Kostnader och ersättningar

Patientavgifter i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Här hittar du de vanligaste patientavgifterna i Skåne. Du betalar samma avgift hos mottagningar som drivs av Region Skåne och hos privata vårdgivare som regionen har avtal med.

Den här texten finns på lätt svenska.

Texten är också översatt till flera språk: Other languages - På andra språk.

Avgifter för till exempel intyg och vaccination gäller mottagningar och sjukhus som Region Skåne driver. Därför kan de avgifterna variera från vad som gäller hos privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne. 

Avgifter för fysiska besök eller digitala möten

Vid ett digitalt möte med vårdpersonal som ersätter fysiskt besök i vården, betalar du samma patientavgift som för ett fysiskt besök.

Ett digitalt möte kan vara en chatt eller ett videomöte med vårdpersonal. Du får information om du behöver betala en patientavgift för ett besök eller ett digitalt möte. Högkostnadsskydd och frikort gäller.   

I de här fallen behöver du inte betala en avgift:

 • Du är yngre än 20 år.
 • Du har fyllt 85 år.

Vårdcentral

 Kronor

Sjuksköterska, undersköterska och distriktssköterska 0 kr               
Läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, psykolog med flera 200 kr
Samma avgifter gäller även kvällar och helger  

Sjukhus och specialistvård

 
Läkare 300 kr
Läkare med remiss 100 kr
Annan vårdpersonal 200 kr
Akutmottagning på sjukhus 400 kr

Övriga besök eller möten

 
Gruppbehandling - när du gör en behandling i grupp 200 kr
Gynekologisk cellprovskontroll upp till 70 år 0 kr
Habilitering 0 kr
Hembesök se besökstyper under ovanstående rubrik, följer samma avgifter
Hälsoundersökning av stora kroppspulsådern för dig som är man och fyller 65 år 0 kr
Mammografi 0 kr
Mödrahälsovård och barnhälsovård 0 kr
Privat sjukgymnastik utanför vårdcentral 200 kr
Rehabiliteringskoordinator 200 kr
Teambesök – när du träffar till exempel läkare, sjuksköterskor och/eller annan vårdpersonal under samma vårdbesök 200 kr

Betalning

Du kan betala besöket med kort eller faktura. På de flesta mottagningar kan du också betala med kontanter.  

Om du betalar med kort eller kontanter, då behöver du inte betala extra avgift för själva fakturan. 

Du som betalar med faktura får en samlingsfaktura i början på månaden, med en faktureringsavgift på 50 kronor. Betala fakturan senast i slutet på samma månad. Om du inte kunde betala med kort under besöket behöver du däremot inte betala en avgift för fakturan.

Det är viktigt att du betalar fakturan i tid. Annars får du betala en påminnelseavgift på 60 kronor.

Om du har frågor om din faktura

Har du frågor om betalning och avgifter? Ring telefonnummer 077-111 14 44.

Frågor om din faktura  

Avboka besöket om du inte kan komma

Kontakta mottagningen om du inte kan komma till ett bokat besök. kan någon annan få din bokade tid  

Avboka besöket senast 24 timmar före besöket. Om du inte avbokar måste du betala en avgift. Avgiften är dubbla kostnaden av vad du skulle ha betalat för besöket. Till exempel om du har ett bokat läkarbesök på vårdcentralen som kostar 200 kr, får du betala 400 kr om du inte avbokar besöket i tid.  

Kostnaden registreras inte i ditt högkostnadskort och du kan inte betala för ett uteblivet besök med ditt frikort. 

Om du inte kan komma till ett bokat besök med remiss  

Har du fått en remiss till ett bokat besök på sjukhus eller specialistsjukvården, och du kan inte komma till besöket? Avboka tiden senast 24 timmar före besöket. Om du inte avbokar måste du betala dubbla kostnaden av vad besöket skulle ha kostat utan remiss.

Till exempel ett läkarbesök på sjukhus med remiss kostar 100 kronor och utan remiss kostar besöket 300 kronor. Om du inte kommer till ett bokat läkarbesök med remiss, får du betala en avgift på 600 kronor 

Om besöket inte kostar något   

Du måste också avboka besök som vanligtvis inte hade kostat något. Annars får du betala 300 kronor. Det gäller om du är 20 år eller äldre.    

I vissa fall behöver du inte betala en avgift för ett uteblivet besök. Det gäller om vården erbjuder dig ett besök utan att du först har haft kontakt med vården. Exempelvis om du får erbjudande om:  

 • hälsoundersökning av stora kroppspulsådern  
 • regelbunden undersökning med mammografi.

