Patientavgifter

Skriv ut (ca 15 sidor)
Skriv ut

Vad får du betala?

Vad får du betala?

Hälso- och sjukvården i Sverige bekostas till största delen av landstings- och kommunalskatter. Den avgift som du betalar vid exempelvis ett läkarbesök är bara en liten del av vad det faktiskt kostar.

Detta gäller inte den helt privata vården, till exempel plastikkirurgi som inte är medicinskt motiverad. Då betalar du hela kostnaden själv.

För personer som är 85 år och äldre är sjukvård avgiftsfri från den 1 januari 2017. Det gäller i öppenvården, till exempel besök på vårdcentralen.

Olika avgifter i olika landsting och kommuner

Landstingen och kommunerna kan i stort sett själva bestämma vilka avgifter du ska betala vid läkarbesök och andra tjänster i vården. I stora drag är avgifterna ganska lika i de olika landstingen. Om du behöver mycket vård finns ett högkostnadsskydd, som beskrivs närmare i nästa kapitel.

Hälso- och sjukvård är kostnadsfri i nästan alla landsting och regioner om du är under 20 år.

Nedanstående gäller den offentliga vården och privata vårdgivare som har avtal med ett landsting:

 • När du är inlagd på sjukhus betalar du en dygnsavgift som enligt lag får vara högst 100 kronor.
 • Vissa landsting tar ut en avgift för transporter med ambulans eller helikopter.
 • En del landsting betalar tillbaka besöksavgiften om du har fått vänta en viss tid utöver den avtalade. Om du inte avbokar en tid som inte passar eller inte kommer till den avtalade tiden kan du bli skyldig att ändå betala besöksavgiften.
 • Om du väljer öppen- eller slutenvård i ett annat landsting än där du är folkbokförd betalar du de patientavgifter som gäller i det landsting där du får vården.

Andra vårdgivare kan ha andra taxor

Du som helt privat eller genom din arbetsgivare har en sjukvårdsförsäkring kan ha helt andra villkor för vilka avgifter du ska betala.

I den kommunala hälso- och sjukvården, som gäller äldre med långvarig sjukdom, finns olika taxor för vård som ges av sjuksköterskor.

Sveriges Kommuner och Landstings webbplats, SKL, finns adresser till kommuner, landsting och regioner. Dessa har aktuell och detaljerad information om sina avgifter.

Avgifter för utländska medborgare

Kommer du från ett annat EU-land, EES-land eller Schweiz ska du ha ett europeiskt sjukförsäkringskort, EU-kort, för att visa att du har rätt till akut, nödvändig vård till vanlig patientavgift. Har du inte det kan du få betala hela vårdkostnaden själv.

Om du däremot vill ha planerad vård som inte är akut och inte vill betala mer än patientavgift ska du ha ett intyg som visar att hemlandet betalar vården. Om du saknar det betalar du hela kostnaden för vården själv.

Du som söker vård i Sverige har alltid möjlighet att få ersättning i efterhand från det land du bor i, förutsatt att det är inom EU eller EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein samt Schweiz.

Om du kommer från något land utanför EU, EES och Schweiz får du nästan alltid betala hela vårdkostnaden själv oavsett om det handlar om akut eller planerad vård.

Om man som svensk blir sjuk utomlands

Det europeiska sjukförsäkringskortet, som kan beställas från Försäkringskassan, ger dig som bor i Sverige rätt till akut och nödvändig vård i andra EU-, EES-länder och Schweiz. Den vården får du på samma ekonomiska villkor som gäller för det landets egna invånare. I de nordiska länderna behöver du inte visa kortet.

Du kan också få ersättning i efterhand från Försäkringskassan för vård i annat EU/EES-land. Ersättningen motsvarar det som vården skulle ha kostat i det landsting eller den region som du bor i. Förutom vårdkostnader kan du också få utgifter för tandvård, läkemedel och hjälpmedel ersatta.

Om du behöver vård utanför EU, EES-länderna och Schweiz kan du i de allra flesta länder inte få dina kostnader ersatta, vare sig från Sverige eller från det land du vistas i. Det är därför viktigt att ha en privat reseförsäkring som täcker vård och kostnader för till exempel hemtransport. Har du en hemförsäkring brukar den ofta ha ett reseskydd som täcker en del kostnader.

