KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

Patientavgifter

Du får oftast betala en avgift när du besöker vården. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilken typ av vård du får. För vissa grupper är vården avgiftsfri. För dig som behöver mycket vård finns ett högkostnadsskydd.

Vad får jag betala?

Hälso- och sjukvården i Sverige finansieras till största delen genom skatten till regioner och kommuner. Den avgift som du betalar vid exempelvis ett läkarbesök är bara en liten del av vad det faktiskt kostar.

I den helt privata vården som inte finansieras genom någon region får du betala hela kostnaden själv. Det gäller till exempel vid plastikkirurgi som inte är medicinskt motiverad och operationer vid närsynthet som inte är medicinskt motiverade.

Avgifterna kan variera i olika regioner 

Regionerna kan i stort sett själva bestämma vilka avgifter du ska betala vid besök i vården. Men avgifterna är oftast ganska lika i de olika regionerna.

Det finns en begränsning i hur mycket du behöver betala för besök i öppenvården under ett år. Det kallas högkostnadsskydd. Du kan läsa mer om det senare i texten.

Det här gäller för den offentliga vården och för privata vårdgivare som har avtal med en region:

 • När du är inlagd på sjukhus betalar du en dygnsavgift som enligt lag får vara högst 100 kronor.
 • Du betalar de patientavgifter som gäller i den region där du får vården, om du väljer öppen- eller slutenvård i en annan region än den där du är folkbokförd.
 • Vissa regioner tar ut en avgift för transporter med ambulans eller helikopter.
 • En del regioner betalar tillbaka besöksavgiften om du har fått vänta en viss tid efter den utsatta tiden. Du kan bli även blir skyldig att betala besöksavgiften om du inte kommer till den avtalade tiden, och inte har avbokat eller ändrat den.   

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som är svensk medborgare men bor utomlands och som söker vård i Sverige.

Andra vårdgivare kan ha andra avgifter

Den vård som ges av sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården har andra avgifter.

Du som har en privat sjukvårdsförsäkring eller sjukvårdsförsäkring genom din arbetsgivare kan ha andra villkor för vilka avgifter du ska betala till den privata vårdgivare som försäkringen samarbetar med.

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Viss hälso- och sjukvård är helt avgiftsfri. Du får däremot betala för de läkemedel som skrivs ut under dessa besök.

Här följer exempel på vård som är avgiftsfri:

 • Besök på barnavårdscentraler är avgiftsfria.
 • Besök på barnmorskemottagningar när du är gravid är avgiftsfria.
 • Mammografiscreening i åldersgruppen 40–74 år är avgiftsfri.
 • Screening för livmoderhalscancer är avgiftsfri i åldersgruppen 23–64 år
 • Du som har fyllt 85 år eller är äldre betalar ingen avgift i öppenvården
 • I de flesta regioner betalar barn och ungdomar fram till 20-årsdagen inte någon avgift i öppen hälso- och sjukvård, till exempel vid besök på vårdcentral och ungdomsmottagningar.
 • I skolhälsovården betalar du eller ditt barn inte någon besöksavgift. De vaccinationer som erbjuds där är avgiftsfria.
 • Har du en så kallad allmänfarlig sjukdom är det avgiftsfritt med undersökning, vård och behandling som minskar risken för smittspridning.

Olika högkostnadsskydd

Det finns olika typer av kostnadsskydd för dig som behöver mycket vård. Det innebär att du efter att du har betalat en viss summa betalar mindre eller inte behöver betala alls för vården.

Högkostnadsskydd inom öppenvården

Det finns ett högsta belopp för hur mycket du behöver betala för hälso- och sjukvård i öppenvården under ett år. Högkostnadsskyddet gäller också om du söker vård i ett annat region än där du bor.

Läs mer om högkostnadsskyddet för öppenvård.

Högkostnadsskydd vid läkemedel

Det finns ett högkostnadsskydd för läkemedel som har skrivits ut av läkare, sjuksköterskor eller annan behörig personal i vården. Det innebär att du behöver betala högst 2 300 kronor per tolvmånadersperiod. Receptfria läkemedel ingår inte i högkostnadsskyddet. Alla läkemedel som skrivs ut finns inte heller med i högkostnadsskyddet.

Läkemedel inom högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år.

Läs mer om högkostnadsskydd för läkemedel.

