KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

Patientavgifter i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Här hittar du information om de vanligaste patientavgifterna som gäller när du besöker på en mottagning eller är inlagd på sjukhus. Patientavgifterna gäller både de mottagningar och sjukhus som Region Skåne driver, och de som är privata och har avtal med Region Skåne.

Avgifter för till exempel intyg och vid vaccination gäller de mottagningar och sjukhus som Region Skåne driver, och kan skilja sig åt hos privata vårdgivare med avtal med Region Skåne. 

Other languages - På andra språk

لعربية/Arabiska
English/Engelska
Soomaali/somaliska
Svenska lättläst

Avgifter vid besök på mottagning

Har du frågor om betalning och avgifter, kontakta Vårdfakturering på telefonnummer 0771-111 444. 

► All vård är avgiftsfri för barn och ungdomar under 20 år. 
► För dig som fyllt 85 år är vårdbesök avgiftsfria i hela Sverige.

Besök på vårdcentral

 Kronor

Hos sjuksköterska, undersköterska och distriktssköterska 0 kr               
Vårdcentral 200 kr
Samma avgifter gäller även kvällar och helger  

Besök på sjukhus och i specialistvården

 
Läkarbesök 300 kr
Läkarbesök med remiss 100 kr
Hos annan vårdpersonal 200 kr
Akutmottagning på sjukhus 400 kr

Övriga besök

 
Gynekologisk cellprovskontroll, 23-70 år 0 kr
Habilitering 0 kr
Hembesök se besökstyper under ovanstående rubrik, följer samma avgifter
Hälsoundersökning av stora kroppspulsådern för dig som är man och fyller 65 år 0 kr
Mammografi 0 kr
Mödrahälsovård och barnhälsovård 0 kr
Privat sjukgymnastik utanför vårdcentral 200 kr
Ungdomsmottagning 0 kr

Betalning

Du kan välja att betala för besöket med kort eller med faktura.

Du får gärna betala med kort, och då behöver du inte heller betala extra för själva fakturan. Du som väljer att betala med faktura får en samlingsfaktura i början på månaden, som ska betalas senast i slutet på samma månad. Då får du också betala 50 kronor i faktureringsavgift. Om du inte har kunnat betala med kort under besöket, behöver du däremot inte betala en avgift för fakturan.

Det är viktigt att du betalar fakturan i tid, annars får du betala en påminnelseavgift på 60 kronor.

Frågor om din faktura 

Uteblivet besök

Kontakta mottagningen om du inte kan komma till ett bokat besök. Då kan någon annan få din tid.

Du måste avboka besöket senast 24 timmar före besöket, annars får du betala en avgift. För vissa besök får du betala en dubbel avgift om du inte kommer. Det gäller även besök som inte kostar något – då får du som är över 20 år betala 300 kronor om du inte avbokar i tid.

Kostnaden registreras inte i ditt högkostnadskort och du kan inte betala för ett uteblivet besök med ditt frikort.

Om du får vänta längre än 30 minuter

Du ska inte behöva vänta i mer än 30 minuter vid ett planerat bokat besök. Får du vänta längre än 30 minuter behöver du inte betala någon patientavgift. Du får då tillbaka den patientavgift du har betalat. Du kan bara få tillbaka avgiften vid det besöket och inte i efterhand.

Vissa besök är undantagna:

 • Akutbesök, även om du fått en angiven tid.
 • Besök för hälsokontroll och vaccinering för utlandsvistelse.

Högkostnadskort och frikort

Högkostnadsskyddet gäller för all sjukvård där du inte blir inlagd på sjukhus.

Högkostnadskyddet innebär att du betalar som mest 1150 kronor i patientavgifter under en sammanhängande period på 12 månader. När du har betalt 1150 kronor har du rätt att få ett frikort som gör att du inte behöver betala för fler besök. Frikortet gäller från det datum du uppnått 1150 kr. Frikortets giltighetstid räknas från det första betalda besöket på högkostnadskortet och 12 månader framåt.

Exempel: Om datumet för det första betalda besöket som skrevs in i högkostnadskortet är den 13 oktober 2017, gäller frikortet till och med den 12 oktober 2018.

Du får inte stryka det äldsta datumet i högkostnadskortet för att få en längre giltighetstid på frikortet.

Hur registreras mina betalda avgifter?

Vid varje besök ber du personalen att registrera de avgifter du betalt i ett högkostnadskort. Kortet får du på mottagningen eller i den kassa där du betalar. Du måste själv kontrollera att du kommit upp till den summa som ger dig frikort och be om att få ett frikort utfärdat. Du kan även spara alla vårdkvitton och visa upp dem senare. Personalen ser då till att rätt summa skrivs in i högkostnadskortet.

Vilka avgifter registreras i högkostnadskortet?

