Vårdgaranti i Västra Götaland

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Vårdgarantin innebär att du som patient ska få vård inom en viss tid. Den är en lagstadgad del av hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Vårdgarantin reglerar inte om vård ska ges eller vilken vård du ska få. Det är alltid den medicinska bedömningen som avgör om och när du kan få vård inom vårdgarantins gränser.

Primärvården, kontakt inom 0 dagar

Du ska få kontakt med primärvården via telefon eller på vårdcentralen samma dag som du söker. Du kan också ringa Sjukvårdsrådgivningen, telefon 1177.

Primärvården, medicinsk bedömning inom 3 dagar

Primärvården ska inom 3 dagar erbjuda en medicinsk bedömning av läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, om en patient bedöms ha ett nytillkommet medicinskt problem, oväntad/kraftig försämring av tidigare känt medicinskt problem eller utebliven behandlingseffekt efter nyligen genomförd behandling.

Specialiserad vård, besök inom 90 dagar

Du ska erbjudas besök inom 90 dagar till den specialiserade vården, räknat från den dagen beslut om remiss fattades.

Om du har sökt vård med egenremiss, gäller väntetiden från den dagen din remiss har kommit in till den specialiserade vården.

Specialiserad vård, erbjudande om behandling inom 90 dagar

Du ska erbjudas tid till behandling inom 90 dagar, räknat från den dagen beslut om behandling togs.

Neuropsykiatri vuxna, utredning inom 90 dagar

Du ska erbjudas tid till neuropsykiatrisk utred­ning inom 90 dagar, räknat från den dagen beslut fattades.

Misstanke om cancersjukdom hos barn, läkarbesök inom 2 dagar

Vid välgrundad misstanke om cancersjukdom ska barn erbjudas besök hos specialistläkare inom 2 dagar, räknat från det datum remissen har kom­mit in till vårdgivaren.

Misstanke om cancersjukdom hos vuxna, läkarbesök inom 14 dagar

Vid välgrundad misstanke om cancersjukdom ska vuxna erbjudas besök hos specialistläkare inom 14 dagar, räknat från det datum remissen har kommit in till vårdgivaren.

Barn- och ungdomspsykiatri, besök inom 30 dagar

Du ska erbjudas tid för besök till barn-och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar, räknat från den dagen beslut om remiss fattades.

Barn- och ungdomspsykiatri, fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar

Du ska erbjudas tid till fördjupad utredning/ behandling inom barn-och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar, räknat från den dagen beslut fattades.

Erbjudande om vård hos annan vårdgivare

För att klara de krav som ställs på att erbjuda vård inom rimlig tid, remitterar sjukhusen patienter till andra vårdgivare. Det kan vara inom Västra Götalandsregionen, i ett annat landsting eller hos privat vårdgivare.

När det gäller upphandlade vårdgivare är det regler kring lagen om offentlig upphandling (LOU) som styr vilken vårdgivare du hamnar hos. Samtliga upphandlade vårdgivare är bedömda och godkända för att klara de medicinska krav som är ställda.

Om vårdcentralen/sjukhuset inte själva kan ta emot dig inom garantitiden ska de aktivt hjälpa dig att ordna en tid hos annan vårdgivare.

Erbjudande om vård hos annan vårdgivare innebär

  • inga extra kostnader, förutom att du i annat landsting betalar den patientavgift som gäller där,
  • att högkostnadsskyddet för öppen hälso-och sjukvård och frikort gäller,
  • att ersättning för sjukresa ingår förutom en egenavgift,
  • att om du tackar nej till erbjuden vård inom garantitiden hos annan vårdgivare, kvarstår du som väntande hos den ursprungliga vårdgivaren, men väntetiden kan bli längre än vårdgarantins tidsgränser.

Om du uteblir eller tackar nej

Din remiss återsänds till inremitterande läkare om du har tackat ja till bokad tid men uteblivit vid två tillfällen från bokat besök/ behandling, eller om du vid två tillfällen tackar nej till erbjuden tid.

Vårdgarantin gäller inte

  • väntetider till undersökningar och provtagning (t ex röntgen och laboratorieundersökningar),
  • vaccinationer,
  • intyg,
  • hälsoundersökning, MVC-och BVC-verksamhet,
  • utredningar, dock ingår neuropsykiatri för vuxna samt barn-och ungdomspsykiatri,
  • utprovning av hjälpmedel, däremot ingår utprovning av hörapparat.

Om du inte erbjudits vård inom garantitiden

Vänd dig i första hand till din vårdcentral/ditt sjukhus där du väntar. Om du trots kontakt med sjukhuset inte erbju­dits vård inom garantitiden kan du vända dig till kontaktfunktionen på det sjukhus som du väntar på att få komma till, se nedan.

Visa mer

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Du kan ringa 020-44 55 55 och via knappval 1 välja vårdgaranti.

Du kan också direkt ta kontakt med vissa sjukhus, se nedan.

Angereds Närsjukhus

Telefon: 020-44 55 55
E-post: ans@vgregion.se

Alingsås lasarett

Telefon: 020-44 55 55
E-post: alingsas.lasarett@vgregion.se

Frölunda Specialistsjukhus

Telefon: 020-44 55 55
E-post: frolundaspecialistsjukhus@vgregion.se
Post: Frölunda Specialistsjukhus, Vårdgaranti/Valfrihet i vården, Box 138, 421 22 Västra Frölunda

Kungälvs sjukhus

Telefon: 020-44 55 55 
E-post: kungalvs.sjukhus@vgregion.se 
Post: Kungälvs sjukhus, Ekonomiavdelningen, Vårdgaranti/Valfrihet i vården, 442 83 Kungälv

NU-sjukvården

Telefon: 010-435 00 00, växeln slussar vidare till rätt mottagning
E-post: nusjukv.kansli@vgregion.se
Post: NU-sjukvårdens Kansli, 461 85 Trollhättan

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Telefon: 020-44 55 55 
E-post: vardgaranti.su@vgregion.se 
Post: Patientstöd Vårdgaranti, Medicinsk Administration, Torggatan 1 A, plan 3, 431 35 Mölndal

Skaraborgs sjukhus

Telefon: 0500-43 10 00, växeln slussar vidare till rätt mottagning
E-post: diariet.skas@vgregion.se
Post: Skaraborgs Sjukhus Skövde, 541 85 Skövde

Södra Älvsborgs sjukhus

Telefon: 033-616 10 00, växeln slussar vidare till rätt mottagning. 
E-post: vardgaranti.valfrihet.sas@vgregion.se
Post: Team Vårdgaranti och valfrihet, Administration 1, plan 4, Södra Älvsborgs Sjuk­hus, 501 82 Borås

Fäll ihop

Informationsmaterial

Informationsmaterial

Här kan du ladda ner informationsmaterial om vårdgaranti och valfrihet i vården.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2019-01-03
Redaktör:

Ulrika Johansson, Vårdredaktionen, Västra Götalandsregionen.

Granskare:

Margareta Axelsson, Koncernstab Hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen.