Att få hjälpmedel

Att få ett hjälpmedel - så går det till

Du kan behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt. Ett hjälpmedel kan till exempel göra så att du blir mer självständig och aktiv i ditt liv.

Person i rullstol som tränar på gym. Fotografi.
Ett hjälpmedel kan till exempel göra att du blir mer aktiv och självständig.

I den här texten kan du läsa allmän information om att få ett hjälpmedel.

Olika typer av hjälpmedel

Klicka på en länk nedan för att läsa mer om en särskild sorts hjälpmedel:

Regler och avgifter kan vara olika

Regionerna och kommunerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om du behöver det. Men de bestämmer själva hur de delar upp ansvaret mellan sig och vilka regler och avgifter som ska finnas. Det här kan därför vara olika:

 • vad du kan få
 • vad det kostar
 • vem du ska kontakta.

Det kan också skilja sig åt beroende på om det är ett barn eller en vuxen som behöver hjälpmedlet.

Du får oftast hjälpmedel ur ett särskilt utbud

Det finns avtal som styr vilka hjälpmedel en region eller kommun erbjuder. Det kallas att det finns ett upphandlat utbud.

De hjälpmedel du kan få förskrivna från vården är oftast så kallade medicintekniska produkter

Förskrivaren kan också förskriva andra hjälpmedel, om hen bedömer att de upphandlade hjälpmedlen inte fungerar för ditt behov.

Vem kontaktar jag om jag vill ha ett hjälpmedel?

Börja med att kontakta en vårdcentral eller kommunens hälso- och sjukvård. Där får du mer information om hur du ska göra för att träffa en förskrivare, som utreder ditt behov av hjälpmedel. Hen beslutar också vilket eller vilka hjälpmedel du får.

Förskrivaren kan till exempel vara något av följande:

 • arbetsterapeut
 • fysioterapeut
 • logoped
 • audionom
 • synpedagog
 • sjuksköterska.

Du kan också ta kontakt direkt med den verksamhet som ansvarar för den typ av hjälpmedel du har behov av, till exempel en hörcentral eller syncentral.

Om du behöver hjälpmedel för skola eller arbete

Kontakta din skola om du behöver särskilda hjälpmedel i skolan för att kunna följa med och delta i undervisningen.

Kontakta Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen om du behöver särskilda hjälpmedel för att kunna arbeta, så kallade arbetshjälpmedel.

Skåne

Vart vänder jag mig i Skåne?

I Skåne delar Region Skåne och de skånska kommunerna på ansvaret för hjälpmedel. Ditt behov av hjälpmedel och din ålder avgör vart du ska vända dig för att få hjälp.

Hjälpmedel i Skåne - vart vänder jag mig?

Hur bedöms om jag får ett hjälpmedel?

Förskrivaren undersöker dina behov av hjälpmedel. Du eller en närstående får berätta vilka behov och önskemål du har. Förskrivaren gör också en bedömning av vad du behöver.

Ni kommer tillsammans fram till om ett hjälpmedel kan hjälpa dig och i så fall i vilka situationer.

Ett hjälpmedel kan ibland underlätta även för en närstående som hjälper dig. Då kan det tas med i bedömningen.

Förbered dig inför mötet

Det kan vara bra att förbereda sig inför mötet med förskrivaren. Tänk efter vilka besvär du har och vilka aktiviteter som är svåra att göra.

Du kan själv komma med förslag på hjälpmedel som du tror skulle underlätta för dig att klara av din vardag. 

Hur går utprovningen till?

Efter att förskrivaren har bedömt dina behov får du prova hjälpmedel. Det kallas utprovning. Förskrivaren ska informera dig om det finns flera olika hjälpmedel som kan passa.

På vissa orter finns det särskilda butiker eller utställningar där du kan se och känna på olika hjälpmedel. Fråga din förskrivare om vad som finns där du bor.

Alla hjälpmedel behöver anpassas individuellt. Ibland kan du få låna hjälpmedel för att själv ta med hem och testa, innan förskrivaren fattar beslut om du ska ha det.

Du kan behöva träna på att använda hjälpmedlet

Du får också lära dig att använda hjälpmedlet. Ibland går det ganska fort, om du till exempel ska börja använda en rullator. Andra gånger behövs många tillfällen, som till exempel om du ska börja använda en elrullstol i trafik.

Förskrivaren följer upp hur hjälpmedlet fungerar

Den som har förskrivit ditt hjälpmedel ska också följa upp att det fungerar som det är tänkt. Det kan göras vid ett eller flera besök, genom telefonsamtal eller genom digitala möten, som till exempel videosamtal.

