Lagar och bestämmelser

Vårdgaranti i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Vårdgarantin innebär att du som patient ska få vård inom en viss tid. Den är en lagstadgad del av hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser du ska erbjudas vård. Däremot reglerar vårdgarantin inte om vård ska ges eller vilken vård du ska få. Det är alltid den medicinska bedömningen som avgör om och när du kan få vård inom vårdgarantins gränser.

Primärvården, kontakt inom 0 dagar

Du ska få kontakt med primärvården via telefon eller på vårdcentralen samma dag som du söker. Du kan också ringa sjukvårdsrådgivningen, telefon 1177.

Primärvården, medicinsk bedömning inom 3 dagar

Du ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården inom högst tre dagar. Det är den vårdpersonal som du först har kontakt med som avgör om den medicinska bedömningen ska göras av en läkare eller av till exempel en sjuksköterska, psykoterapeut eller fysioterapeut.

Garantin gäller för bedömning av nya medicinska problem samt oväntad eller kraftig förändring av tidigare känt hälsoproblem, eller utebliven behandlingseffekt. För besök hos annan specialist som jobbar på vårdcentralen, till exempel gynekolog, gäller 90 dagar.

Specialiserad vård, besök inom 90 dagar

Du ska erbjudas besök inom 90 dagar till den specialiserade vården, räknat från den dagen beslut om remiss fattades.

Om du har sökt vård med egenremiss, gäller väntetiden från den dagen din remiss har kommit in till den specialiserade vården.

Specialiserad vård, erbjudande om behandling inom 90 dagar

Du ska erbjudas tid till behandling inom 90 dagar, räknat från den dagen beslut om behandling togs.

Neuropsykiatri vuxna, utredning inom 90 dagar

Du ska erbjudas tid till neuropsykiatrisk utred­ning inom 90 dagar, räknat från den dagen beslut fattades.

Barn- och ungdomspsykiatri, besök inom 30 dagar

Du ska erbjudas tid för besök till barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar, räknat från den dagen beslut om remiss fattades.

Barn- och ungdomspsykiatri, fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar

Du ska erbjudas tid till fördjupad utredning/ behandling inom barn-och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar, räknat från den dagen beslut fattades.

Erbjudande om vård hos annan vårdgivare

För att klara de krav som ställs på att erbjuda vård inom rimlig tid, remitterar sjukhusen patienter till andra vårdgivare. Det kan vara inom Västra Götalandsregionen, i annan region eller hos privat vårdgivare med avtal.

När det gäller upphandlade vårdgivare är det regler kring lagen om offentlig upphandling (LOU) som styr vilken vårdgivare du hamnar hos. Samtliga upphandlade vårdgivare är bedömda och godkända för att klara de medicinska krav som är ställda.

Om vårdcentralen/sjukhuset inte själva kan erbjuda dig en tid inom garantitiden ska de aktivt hjälpa dig att erbjuda vård hos annan vårdgivare.

Erbjudande om vård hos annan vårdgivare innebär

  • inga extra kostnader, förutom att du i annan region betalar den patientavgift som gäller där,
  • att högkostnadsskyddet för öppen hälso-och sjukvård och frikort gäller,
  • att ersättning för sjukresa ingår förutom en egenavgift,
  • att om du tackar nej till erbjuden vård inom garantitiden hos annan vårdgivare, kvarstår du som väntande hos den ursprungliga vårdgivaren, men väntetiden kan bli längre än vårdgarantins tidsgränser.

Om du uteblir eller tackar nej

Din remiss återsänds till inremitterande läkare om du har tackat ja till bokad tid men uteblivit vid två tillfällen från bokat besök/ behandling, eller om du vid två tillfällen tackar nej till erbjuden tid.

Vårdgarantin gäller inte

  • väntetider till undersökningar och provtagning (t ex röntgen och laboratorieundersökningar),
  • vaccinationer,
  • intyg,
  • hälsoundersökning, MVC-och BVC-verksamhet,
  • utredningar, dock ingår neuropsykiatri för vuxna samt barn- och ungdomspsykiatri,
  • utprovning av hjälpmedel, däremot ingår utprovning av hörapparat.

Om du inte erbjudits vård inom garantitiden

Vänd dig i första hand till din vårdcentral/mottagningen på sjukhuset du väntar på att få komma till. Om du trots kontakt med mottagningen inte erbju­dits vård inom garantitiden kan du vända dig till kontaktfunktionen på det sjukhus som du väntar på att få komma till, se nedan.

Till toppen av sidan