Njoelkedassh jïh reaktah

Jis ih hoksem fuakoeh

Om du inte är nöjd med vården - sydsamiskaThe content concerns Västerbotten

Maahtah dov vuajnoeh jallh laejhtemh vedtedh jis ih fuakoeh. Maahtah daam darjodh dovne goh skïemtjije jïh åelie.

Läs en längre version av texten på svenska här.

Gååvnesieh gellie vuekieh dov vuajnojde jallh laejhtiemidie vedtedh. Maahtah ryöktesth hokseektievoetese gaskesadtedh jallh goerem gaskeviermesne deavhtah maam gaavnh 1177.se.

Maahtah skïemtjijemoenehtsem gaskesadtedh jis dåarjoem sïjhth jis vuajnojde jallh laejhtiemidie hoksesne åtnah.

Gaskesadth patientnämnden telefonnummere 090-785 00 00 (vieksele) jallh e-påastine patientnamnden@regionvasterbotten.se.

To the top of the page