Skåne

Så fungerar det när barn provar ut hjälpmedel

Barn behöver hjälpmedel som fungerar bra både hemma, på förskolan eller i skolan. Hjälpmedlet provas ut på en vårdcentral eller en mottagning för hjälpmedel.
En förälder eller vårdnadshavare är med vid utprovningen.
   
När hjälpmedlet provas ut ställer vårdpersonalen många frågor till barnet. Frågorna ställs för att hitta det hjälpmedel som passar bäst för barnet.

Barnet behöver träna med sitt hjälpmedel. Hjälpmedlet kan behöva bytas ut eller justeras av vårdpersonalen.  
 
Förbered gärna ditt barn inför att prova ut ett hjälpmedel. Filmen visar hur en utprovning på mottagningen kan gå till. 

Animerad film som berättar om hur det går till när barnet Moa provar ut hjälpmedel på en mottagning.

Du ska vara delaktig i valet av hjälpmedel

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel, men det är förskrivaren som ansvarar för att det val som görs passar dig och dina behov.

Förutom att det kan finnas många typer av hjälpmedel finns det ofta många varianter och olika varumärken. Du och förskrivaren ska tillsammans komma fram till vad som blir bäst.

Förskrivaren ska berätta för dig om det finns flera olika hjälpmedel inom regionen eller kommunen som kan passa dig. I sådana fall ska du få välja själv vilket hjälpmedel du vill ha, om förskrivaren tycker att det är rimligt utifrån vad du behöver och vad hjälpmedlet kostar.  

Barn ska få vara delaktiga

Barn ska få vara delaktiga i sin vård. Det finns ingen åldersgräns för detta. Barnets möjlighet att ha inflytande över vården beror på hens ålder och mognad.

För att kunna vara aktiva i valet av hjälpmedel och ta beslut är det viktigt att barnet och du som vuxen förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Ni har möjlighet till tolkning till andra språk om någon av er inte pratar svenska. Ni har också möjlighet till tolkhjälp om någon av er till exempel har en hörselnedsättning.

Vad kostar det att få ett hjälpmedel?

Det varierar mellan olika kommuner och regioner hur mycket du får betala för att få ett hjälpmedel. Ibland är det helt utan kostnad och ibland får du betala en avgift.

I en del regioner och kommuner finns ett särskilt högkostnadsskydd för hjälpmedel. Då behöver du bara betala kostnader upp till en viss gräns.

Skåne

Vad kostar det att få hjälpmedel i Skåne?

Avgiften du får betala för att få hjälpmedel varierar mellan Region Skåne och Skånes kommuner. För information om avgifter för hjälpmedel som kommunen ansvarar för, kontakta kommunen där du bor.

Hjälpmedel som Region Skåne ansvarar för

Du som är mellan 20–85 år betalar en patientavgift vid de flesta hjälpmedelsbesök. För dig som även har kontakt med vuxenhabilitering och synenhet för vuxna är alla hjälpmedelsbesök avgiftsfria.

Du som är under 20 år

För dig som är yngre än 20 år är besök och utprovning kostnadsfritt, men det finns några lån som kostar en engångsavgift per hjälpmedel. Ett exempel är lån av trehjulig cykel.

Andra avgifter

För utprovning av hörapparat betalar du som är över 20 år en speciell utprovningsavgift vid första besöket hos audionomen. Då betalar du inte en patientavgift. 

För elrullstolar finns en årlig serviceavgift för dig som är över 20 år.

Högkostnadsskydd och borttappat hjälpmedel

Patientavgifter ingår i högkostnadsskyddet, men det gör inte utprovningsavgifter för hörapparat eller andra typer av avgifter för hjälpmedel.

Om du tappar bort ditt hjälpmedel eller om det blir stulet blir du ersättningsskyldig för den summa hjälpmedlet bedöms vara värt.

Reparation av ett hjälpmedel

Om ett hjälpmedel går sönder eller skadas kan du bli ersättningsskyldig om du inte varit försiktig om hjälpmedlet.

På sidan om Patientavgifter i Skåne presenteras avgifterna.

Fritt val av hjälpmedel

I en del regioner och kommuner kan du göra det som kallas fritt val av hjälpmedel. Det innebär att du får välja något annat hjälpmedel än de som finns i det upphandlade utbudet. Du får då en viss summa pengar och köper själv ett hjälpmedel.

Skåne

Friare val - hörapparat

I Skåne kan du välja att köpa din hörapparat själv hos en audionommottagning som har avtal med Region Skåne. Med Friare val får du hjälp att bekosta hörapparaten upp till samma kostnad som hörapparater inom det avtalade sortimentet. Du har möjlighet att prova hörapparater ur det avtalade sortimentet innan du bestämmer dig för att använda Friare val.

Du äger själv ditt hjälpmedel och betalar för service och underhåll. Byte av hjälpmedel är bara möjligt om ditt behov har förändrats.

