Kostnader och ersättningar

Patientavgifter i Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Från den dag du fyller 20 år betalar du patientavgifter när du besöker vården. Från den dag du fyller 85 år är patientavgifter som ingår i högkostnadsskyddet avgiftsfria. Om du har eller misstänks ha en smittsam sjukdom är all undersökning, vård och behandling avgiftsfri för alla inom den öppna vården.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 20 år besöker oftast vården gratis. Det du får betala för är:

 • Avgifter för intyg och hälsokontroller.
 • Vaccinationer, till exempel resevaccination och fästingvaccination.
 • Ortopediska skor.
 • Egen träning efter avslutad behandling hos fysioterapeut.

Patientavgifter som ingår i högkostnadsskyddet

Avgifter som ingår i högkostnadsskyddet

För barn och ungdomar under 20 år samt vuxna från 85 år är det avgiftsfritt.

Avgiftstyp Kostnad
Öppenvårdsbesök hos läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare på sjukhus, hälsocentraler och privata vårdgivare som har avtal med Region Gävleborg. Avgift för varje besök. Gäller även digitala besök genom videosamtal. 250 kr
Ambulanstransport eller ambulansvård på plats dit ambulansen kommer. 250 kr
Telefonsamtal med hälso- och sjukvårdspersonal, när samtalet ersätter ett fysiskt besök eller leder till en åtgärd. 100 kr
Chatt med hälso- och sjukvårdspersonal, när samtalet ersätter ett fysiskt besök eller leder till en åtgärd. 100 kr
Receptavgift, för beställda recept på annat sätt än vid besök till exempel via telefon eller e-tjänsten på 1177.se. Gäller även för apodosrecept. 100 kr
Provtagning och röntgenundersökning efter remiss eller ordination av behörig vårdpersonal. 0 kr

Läs mer om högkostnadsskydd i öppenvård 

Patientavgifter som inte ingår i högkostnadsskyddet

Avgifter som inte ingår i högkostnadsskyddet

 hjälpmedel
Hjälpmedel Vuxna Barn
Hjälpmedelsavgift vid förskrivning av ett hjälpmedel.  100 kr 0 kr 
Hörapparatutprovning, utprovningsbesök inklusive lån av hörapparat.  1500 kr 0 kr 
Kryckkäppar.  85 kr/st 0 kr 
Isdubbar till kryckkäppar.  70 kr/st 0 kr
Ortopediska skor.  900 kr 300 kr 

Borttappade och skadade hjälpmedel

Har ditt hjälpmedel skadats eller tappats bort ska du ersätta det. För hjälpmedel som är individuellt anpassade till dig får du betala restvärdet, dock minst 20 procent av inköpspriset. För övriga hjälpmedel betalar du 50 procent av inköpspriset.

Om du inte lämnar tillbaka ditt hjälpmedel blir du skyldig att betala 50 procent av inköpspriset. För hjälpmedel som är individuellt anpassade till dig får du betala restvärdet, dock minst 20 procent av inköpspriset.

 Hälsokontroller
Mammografi (kvinnor 40–74 år, kallas vartannat år) 0 kr
Hälsosamtal 40 år (det år du fyller 40 år kallas du till hälsosamtal)  0 kr
Bukaortascreening (män kallas det år de fyller 65 år) 200 kr
Cellprovskontroll (kvinnor 23–60 år kallas vart tredje år)   0 kr

Intyg

Ett intyg som du själv begärt att få ingår inte i högkostnadsskyddet. Kostnaden står du för själv och det gäller oavsett ålder. Vissa intyg är avgiftsfria.

Begär du ett intyg i samband med ett öppenvårdsbesök betalar du både besöksavgift och intygsavgift.

Söker du endast för intyg betalar du bara avgiften för intyget, även om ett vårdbesök behöver ske för att intyget ska kunna utfärdas.

Det finns fasta priser för intyg från 470 kronor och uppåt. Och det finns intyg med timtaxa som kostar 470 kronor per påbörjad kvart.

Nedan följer exempel på intyg och kostnader.