Försäkringskassans webbplats har ytterligare information om att få vård när man är utomlands.

Fäll ihop

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd

Det finns ett högsta belopp för hur mycket du behöver betala för hälso- och sjukvård i ett landsting. Högkostnadsskyddet för öppenvård gäller också om du söker vård i ett annat landsting än där du bor.

Inom tandvården gäller oftast inte sjukvårdens högkostnadsskydd och tandvårdens högkostnadsskydd är annorlunda än sjukvårdens.

Om du har ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv kan sjukvårdens högkostnadsskydd gälla för tandvård. Det kan också gälla om du har en sjukdom där tandvård ingår som en del av en medicinsk behandling. Om du har en sjukdom som medför en ökad risk för tandskador eller om du har problem med att sköta din munhygien kan du också få tandvård till sjukvårdsavgift som ingår högkostnadsskyddet.

För läkemedel som skrivits ut av läkare, sjuksköterskor eller annan behörig i vården finns ett högkostnadsskydd som innebär att du behöver betala högst 2 250 kronor per tolvmånadersperiod. Receptfria läkemedel ingår inte i detta högkostnadsskydd. Läkemedel i högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år.

Dessutom finns högkostnadsskydd för sjukresor och tekniska hjälpmedel som bestäms av landstingen. Det betyder att reglerna kan variera mellan olika landsting.

Fäll ihop

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Viss hälso- och sjukvård kan vara helt avgiftsfri i en del landsting. Läkemedel som skrivs ut under dessa vårdbesök får man däremot betala för.

Besök på mödravårds- och barnavårdsmottagningar (MVC och BVC) är avgiftsfria i hela landet.

Mammografiscreening i åldersgruppen 40 – 74 år är avgiftsfri i hela landet. 

I skolhälsovården betalar du inte någon besöksavgift och de vaccinationer som erbjuds där är avgiftsfria.

I de flesta landsting betalar barn och ungdomar fram till 20-årsdagen inte någon avgift i öppen hälso- och sjukvård, till exempel vid besök på vårdcentral och ungdomsmottagning.

Patienter som har fyllt 85 år och är äldre betalar ingen avgift i öppenvården.

Har du en så kallad allmänfarlig sjukdom är det avgiftsfritt med undersökning, vård och behandling som minskar risken för smittspridning.

Fäll ihop

Högkostnadskort och frikort i Gävleborg

Gävleborg

Högkostnadskort och frikort i Gävleborg

Högkostnadskortet är en hjälp för dig att hålla reda på dina avgiftsbelagda besök inom hälso- och sjukvården. Du bör själv hålla koll på att avgifterna förs in i högkostnadskortet, framför allt när du är på besök i ett annat landsting eller hos en privat vårdgivare, till exempel privat hälsocentral, privat sjukhus, privat sjukgymnast, privat fotvårdsterapeut.

Högkostnadskortet finns att få vid sjukhusentréerna och på hälsocentralerna eller hos privata vårdgivare. Hälsocentraler och privata vårdgivare kan stämpla kortet vid besök och kan i efterhand föra in belopp du blivit fakturerad för, till exempel vid telefonkontakt. Patientavgifter som inte blivit införda kan du själv, med hjälp av uppgifter på den faktura du fått, skriva i på kortet.

Högkostnadsskyddet gäller:

 • Öppenvårdsbesök hos läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal på sjukhus, hälsocentraler och hos privata vårdgivare som har sjukvårdsavtal med Region Gävleborg eller avtal med annat landsting/region. 
 • Telefonkontakt med läkare, överenskommen kontakt.  
 • Ambulanstransport. 
 • Ambulansvård på hämtplats (då ingen transport blev aktuell).

