HJÄRTBESVÄR OCH HJÄRTFEL

Hjärtsvikt

Vid hjärtsvikt orkar hjärtat inte pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Det kan bero på att hjärtmuskelns förmåga att dra ihop sig är försvagad. Den försämrade pumpfunktionen kan också bero på att hjärtmuskeln inte kan slappna av som den ska. Hjärtsvikt förekommer i alla åldrar, men är vanligast hos äldre.

Orsaker till hjärtsvikt kan vara till exempel kärlkramp, hjärtinfarkt, högt blodtryck, hjärtrytmrubbningar, fel på hjärtklaffarna eller sjukdom i själva hjärtmuskeln, så kallad kardiomyopati.

Symtom

Det här är några vanliga symtom vid hjärtsvikt:

 • Du är trött och orkar mindre.
 • Du blir lätt andfådd.
 • Du har svullna anklar och ben.
 • Du har ont i magen och kanske svårt att äta.
 • Du har hjärtklappning.
 • Du har svårt att sova plant.
 • Du behöver ofta gå upp och kissa på natten.

Det här är några symtom vid svår hjärtsvikt, som kan vara livshotande:

 • Du är mycket trött.
 • Du får kraftig andnöd och kanske rosslande andning.
 • Du får trånghetskänsla eller smärta i bröstet.
 • Du blir kallsvettig och får hjärtklappning.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral  eller jouröppen mottagning om du tror att du har hjärtsvikt eller om hjärtsvikten försämras trots behandling. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in. Om det är stängt kan du vänta tills den jouröppna mottagningen eller vårdcentralen öppnar.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du får symtom på svår hjärtsvikt. Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring genast 112 om du får svår andnöd eller ont i bröstet.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Vad kan jag göra själv?

Eftersom sjukdomar som diabetes, kärlkramp, hjärtinfarkt och högt blodtryck är vanliga orsaker till hjärtsvikt gäller det främst att följa de behandlingsrekommendationer du redan fått om du har dessa sjukdomar.

Om du redan har hjärtsvikt kan du göra följande för att må bättre trots sjukdomen:

 • Ta dina mediciner regelbundet och i rätt dos.
 • Gå på regelbundna besök hos läkare och kanske också hos en hjärtsviktssjuksköterska.
 • Rör på dig regelbundet och delta i speciell träning eller gymnastik i grupp som finns på många håll för personer med hjärtbesvär.
 • Sluta röka.
 • Ät grönsaker och frukt dagligen och minska mängden salt i maten.
 • Undvik att dricka för mycket, både alkohol och annan vätska.

Vaccination mot influensa och lunginflammation

Om du har hjärtsvikt kan du bli mycket sämre och till och med avlida av de påfrestningar som en influensa eller lunginflammation innebär för hjärtat. Du tillhör alltså en riskgrupp som rekommenderas att vaccinera sig årligen med influensavaccin och en gång grundvaccination mot lunginflammation.

Undersökningar och utredningar

EKG brukar tas på alla som är andfådda och trötta. EKG-undersökning som registrerar elektriska impulser från hjärtmuskeln är till viss hjälp, eftersom ett EKG mycket sällan är normalt vid hjärtsvikt. Har du ett normalt EKG är det ovanligt med hjärtsvikt, men kan inte uteslutas enbart med EKG. Även om EKG-undersökningen visar på förändringar kan de bero på många andra hjärtsjukdomar än just hjärtsvikt och som bör utredas på annat sätt.

Blodprov av BNP – natriuretisk peptid

För att läkaren ska kunna utesluta hjärtsvikt tas ett blodprov för att mäta så kallad natriuretisk peptid, som även kallas BNP eller NTproBNP. Vid hjärtsvikt är värdet förhöjt.

Om du är andfådd och trött men har ett värde som är som det ska var rör det sig sannolikt inte om hjärtsvikt. Om BNP eller NTproBNP däremot är förhöjt får du även genomgå ultraljudundersökning av hjärtat för att läkaren ska kunna se om det beror på hjärtsvikt.

Ultraljud visar hjärtats rörelser

Diagnosen hjärtsvikt kan inte ställas om du inte har genomgått ultraljudsundersökning av hjärtat, så kallad ekokardiografi.

På en bildskärm ser undersökaren hur hjärtats väggar rör sig, hur klaffarna ser ut och hur de fungerar. Med hjälp av så kallad dopplerteknik går det att samtidigt mäta hastigheten på blodflödet in och ut från de olika hjärtrummen och även bedöma om det är högt tryck i hjärtrummen. Undersökningen utförs av hjärtspecialister eller kliniska fysiologer på de flesta sjukhus och vissa specialistmottagningar.

