OLIKA SÄTT ATT TA LÄKEMEDEL

Läkemedel som du för in i ändtarmen

Läkemedel som du använder i ändtarmen kan till exempel vara i form av vätska, salva, skum eller avlånga piller, så kallade stolpiller. Stolpiller kallas också för suppositorier.

Läkemedel som du för in i ändtarmen kan vara ett alternativ till läkemedel som du sväljer, till exempel om du har svårt att svälja eller kräks. Läkemedlen kan också användas för att behandla sjukdomar eller besvär i tarmen.

Att föra in läkemedel i ändtarmen

Det kan skilja sig åt hur du ska använda olika läkemedel. Därför ska du alltid följa läkarens anvisningar och läsa informationen som finns på förpackningen, på förpackningens etikett och i den så kallade bipacksedeln. Bipacksedeln är det informationsblad som följer med läkemedelsförpackningen. Fråga på ett apotek om du är osäker på hur du ska göra.

Om det går, är det bra att gå på toaletten och försöka tömma tarmen innan du för in läkemedel i ändtarmen. Tvätta händerna både innan du för in läkemedlet och efteråt.

Att ge barn läkemedel i ändtarmen

När du ger barn läkemedel i ändtarmen kan barnet ligga på mage eller på sidan med lätt böjda knän. Det är bra att försöka få barnet att slappna av och inte spänna stjärten. Om barnet är under tre år, och ska få läkemedlet med hjälp av en pip, ska du bara föra in halva pipen i ändtarmen.

Stolpiller

Det verksamma ämnet i stolpiller är uppblandat med fett eller vax som smälter inne i ändtarmen. Ämnet kan tas upp i blodet via ändtarmens slemhinna. Därefter sprids det i kroppen med blodet och når på så sätt den del av kroppen där det ska verka. Stolpiller kan även vara avsedda att verka på plats i ändtarmen.

Stolpiller finns bland annat mot smärta, ångest och hemorrojder. Du kan få stolpiller om du till exempel mår illa och kräks eller av någon annan orsak inte kan ta läkemedel genom munnen. Små barn som har svårt att ta viss medicin kan också få stolpiller.

Gör så här:

 • Ta av skyddshöljet runt stolpillret. Doppa stolpillret hastigt i ljummet vatten så går det lättare att föra in.
 • Sitt på toaletten eller på huk, eller stå med ena foten på en stol. Du kan också ligga på sidan med lätt böjda knän.
 • Ett vanligt råd är att föra in stolpillret med den platta änden först. Den spetsiga änden kommer då längst ut och retar mindre på ändtarmsöppningen. Om du tycker att det är lättare att föra in stolpillret med den spetsiga änden först så går det också bra. För inte in stolpillret längre än just innanför ändtarmsöppningen.

Salva

Salva som du för in i ändtarmen kallas för rektalsalva och kan till exempel användas mot hemorrojder. Rektalsalva kan ibland också smörjas utanför ändtarmsöppningen. Läkemedlet verkar på plats genom att till exempel dämpa klåda och minska svullnad i ändtarmens slemhinna.

Till rektalsalva finns det ibland en pip som gör det lättare att föra in salvan i ändtarmen.

Gör så här:

 • Skruva på pipen på salvtuben.
 • Smörj in pipen och analöppningen med lite av den salva som ska föras in, så går det lättare att föra in pipen.
 • Sitt på toaletten eller på huk, eller stå med ena foten på en stol. Du kan också ligga på sidan med lätt böjda knän.
 • För in pipen i ändtarmsöppningen och tryck ut en dos.

Om det inte finns någon pip sätter du i stället salva på ett finger och för in salvan i ändtarmen.

Vätska

Ett exempel på flytande läkemedel som du för in i ändtarmen är lavemang mot förstoppning. Lavemanget verkar laxerande, det vill säga mjukar upp avföringen och gör så att du får behov av att tömma tarmen.

Andra läkemedel som kan vara i flytande form är till exempel läkemedel mot feberkramper och andningsbesvär. Då tas det verksamma ämnet upp i blodet via slemhinnan i ändtarmen. Det sprids sedan i kroppen via blodet och når på så sätt den del av kroppen där det ska verka.

Vätskan är förpackad i en behållare med en pip, som du för in i ändtarmen.

Gör så här:

 • Smörj eventuellt lite salva, till exempel vaselin, på behållarens pip, så går det lättare att föra in den.
 • Ligg ner på sidan med lätt böjda knän.
 • För in hela pipen i ändtarmen och tryck ihop behållaren så att den töms helt.
 • Dra ut pipen, men släpp inte greppet om behållaren. När behållaren hålls hoptryckt förhindras att vätskan sugs tillbaka in i behållaren.
 • Ligg kvar i några minuter så att vätskan inte rinner ut.

Skum

Rektalskum, det vill säga skum som verkar i ändtarmen, kan till exempel användas för att dämpa inflammationer. Läkemedlet verkar på plats i ändtarmen.

Skummet är förpackat i en behållare. Till behållaren finns en sprutspets som du för in i ändtarmen.

Gör så här:

 • Skaka behållaren.
 • Förbered behållaren och sprutspetsen enligt bruksanvisningen.
 • Smörj eventuellt lite salva, till exempel vaselin, på sprutspetsen, så går det lättare att föra in den.
 • Stå med ena foten på en stol och för in sprutspetsen i ändtarmen. Spruta in skummet enligt bruksanvisningen.

Viktigt när du använder läkemedel

Det finns en del saker du bör veta när du tar läkemedel.