Övriga högkostnadsskydd

Det finns också högkostnadsskydd för sjukresor och tekniska hjälpmedel som bestäms av regionerna. Det betyder att reglerna kan variera mellan olika regioner.

Gävleborg

Högkostnadskort och frikort i Gävleborg

Högkostnadskortet är en hjälp för dig att hålla reda på dina avgiftsbelagda besök inom hälso- och sjukvården. Du bör själv bevaka att avgifterna förs in i högkostnadskortet, framför allt när du är på besök i ett annat landsting, på en privat hälsocentral, privat sjukhus eller hos annan privat vårdgivare. De privata vårdgivarna måste ha avtal med ett landsting i Sverige för att patientavgift till dem ska räknas in i högkostnadsskyddet.

Högkostnadskortet finns att få vid infopunkterna på sjukhusen, på hälsocentralen eller hos privat vårdgivare. Patientavgifter som inte blivit införda i kortet kan du själv med hjälp av uppgifter på den faktura eller kvitto du fått, skriva in i kortet. Observera att det är besöksdatum, vart besöket är gjort och belopp som ska skrivas in.

Högkostnadsskyddet gäller:

 • Sjukvårdsbesök hos läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal på sjukhus, hälsocentraler och privata vårdgivare som har avtal med Region Gävleborg.
 • Telefonkontakt med läkare, överenskommen kontakt.
 • Receptavgift.
 • Ambulanstransport.
 • Ambulansvård på hämtplats (då ingen transport blir aktuell).
 • Viss tandvård, till hälso- och sjukvårdsavgift, är tandvård vid långvarig sjukdomeller funktionsnedsättning, tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling och oralkirurgiska åtgärder. Läkarintyg krävs.

Högkostnadsskyddet gäller inte:

 • Slutenvård (hälso- och sjukvård när den ges till patient inskriven vid vårdenhet).
 • Uteblivet besök. 
 • Självträning, efter avslutad behandling. 
 • Intyg. 
 • Hälsokontroller (till exempel mammografi, gynekologisk cellprovstagning,bukaortascreening, 40-års kontroll). 
 • Vaccinationer (inför utlandsresa, fästingvaccination). 
 • Hjälpmedelsavgift (förskrivning av hjälpmedelsprodukter, hörapparatutprovning, ortopediska skor).

Frikort

När du under en tolvmånadersperiod debiterats sammanlagt 1150 kronor för besök i öppenvården, har du rätt att få ett frikort utfärdat för resten av perioden. Frikortets giltighet styrs av ditt första avgiftsbelagda besök som räknas in i högkostnadsskyddsbeloppet och gäller 12 månader framåt från det besöksdatumet. Frikortet är giltigt i hela Sverige och kan utfärdas av landsting och privata vårdgivare.

Har du inte möjlighet att själv ha koll på dina kostnader för sjukvårdsbesök så kommer du att få ett frikort hemskickat till dig efter att du blivit fakturerad 1150 kronor för besök och telefonkontakter hos Region Gävleborgs hälsocentraler, sjukhusmottagningar och ambulansavgifter. Genom detta sätt tar det längre tid innan du får ditt frikort.

Centralkassan får inga uppgifter om besök gjorda hos en privat vårdgivare (privat läkare, privat hälsocentral, privat sjukgymnast, privat psykoterapeut etcetera) eller besök i annat landsting utan då måste du vid efterfrågan kunna styrka dina besök för att de ska inräknas i 1150 kronor. Skulle du av misstag betala in mer än 1150 kronor under en tolvmånadersperiod återbetalas överstigande belopp.

Förköp av frikort

Om du vet att du ska besöka öppenvården flera gånger inom en snar framtid så finns en möjlighet för dig att förköpa ett frikort för 1150 kronor. Det går inte att fyllnadsbetala upp till högkostnadsskyddsbeloppet. Om du är intresserad av att förköpa ett frikort, så ska du fylla i en ansökningsblankett. Vänd dig till centralkassan på telefonnummer 026-15 51 20 så hjälper de dig.

Har du frågor?

Du kan få hjälp med de flesta frågor som handlar om ditt högkostnadsskydd hos din hälsocentral.

Du kan även vända dig till centralkassan med alla frågor om högkostnadsskydd, taxor och avgifter, 026-15 51 20, vardagar 8.00-15.00.