Högkostnadsskyddet gäller inte:

 • Slutenvård (när du är inlagd på vårdavdelning). 
 • Uteblivet besök. 
 • Självträning, efter avslutad behandling. 
 • Intyg. 
 • Hälsokontroller. 
 • Vaccinationer. 
 • Hjälpmedelsavgift

Frikort

När du under en tolvmånadersperiod betalat sammanlagt 1 100 kronor för besök i öppenvården, har du rätt att få ett frikort utfärdat för resten av perioden. Frikortet är giltigt i hela Sverige och kan utfärdas av landsting och privata vårdgivare. Du ska i första hand själv se till att få ditt frikort på din hälsocentral eller hos din privata vårdgivare med hjälp av ditt högkostnadskort. Du kan också kontakta centralkassan på 026-15 51 20.

Om du inte själv ser till att du får frikortet så kommer du att få ett frikort hemskickat till dig efter att du betalat 1 100 kronor via fakturor från Region Gävleborg. Region Gävleborg får ingen uppgift automatiskt om besök gjorda hos en privat vårdgivare eller besök i annat landsting. Dessa besök måste bekräftas för att de ska inräknas i 1 100 kronor. Skulle du av misstag betala mer än 1 100 kronor under en tolvmånadersperiod återbetalas du överstigande belopp.

Frikortets giltighetstid styrs av ditt första avgiftsbelagda besök som inräknas i högkostnadsskyddsbeloppet och gäller 12 månader framåt från det besöksdatumet.

Förköp av frikort

Om du vet att du ska besöka öppenvården flera gånger inom en snar framtid så finns en möjlighet för dig att köpa ett frikort i förväg för 1 100 kronor. Är du intresserad av ett sådant alternativ kontaktar du centralkassan för information och ansökningsblankett, 026-15 51 20.

Har du frågor?

Du kan få hjälp med de flesta frågor som handlar om ditt högkostnadsskydd hos din hälsocentral. Du kan även vända dig till centralkassan med alla frågor om högkostnadsskydd, taxor och avgifter, 026-15 51 20, vardagar 8.00-15.00.

Det går också bra att skriva till oss:

Region Gävleborg
Centralkassan -95-
801 88 Gävle

E-post: centralkassan@regiongavleborg.se

Fäll ihop

Patientavgifter i Gävleborg

Gävleborg

Patientavgifter i Gävleborg

Vuxna

Från och med att du fyllt 20 år betalar du patientavgifter när du besöker vården. Från och med att du fyllt 85 år är patientavgifter som ingår i högkostnadsskyddet avgiftsfria. Om du har eller misstänks ha en smittsam sjukdom är all undersökning, vård och behandling oavsett medborgarskap avgiftsfri inom öppenvården.

Barn och ungdomar

För barn och ungdomar under 20 år är vården oftast avgiftsfri. Avgift betalas i följande fall:

 • Avgifter för intyg och hälsokontroller.
 • Vaccinationer, till exempel resevaccination och fästingvaccination.
 • Ortopediska skor, egenavgift 200 kronor vid vissa medicinska indikationer, i övriga fall pris enligt prislista.
 • Självträning.

Öppenvård - avgifter som ingår i högkostnadsskyddet

Nedanstående avgifter ingår i högkostnadsskyddet. Samtliga är avgiftsfria för barn och ungdomar under 20 år samt vuxna från 85 år.

Avgiftstyp Kostnad
Öppenvårdsbesök hos läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare på sjukhus, hälsocentraler och privata vårdgivare som har avtal med Region Gävleborg. Avgift för varje besök. 200 kr
Ambulanstransport eller ambulansvård på hämtplats. 200 kr
Telefonkontakt med läkare, tidbokad/planerad telefonkontakt med läkare utifrån överenskommelse eller vårdprogram. 100 kr
Receptavgift, för beställda recept på annat sätt än vid besök till exempel via telefon, 1177 Vårdguidens e-tjänst eller för apodosrecept. 0 kr

Avgifter som inte ingår i högkostnadsskyddet - hjälpmedel, hälsokontroller och intyg

Hjälpmedel

Övriga än dessa, pris enligt särskild prislista.

