anhörigstöd
Kommunen ska enligt socialtjänstlagen erbjuda stöd till den som vårdar eller hjälper en närstående som är sjuk eller funktionsnedsatt. En del kommuner har särskilda anhörigkonsulenter som ger råd och stöd. Det finns olika stöd som kommunerna kan ge till dig som anhörig/närstående. Ta kontakt med din kommun om du vill veta mer.
Läs mer om anhörigstöd
Att vara närstående i vården 

Anhöriggrupper

I många kommuner finns stödgrupper för anhöriga som vårdar någon med exempelvis stroke, demens med mera. Där kan du träffa andra i samma situation och dela med dig av dina erfarenheter.

Avlastning med vårdplats/växelvård

Personen som du vårdar kan ansöka hos kommunen om en korttidsplats om du som anhörig behöver vila dig, vara ledig eller resa bort. Det kan vara vid enstaka tillfällen eller återkommande vistelser. 
Växelvård innebär att personen du vårdar vistas på ett äldreboende under en planerad period, och däremellan i den egna bostaden. Ansökan sker till biståndshandläggare i din kommun.

Avlösning i hemmet

Personen du vårdar kan ansöka hos kommunen om avlösning i hemmet. Personal kommer till hemmet och tillbringar tid tillsammans med din närstående samtidigt som du kan ägna dig åt egna aktiviteter. Ansökan sker till biståndshandläggare i din kommun.

Läkemedel

Rätt medicinering

Åldrandet påverkar kroppens sätt att ta hand om läkemedel och det är lättare att få biverkningar. Du kan också få problem med att sköta din medicinering, till exempel på grund av glömska eller svårigheter att svälja tabletter.
Det är bra att diskutera din medicinlista med en läkare så att du inte tar fel eller för mycket med medicin eller har fel kombination av olika läkemedel. Det kan ge svåra biverkningar.
Att ta läkemedel när du är äldre

Frågor kring din medicin

Om du har frågor kring läkemedel kan du prata med din läkare eller ringa Läkemedelsupplysningen. Du kan fråga hur dina mediciner fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00. Telefonnummer: 0771-46 70 10
Läs mer om din medicin på FASS

Högkostnadsskydd

Staten subventionerar, det vill säga ger ekonomiskt stöd, när man behöver läkemedel och en del andra varor man kan behöva om man har vissa sjukdomar. Högkostnadsskyddet innebär att man betalar högst 2 300 kronor under en period på ett år räknat från det första köpet. Detta år kallas en högkostnadsperiod.

Högkostnadsskyddet gäller för läkemedel som man får på recept och som Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, har bestämt ska vara subventionerade. Det gäller även för förbrukningsartiklar som man får på ett så kallat hjälpmedelskort.

För en del läkemedel betalar man ingen egenavgift, till exempel insulin.
Vad kostar läkemedel på recept?
Läs mer om patientavgifter i Västra Götaland

Övriga sjukvårdsfrågor

Nödvändig tandvård och munhälsobedömning

Personer som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg, kan ha rätt nödvändig tandvård, så kallad N-tandvård. Du betalar samma avgifter som i hälso- och sjukvården och får samma högkostnadsskydd och frikort efter ha betalat 1 300 kronor i patientavgift under 12 månader. Du får välja tandläkare och behöver inte genomgått en munhälsobedömning.
Tandvård om du har stort behov av omvårdnad
Vad kostar tandvård?
Äldres munvård och munhälsa

Vård i livets slutskede – palliativ vård

Palliativ vård sätts in då det inte längre finns någon bot. Den sista tiden ska bli så bra och smärtfri som möjligt och man försöker stödja fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Även anhöriga får stöd. Palliativ vård kan förebygga och lindra symtom, och ibland också bidra till att förlänga livet.

Vård vid livet slut kan man få på sjukhus, i äldreboenden och i ditt hem. Varje kommun har en egen plan för den har typen av vård.
Läs mer om palliativ vård

Demens

Om du har minnessvårigheter under en längre tid bör du kontakta en läkare på vårdcentral för att göra en undersökning. Både den som är demenssjuk och närstående behöver ofta mycket stöd och hjälp. I många kommuner finns särskilda demenssjuksköterskor som du kan få råd och stöd av.
Läs mer om demenssjukdomar

Hjälpmedel

Hjälpmedel är till för att kompensera eller mildra en funktionsnedsättning. De flesta hjälpmedel provas ut av arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Om du vill veta mer om hjälpmedel kan du vända dig till arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast inom öppenvården.
Läs mer om hjälpmedel

Ekonomi

Bostadstillägg till pensionärer

Du kan ansöka om bostadstillägg om du har hög hyra och låg pension. Det spelar ingen roll om du bor i hyresrätt, bostadsrätt, eget hus eller annat boende. Du kan också få bidrag när du bor på äldreboende. Du måste vara över 65 år och ta ut hela din pension, inklusive eventuell premiepension i samband med ansökan. Hela din ekonomi tas med i beräkningen.
Ansökan görs hos Pensionsmyndigheten.