Om du får vänta längre än 30 minuter

Du ska inte behöva vänta i mer än 30 minuter vid ett planerat bokat besök. Får du vänta längre än 30 minuter behöver du inte betala någon patientavgift. Du får då tillbaka den patientavgift du har betalat. Du kan bara få tillbaka avgiften vid det besöket och inte i efterhand.

Vissa besök är undantagna:

 • Akutbesök, även om du fått en angiven tid.
 • Besök för hälsokontroll och vaccinering för utlandsvistelse.

Högkostnadskort och frikort

Högkostnadsskyddet gäller för all sjukvård där du inte blir inlagd på sjukhus.

Högkostnadskyddet innebär att du betalar som mest 1300 kronor i patientavgifter under en sammanhängande period på 12 månader. När du har betalt 1300 kronor har du rätt att få ett frikort som gör att du inte behöver betala för fler besök. Frikortet gäller från det datum du uppnått 1300 kr. Frikortets giltighetstid räknas från det första betalda besöket på högkostnadskortet och 12 månader framåt.

Exempel: Om datumet för det första betalda besöket som skrevs in i högkostnadskortet är den 13 oktober 2023, gäller frikortet till och med den 12 oktober 2024.

Du får inte stryka det äldsta datumet i högkostnadskortet för att få en längre giltighetstid på frikortet.

Hur registreras mina betalda avgifter?

Vid varje besök ber du personalen att registrera de avgifter du betalt i ett högkostnadskort. Kortet får du på mottagningen eller i den kassa där du betalar.

Kontrollera att du kommit upp till den summa som ger dig frikort genom att räkna ihop dina betalda avgifter och be om att få ett frikort utfärdat. Du kan även spara alla vårdkvitton och visa upp dem senare. Personalen ser då till att rätt summa skrivs in i högkostnadskortet.

Du kan också fråga personalen i receptionen på mottagningen om du vill veta hur mycket som du har betalat i patientavgifter.  

Just nu finns inte möjligheten att se högkostnadskort eller frikort digitalt i Region Skåne.

Vilka avgifter registreras i högkostnadskortet?

Till patientavgifter räknas både de avgifter du betalar hos Region Skånes mottagningar och avgifter hos de privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne. Om du söker vård i en annan region ingår även dessa patientavgifter i högkostnadsskyddet. Patientavgifterna gäller för läkarbesök och sjukvårdande behandling.

Högkostnadsskyddet gäller inte för:

 • Kostnader för uteblivna besök
 • Hälsoundersökningar och hälsokontroller
 • Vaccinationer
 • Kostnader för intyg
 • Avgifter du betalar för varje dag när du blir inlagd på sjukhus.

Vårdbesök hos andra regioner och vårdgivare

Har du sökt vård i en annan region eller hos en privat vårdgivare som har avtal med en region? Då behöver du visa upp ett kvitto på den betalda avgiften i efterhand för exempelvis din vårdcentral i Skåne. Då kan vårdcentralen föra in avgiften i ditt högkostnadskort. Det gäller även vid digitala vårdbesök hos till exempel kry.se eller mindoktor.se.

Om du har tappat ditt frikort

Om du har tappat ditt frikort, kontakta personalen där du får vård.

Avgifter när du är inlagd på sjukhus

120 kronor per dag

Du som är inskriven på sjukhus betalar 120 kronor för varje dag under de första 30 dagarna av ett vårdtillfälle. Därefter betalar du 60 kronor per dag. Högkostnadsskyddet och frikortet gäller inte. Om du har permission och vistas ett helt dygn utanför sjukhuset betalar du ingenting för den aktuella dagen.

Lägre avgift

Patienter som har en total skattepliktig inkomst (inklusive hel eller delpension) eller en hel garantipension som är mindre än 8400 kronor betalar:

 • 120 kronor per dag de första fem dagarna.
 • 60 kronor per dag följande dagar.

Patienter som är under 40 år och har en hel sjuk- eller aktivitetsersättning betalar:

 • 60 kronor per dag.

Du ansöker om att få betala den lägre avgiften för sjukhusvård med en ansökningsblankett. Blanketten finns nedan, du kan ladda ner och skriva ut ansökningsblanketten. Du kan också få ansökningsblanketten från vårdpersonalen. Du måste styrka din ansökan med intyg från till exempel Försäkringskassan, Skatteverket eller arbetsgivare. 

Ansökan om lägre avgift för sjukhusvård (pdf)

Ersättning vid inställd operation

I de här fallen kan du få ekonomisk ersättning:

 • Din operation blir inställd.
 • Din inskrivning blir uppskjuten eller avbokad samma dag som du skulle ha opererats eller blivit inskriven.