Följ anvisningarna

För att ett läkemedel ska fungera är det viktigt att du använder det på rätt sätt. Du får anvisningar av läkaren, som också ska skriva på receptet hur du ska ta läkemedlet. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. Personalen på apoteket brukar tala om hur du ska använda läkemedlet. Du kan alltid fråga om du är osäker.

Det är viktigt att du förvarar läkemedlet på rätt sätt. Annars finns risk för att det inte fungerar som det ska. Tänk också på att förvara läkemedel oåtkomliga för barn.

Det finns information på läkemedelsförpackningen och i den så kallade bipacksedeln, det informationsblad som följer med förpackningen.

Viktigt att ta rätt dos

För att läkemedlet ska ge så bra verkan och så lite biverkningar som möjligt är det viktigt att du följer doseringsanvisningarna. Läkemedlet kanske inte hjälper om du tar för låg dos. Tar du i stället för hög dos kan effekten bli för kraftig och du kan få onödiga biverkningar. Det kan också vara farligt om du får i dig en för stor dos.

Det är lika viktigt att följa den rekommenderade dosen för receptfria läkemedel som det är för receptbelagda. För receptbelagda läkemedel står det på apoteksetiketten vilken dos du ska ta. För receptfria läkemedel finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen. Om läkemedlet kan användas av barn anges dosering efter barnets vikt eller ålder.

Ta dina läkemedel med jämna mellanrum

För att få bra effekt av ditt läkemedel är det oftast viktigt att du tar det så jämnt fördelat över tid som möjligt. Tre gånger dagligen betyder tre gånger per dygn, det vill säga var åttonde timme. Läkemedel som du ska ta en gång om dagen bör du ta vid ungefär samma tid varje dag. 

Koppla till regelbundna vanor

En del läkemedel ska du ta vid ett visst tillfälle, till exempel tillsammans med en måltid eller mellan måltider. Men ibland spelar det ingen roll och du kan välja själv. Det är lättare att komma ihåg att ta dina läkemedel om du gör det i samband med någon regelbunden vana. Det kan till exempel vara när du stiger upp på morgonen, borstar tänderna eller vid en måltid.

Alkohol och läkemedel

Alkohol och läkemedel kan vara en dålig eller till och med farlig kombination. Du bör fråga din läkare eller på ett apotek vad som gäller för det eller de läkemedel du tar. Det är bäst att avstå från alkohol helt och hållet om du är osäker. Läs mer om läkemedel och alkohol.

Läkemedel och trafik

Din förmågan att köra bil kan påverkas av vissa läkemedel. Du kan till exempel bli dåsig, yr eller se suddigt. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet och reaktionsförmåga. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Avbryt inte behandlingen

Även om du känner dig frisk ska du aldrig avbryta eller ändra din medicinering i förtid utan att fråga den som har ordinerat läkemedlet. Ibland kan dina besvär snabbt komma tillbaka om du slutar för tidigt. Vissa läkemedel ska du inte sluta ta tvärt eftersom dosen måste minskas gradvis enligt ett särskilt schema.

Ibland kan vissa biverkningar göra att du måste avbryta behandlingen. Det kan du läsa om i bipacksedeln.

Läkemedel är personliga

Ett läkemedel som är utskrivet på recept ska bara användas av den som fått receptet. Läkaren har valt läkemedel och dos med hänsyn till den sjukdom som behandlas, ålder, andra eventuella sjukdomar och läkemedel. En annan person kan få oväntade biverkningar och kanske inte heller någon nytta av läkemedlet. Därför ska du aldrig ge ditt receptbelagda läkemedel till någon annan, och du ska inte heller använda någon annans receptbelagda läkemedel.

Använd inte gamla läkemedel

Med tiden kan läkemedel brytas ner så att mängden av det verksamma ämnet minskar. Det kan också bildas olika nedbrytningsämnen. Det kan börja växa bakterier. Gamla läkemedel kan därför ge sämre effekt och mer biverkningar. Ibland kan de till och med vara skadliga. Detsamma gäller läkemedel som du har förvarat felaktigt. Använd inte läkemedel som passerat utgångsdatum eller som har ändrat smak, lukt, konsistens eller utseende.

På förpackningen står hur länge du kan använda läkemedlet. Vissa läkemedel kan bara användas en viss tid efter att förpackningen har öppnats. Då är det bra att skriva öppningsdatum på förpackningen. Fråga på ett apotek om du är osäker på hur länge ett läkemedel går att använda.

Fråga på ditt apotek hur du ska göra med använda kanyler.

Du som är gravid eller ammar

En del läkemedel kan påverka fostret när du är gravid. En del läkemedel kan föras över till barnet via bröstmjölken när du ammar. Vissa läkemedel kan påverka möjligheten att bli gravid. Du bör därför inte använda läkemedel när du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar utan att först fråga din läkare, på mödravårdscentralen eller på ett apotek. Läs mer om läkemedel vid graviditet och amning.

Läkemedel till små barn

Barn är känsligare än vuxna för vissa läkemedel. En del läkemedel är helt olämpliga för barn. Du kan fråga på barnavårdscentralen, BVC, eller på ett apotek om du är osäker på hur du ska göra. Rådgör alltid med BVC eller vårdcentralen innan du ger receptfria läkemedel till barn under sex månader. Läs mer om att ge läkemedel till barn.

Äldre är extra känsliga

Kroppens förmåga att ta hand om läkemedel kan påverkas både av åldersförändringar i kroppen och av sjukdomar. Därför är det extra viktigt att du tar läkemedel på rätt sätt om du är äldre. Det är också viktigt att en längre tids medicinering regelbundet kontrolleras av sjukvårdspersonal. Läs mer om att ta läkemedel när man är äldre.

Till toppen av sidan