En röntgenundersökning av hjärtat och lungorna är inte nödvändig för att diagnostisera hjärtsvikt, men kan vara bra om läkaren misstänker lungsjukdom eller andra orsaker till din andfåddhet.

Arbetsprov med EKG och blodtrycksregistering kan visa om du har kranskärlssjukdom, rytmrubbningar och ge besked om arbetsförmågan.

Ibland görs även kärlröntgen

Om det har konstaterats att du har hjärtsvikt, och undersökningsresultat eller symtom tyder på att du kan ha en kranskärlssjukdom, görs ibland en kontraströntgen av hjärtats kranskärl som kallas koronarangiografi eller CT-angio. Om det visar sig att det finns förträngningar i kranskärlen som kan bidra till hjärtsvikten, kan en kranskärlsoperation eller ballongvidgning ofta förbättra hjärtsvikten.

Behandling

Behandling av bakomliggande sjukdom är viktig. I några fall kan till exempel en klaffoperation förbättra hjärtats pumpfunktion. En bypass-operation eller ballongutvidgning som förbättrar blodcirkulationen i hjärtats kranskärl kan förbättra symtomen och pumpfunktionen om hjärtsvikten beror på kranskärlssjukdom. Hjärtrytmrubbningar kan ofta lindras och ibland upphöra helt. Om sköldkörteln inte fungerar bra kan du få behandling med läkemedel som förbättrar symtomen.

Det här är målen för medicinering och behandling av hjärtsvikt:

 • Symtomen minskar.
 • Du mår bättre.
 • Arbetsförmågan blir bättre.
 • Ditt behov av sjukhusvård minskar.

Förbättring med speciell typ av pacemaker

Denna behandling kallas sviktpacemaker, CRT eller resynkronisering med biventrikulär pacing. Det rör sig om en speciell form av pacemakerbehandling med impulsgivare i både höger och vänster hjärtkammare och motverkar att vänster och höger hjärtkammare rör sig i otakt. Pumpförmågan förbättras genom att sammandragningarna i hjärtats kammare samordnas på ett sätt som är bra för cirkulationen. 

Skydd mot livshotande rytmrubbning

Om du har haft eller löper stor risk att få livshotande störningar i hjärtrytmen kan du få en inopererad defibrillator, en så kallad ICD. Det är en sorts pacemaker. Om ICD:n upptäcker att hjärtat råkar in i en svår livshotande rytmrubbning löser den ut en strömstöt genom hjärtmuskeln så att rytmrubbningen avbryts och hjärtat slår som vanligt igen. Fråga gärna din behandlade läkare om ICD är lämpligt för dig.

Enstaka personer kan ha behov av både en CRT och en ICD. Då finns apparater med bägge funktionerna i samma dosa, som kallas CRT-D.

Hjärttransplantation och andra kirurgiska ingrepp

Hjärttransplantation är livräddande och ger i Sverige en medelöverlevnad på cirka 15 år. Behandlingen passar om du inte har andra försvårande sjukdomar och trots optimal medicinsk behandling har mycket grav hjärtsvikt som försvårar det dagliga livet. Det finns ingen egentlig åldersgräns för hjärttransplantation, men det är vanligare att ha andra försvårande omständigheter eller sjukdomar vid högre ålder.

Hjärtpump som opereras in

Mekaniskt cirkulationsstöd, som även kallas MCS, är en inopererad hjärtpump som går att sköta hemma och ger möjlighet till ett bra dagligt liv. Ungefär hälften av alla patienter som väntar på hjärttransplantation behandlas med mekaniskt cirkulationsstöd för att klara av väntan på ett nytt hjärta. 

Mekaniskt cirkulationsstöd har i många år använts som livräddande behandling i stället för hjärttransplantation, så kallad destinationsbehandling eller DT, vilket är ett behandlingsalternativ på vissa universitetssjukhus i Sverige.

Vad beror hjärtsvikt på?

Hjärtsvikt är resultatet av att man har en annan hjärtsjukdom. Vid hjärtsvikt förmår hjärtat inte pumpa ut tillräckligt med blod till kroppen, vilket gör att cellerna får för lite näring och syre. Kroppen aktiverar då ett hormonsystem som motverkar hjärtats arbete ytterligare. Hjärtsviktsymtom beror på en kombination av hjärtats försämrade pumpförmåga och ett aktiverat hormonsystem.