Avgiftsfria intyg

 • Intyg till Försäkringskassan
 • Tandvårdsintyg
 • LSS-intyg
 • Intyg som Löf, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, behöver för sin handläggning

Avgift 470 kronor

 • Intyg för färdtjänst, parkeringstillstånd
 • Intyg om bostadsanpassning
 • Körkortsintyg om sjukdom exempelvis diabetes, epilepsi, syn, ADHD
 • Intyg för reseåterbud, intyg för läkemedel eller hjälpmedel vid resa
 • Intyg till skola gällande barns förskole- och skolgång

Avgift 940 kronor

 • Körkortsintyg för yrkeschaufförer, 45+, tunga fordon
 • Frisklunga
 • Intyg inför utlandsarbete eller utlandsstudier
 • Intyg inför adoption

Avgift 1410 kronor

 • Idrottsintyg, exempelvis dykarcertifikat, fallskärmshoppning, boxare, brottare, rallyförare
 • Intyg för sjöfolk
 • Utlåtande för tropikmedicinsk hälsoundersökning efter utlandsvistelse
 • Intyg för licens avseende travsport

Vaccinationer

Vaccinationer med avgift för alla

Vaccinationer inför utlandsresa eller fästingvaccination är exempel på vaccinationer som du betalar för själv. Vid varje vaccinationstillfälle betalar du en grundavgift på 250 kronor, oavsett om du tar ett eller flera vaccinationer. Sedan får du betala för de vaccin du valt att få.

Vaccinationer som är avgiftsfria

 • Vaccinationer som ingår i barnvaccinationsprogrammet.
 • Influensa- och pneumokockvaccination för personer från det år de fyller 65 år, gravida och personer med vissa sjukdomar.
 • Vaccination vid smitta hos närstående.
 • Vaccination vid allergi, men du betalar för vårdsbesöket.
 • Stelkrampsvaccination efter skada, men du betalar för vårdsbesöket.

Egen träning

Efter avslutad behandling hos fysioterapeut kan du erbjudas att träna på egen hand. Behovsbedömning görs av ansvarig vårdpersonal.

 • Avgift per tillfälle 50 kronor.
 • 10-gångerskort 500 kronor.
 • Månadskort 200 kronor.
 • Tremånaderskort 600 kronor.

Inlagd på sjukhus

Ålder Avgift per dag
Under 20 år 0 kronor
20 år och äldre 130 kronor

Om du blir inlagd på sjukhus samma dag som du har gjort ett besök på en mottagning får du betala för besöket samt avgiften för vårddagen. Utskrivningsdagen är avgiftsfri. Högkostnadsskydd eller frikort gäller inte när du är inlagd på sjukhus.

Journalkopior och kopior av allmänna handlingar

Kopior av allmän handling som omfattar tio sidor får du betala en avgift på 60 kronor, därutöver tas en avgift på 2 kronor för varje sida. Ingen avgift tas för kopior upp till 9 sidor. Avgiften gäller även allmänna handlingar i digital form. 

Detta gäller vid besök i vården

Betalning av besök

Din besöksavgift från Region Gävleborg faktureras. Hos privata vårdgivare kan det finnas möjlighet att betala med exempelvis kort och kontanter.

Uteblivet besök eller sent avbokat besök, 24-timmarsregel

Du får betala patientavgift om du inte kommer på ett besök, bokar av eller bokar om dygnet innan tiden för besöket. Det gäller även om besöket är avgiftsfritt eller om du har frikort.

Samma gäller när du inte kommer, sent avbokar eller ombokar riktad hälsokontroll där tiden accepterats. Det gäller även när du inte kommer på besök för vaccination och intyg. Avgiften är densamma som den ordinarie patientavgiften.

Avgiften gäller dig som är 0–12 år samt 18 år och äldre. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

Avgift när operation eller vårdbesök inte blir av – orsakat av patienten

Kommer du till ett vårdbesök och inte är förberedd enligt de instruktioner du fått i din kallelse, eller på annat sätt blivit informerad inför besöket, får du betala en avgift för besöket. Det kan gälla exempelvis om du inte följt de instruktioner som gäller inför en operation.

Det kan även gälla vid telefonkontakt med läkare.

Du får betala avgift även om besöket var gratis eller om du har frikort. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Ersättning när operation eller vårdbesök inte blir av – orsakat av vården

Du har rätt till ersättning om vårdbesöket inte blir av på grund av att vården av någon anledning ställer in det 24 timmar innan besöket. Du kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst eller för resekostnader. Om vårdbesöket är på en måndag ska du ha blivit informerad senast fredagen innan.

Ansökningsblankett finns på vårdenheten. Kontakta din vårdenhet så hjälper de dig. Kontaktuppgifter finns i din kallelse. 