 HjälpmedelVuxnaBarn
Hjälpmedelsavgift vid förskrivning av ett hjälpmedel.  100 kr 0 kr 
Hörapparatutprovning, utprovningsbesök inklusive lån av hörapparat.
 1500 kr 0 kr 
Kryckkäppar.
 85 kr/st 0 kr 
Isdubbar till kryckkäppar.
 70 kr/st 0 kr
Ortopediska skor, vid vissa medicinska indikationer.
 800 kr 200 kr 

Borttappade och skadade hjälpmedel - om giltig försäkring finns

Om ditt hjälpmedel skadas eller blir borttappat och det finns en giltig försäkring och där ersättning betalas ut från ditt försäkringsbolag, ersätts din vårdgivare som lånat ut hjälpmedlet med motsvarande belopp. Du står själv för självrisken.

Borttappade och skadade hjälpmedel - om giltig försäkring saknas

Om ditt hjälpmedel skadas eller tappas bort och det inte finns en giltig försäkring måste du själv ersätta hjälpmedlet till den vårdgivare som lånat ut detta. För ett hjälpmedel med ett restvärde under 3000 kronor ska du betala det faktiska värdet. För hjälpmedel med ett restvärde över 3000 kronor får du betala 3000 kronor per hjälpmedel.

Hälsokontroller

Mammografi (kvinnor 40-74 år, kallas vartannat år) 0 kr
Fyrtioårskontroll (kallas till hälsosamtal det år man fyller 40 år) 0 kr
Bukaortascreening (män kallas det år de fyller 65 år) 200 kr
Cellprovskontroll (kvinnor 23-60 år, kallas vart tredje år)   0 kr

Intyg

Avgift för alla, den som begär intyget debiteras avgift. Fasta intygspriser enligt prislista, från 313 kronor och uppåt eller timtaxa 313 kronor per påbörjad kvart.

Vaccinationer

Vaccinationer - avgift för alla

Exempelvis vaccinationer inför utlandsresa eller fästingvaccination. Grundavgift vid varje vaccinationstillfälle oavsett om ett eller flera vaccin injiceras, 250 kronor. Självkostnad för vaccin tillkommer.

Vaccinationer - avgiftsfria

 • Vaccinationer som ingår i barnvaccinationsprogrammet.
 • Influensa- och Pneumokockvaccination för personer från det år de fyller 65 år samt riskgrupper.
 • Vaccination vid smitta hos närstående.
 • Vaccination vid allergi (men du betalar för öppenvårdsbesöket).
 • Stelkrampsvaccination efter skada (men du betalar för öppenvårdsbesöket).

Självträning

Självträning - avgift för alla

Kan erbjudas efter avslutad behandling hos sjukgymnast/fysioterapeut. Behovsbedömning görs av ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal. Avgift per tillfälle, 50 kronor, 10-gångerskort 500 kronor, månadskort 200 kronor och tremånaderskort 600 kronor.  

Inlagd på sjukhus - högkostnadsskydd eller frikort gäller inte

Avgift per dag, utskrivningsdagen är avgiftsfri.

ÅlderKostnad
Under 20 år 0 kr
20 år och äldre 100 kr

Om du blir inlagd på sjukhus samma dag som du har gjort ett öppenvårdsbesök debiteras du för besöket och avgiften för vårddagen.

Betalning av besök

Avgifter från Region Gävleborg faktureras. Hos de flesta privata vårdgivare går det även att betala med kort och kontanter.

Påminnelseavgift

Om fakturan inte betalas i tid tillkommer en påminnelseavgift, för närvarande 60 kronor, på kravfakturan.

Uteblivna besök

Om du uteblir från ett tidsbokat besök faktureras du patientavgift oavsett om besöket är avgiftsfritt eller om du har frikort. Gäller för alla åldrar from 2018-01-01.

Väntetid mer än 30 minuter

Vid väntetid mer än 30 minuter från avtalad tid till dess behandling påbörjats på mottagning, för besök som inte påbörjats med röntgen, provtagning på laboratorium eller liknande, har patienten rätt till avgiftsfritt besök (gäller ej jourbesök eller vid akuta besök).

Bedömning görs vid aktuell mottagning. Ingen åtgärd om besöket är avgiftsfritt.