Du får tillbaka patientavgiften som du har betalat och du kan få ersättning för andra kostnader som du har fått, på upp till 2 000 kronor. Du ska lämna din ansökan till mottagningen eller avdelningen där du får vård.

Ansökan om ersättning vid inställd operation (pdf)

Avgifter för intyg och andra åtgärder

Behöver du få ett intyg från sjukvården? Vissa typer av intyg kostar ingenting, till exempel intyg till Försäkringskassan. 

Många andra typer av intyg är inte subventionerade. Det innebär att du betalar mer än vad ett vanligt vårdbesök kostar. Till exempel intyg för körkort, färdtjänst, specialkost eller flygresa vid graviditet.

Kostnaden varierar mellan 313 kronor per åtgärd upp till 1875 kronor per timme. Vad som du får betala beror på vilken typ av intyg som behövs. Ibland tillkommer kostnader för provtagning och röntgenundersökningar som då betalas separat.

Högkostnadskort och frikort gäller inte för den här typen av åtgärder och intyg.

Avgifter vid vaccination

Kostnaden för vaccinationer beror på vilket vaccin du behöver. Du betalar en grundavgift som oftast är 200 kronor per vaccinationstillfälle och ett pris för själva vaccinet. Grundavgiften är samma oavsett var vaccinationen sker. Högkostnadskort och frikort gäller inte vid vaccinationer.

Kontakta din vårdcentral om du vill veta vad det kostar att vaccinera sig. 

Vaccination mot influensa och pneumokocker

Vaccination mot influensa och pneumokocker, är gratis för dig har en ökad risk att bli allvarligt sjuk och rekommenderas vaccin.

Om vaccination mot influensa och vilka som rekommenderas att vaccinera sig  

Om vaccination mot pneumokocker och vilka som rekommenderas att vaccinera sig 

Vaccinationer för barn 

Alla barn erbjuds vissa kostnadsfria vaccinationer. Vaccinationerna är frivilliga och ges enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Vaccinationsprogrammet för barn

Högkostnadsskyddet gäller inte

Högkostnadsskydd och frikort gäller generellt inte vid vaccinationer. När du vaccinerar dig kan du inte heller få ersättning för dina resekostnader. Du kan betala kontant eller med kort.

Kostnad för vaccinationer

En grundavgiften betalas vid varje vaccinationstillfälle. Om du får flera vaccin vid samma tillfälle betalar du endast en grundavgift plus ett vaccinpris för varje vaccin. Vissa vaccin är kostnadsfria och en del har en lägre grundavgift. De vaccinationerna kan du se här: 

Vaccination

Grundavgift per vaccinationstillfälle + vaccinpris

Covid-19 0 kr
Hepatit A/B 
Ordinerat som smittskyddsläkemedel.
0 kr
Influensa
Gratis för personer som rekommenderas vaccin.
100 kr + vaccinpris
Kikhosta
För gravida.
0 kr
Mässling + påssjuka + röda hund
För barn under 7 år.
0 kr
Pneumokocker
Gratis för personer som rekommenderas vaccin.
100 kr + vaccinpris
Röda hund
För icke-immuna kvinnor i fertil ålder.
0 kr
Stelkramp
I samband med skada.
0 kr 

Vad kostar ett hjälpmedel?

Det finns olika typer av avgifter, bidrag och rekvisitioner för hjälpmedel. Kontakta din förskrivare för att få mer information om villkor för eventuella avgifter, bidrag eller rekvisitioner utifrån just ditt behov av hjälpmedel.

För vissa hjälpmedel får du en viss summa pengar att själv välja ut och köpa ett hjälpmedel för. Det kallas rekvisition. Först behöver du vara överens med din förskrivare. Rekvisitionsbeloppet motsvarar priset på det hjäpmedel du blir erbjuden från Region Skånes sortiment.

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Hjälpmedel

Avgift

Trehjulig cykel 500 kr
Eldriven rullstol. Från och med 20 år. 500 kr - årlig serviceavgift

Kommunikations- och kognitionshjälpmedel

Hjälpmedel

Avgift

Tyngdtäcke 300 kr

Hjälpmedel

Bidrag

Samtalsapparater 7500 kr
Text-/bildtelefon 7500 kr

Hjälpmedel vid hörselnedsättning

Hjälpmedel

Avgift

Hörapparat. Från och med 20 år. 1000 kr (utprovningsavgift)

Hjälpmedel

Rekvisition

Hörapparat  1800 kr per hörapparat och öra
(rekvisitionsbelopp)