Det går också bra att skriva till oss:

Region Gävleborg
Centralkassan -95-
801 88 Gävle

E-post: centralkassan@regiongavleborg.se

Patientavgifter i Gävleborg

Vuxna

Från och med att du fyllt 20 år betalar du patientavgifter när du besöker vården. Från och med att du fyllt 85 år är patientavgifter som ingår i högkostnadsskyddet avgiftsfria. Om du har eller misstänks ha en smittsam sjukdom är all undersökning, vård och behandling oavsett medborgarskap avgiftsfri inom öppenvården.

Barn och ungdomar

För barn och ungdomar under 20 år är vården oftast avgiftsfri. Avgift betalas i följande fall:

 • Avgifter för intyg och hälsokontroller.
 • Vaccinationer, till exempel resevaccination och fästingvaccination.
 • Ortopediska skor, egenavgift 200 kronor vid vissa medicinska indikationer, i övriga fall pris enligt prislista.
 • Självträning.

Öppenvård - avgifter som ingår i högkostnadsskyddet

Nedanstående avgifter ingår i högkostnadsskyddet. Samtliga är avgiftsfria för barn och ungdomar under 20 år samt vuxna från 85 år.

Avgiftstyp Kostnad
Öppenvårdsbesök hos läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare på sjukhus, hälsocentraler och privata vårdgivare som har avtal med Region Gävleborg. Avgift för varje besök. 200 kr
Ambulanstransport eller ambulansvård på hämtplats. 200 kr
Telefonkontakt med läkare, tidbokad/planerad telefonkontakt med läkare utifrån överenskommelse eller vårdprogram. 100 kr
Receptavgift, för beställda recept på annat sätt än vid besök till exempel via telefon, 1177 Vårdguidens e-tjänst eller för apodosrecept. 0 kr
Provtagning och röntgenundersökning efter remiss eller ordination av behörig vårdpersonal 0 kr

Avgifter som inte ingår i högkostnadsskyddet - hjälpmedel, hälsokontroller och intyg

Övriga än dessa, pris enligt särskild prislista.

 hjälpmedel
Hjälpmedel Vuxna Barn
Hjälpmedelsavgift vid förskrivning av ett hjälpmedel.  100 kr 0 kr 
Hörapparatutprovning, utprovningsbesök inklusive lån av hörapparat.  1500 kr 0 kr 
Kryckkäppar.  85 kr/st 0 kr 
Isdubbar till kryckkäppar.  70 kr/st 0 kr
Ortopediska skor, vid vissa medicinska indikationer.  800 kr 200 kr 

Borttappade och skadade hjälpmedel - om giltig försäkring finns

Om ditt hjälpmedel skadas eller blir borttappat och det finns en giltig försäkring och där ersättning betalas ut från ditt försäkringsbolag, ersätts din vårdgivare som lånat ut hjälpmedlet med motsvarande belopp. Du står själv för självrisken.

Borttappade och skadade hjälpmedel - om giltig försäkring saknas

Om ditt hjälpmedel skadas eller tappas bort och det inte finns en giltig försäkring måste du själv ersätta hjälpmedlet till den vårdgivare som lånat ut detta. För ett hjälpmedel med ett restvärde under 3000 kronor ska du betala det faktiska värdet. För hjälpmedel med ett restvärde över 3000 kronor får du betala 3000 kronor per hjälpmedel.

 Hälsokontroller
Mammografi (kvinnor 40-74 år, kallas vartannat år) 0 kr
Fyrtioårskontroll (kallas till hälsosamtal det år man fyller 40 år) 0 kr
Bukaortascreening (män kallas det år de fyller 65 år) 200 kr
Cellprovskontroll (kvinnor 23-60 år, kallas vart tredje år)   0 kr

Intyg

Avgift för alla, den som begär intyget debiteras avgift. Fasta intygspriser enligt prislista, från 313 kronor och uppåt eller timtaxa 313 kronor per påbörjad kvart.

Vaccinationer

Vaccinationer - avgift för alla

Exempelvis vaccinationer inför utlandsresa eller fästingvaccination. Grundavgift vid varje vaccinationstillfälle oavsett om ett eller flera vaccin injiceras, 250 kronor. Självkostnad för vaccin tillkommer.