Till patientavgifter räknas både de avgifter du betalar hos Region Skånes mottagningar och avgifter hos de privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne. Om du söker vård i ett annat landsting ingår även dessa patientavgifter i högkostnadsskyddet. Patientavgifterna gäller för läkarbesök och sjukvårdande behandling och patientavgifter för utfärdande av recept.

Högkostnadsskyddet gäller inte för:

 • Kostnader för uteblivna besök
 • Hälsoundersökningar och hälsokontroller
 • Vaccinationer
 • Kostnader för intyg
 • Avgifter du betalar för varje dag när du blir inlagd på sjukhus.

Vårdbesök hos andra landsting och vårdgivare

Har du sökt vård i en annan region eller hos en privat vårdgivare som har avtal med en region? Då behöver du visa upp ett kvitto på den betalda avgiften i efterhand för exempelvis din vårdcentral i Skåne. Då kan vårdcentralen föra in avgiften i ditt högkostnadskort. Detta gäller även vid digitala vårdbesök hos exempelvis kry.se eller mindoktor.se.

Om du har tappat ditt frikort

Om du har tappat ditt frikort, kontakta personalen där du får vård.

Avgifter när du är inlagd på sjukhus

100 kronor per dag

Du som är inskriven på sjukhus betalar 100 kronor för varje dag under de första 30 dagarna av ett vårdtillfälle. Därefter betalar du 50 kronor per dag. Högkostnadsskyddet och frikortet gäller inte. Om du har permission och vistas ett helt dygn utanför sjukhuset betalar du ingenting för den aktuella dagen.

Lägre avgift

Patienter som har en total skattepliktig inkomst (inklusive hel eller delpension) eller en hel garantipension som är mindre än 7730 kronor betalar:

 • 100 kronor per dag de första fem dagarna.
 • 50 kronor per dag följande dagar.

Patienter som är under 40 år och har en hel sjuk- eller aktivitetsersättning betalar:

 • 50 kronor per dag.

Du ansöker om att få betala den lägre avgiften för sjukhusvård med en ansökningsblankett. Blanketten finns nedan, du kan ladda ner och skriva ut ansökningsblanketten. Du kan också få ansökningsblanketten från vårdpersonalen. Du måste styrka din ansökan med intyg från till exempel Försäkringskassan, Skatteverket eller arbetsgivare. 

Ansökan om lägre avgift för sjukhusvård (pdf)

Ersättning vid inställd operation

I de här fallen kan du få ekonomisk ersättning:

 • Din operation blir inställd.
 • Din inskrivning blir uppskjuten eller avbokad samma dag som du skulle ha opererats eller blivit inskriven.

Du får tillbaka patientavgiften som du har betalat och du kan få ersättning för andra kostnader som du har fått, på upp till 2 000 kronor. Du ska lämna din ansökan till mottagningen eller avdelningen där du får vård.

Ansökan om ersättning vid inställd operation (pdf)

Avgifter för intyg och andra åtgärder

Många åtgärder som inte beror på sjukdom eller skada är inte subventionerade och då ingår moms. Det kan handla om vissa utlåtanden, intyg och undersökningar. Kostnaden varierar mellan 344 kronor per åtgärd upp till 1375 kronor per timme. Ibland tillkommer kostnader för provtagning och röntgenundersökningar som då betalas separat.

Högkostnadskort och frikort gäller inte för den här typen av åtgärder och intyg.

Avgifter vid vaccination

Hur mycket det kostar att vaccinera sig beror på vilket vaccin det gäller. Du betalar en grundavgift som oftast är 200 kronor per vaccinationstillfälle och ett pris för själva vaccinet, se prislistan nedan. Grundavgiften är densamma oavsett om vaccinationen sker inom primärvården eller specialistvården, och oavsett om du träffar en läkare eller sjuksköterska. 

Vaccination mot influensa och pneumokocker

Vaccination mot influensa är gratis för dig som är över 65 år, gravid eller tillhör en riskgrupp. För övriga personer är avgiften 150 kronor.

Vaccination mot pneumokocker, det vill säga lunginflammation, är gratis för dig som är över 65 år eller tillhör en riskgrupp. För övriga kostar vaccinationen 280 kronor eller mer, beroende på vaccin.

Läs mer

Vaccination mot influensa i Skåne

Vaccinationer av barn 

Alla barn erbjuds vissa kostnadsfria vaccinationer. Vaccinationerna är frivilliga och ges enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Läs mer

Barnvaccinationer
Vaccination mot HPV och livmoderhalscancer

Högkostnadsskyddet gäller inte

Högkostnadsskydd och frikort gäller generellt inte vid vaccinationer. När du vaccinerar dig kan du inte heller få ersättning för dina resekostnader. Du kan betala kontant eller med kort.