Väntetid mer än 30 minuter

Har du väntat i mer än 30 minuter efter den tid du fått till vårdbesöket har du rätt till avgiftsfritt besök. Det gäller om besöket inte har påbörjats med exempelvis provtagning eller röntgen. Det gäller inte vid jourbesök eller akuta besök.

För att få fakturan makulerad behövs ett intyg från vårdpersonalen på mottagningen. Om besöket är avgiftsfritt eller om du har frikort behöver du inte göra något.

Patientavgifter för dig som är asylsökande eller saknar tillstånd att vistas i Sverige

Är du vuxen och söker asyl, eller vistas i Sverige utan tillstånd, ska du få sjukvård och tandvård som inte kan vänta. Är du under 18 år ska du erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn som är bosatta i den region som du söker vård i.

I Gävleborgs län har du även rätt till vård som kan vänta, samt tandvård, habilitering och hjälpmedel. Det innebär att du kan söka vård när du behöver vård oavsett om den är akut eller inte.

Barn som inte fyllt 20 år har rätt till avgiftsfri vård på samma villkor som alla andra barn som är folkbokförda i Sverige.

Avgiftstyp
Avgift
Vård på hälsocentral som inte kan vänta. 50 kronor för läkarbesök och 25 kronor för andra vårdbesök.
Vård som kan vänta. Ordinarie patientavgift.
Vård på sjukhus utan remiss från hälsocentral. 250 kronor.
Vård på sjukhus med remiss från hälsocentral. 50 kronor för läkarbesök och 25 kronor för andra vårdbesök.
Läkemedel på recept. 50 kronor. För läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet gäller fullt pris.
Sjukresa med tåg och buss. Kostnadsfritt med resebevis som finns på kallelsen.
Sjukresa med taxi 40 kronor, betalas direkt till chauffören. Barn till och med 19 år reser kostnadsfritt. Max en följeslagare.
Ambulanstransport eller ambulansvård på plats dit ambulansen kommer.
250 kr

Läs mer på sidan Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd att vistas i Sverige

Patientavgifter för utländska patienter

Se Patientavgifter och avsnittet Avgifter om du är från ett annat land för att läsa vad som gäller för dig som är utländsk patient.

För dig som inte är folkbokförd

Du som har uppehållstillstånd utan att vara folkbokförd betalar själv hela vårdkostnaden. Det gäller även för dig som söker uppehållstillstånd och har rätt att vistas här medan din ansökan prövas. 

Utlandssvenskar

Hur mycket du som utlandssvensk får betala för vård i Sverige beror bland annat på vilket land du är bosatt i. Det beror också på vilken typ av vård du behöver.

Läs mer på sidan Vård i Sverige om du är utlandssvensk 

Exempel på vårdkostnader – vårdens verkliga kostnad

För dig som måste betala hela vårdkostnaden själv ser du exempel på kostnader här.

 • Läkarbesök på hälsocentral 2 570 kronor.
 • Sköterskebesök på hälsocentral 856 kronor.
 • Läkarbesök på akutmottagning dagtid 5 716 kronor.
 • Läkarbesök på akutmottagning jourtid 7 610 kronor.
 • Läkarbesök på specialistmottagning, dagtid ca 4 000–11 000 kronor.
 • Läkarbesök på vuxenpsykiatri 8 598 kronor, jourbesök 9 850 kronor.
 • Ambulanstransport under 20 kilometer kostar 2 460 kronor. För transporter över 20 kilometer är kostnaden 123 kronor per kilometer.
 • Förlossning från cirka 25 000 kronor. Det är den behandling du får som avgör vad du till slut ska betala. Det är alltså diagnosen som avgör kostnaden för vården, inte antalet vårddagar.
 • Abort från 4 000 kronor. Kostnaden beror på vilken metod som används.
 • Vård på vårdavdelning kostar minst 20 000 kronor för en vårddagsperiod. Men det är den behandling du får som avgör vad du till slut ska betala. Det är alltså diagnosen som avgör kostnaden för vården, inte antalet vårddagar.

Frågor om patientfakturor

Har du frågor om din patientfaktura ska du kontakta Ekonomiservice. Du kan nå oss genom e-tjänsten eller ringa 0270-774 00.

E-faktura

Du som är privatperson och kund hos Region Gävleborg kan anmäla dig för att få e-faktura. Du får då fakturan presenterad i din internetbank istället för att få den via post.

Ta emot dina fakturor digitalt 

Priser för tandvård

Information om priser hos Folktandvården hittar du på deras webbplats.

Till toppen av sidan