Hjälpmedel

Bidrag

Text-/bildtelefon 7500 kr

Hjälpmedel vid synnedsättning

Hjälpmedel

Bidrag

Tandemcykel +  tre- eller fyrhjulig cykel för två eller fler personer 2500 kr

Glasögon

Läs information här 
Glasögon, ett par glas, enstyrka. Upp till 8 år. 500 kr
Glasögon, ett par glas, flerstyrka. Upp till 8 år. 1000 kr
Standardglasögon. Gäller från 8 år till och med det år personen fyller 19 år. 800 kr
Prismaglas, ett par glas, enstyrka 800 kr
Prismaglas, ett par glas, flerstyrka 1900 kr
Afaki, ett glas, enstyrka 500 kr
Afaki, ett glas, flerstyrka 700 kr
Afaki, två glas, enstyrka 1000 kr
Afaki, två glas, flerstyrka 1400 kr
Afaki, Motvikt, enstyrka 250 kr
Afaki, Motvikt, flerstyrka 350 kr
Överkorrektion till kontaktlinser, enstyrka 400 kr
Överkorrektion till kontaktlinser, flerstyrka 900 kr

Kontaktlinser

Läs information här
Standardkontaktlinser, ett par. Gäller från 8 år till och med det år personen fyller 19 år. 800 kr
Specialkontaktlins, ett öga, nyutprovning 1400 kr
Specialkontaktlinser, båda ögonen, nyutprovning 1900 kr
Byte av specialkontaktlins, ett öga 700 kr
Byte av specialkontaktlins, båda ögonen 950 kr

Medicinska behandlingshjälpmedel

Hjälpmedel

Avgift

CPAP - vid sömnapné och andningsgymnastik. Från och med 20 år. 500 kr 
Sömnapnéskena. Från och med 20 år. 500 kr
UVB lampa – för ljusbehandling vid hudbesvär 300 kr
TENS – för smärtlindring 300 kr - för en 3 månaders provperiod
BH till första bröstprotesen 300 kr

Hjälpmedel

Bidrag

Peruker, postischer och toupéer

Tatuering av ögonbryn och eyeliner

högst 7500 kr per 12-månadersperiod och patient 

Ortopedtekniska hjälpmedel

Hjälpmedel

Avgift

Thoraco- lumbo- sacrala ortoser. Från och med 20 år. 300 kr/st 
Övre extremitetsortoser. Från och med 20 år. 300 kr/st 
Nedre extremitetsortoser. Från och med 20 år.  300 kr/st 
Inlägg - fotbäddar efter avgjutning. Från och med 20 år. 400 kr/par

Individuellt tillverkade eller serietillverkade ortopediska skor. Upp till 20 år.

300 kr/par 

 

Individuellt tillverkade eller serietillverkade ortopediska skor. Från och med 20 år. 

700 kr/par

Hjälpmedel 

 Bidrag

Olikstora skor 800 kr/par

Speciallivsmedel

Om du som patient har en begränsad förmåga att tillgodogöra dig vanlig kost eller näring kan du få speciallivsmedel utskrivet som komplement eller ersättning. Hur mycket du får betala i avgift för speciallivsmedel beror bland annat på din ålder, hur mycket och vilken typ av produkter som skrivs ut. Vårdgivaren kan informera om detaljer. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel.

Patientgrupp

Avgift

Upp till 16 år
 • 120 kr/uttag för max 90 dagars förbrukning.
 • 50 kr/uttag för max 90 dagas förbrukning om du är asylsökande.
Från 16 år
 • 120 kr/uttag för max 90 dagars förbrukning vid celiaki, dermatitis herpetiformis eller allergi mot vete eller samtliga sädesslag. Subvention till och med dagen före 20-årsdagen.
 • 120 kr/uttag för max 90 dagars förbrukning vid medfödda metabola rubbningar.
 • För sondnäring, näringsdrycker, berikningsprodukter och övriga förskrivningsbara speciallivsmedel beror avgiften på vilken typ av produkt och mängd per uttag. Vårdgivaren kan informera om detaljer. Maximal avgift är 1 375 kr/månadsförbrukning.

Ersättning för sjukresor

Om du blir sjuk och behöver resa till sjukvården kan du göra det på olika sätt. Bussar och tåg är ofta ett bra alternativ. Om det finns medicinska skäl är det möjligt att resa med taxi. Du betalar alltid en del av resan själv. 

En sjukresa kan vara en resa både till och från sjukvården. Läs om hur du gör som privatperson och beställ din sjukresa på Skånetrafikens webbplats.

Sjukresa - så fungerar det (skanetrafiken.se)

Other languages - På andra språk

Till toppen av sidan