Vaccinprislista

Grundavgiften betalas per vaccinationstillfälle. Om du får flera vaccinationer vid samma tillfälle betalar du en grundavgift, och avgiften för varje vaccin. 

 

Vaccination

Grundavgift per vaccinationstillfälle/ + inköpspris

Bältros (Zostavax) 200 kr/+ 890 kr
Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio, (Boostrix Polio) 200 kr/ + inköpspris
Gula febern (Stamaril) 200 kr/ + 330 kr 
Hepatit A (Havrix). För barn under 18 år. 200 kr/+ 150 kr
Hepatit A (Havrix). För vuxna över 18 år. 200 kr/+ 150 kr
Hepatit A/B. Ordinerat som smittskyddsläkemedel. 0 kr/+ 0 kr
Hepatit A+B (Ambirix). För barn under 16 år. 200 kr/+ 310 kr
Hepatit A+B (Twinrix Pediatric). För barn under 16 år 200 kr/+ 220 kr
Hepatit A+B (Twinrix) För vuxna över 16 år. 200 kr/+ 310 kr
Hepatit A+B (Twinrix Pediatric) För barn under 16 år 200 kr/+ 220 kr
Hepatit A+B (Twinrix) För vuxna över 16 år. 200 kr/+ 310 kr
Hepatit B (Engerix B10). För barn under 16 år. 200 kr/+ 90 kr
Hepatit B (Engerix B20). För vuxna över 16 år.
200 kr/+ 100 kr
Hepatit B (Fendix) 200 kr/+ 640 kr
HPV (Gardasil 9)
Flickor och pojkar i årskurs 5 eller 6. Flickor upp till 18 år.
0 kr/+ 0 kr
HPV (Gardasil 9)
Kvinnor 18-26 år
Kostnaden kan registreras i högkostnadskortet.
200 kr/+ vaccinpris
Influensa (Fluenz). Gratis för personer över 65 år, gravida och medicinska riskgrupper. 100 kr/+ 190 kr
Meningokocksjukdom (Menveco) 200 kr/ + 400 kr
Mässling + påssjuka + röda hund. För barn under 7 år. 0 kr/ 0 kr
Mässling + påssjuka + röda hund. För vuxna och barn över 7 år. 200 kr/+ inköpspris
Pneumokocker (Prevenar13). Gratis för personer över 65 år och medicinska riskgrupper. 200 kr/ + inköpspris 
Pnuemokocker ex lunginflammation. (Pneumovax) Gratis för personer över 65 år och medicinska riskgrupper. 100 kr/+ 220 kr
Röda hund (Rubella). För icke-immuna kvinnor i fertil ålder. 0 kr/ + 0 kr
Stelkramp. I samband med skada. 0 kr/ + 0 kr 
TBE (Encepur) Barn och vuxna 200 kr/ +inköpspris 

Tuberkulintest (PPD)

För barn med:

 • Tbc hos nära anhörig.
 • Familjeursprung från land med hög tbc-förekomst.
 • Planerad vistelse i område med hög tbc-förekomst, om nära kontakt med lokalbefolkningen.
 • Resevaccination rekommenderas ej.
 0 kr/ + 0 kr
Tuberkulos (BCG). För barn under 18 år. 0 kr/+ 0 kr
Tyfoid (Typhim Vi) 200 kr/ +150 kr 
Vattkoppor (Varilrix)  200 kr/ +340 kr 
Övriga vaccin 200 kr/ + inköpspris

Vad kostar ett hjälpmedel?

Det finns olika typer av avgifter, bidrag och rekvisitioner för hjälpmedel. Kontakta din förskrivare för att få detaljerad information om villkor för eventuella avgifter, bidrag eller rekvisitioner utifrån just ditt behov av hjälpmedel.

Vissa hjälpmedel ingår i Friare val vilket ger dig möjlighet att själv välja ut och köpa ett hjälpmedel. Efter att ha kommit överens med förskrivaren om ditt behov kan du få en så kallad rekvisition på en viss summa pengar. Rekvisitionsbeloppet motsvarar vad det hjälpmedel kostar som du skulle ha erbjudits från det upphandlade utbudet.