Kan jag köpa ett hjälpmedel själv?

Du kan kontakta en butik eller leverantör direkt om du skulle vilja köpa hjälpmedel utan att ha kontakt med vården. Det kan du göra oavsett vilken region eller kommun du tillhör.

Ibland rekommenderas du av förskrivaren att köpa ett hjälpmedel själv. Det kan till exempel hända om bedömningen visar att dina behov inte motsvarar kraven för att du ska kunna få ett hjälpmedel.

Läs om att köpa hjälpmedel själv.

Vad händer när jag har fått hjälpmedlet?

Du använder hjälpmedlet så länge du behöver och det fungerar som det ska. Hjälpmedlet ska oftast lämnas tillbaka om du inte längre behöver det.

I samband med att du får hjälpmedlet får du information om vad du ska göra om hjälpmedlet behöver repareras eller underhållas.

Fråga förskrivaren om hur du ska göra om du flyttar och vill ta med dig hjälpmedlet.

Du kan ofta låna eller hyra ett hjälpmedel tillfälligt om du är på besök någonstans i landet och behöver hjälpmedel för en kortare tid.

Skada eller förlust av hjälpmedel

Du som hyr eller lånar ett hjälpmedel från din region ska kontakta förskrivaren för att anmäla att det har blivit skadat, borttappat eller stulet.

Du måste också göra en anmälan till polisen om ditt hjälpmedel har blivit stulet.

Skåne

Vad händer när jag har fått hjälpmedlet? - Skåne

Vilket ansvar du har för ditt hjälpmedel kan variera mellan Region Skåne och de enskilda kommunerna.

Inom Region Skåne får du information om hur du ska använda och sköta ditt hjälpmedel samtidigt som du får eller hämtar ut det. Du ansvarar därefter för att det blir skött på rätt sätt.

Service och reparation av hjälpmedel i Skåne

Kontrollera ditt försäkringsskydd

Du ska sköta om ditt hjälpmedel som det står i bruksanvisningen och som din förskrivare säger. Du får själv betala för kostnader om ditt hjälpmedel blir stulet eller skadas mer än vid vanlig användning. Därför är det viktigt att du kontrollerar vilket försäkringsskydd du har. 

Om du flyttar

Om du skulle flytta men har fortsatt behov av hjälpmedel så ska du kontakta din förskrivare innan du flyttar. 

Vad gör jag om jag inte är nöjd?

Kontakta förskrivaren som skrev ut ditt hjälpmedel, om du inte är nöjd med det. Hjälpmedlet kan behöva justeras eller så kanske du behöver mer träning för att använda det. Du kan ibland få ett annat hjälpmedel utskrivet.

Förskrivaren kan behöva göra en ny behovsbedömning efter en tid, för att se om dina behov har förändrats.

Du kanske inte är nöjd med den förskrivare du har träffat. Då kan du kontakta chefen för enheten och fråga om det är möjligt att träffa någon annan.

Du kan kontakta patientnämnden om du anser att du inte har fått rätt hjälpmedel eller om du inte kommer överens med din förskrivare. Patientnämnden finns i varje region, och ibland även i kommunerna.

Läs mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården

Skåne

Om jag inte är nöjd - Skåne

Om du anser att du inte har fått rätt behandling, hjälpmedel eller inte kommer vidare i kontakten med förskrivaren, kan du vända dig till kommunen du bor i, eller till Region Skåne – beroende på vilken huvudman som ansvarar för hjälpmedlet.

Hjälpmedel i Skåne - vart vänder jag mig?

Inom Region Skåne är det Patientnämnden som du ska kontakta om du inte är nöjd.

Regler och avgifter kan vara olika

Regionerna och kommunerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om du behöver det. Men de bestämmer själva hur de delar upp ansvaret mellan sig och vilka regler och avgifter som ska finnas. Det här kan därför vara olika:

 • vad du kan få
 • vad det kostar
 • vem du ska kontakta.

Det kan också skilja sig åt beroende på om det är ett barn eller en vuxen som behöver hjälpmedlet.

Du får oftast hjälpmedel ur ett särskilt utbud

Det finns avtal som styr vilka hjälpmedel en region eller kommun erbjuder. Det kallas att det finns ett upphandlat utbud.

De hjälpmedel du kan få förskrivna från vården är oftast så kallade medicintekniska produkter

Förskrivaren kan också förskriva andra hjälpmedel, om hen bedömer att de upphandlade hjälpmedlen inte fungerar för ditt behov.

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Planerad vård hemma

Ibland går det att få vård hemma i stället för på till exempel vårdcentralen eller sjukhuset. Det beror på vad du behöver och vad som gäller där du bor.

Till toppen av sidan