KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

Patientavgifter i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Här hittar du information om de vanligaste patientavgifterna som gäller för besök på mottagning och när du är inlagd på sjukhus. Patientavgifter gäller både de mottagningar och sjukhus som Region Skåne driver, och de som är privata och har avtal med Region Skåne

Avgifter för till exempel intyg och vid vaccination gäller de mottagningar och sjukhus som Region Skåne driver, och kan skilja sig åt hos privata vårdgivare med avtal med Region Skåne. 

Avgifter vid besök på mottagning

Har du frågor om betalning och avgifter, kontakta Patientservice på telefonnummer 0771-111 444. 

► All vård är avgiftsfri för barn och ungdomar under 20 år. 
► För dig som fyllt 85 år är vårdbesök avgiftsfria i hela Sverige.

Besök på vårdcentral

 Kronor

Hos sjuksköterska, undersköterska och distriktssköterska 0 kr               
Vårdcentral 200 kr
Samma avgifter gäller även kvällar och helger  

Besök på sjukhus och i specialistvården

 
Akutmottagning på sjukhus   400 kr
Hos övrig vårdpersonal 200 kr
Läkarbesök 300 kr
Läkarbesök efter remiss 100 kr

Övriga besök

 
Gynekologisk cellprovskontroll, 23-70 år 0 kr
Habilitering 0 kr
Hembesök se besökstyper under ovanstående rubrik, följer samma avgifter
Hälsoundersökning av stora kroppspulsådern - män över 65 år 120 kr
Mammografi 0 kr
Mödrahälsovård och barnhälsovård 0 kr
Privat sjukgymnastik utanför vårdcentral 200 kr
Ungdomsmottagning 0 kr

Betalning

Avgiften betalas vid besöket, gärna med kort. Du som valt att inte betala patientavgift i samband med besöket får en faktura hemskickad. Vid fakturering tas en faktureringsavgift ut på 50 kronor, utom i de fall när betalning inte kunnat tas emot vid besökstillfället. Om fakturan inte betalas tillkommer en påminnelseavgift på 60 kronor. Samlingsfaktura skickas ut i början av varje månad och förfaller i slutet av samma månad.

Frågor om din faktura 

Uteblivet besök

Hör av dig om du inte kan komma till ett bokat besök, då kan någon annan få din tid. Besöket ska avbokas senast 24 timmar före utsatt tid. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala avgift. För en del typer av besök blir det dubbel avgift vid uteblivande av besök. Om du uteblir från ett avgiftsbefriat besök blir avgiften 300 kronor för dig över 20 år. Kostnaden för ett uteblivet besök registreras inte i ditt högkostnadskort och frikort gäller inte.

Om du får vänta längre än 30 minuter

Du ska inte behöva vänta i mer än 30 minuter vid ett planerat tidsbeställt besök. Får du vänta längre än 30 minuter behöver du inte betala någon patientavgift. Du får då tillbaka den patientavgift du har betalat. Återbetalning av avgiften görs bara vid det aktuella besöket och inte i efterhand.

Vissa besök är undantagna:

 • Akutbesök, även om du fått en angiven tid.
 • Besök för hälsokontroll och vaccinering för utlandsvistelse.

Högkostnadskort och frikort

Högkostnadsskyddet gäller för all sjukvård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus.

Högkostnadskyddet innebär att du betalar högst 1150 kronor i patientavgifter under en sammanhängande period på 12 månader. När summan 1150 kronor har uppnåtts på ditt högkostnadskort har du rätt att få frikort som berättigar avgiftsfria besök. Frikortet gäller från det datum du uppnått 1150 kr. Frikortets giltighetstid räknas från det första betalda besöket på högkostnadskortet och 12 månader framåt.

Exempel: Om datum för det första betalda besöket som skrevs in i högkostnadskortet är den 13 oktober 2017 gäller frikortet till och med den 12 oktober 2018.

Det är inte tillåtet att stryka det äldsta datumet i högkostnadskortet för att få en längre giltighetstid på frikortet.

Hur registreras mina betalda avgifter?

Vid varje besök ber du personalen att registrera de avgifter du betalt i ett högkostnadskort. Kortet får du på mottagningen eller i den kassa där du betalar. Du måste själv kontrollera att du kommit upp till den summa som ger dig frikort och be om att få ett frikort utfärdat. Du kan även spara alla vårdkvitton och visa upp dem senare. Personalen ser då till att rätt summa skrivs in i högkostnadskortet.

Vilka avgifter registreras i högkostnadskortet?

Till patientavgifter räknas både de avgifter du betalar hos Region Skånes mottagningar och avgifter hos de privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne. Om du söker vård i ett annat landsting ingår även dessa patientavgifter i högkostnadsskyddet. Patientavgifterna avser läkarbesök och sjukvårdande behandling och patientavgifter för utfärdande av recept.