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Hjälpmedel

Avgift

Trehjulig cykel 500 kr
Eldriven rullstol. Från och med 20 år. 500 kr - årlig serviceavgift

Kommunikations- och kognitionshjälpmedel

Hjälpmedel

Avgift

Tyngdtäcke 300 kr

Hjälpmedel

Bidrag

Samtalsapparater 7500 kr
Text-/bildtelefon 7500 kr

Hjälpmedel vid hörselnedsättning

Hjälpmedel

Avgift

Hörapparat. Från och med 20 år. 1000 kr - utprovningsavgift

Hjälpmedel

Rekvisition

Hörapparat (Friare val) 1800 kr per hörapparat och öra

Hjälpmedel

Bidrag

Text-/bildtelefon 7500 kr

Hjälpmedel vid synnedsättning

Hjälpmedel

Bidrag

Tandemcykel +  tre- eller fyrhjulig cykel för två eller fler personer 2500 kr

Glasögon

Läs information här 
Glasögon, ett par glas, enstyrka. Upp till 8 år. 500 kr
Glasögon, ett par glas, flerstyrka. Upp till 8 år. 1000 kr
Standardglasögon. Gäller från 8 år till och med det år personen fyller 19 år. 800 kr
Prismaglas, ett par glas, enstyrka 800 kr
Prismaglas, ett par glas, flerstyrka 1900 kr
Afaki, ett glas, enstyrka 500 kr
Afaki, ett glas, flerstyrka 700 kr
Afaki, två glas, enstyrka 1000 kr
Afaki, två glas, flerstyrka 1400 kr
Afaki, Motvikt, enstyrka 250 kr
Afaki, Motvikt, flerstyrka 350 kr
Överkorrektion till kontaktlinser, enstyrka 400 kr
Överkorrektion till kontaktlinser, flerstyrka 900 kr

Kontaktlinser

Läs information här
Standardkontaktlinser, ett par. Gäller från 8 år till och med det år personen fyller 19 år. 800 kr
Specialkontaktlins, ett öga, nyutprovning 1400 kr
Specialkontaktlinser, båda ögonen, nyutprovning 1900 kr
Byte av specialkontaktlins, ett öga 700 kr
Byte av specialkontaktlins, båda ögonen 950 kr

Medicinska behandlingshjälpmedel

Hjälpmedel

Avgift

CPAP - vid sömnapné och andningsgymnastik. Från och med 20 år. 500 kr 
Sömnapnéskena. Från och med 20 år. 500 kr
UVB lampa – för ljusbehandling vid hudbesvär 300 kr
TENS – för smärtlindring 300 kr - för en 3 månaders provperiod
BH till första bröstprotesen 300 kr

Hjälpmedel

Bidrag

Peruker, postischer och toupéer

Tatuering av ögonbryn och eyeliner

högst 7500 kr per 12-månadersperiod och patient 

Ortopedtekniska hjälpmedel

Hjälpmedel

Avgift

Thoraco- lumbo- sacrala ortoser. Från och med 20 år. 300 kr/st 
Övre extremitetsortoser. Från och med 20 år. 300 kr/st 
Nedre extremitetsortoser. Från och med 20 år.  300 kr/st 
Inlägg - fotbäddar efter avgjutning. Från och med 20 år. 400 kr/par

Individuellt tillverkade eller serietillverkade ortopediska skor. Upp till 20 år.

300 kr/par 

 

Individuellt tillverkade eller serietillverkade ortopediska skor. Från och med 20 år. 

700 kr/par

Hjälpmedel 

 Bidrag

Olikstora skor 800 kr/par

Speciallivsmedel

Om du som patient har en begränsad förmåga att tillgodogöra dig vanlig kost eller näring kan du få speciallivsmedel utskrivet som komplement eller ersättning. Hur mycket du får betala i avgift för speciallivsmedel beror bland annat på din ålder, hur mycket och vilken typ av produkter som skrivs ut. Vårdgivaren kan informera om detaljer. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel.

Patientgrupp

Avgift

Upp till 16 år
 • 120 kr/uttag för max 90 dagars förbrukning.
 • 50 kr/uttag för max 90 dagas förbrukning om du är asylsökande.
Från 16 år
 • 120 kr/uttag för max 90 dagars förbrukning vid celiaki, dermatitis herpetiformis eller allergi mot vete eller samtliga sädesslag. Subvention till och med dagen före 20-årsdagen.
 • 120 kr/uttag för max 90 dagars förbrukning vid medfödda metabola rubbningar.
 • För sondnäring, näringsdrycker, berikningsprodukter och övriga förskrivningsbara speciallivsmedel beror avgiften på vilken typ av produkt och mängd per uttag. Vårdgivaren kan informera om detaljer. Maximal avgift är 1 375 kr/månadsförbrukning.

Ersättning för sjukresor

Om du blir sjuk och behöver resa till sjukvården kan du göra det på olika sätt. Bussar och tåg är ofta ett bra alternativ. Om det finns medicinska skäl är det möjligt att resa med taxi. Du betalar alltid en del av resan själv. 

En sjukresa kan vara en resa både till och från sjukvården. Läs om hur du gör som privatperson och beställ din sjukresa på Skånetrafikens webbplats.

Sjukresa - så fungerar det (skanetrafiken.se)

Till toppen av sidan