Vaccinationer - avgiftsfria

 • Vaccinationer som ingår i barnvaccinationsprogrammet.
 • Influensa- och Pneumokockvaccination för personer från det år de fyller 65 år samt riskgrupper.
 • Vaccination vid smitta hos närstående.
 • Vaccination vid allergi (men du betalar för öppenvårdsbesöket).
 • Stelkrampsvaccination efter skada (men du betalar för öppenvårdsbesöket).

Självträning

Självträning - avgift för alla

Kan erbjudas efter avslutad behandling hos sjukgymnast/fysioterapeut. Behovsbedömning görs av ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal. Avgift per tillfälle, 50 kronor, 10-gångerskort 500 kronor, månadskort 200 kronor och tremånaderskort 600 kronor.  

Inlagd på sjukhus - högkostnadsskydd eller frikort gäller inte

Avgift per dag, utskrivningsdagen är avgiftsfri.

Ålder Kostnad
Under 20 år 0 kr
20 år och äldre 100 kr

Om du blir inlagd på sjukhus samma dag som du har gjort ett öppenvårdsbesök debiteras du för besöket och avgiften för vårddagen.

Betalning av besök

Avgifter från Region Gävleborg faktureras. Hos de flesta privata vårdgivare går det även att betala med kort och kontanter.

Påminnelseavgift

Om fakturan inte betalas i tid tillkommer en påminnelseavgift, på kravfakturan.

Uteblivna besök eller sent avbokat besök

Om du uteblir från ett besök eller avbokar ett besök inom 24 timmar innan tiden för besöket så debiteras du avgift oavsett om besöket är avgiftsfritt eller om du har frikort. Det gäller även uteblivna, sent avbokade riktade hälsokontroller samt uteblivna besök för vaccinationer och intyg. Avgiften är motsvarande ordinarie patientavgift, 200 kr.

Avgiften gäller även för dig som är under 20 år eller 85 år och äldre. Denna avgift ingår inte i högkostnadsskyddet.

Avgift vid inställd åtgärd, operation/vårdbesök orsakat av patienten

Om du inte är förberedd enligt instruktion i kallelse eller informerad på annat sätt, så att besök, åtgärd, operation eller behandling inte kan genomföras som planerat debiteras du patientavgift, 200 kr, för besöket även om besöket är avgiftsfritt eller om du har frikort. 

Denna avgift ingår i högkostnadsskyddet.

Ersättning vid inställd åtgärd, operation/vårdbesök i sent skede orsakat av vården

Ersättning kan ges för förlorad arbetsinkomst och resekostnader i de fall vården inom 24 timmar ställer in en operation, behandling, undersökning, mottagningsbesök eller bokad tid för utredning. Om vårdtillfället infaller på en måndag ska du informeras senast fredagen innan.
Ansökningsblankett finns på aktuell vårdenhet. Kontakta din vårdgivare så hjälper de dig med den. Kontaktuppgifter finns på kallelsen. 

Väntetid mer än 30 minuter

Vid väntetid mer än 30 minuter från avtalad tid till dess behandling påbörjats på mottagning, för besök som inte påbörjats med röntgen, provtagning på laboratorium eller liknande, har du rätt till avgiftsfritt besök (gäller ej jourbesök eller vid akuta besök).

För makulering av faktura krävs intyg av mottagningspersonal. Ingen åtgärd om besöket är avgiftsfritt eller om du har frikort.

Avgiftshandboken innehåller regler och avgifter för sjukvårdstjänster, sjukreseregler, regler för tandvårdsstöd samt avgifter för intyg, hälsokontroller, vaccinationer och hjälpmedel.

Avgiftsfria undersökningar och besök

Nedanstående åtgärder är avgiftsfria: 

 • Fyrtioårskontroll.
 • Hjälpmedelsavgift, förskrivning av hjälpmedelsprodukter, barn och ungdomar.
 • Hörapparatutprovning, barn och ungdomar.
 • Mammografiundersökning, hälsokontroll.
 • Pneumokockvaccination (lunginflammation), riskgrupper. 
 • Provtagning eller laboratorieundersökning med remiss från behörig vårdpersonal. 
 • Röntgen eller laboratorieundersökning med remiss från behörig vårdpersonal. 
 • Stereokomplettering av hörapparat inom ett år. 

Journalkopior och kopior av allmänna handlingar

Kopior av allmän handling som omfattar 10 sidor tas en avgift på 60 kronor ut samt 2 kronor för varje sida därutöver. Ingen avgift tas för kopior upp till 9 sidor.