Hjärtsvikt kan också kallas hjärtinkompensation eller hjärtinsufficiens. Beroende på vilken hjärthalva som har försämrad funktion brukar hjärtsvikt kallas högersvikt eller vänstersvikt. Om båda hjärthalvorna har försämrad funktion kallas det biventrikulär svikt.

Om höger sida av hjärtat inte orkar pumpa undan blodet blir det högt tryck i hjärtrummen och blod samlas i magen och i benen. Svullna inre organ i magen ger ofta magbesvär av varierande grad. När vänster sida av hjärtat sviktar blir det högt tryck i hjärtrummen och blod samlas då i lungorna och ger andningsbesvär. Vid båda tillstånden blir man trött.

Olika mekanismer bakom hjärtsvikt

Den försämrade muskelfunktionen i hjärtat kan vara av två slag och det är inte ovanligt att bägge förekommer samtidigt.

Den första och vanligaste formen kallas systolisk dysfunktion, HFREF, eftersom det framför allt är den sammandragande, så kallade systoliska, pumpförmågan som är försvagad.

Den andra formen kallas hjärtsvikt med bevarad systolisk funktion, så kallad diastolisk dysfunktion eller HFPEF, förekommer när hjärtmuskeln har blivit mindre elastisk och mer styv. Då kan hjärtkammaren inte vidga sig tillräckligt i avslappningsfasen, som kallas diastole. Hjärtat får problem med att fyllas och det leder ofta till ett högre tryck i hjärtrummen. Det här tillståndet är vanligast om man har diabetes, hypertoni eller är kvinna.

Högt blodtryck och hjärtinfarkt vanliga orsaker

Orsakerna till hjärtsvikt är många och ibland förekommer mer än en samtidigt.

Hjärtsvikt kan bero på följande:

 • Hjärtinfarkt eller kärlkramp.
 • Högt blodtryck.
 • Kardiomyopati, en sjukdom som försvagar hjärtmuskeln.
 • Klaffel eller medfött hjärtfel.
 • Rytmrubbningar; för snabb eller för långsam rytm.
 • Missbruk av alkohol eller droger.
 • Följder av någon annan sjukdom som till exempel blodbrist, lungsjukdom eller diabetes.
 • Biverkan av vissa läkemedel som till exempel cytostatika och psykofarmaka.
 • Hjärtmuskelinflammation, myokardit.
 • Inlagringssjukdomar som till exempel amyloidos och sarkoidos.
 • Graviditet och förlossning.
 • Sköldkörtelssjukdom.

Under ett par dagar efter en akut hjärtinfarkt har en del patienter en övergående hjärtsvikt. Risken för långvarig, kronisk hjärtsvikt ökar om hjärtinfarkten var stor eller om man tidigare har haft flera infarkter. Högt blodtryck sliter i längden på hjärtmuskeln som blir tjockare och styvare.

Andra orsaker är läckage eller förträngning i hjärtklaffarna. Hjärtsvikt kan även orsakas av snabb och oregelbunden hjärtrytm, till exempel förmaksflimmer.

Diabetes ökar risken

Om du har diabetes är risken högre för att få hjärtsvikt. Kvinnor med diabetes har dessutom en ökad risk jämfört med män med samma sjukdom. Den ökade risken beror till viss del på att kranskärlssjukdom i hjärtat är vanligare hos den som har diabetes, men också på att diabetes försämrar själva hjärtmuskeln.

Vad händer i kroppen?

Själva hjärtat är lite större än en knytnäve. Det består av fyra olika hålrum, där två av hålrummen kallas förmak och två kallas kamrar. Hålrummens väggar består nästan enbart av muskelvävnad. I hjärtat finns också fyra klaffar. De har till uppgift att driva blodet framåt i rätt riktning och inte låta det läcka tillbaka när hjärtat slappnar av mellan slagen.

Blodets väg genom hjärtat

Blodet pumpas runt i kroppen, ut från hjärtat och tillbaka till hjärtat genom lilla kretsloppet, den så kallade lungcirkulationen, och stora kretsloppet, den så kallade systemcirkulationen.

När blodet kommer tillbaka från stora kretsloppet till den högra halvan av hjärtat har det lämnat ifrån sig syre och näring till kroppens alla celler, vävnader och organ.

På vägen har det också lämnat av en del slaggprodukter i njurarna och tagit upp näring från tarmen eller lagrad energi från levern och fettväven. Blodomloppet är också ett slags kommunikationssystem där organ släpper ut hormoner och andra substanser i blodet som påverkar kroppens funktioner.