Avgiftshandboken - Innehåller avgifter för sjukvårdstjänster, sjukreseregler, regler för tandvårdsstöd samt avgifter för intyg, hälsokontroller, vaccinationer och hjälpmedel.

Avgiftsfria undersökningar och besök

Nedanstående åtgärder är avgiftsfria: 

 • Fyrtioårskontroll.
 • Hjälpmedelsavgift, förskrivning av hjälpmedelsprodukter, barn och ungdomar.
 • Hörapparatutprovning, barn och ungdomar.
 • Mammografiundersökning, hälsokontroll.
 • Pneumokockvaccination (lunginflammation), riskgrupper. 
 • Provtagning eller laboratorieundersökning med remiss från behörig vårdpersonal. 
 • Röntgen eller laboratorieundersökning med remiss från behörig vårdpersonal. 
 • Stereokomplettering av hörapparat inom ett år. 

Journalkopior och kopior av allmänna handlingar

Kopior av allmän handling som omfattar 10 sidor tas en avgift på 60 kronor ut samt 2 kronor för varje sida därutöver. Ingen avgift tas för kopior upp till 9 sidor.

Ersättning vid inställd operation i sent skede 

Vid inställd operation på operationsdagen eller dagen innan vid besök för förberedande undersökningar kan du söka ersättning för skäliga merkostnader. Blanketten "Ersättning för förlorad arbetsinkomst, orsakad av inställd operation" finns för ansökan som ska skrivas under av ansvarig vårdpersonal. Kontakta din vårdgivare så hjälper dem dig med den. Kontaktuppgifter finns på kallelsen. 

Avgiftshandbok i Gävleborg

I Avgiftshandboken i Gävleborg kan du läsa om samtliga patientavgifter inklusive avgifter för intyg, hälsokontroller och vaccinationer.

Fäll ihop

Patientavgifter för utländska och utlandssvenska patienter i Gävleborg

Gävleborg

Patientavgifter för utländska och utlandssvenska patienter i Gävleborg

Om du vistas tillfälligt i Sverige och inte är folkbokförd eller bosatt här och behöver nödvändig vård eller vård som inte kan vänta gäller olika regler för patientavgifter beroende på vilket land du kommer ifrån eller är försäkrad i. Här nedan redogörs vad som gäller i Region Gävleborg.

Avgifterna regleras utifrån följande grupper:

 • Nordiska länder
 • EU/EES-länder
 • Konventions- och avtalsländer
 • Övriga länder
 • Utlandssvenskar
 • Asylsökande
 • Personer med uppehållstillstånd – men som inte är folkbokförda
 • Tillståndslösa

Nordiska länder

Till de nordiska länderna räknas: Danmark/Grönland/Färöarna, Finland/Åland, Island och Norge. Du som bor i eller är folkbokförd i ett nordiskt land och kan uppge din adress i det aktuella nordiska landet har rätt till ambulanstransport och vård i Sverige till respektive landstings ordinarie patientavgifter. Om du inte uppger din nordiska adress betalar du själv hela vårdkostnaden. EU-kort utfärdat i det nordiska landet gäller också.

EU/EES – länder

Till EU/EES-länder räknas: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark/Grönland/Färöarna, Estland, Finland/Åland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Nordirland, Tjeckien, Tyskland, Ungern* och Österrike.

Du som bor i eller är försäkrade i ett EU/EES-land och kan visa upp ett EU-kort eller EU-intyg har rätt till ambulanstransport och vård i Sverige till respektive landstings ordinarie patientavgifter. Kan du inte visa upp EU-kort eller EU-intyg betalar du själv hela vårdkostnaden.

*Sverige har en konvention med Ungern som gäller akut sjukvård. Patienter som inte har rätt till EU-kort kan visa upp sitt pass istället. 

EU/EES - invånare som är bosatt och arbetar/vistas i Sverige men inte kan bli folkbokförd här (de som vistas/arbetar här tillfälligt, kortare tid än ett år)

EU-intyg "Intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004" har ersatt arbetsgivarintyg för den som arbetar i Sverige. Intyget gäller såväl för den som arbetar som för den som inte arbetar. En kontroll av om de är folkbokförda eller inte ska göras innan intyget används.