Avgiftshandbok i Gävleborg

I Avgiftshandboken i Gävleborg kan du läsa om regler och patientavgifter inklusive avgifter för intyg, hälsokontroller och vaccinationer.

Patientavgifter för utländska och utlandssvenska patienter i Gävleborg

Om du vistas tillfälligt i Sverige och inte är folkbokförd eller bosatt här och behöver nödvändig vård eller vård som inte kan vänta gäller olika regler för patientavgifter beroende på vilket land du kommer ifrån eller är försäkrad i. Här nedan redogörs vad som gäller i Region Gävleborg.

Avgifterna regleras utifrån följande grupper:

 • Nordiska länder
 • EU/EES-länder
 • Konventions- och avtalsländer
 • Övriga länder
 • Utlandssvenskar
 • Asylsökande
 • Personer med uppehållstillstånd – men som inte är folkbokförda
 • Tillståndslösa

Nordiska länder

Till de nordiska länderna räknas: Danmark/Grönland/Färöarna, Finland/Åland, Island och Norge.

Du som bor i eller är folkbokförd i ett nordiskt land och kan uppge din adress i det aktuella nordiska landet och visa upp ID-handling har rätt till ambulanstransport och vård i Sverige till respektive landstings ordinarie patientavgifter. För barn under 18 år gäller kopia på ID-handling från medföljande vuxen med uppgift om patientens motsvarighet till personnummer i hemlandet.

Om du inte uppger din nordiska adress och kan visa ID-handling betalar du själv hela vårdkostnaden. EU-kort utfärdat i det nordiska landet gäller också.

EU/EES – länder

Till EU/EES-länder räknas: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark/Grönland/Färöarna, Estland, Finland/Åland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Nordirland, Tjeckien, Tyskland, Ungern* och Österrike.

Du som bor i eller är försäkrade i ett EU/EES-land och kan visa upp ett EU-kort eller EU-intyg har rätt till ambulanstransport och vård i Sverige till respektive landstings ordinarie patientavgifter. Kan du inte visa upp EU-kort eller EU-intyg betalar du själv hela vårdkostnaden.

*Sverige har en konvention med Ungern som gäller akut sjukvård. Patienter som inte har rätt till EU-kort kan visa upp sitt pass istället. 

EU/EES - invånare som är bosatt och arbetar/vistas i Sverige men inte kan bli folkbokförd här (de som vistas/arbetar här tillfälligt, kortare tid än ett år)

EU-intyg "Intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004" har ersatt arbetsgivarintyg för den som arbetar i Sverige. Intyget gäller såväl för den som arbetar som för den som inte arbetar. En kontroll av om de är folkbokförda eller inte ska göras innan intyget används.

Med uppvisande av intyget, tillsammans med fotolegitimation ger intyget ger rätt till hälso- och sjukvård och tandvård i Sverige och till ordinarie patientavgifter. Intyget kan sökas hos Försäkringskassan som beslutar när personen ansöker om att bli socialförsäkrad i Sverige.

Konventions- och avtalsländer

Till konventions- och avtalsländerna räknas: Australien, Algeriet, Québec, Israel samt kanalöarna Jersey, Guernsey och Isle of Man.

Du som bor i eller är försäkrad i ett konventions- eller avtalsland och kan visa upp dokument som krävs för den vår som nämns i tabellen samt lämna adressuppgifter har rätt till ambulanstransport och vård i Sverige till respektive landstings ordinarie patientavgifter. Avtalen ser olika ut beroende på vilket land du kommer ifrån eller som utlandssvensk är bosatt i och kräver olika krav på legitimation och intyg. Kan du inte visa upp dokument eller lämna adressuppgifter i det land du är bosatt i betalar du själv hela vårdkostnaden.

För planerad sjukvård i Sverige betalar utlandssvensk bosatt i något av dessa länder eller Quebec själv hela vårdkostnaden (utomlänspris).

Land Avtal

Australien

Nödvändig vård samt mödra- och förlossningsvård.

För medborgare i Australien: Australiensiskt pass och adress i Australien.

För utlandssvensk: Svenskt pass samt intyg om tillstånd för innehavaren att vistas där under obegränsad tid och din adress i Australien.

Algeriet

Akut vård. 

Pass och adress i Algeriet. 