Högkostnadsskyddet täcker inte:

 • kostnader för uteblivna besök
 • hälsoundersökningar och hälsokontroller
 • vaccinationer
 • kostnader för intyg
 • de avgifter du betalar per dag när du blir inlagd på sjukhus.

Vårdbesök hos andra landsting och vårdgivare

Om du besökt vården i ett annat landsting eller region eller en privat vårdgivare med avtal med något landsting, så behöver du i efterhand visa upp ett kvitto på den betalda avgiften för exempelvis din vårdcentral i Skåne som då kan föra in  avgiften i högkostnadskortet. Detta gäller även vid digitala vårdbesök hos exempelvis kry.se eller mindoktor.se.

Om du tappat frikortet

Om du har tappat ditt frikort, kontakta personalen där du får vård.

Avgifter när du är inlagd på sjukhus

100 kronor per dag

Patientavgiften för dig som är inskriven på sjukhus är 100 kronor per dag under de första 30 dagarna av ett vårdtillfälle. Därefter betalar du 50 kronor per dag. Högkostnadsskydd och frikort gäller inte. Om du har permission och vistas ett helt dygn utanför sjukhuset betalar du ingenting för den aktuella dagen.

Lägre avgift

Patienter som har en sammanlagd skattepliktig inkomst (inklusive hel eller delpension) eller en hel garantipension som är mindre än 7730 kronor kronor betalar:

 • 100 kronor per dag de första fem dagarna.
 • 50 kronor per dag följande dagar.

Patienter som är under 40 år och har hel sjuk- eller aktivitetsersättning betalar:

 • 50 kronor per dag.

Du ansöker om att få betala den lägre avgiften för sjukhusvård genom en ansökningsblankett. Blanketten finns nedan, du kan ladda ner och skriva ut ansökningsblanketten. Du kan också få ansökningsblanketten från vårdpersonal. Din ansökan måste styrkas med intyg från till exempel Försäkringskassan, Skatteverket, kommunen, arbetsgivare eller revisor. 

Ansökan om lägre avgift för sjukhusvård (pdf)

Ersättning vid inställd operation

Om din operation blir inställd kan du kan få ekonomisk ersättning. Det kan du också få om inskrivningen blir uppskjuten eller avbokad samma dag som din operation eller inskrivning skulle ha ägt rum.

Du får tillbaka den patientavgift du har betalat och du kan få ersättning för andra uppkomna kostnader på upp till 2 000 kronor. Ansökan lämnas till berörd mottagning eller avdelning.

Ansökan om ersättning vid inställd operation (pdf)

Avgifter för intyg och andra åtgärder

Många åtgärder som inte beror på sjukdom eller skada är inte subventionerade och då ingår moms. Det kan handla om vissa utlåtanden, intyg och undersökningar. Kostnaden varierar mellan 344 kronor per åtgärd upp till 1375 kronor per timme. Ibland tillkommer kostnader för laboratorieprover och röntgenundersökningar som då betalas separat.

Högkostnadskort och frikort gäller inte för den här typen av åtgärder och intyg.

Avgifter vid vaccination

Hur mycket det kostar att vaccinera sig beror på vilket vaccin det gäller. Du betalar en grundavgift som oftast är 200 kronor per vaccinationstillfälle och ett pris för själva vaccinet, se prislistan nedan. Grundavgiften är densamma oavsett om vaccinationen sker inom primärvården eller specialistvården, och oavsett om du träffar en läkare eller sjuksköterska. 

Vaccination mot influensa och pneumokocker

Vaccination mot influensa är gratis för dig som är över 65 år, gravid eller tillhör en riskgrupp. För övriga personer är avgiften 140 kronor.

Vaccination mot pneumokocker, det vill säga lunginflammation, är gratis för dig som är över 65 år eller tillhör en riskgrupp. För övriga kostar pneumokockvaccination från 280 kronor beroende på vaccin.

Läs mer

Vaccination mot influensa i Skåne
Vaccination mot pneumokocker i Skåne

Vaccinationer av barn 

Alla barn erbjuds vissa kostnadsfria vaccinationer. Vaccinationerna är frivilliga och ges enligt det allmänna vaccinationprogrammet för barn.

Läs mer

Barnvaccinationer
Vaccination mot HPV och livmoderhalscancer

Högkostnadsskyddet gäller inte

Högkostnadsskydd och frikort gäller generellt inte vid vaccinationer. När du vaccinerar dig kan du heller inte få ersättning för dina resekostnader. Du kan betala kontant eller med kort.