Med uppvisande av intyget, tillsammans med fotolegitimation ger intyget ger rätt till hälso- och sjukvård och tandvård i Sverige och till ordinarie patientavgifter. Intyget kan sökas hos Försäkringskassan som beslutar när personen ansöker om att bli socialförsäkrad i Sverige.

Konventions- och avtalsländer

Till konventions- och avtalsländerna räknas: Australien, Algeriet, Québec, Israel samt kanalöarna Jersey, Guernsey och Isle of Man.

Du som bor i eller är försäkrad i ett konventions- eller avtalsland och kan visa upp dokument som krävs för den vår som nämns i tabellen samt lämna adressuppgifter har rätt till ambulanstransport och vård i Sverige till respektive landstings ordinarie patientavgifter. Avtalen ser olika ut beroende på vilket land du kommer ifrån eller som utlandssvensk är bosatt i och kräver olika krav på legitimation och intyg. Kan du inte visa upp dokument eller lämna adressuppgifter i det land du är bosatt i betalar du själv hela vårdkostnaden.

För planerad sjukvård i Sverige betalar utlandssvensk bosatt i något av dessa länder eller Quebec själv hela vårdkostnaden (utomlänspris).

LandAvtal
Australien

Nödvändig vård samt mödra- och förlossningsvård.
För medborgare i Australien: Australiensiskt pass och adress i Australien.
För utlandssvensk: Svenskt pass samt intyg om tillstånd för innehavaren att vistas där under obegränsad tid och din adress i Australien.

Algeriet Akut vård.
Pass och adress i Algeriet. 
Québec Nödvändig och akut vård - men endast för dig som arbetar eller studerar för kortare tid än ett år.
För bosatt i Quebec: Försäkringsintyg från Québec och intyg om arbetstillstånd eller inskrivningsintyg från läroanstalt i Sverige som omfattas av den svenska lagstiftningen om studiestöd samt adress i Quebec.
För utlandssvensk: Försäkringsintyg från Quebec och intyg om arbetstillstånd eller intyg från läroanstalt i Quebec som omfattas av den svenska lagstiftningen om studiestöd, samt adress i Quebec.
Israel Endast förlossningsvård.
Försäkringsintyg samt adress i Israel.
Kanalöarna (Jersey, Guernsey, Isle of Man) Akut vård.
Pass eller försäkringsintyg från respektive ö samt din adress där.


Övriga länder

Till övriga länder räknas du som inte tillhör någon av de andra grupperna. Du betalar alltid själv hela vårdkostnaden enligt utomlänsprislistan.

Utlandssvenskar

Svensk invånare med svenskt giltigt pass som stadigvarande bor/vistas i annat land än Sverige har rätt till ambulanstransport och vård i Sverige till ordinarie patientavgifter om de kan visa upp erforderliga dokument och adressuppgifter. Detta gäller endast om vården uppkommit vid vistelsen i Sverige och att man söker vård i det landsting där vårdbehovet uppkom.

Utlandssvenskar som tillhör nedanstående grupper, omfattas av samma regler som dessa grupper.

 • Nordiska länder 
 • EU/EES-länder
 • Konventions- och avtalsländer

Utlandssvenskar som bor i andra länder än grupperna ovan, betalar ordinarie patienteravgifter, det vill säga de avgifter som gäller alla som är folkbokförda och stadigvarande bor i Sverige.

Utomlänsprislista - Region Gävleborg

Asylsökande

Till asylsökande räknas du som söker asyl i Sverige i enlighet med FN:s flyktingkonvention och kan visa upp ett giltigt LMA-kort eller blanketten om ansökan om asyl.

Du som är vuxen asylsökande, fyllda 20 år, har rätt att få vård som inte kan vänta. Patientavgift enligt särskild prislista gäller. Du som är vuxen asylsökande och som stadigvarande uppehåller dig i Gävleborgs län, ges sedan 3 februari 2016 även rätt till planerad sjukvård, tandvård, habilitering och hjälpmedel. För sådan vård gäller avgifter som för folkbokförda i Sverige.