Québec

Nödvändig och akut vård - men endast för dig som arbetar eller studerar för kortare tid än ett år. 

För bosatt i Quebec: Försäkringsintyg från Québec och intyg om arbetstillstånd eller inskrivningsintyg från läroanstalt i Sverige som omfattas av den svenska lagstiftningen om studiestöd samt adress i Quebec. 

För utlandssvensk: Försäkringsintyg från Quebec och intyg om arbetstillstånd eller intyg från läroanstalt i Quebec som omfattas av den svenska lagstiftningen om studiestöd, samt adress i Quebec.

Israel

Endast förlossningsvård. 

Försäkringsintyg samt adress i Israel.

Kanalöarna (Jersey, Guernsey, Isle of Man)

Akut vård. 

Pass eller försäkringsintyg från respektive ö samt din adress där.

Övriga länder

Till övriga länder räknas du som inte tillhör någon av de andra grupperna. Du betalar alltid själv hela vårdkostnaden enligt utomlänsprislistan.

Utlandssvenskar

Svensk invånare med svenskt giltigt pass som stadigvarande bor/vistas i annat land än Sverige har rätt till ambulanstransport och vård i Sverige till ordinarie patientavgifter om de kan visa upp erforderliga dokument och adressuppgifter. Detta gäller endast om vården uppkommit vid vistelsen i Sverige och att man söker vård i det landsting där vårdbehovet uppkom.

Utlandssvenskar som tillhör nedanstående grupper, omfattas av samma regler som dessa grupper.

 • Nordiska länder 
 • EU/EES-länder
 • Konventions- och avtalsländer

Utlandssvenskar som bor i andra länder än grupperna ovan, betalar ordinarie patienteravgifter, det vill säga de avgifter som gäller alla som är folkbokförda och stadigvarande bor i Sverige.

Asylsökande

Till asylsökande räknas du som söker asyl i Sverige i enlighet med FN:s flyktingkonvention och kan visa upp ett giltigt LMA-kort eller blanketten om ansökan om asyl.

Du som är vuxen asylsökande, fyllda 20 år, har rätt att få vård som inte kan vänta. Patientavgift enligt särskild prislista gäller. Du som är vuxen asylsökande och som stadigvarande uppehåller dig i Gävleborgs län, ges sedan 3 februari 2016 även rätt till planerad sjukvård, tandvård, habilitering och hjälpmedel. För sådan vård gäller avgifter som för folkbokförda i Sverige.

Asylsökande barn och ungdomar, som inte fyllt 20 år, har rätt till samma vård på samma villkor som alla andra barn som är folkbokförda i Sverige. Barn som tidigare sökt asyl och som håller sig gömda har också rätt att få samma vård som barn som är folkbokförda i Sverige.

Om den asylsökande, barn som vuxen, inte kan visa ett giltigt LMA-kort eller blanketten om ansökan om asyl så betalar du hela vårdkostnaden själv. Om du har fått avvisningsbeslut har du kvar din rätt till vård som asylsökande så länge du finns kvar i mottagningssystemet.

Personer med uppehållstillstånd – men som inte är folkbokförda

Du som har uppehållstillstånd utan att vara folkbokförd eller om du söker uppehållstillstånd och har rätt att vistas här medan ansökan prövas betalar själv hela vårdkostnaden.

Tillståndslösa

Till tillståndslösa räknas du som vistas illegalt i Sverige, det vill säga om du saknar visum, uppehållstillstånd eller andra typer av tillstånd.

Från den 1 juli 2013 får du som vistas i Sverige utan tillstånd, så kallade tillståndslösa, rätt till viss sjukvård. Enligt det nya regelverket får tillståndslösa vuxna, fyllda 20 år, rätt till vård som inte kan vänta till samma avgifter som asylsökande vuxna. Lagen omfattar inte bara akut vård utan även vård och behandling av sjukdomar och skador som kan riskera att få svåra följder för dig om du inte behandlas.

Du som är tillståndslös vuxen och som stadigvarande uppehåller dig i Gävleborgs län, ges sedan 3 februari 2016 även rätt till planerad sjukvård, tandvård, habilitering och hjälpmedel. För sådan vård gäller Region Gävleborgs ordinarie patientavgifter.

För tillståndslösa barn under 20 år innebär den nya lagen rätt till vård på samma villkor som alla andra barn som bor är folkbokförda i Sverige..