Särskilt bostadstillägg

Du som har fyllt 65 år och har låga inkomster men höga bostadskostnader, kan få särskilt bostadstillägg utöver ditt bostadstillägg. Det är bara om dina inkomster är så pass låga att de inte räcker till för både bostadskostnader och övriga levnadsomkostnader som särskilt bostadstillägg betalas ut. Ansökan görs hos Pensionsmyndigheten.

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd som du kan få om inte de andra pensionsförmånerna räcker till. Det betyder att du måste ta ut andra förmåner som du har rätt till innan du kan få äldreförsörjningsstöd. Det gäller inkomstgrundad ålderspension, garantipension, bostadstillägg till pensionärer och särskilt bostadstillägg. Äldreförsörjningsstödet betalas ut från och med månaden du fyller 65 år. Ansökan görs hos Pensionsmyndigheten.

Närståendepenning

Om du avstår från arbete för att vårda en svårt sjuk närstående kan du få närståendepenning. Med vård menas här att vara nära och ge stöd. Vård kan också vara att uträtta ärenden, följa med på läkarbesök eller vara med på ett sjukhus. Med svårt sjuk menas här att sjukdomen innebär ett påtagligt hot mot den sjukes liv.
Ansökan gör hos Försäkringskassan.

God man och förvaltare

Du kan få en god man eller förvaltare av många olika anledningar. Oftast är man på något sätt hindrad att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand om sig själv

Den gode mannen kan hjälpa dig att betala räkningar och ta hand om det du äger. Men det räcker inte alltid med en god man för att hjälpa en person på ett bra sätt. Om du inte kan ta hand om dig själv eller din egendom, kan tingsrätten anordna en förvaltare.

Ansökan om en god man görs hos kommunens överförmyndare. Kommunen har också en skyldighet att meddela överförmyndaren om någon behöver en god man.
Läs mer om god man och förvaltare, Sveriges Domstolar

Boende

Bostadsanpassning

Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning, kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Syftet är att du ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv i bostaden. Du ansöker om bidraget hos din kommun.

Särskilt boende

Till ett särskilt boende flyttar den som på grund av stort vård- och omsorgsbehov, saknar möjlighet att bo kvar hemma.  Här finns personal dygnet runt.
Särskilt boende är ett samlingsnamn för olika permanenta boendeformer, till exempel äldreboende, demensboende och gruppboende. Benämningarna kan variera från kommun till kommun. Ansökan sker till biståndshandläggare i din kommun.

Parboende

Om båda personerna i ett par har beslut om särskilt boende kan de få ett gemensamt parboende på ett äldreboende.  Ansökan sker till biståndshandläggare i din kommun.

Medboende

Medboende är om en av individerna i ett par har beslut om särskilt boende och vill att den andre ska flytta med. Ansökan sker till biståndshandläggare i din kommun.

Korttidsboende

Korttidsboende är en form av särskilt boende där du kan vistas tillfälligt om ditt omsorgs- och vårdbehov inte kan tillgodoses hemma. Syftet med korttidsvistelsen är att stödja dig när du behöver få tillbaka, behålla eller förbättra din förmåga att klara dig i vardagen. Utifrån ditt behov gör din kommun en bedömning om du är aktuell för korttidsboende. Ansökan sker till biståndshandläggare i din kommun.

Trygghetsbostad samt seniorbostad

Båda typerna av boendeformer är privata bostäder. En del kommuner har trygghetsbostäder med åldersgräns. Vanligtvis är åldern 55+ för seniorbostad och 65+ för trygghetsbostad. Det kan dock skilja sig åt mellan kommunerna. Trygghetsbostäderna ska ha lokal för gemensamma aktiviteter och personal några timmar per dag. Båda bostadstyperna ska ha god fysisk tillgänglighet. De flesta trygghetsbostäder är hyresrätter, medan det är vanligare med bostadsrätter bland seniorbostäderna.

Resor

Sjukresa

Du kan få ersättning när du behöver resa för att få vård. Det gäller inte all slags vård, till exempel inte hälsokontroll och vaccination.
En del av kostnaden för resan får du stå för själv beroende på färdsätt, den kallas egenavgift.
Läs mer om sjukresor i Västra Götaland

Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom inte kan åka med den vanliga kollektivtrafiken. Beviljas du färdtjänst får du ändå betala en egenavgift men kommunen står för resten av kostnaden. 
Ansökan görs hos kommunens färdtjänsthandläggare.
Läs mer om färdtjänst

Riksfärdtjänst

Har du en funktionsnedsättning som medför att du inte kan resa till normala reskostnader, kan du ansöka om riksfärdtjänst. På så sätt kan du resa till exempel till släkt, vänner och fritidsaktiviteter.
Riksfärdtjänst sker i första hand med allmänna kommunikationer såsom buss eller tåg.

För mer information kontakta färdtjänsthandläggaren i kommunen. Om du beviljas riksfärdtjänst betalar du en egenavgift.

Att jämföra kvalitet

I Äldreguiden kan du jämföra kommunernas äldreomsorg, hemtjänst, äldreboenden och dagverksamheter. Personaltäthet, måltider, utbildningsnivå, träningsmöjligheter är några saker som jämförs.

Till toppen av sidan