Asylsökande barn och ungdomar, som inte fyllt 20 år, har rätt till samma vård på samma villkor som alla andra barn som är folkbokförda i Sverige. Barn som tidigare sökt asyl och som håller sig gömda har också rätt att få samma vård som barn som är folkbokförda i Sverige.

Om den asylsökande, barn som vuxen, inte kan visa ett giltigt LMA-kort eller blanketten om ansökan om asyl så betalar du hela vårdkostnaden själv. Om du har fått avvisningsbeslut har du kvar din rätt till vård som asylsökande så länge du finns kvar i mottagningssystemet.

Personer med uppehållstillstånd – men som inte är folkbokförda

Du som har uppehållstillstånd utan att vara folkbokförd eller om du söker uppehållstillstånd och har rätt att vistas här medan ansökan prövas betalar själv hela vårdkostnaden.

Tillståndslösa

Till tillståndslösa räknas du som vistas illegalt i Sverige, det vill säga om du saknar visum, uppehållstillstånd eller andra typer av tillstånd.

Från den 1 juli 2013 får du som vistas i Sverige utan tillstånd, så kallade tillståndslösa, rätt till viss sjukvård. Enligt det nya regelverket får tillståndslösa vuxna, fyllda 20 år, rätt till vård som inte kan vänta till samma avgifter som asylsökande vuxna. Lagen omfattar inte bara akut vård utan även vård och behandling av sjukdomar och skador som kan riskera att få svåra följder för dig om du inte behandlas.

Du som är tillståndslös vuxen och som stadigvarande uppehåller dig i Gävleborgs län, ges sedan 3 februari 2016 även rätt till planerad sjukvård, tandvård, habilitering och hjälpmedel. För sådan vård gäller Region Gävleborgs ordinarie patientavgifter.

För tillståndslösa barn under 20 år innebär den nya lagen rätt till vård på samma villkor som alla andra barn som bor är folkbokförda i Sverige..

Läs mer på 1177.se om vård i Sverige om man är asylsökande, gömd eller papperslös

Exempel på vårdkostnader

 • Läkarbesök på hälsocentral 1 970 kronor.
 • Sköterskebesök på hälsocentral 660 kronor.
 • Läkarbesök på akutmottagning dagtid 3 020 kronor.
 • Läkarbesök på akutmottagning jourtid 5 810 kronor.
 • Läkarbesök på specialistmottagning, dagtid 2 910-7 000 kronor.
 • Läkarbesök på vuxenpsykiatri 6 570 kronor/7 530 kronor.
 • Ambulanstransport under 20 kilometer kostar 1 880 kronor. För transporter över 20 kilometer är kostnaden 94 kronor per kilometer.
 • Förlossning från 24 000 kronor. Det är den behandling du får som avgör vad du till slut ska betala. Det är alltså diagnosen som avgör kostnaden för vården, inte antalet vårddagar.
 • Abort från 2 730 kronor. (Det varierande priset beror på vilken metod som används.)
 • Vård på vårdavdelning kostar minst 15 000 kronor för en vårddagsperiod. Men det är den behandling man får som avgör vad man till slut ska betala. Det är alltså diagnosen som avgör kostnaden för vården, inte antalet vårddagar.
Fäll ihop

Frågor om patientfakturor i Gävleborg

Gävleborg

Frågor om patientfakturor i Gävleborg

Har du frågor om din patientfaktura ska du kontakta Ekonomiservice 0270-774 00 eller fakturafragor@regiongavleborg.se.

Fäll ihop

E-faktura från Region Gävleborg

Gävleborg

E-faktura från Region Gävleborg

Du som är privatperson och kund hos Region Gävleborg kan anmäla dig för att få e-faktura. Du får då fakturan presenterad i din internetbank istället för att få den via post.

Fäll ihop

Texten finns översatt - Other languages

Skriv ut (ca 15 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-05-04
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Hasse Knutsson, handläggare, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och Landsting, Stockholm


Gävleborg
Tillägg uppdaterade:
2018-08-15
Skribent:
Webbredaktionen Region Gävleborg
Redaktör:
Maria Humlebo, webbredaktör, Region Gävleborg
Granskare:
Webbredaktionen Region Gävleborg