Läs mer på 1177.se om vård i Sverige om man är asylsökande, gömd eller papperslös

Exempel på vårdkostnader

 • Läkarbesök på hälsocentral 1 970 kronor.
 • Sköterskebesök på hälsocentral 660 kronor.
 • Läkarbesök på akutmottagning dagtid 3 020 kronor.
 • Läkarbesök på akutmottagning jourtid 5 810 kronor.
 • Läkarbesök på specialistmottagning, dagtid 2 910-7 000 kronor.
 • Läkarbesök på vuxenpsykiatri 6 570 kronor/7 530 kronor.
 • Ambulanstransport under 20 kilometer kostar 1 880 kronor. För transporter över 20 kilometer är kostnaden 94 kronor per kilometer.
 • Förlossning från 24 000 kronor. Det är den behandling du får som avgör vad du till slut ska betala. Det är alltså diagnosen som avgör kostnaden för vården, inte antalet vårddagar.
 • Abort från 2 730 kronor. (Det varierande priset beror på vilken metod som används.)
 • Vård på vårdavdelning kostar minst 15 000 kronor för en vårddagsperiod. Men det är den behandling man får som avgör vad man till slut ska betala. Det är alltså diagnosen som avgör kostnaden för vården, inte antalet vårddagar.

Frågor om patientfakturor i Gävleborg

Har du frågor om din patientfaktura ska du kontakta Ekonomiservice 0270-774 00 eller fakturafragor@regiongavleborg.se.

E-faktura från Region Gävleborg

Du som är privatperson och kund hos Region Gävleborg kan anmäla dig för att få e-faktura. Du får då fakturan presenterad i din internetbank istället för att få den via post.

E-faktura från Region Gävleborg

Avgifter inom tandvård

Tandvården är avgiftsfri till och med det år du fyller 23 år.

I tandvården gäller andra regler för avgifter och ett annat högkostnadsskydd än inom hälso- och sjukvården. Du betalar en större del av kostnaden själv.

Vid vissa särskilda tillfällen kan tandvård ges till samma avgifter som öppen hälso- och sjukvård.

Här kan du läsa mer om tandvårdsstödet och avgifter vid tandvård.

Avgifter för utländska medborgare

Du behöver ett europeiskt sjukförsäkringskort om du kommer från ett annat EU-land, ett EES-land eller Schweiz. Det kallas också EU-kort och visar att du har rätt till akut, nödvändig vård till vanlig patientavgift i Sverige. Har du inte det kan du få betala hela vårdkostnaden själv.

Du som vill ha planerad vård som inte är akut och inte vill betala mer än patientavgiften behöver ha ett intyg som visar att ditt hemland betalar vården.

Du som kommer från något land utanför EU, EES och Schweiz får nästan alltid betala hela vårdkostnaden själv, oavsett om det handlar om akut eller planerad vård

Här kan du läsa mer om vård av personer från andra länder.

Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd

För dig om är vuxen och söker asyl i Sverige gäller särskilda regler. Detsamma gäller om du vistas i Sverige utan tillstånd. Barn som är yngre än 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn som är bosatta i regionen.

Här kan du läsa mer om vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige.

Om du blir sjuk utomlands

Det europeiska sjukförsäkringskortet ger dig som bor i Sverige rätt till akut och nödvändig vård i andra EU-, EES-länder och Schweiz. Vården får du till samma avgift som det landets egna invånare. Du beställer kortet från Försäkringskassan.

Du kan få ersättning i efterhand från Försäkringskassan för vård som du har fått i annat EU-land eller EES-land. Om du behöver vård utanför EU, EES-länderna och Schweiz kan du i de allra flesta länder inte få dina kostnader ersatta, vare sig från Sverige eller från det land du vistas i. Det är därför viktigt att du har en försäkring som gäller.

Här kan du läsa mer om vård utomlands.

På Försäkringskassans webbplats kan du också läsa mer om att resa utomlands.

Om du inte är nöjd

Du ska förstå den information som du får om kostnader och avgifter. Kontakta den mottagning där du fick vård om du har frågor om vad vården kostar.

I varje region finns en patientnämnd som du kan kontakta om du är missnöjd eller har frågor kring avgifter som du har betalat.

Läs mer Om du inte är nöjd med vården.

Till toppen av sidan