När det syrefattiga blodet kommer från kroppen in i hjärtat går det först in i det högra förmaket. Från förmaket rinner det genom tricuspidalisklaffen in i höger kammare. Härifrån pumpas blodet vidare ut genom pulmonalisklaffen och ut i lungpulsådern till lungorna för att ta upp syre.

Efter att blodet syresatts i lungorna, där det också lämnat av koldioxid från ämnesomsättningen, återvänder det till den kraftigare vänstra delen av hjärtat, det så kallade vänstra förmaket. Från förmaket rinner blodet genom mitralisklaffen ner i den vänstra kammaren som har kraftiga muskelväggar. Den vänstra kammaren behöver vara stark eftersom den ska pumpa det syresatta blodet genom aortaklaffen ut i stora kroppspulsådern, den så kallade aortan, och vidare ut till hela kroppen.

I ett friskt hjärta arbetar de bägge förmaken synkroniserat för att förflytta blodet in i kamrarna. En bråkdel av en sekund senare pumpas blodet vidare genom kamrarnas sammandragning, dels till lungorna från höger hjärtkammare, dels ut i resten av kroppen från den vänstra.

Hjärtmuskeln får sin blodförsörjning genom hjärtats kranskärl som utgår från aortan någon centimeter från aortaklaffen. Blodet flödar genom hjärtmuskelvävnaden framför allt medan hjärtat slappnar av mellan sammandragningarna.

Blodflödet regleras genom hjärtslagen

I vila slår hjärtat vanligen 60 till 70 slag per minut. Vid maximal ansträngning ökar pulsen till ungefär 220 slag per minut minus personens ålder. Det innebär att hos unga människor kan takten öka till drygt 200 slag per minut, medan den hos en 60-åring kan öka till omkring 160 per minut. Med varje slag pumpar hjärtat ut cirka 70 milliliter blod, alltså omkring fem liter per minut i vila. När du anstränger dig behöver kroppen ett större blodflöde, och det ökas framför allt genom att hjärtat slår fler slag per minut.

Att leva med hjärtsvikt

Under årens lopp har de medicinska kunskaperna om hjärtsvikt ökat och behandlingen har förbättrats. Det har minskat dödligheten och förbättrat livskvaliteten för dem som får hjärtsvikt. Men det är fortfarande en av de svåraste hjärtsjukdomarna, och överlevnaden beror på hur allvarlig sjukdomen är och att man får den behandling man behöver.

Hjärtsvikt brukar indelas i följande fyra svårighetsgrader, som brukar kallas NYHA-klasser:

 • Grad 1: Hjärtsvikt där du inte själv känner några symtom, men som kan upptäckas vid en hjärtundersökning.
 • Grad 2: Lätt hjärtsvikt som gör att du blir andfådd och trött när du anstränger dig kraftigt.
 • Grad 3: Medelsvår hjärtsvikt som gör att du blir andfådd och trött även om du bara anstränger dig lätt eller måttligt.
 • Grad 4: Om du har svår hjärtsvikt blir du andfådd och trött redan i vila eller efter minimal ansträngning. Många är då sängliggande.

En äldre person med måttlig hjärtsvikt och rätt behandling kan leva ungefär likadant som en jämnårig utan hjärtsvikt. När sjukdomen förvärras kan symtomen bli starkare och det kan bli svårt att klara av även måttlig fysisk aktivitet.

Den försämrade pumpförmågan kan påverka möjligheterna att sköta vanliga dagliga aktiviteter, men då kan du få hjälp med det av kommunens hemtjänst. Om du får andra sjukdomar som anstränger hjärtat, som influensa eller lunginflammation, kan du behöva sjukhusvård under någon vecka för att behandla infektionen eller justera medicineringen.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet. Du har också möjlighet att få en fast läkarkontakt på vårdcentralen. 

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få information utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro. Om du inte talar svenska eller har en hörselnedsättning kan du ha rätt att få hjälp av en tolk.

Nationella riktlinjer för vård

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för hur hjärtsvikt och en rad andra kroniska sjukdomar bör utredas och behandlas. Riktlinjerna innehåller rekommendationer till hälso- och sjukvården om vissa undersökningar och behandlingar som kan vara aktuella för att ta hand om dig som har hjärtsvikt.

Inom området finns också undersökningar och behandlingar som görs mera rutinmässigt. De finns inte med i riktlinjerna.

Här kan du läsa patientversionen av de nationella riktlinjerna för hjärtsvikt.

Till toppen av sidan