Vaccinprislista

Grundavgiften betalas per vaccinationstillfälle. Om du får flera vaccinationer vid samma tillfälle betalar du en grundavgift, och avgiften för varje vaccin. 

 

Vaccination

Grundavgift per vaccinationstillfälle/ + inköpspris

Bältros (Zostavax) 200 kr/+ 890 kr
Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio, (Boostrix Polio) 200 kr/ + inköpspris
Gula febern (Stamaril) 200 kr/ + 330 kr 
Hepatit A (Havrix). För barn under 18 år. 200 kr/+ 150 kr
Hepatit A (Havrix). För vuxna över 18 år. 200 kr/+ 150 kr
Hepatit A/B. Ordinerat som smittskyddsläkemedel. 0 kr/+ 0 kr
Hepatit A+B (Ambirix). För barn under 16 år. 200 kr/+ 310 kr
Hepatit A+B (Twinrix Pediatric). För barn under 16 år 200 kr/+ 220 kr
Hepatit A+B (Twinrix) För vuxna över 16 år. 200 kr/+ 310 kr
Hepatit A+B (Twinrix Pediatric) För barn under 16 år 200 kr/+ 220 kr
Hepatit A+B (Twinrix) För vuxna över 16 år. 200 kr/+ 310 kr
Hepatit B (Engerix B10). För barn under 16 år. 200 kr/+ 90 kr
Hepatit B (Engerix B20). För vuxna över 16 år.
200 kr/+ 100 kr
Hepatit B (Fendix) 200 kr/+ 640 kr
HPV (Gardasil)
Flickor under 18 år
0 kr/+ 0 kr
HPV (Gardasil)
Kvinnor 18-26 år
Kostnaden kan registreras i högkostnadskortet.
200 kr/+ vaccinpris
Influensa (Fluenz). Gratis för personer över 65 år, gravida och medicinska riskgrupper. 100 kr/+ 190 kr
Meningokocksjukdom (Menveco) 200 kr/ + 400 kr
Mässling + påssjuka + röda hund. För barn under 7 år. 0 kr/ 0 kr
Mässling + påssjuka + röda hund. För vuxna och barn över 7 år. 200 kr/+ inköpspris
Pneumokocker (Prevenar13). Gratis för personer över 65 år och medicinska riskgrupper. 200 kr/ + inköpspris 
Pnuemokocker ex lunginflammation. (Pneumovax) Gratis för personer över 65 år och medicinska riskgrupper. 100 kr/+ 220 kr
Röda hund (Rubella). För icke-immuna kvinnor i fertil ålder. 0 kr/ + 0 kr
Stelkramp. I samband med skada. 0 kr/ + 0 kr 
TBE (Encepur) Barn och vuxna 200 kr/ +inköpspris 

Tuberkulintest (PPD)

För barn med:

 • Tbc hos nära anhörig.
 • Familjeursprung från land med hög tbc-förekomst.
 • Planerad vistelse i område med hög tbc-förekomst, om nära kontakt med lokalbefolkningen.
 • Resevaccination rekommenderas ej.
 0 kr/ + 0 kr
Tuberkulos (BCG). För barn under 18 år. 0 kr/+ 0 kr
Tyfoid (Typhim Vi) 200 kr/ +150 kr 
Vattkoppor (Varilrix)  200 kr/ +340 kr 
Övriga vaccin 200 kr/ + inköpspris

Vad kostar ett hjälpmedel?

Det finns olika typer av avgifter, bidrag och rekvisitioner för hjälpmedel. Det är till din förskrivare du vänder dig för att få detaljerad information om villkor för eventuella avgifter, bidrag eller rekvisitioner utifrån just ditt hjälpmedelsbehov.

Vissa hjälpmedel ingår i Friare val vilket ger dig möjlighet att själv välja ut och köpa ett hjälpmedel. Efter att ha kommit överens med förskrivaren om ditt behov kan du få en så kallad rekvisition på en viss summa pengar. Rekvisitionsbeloppet motsvarar vad det hjälpmedel kostar som du skulle ha erbjudits från det upphandlade utbudet.

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Hjälpmedel

Avgift

Trehjulig cykel 500 kr
Eldriven rullstol. Från och med 20 år. 500 kr - årlig serviceavgift

Kommunikations- och kognitionshjälpmedel

Hjälpmedel

Avgift

Tyngdtäcke 300 kr

Hjälpmedel

Rekvisition

Samtalsapparater (Friare val) 7500 kr
Text-/bildtelefon (Friare val) 7500 kr

Hjälpmedel vid hörselnedsättning

Hjälpmedel

Avgift

Hörapparat. Från och med 20 år. 1000 kr - utprovningsavgift

Hjälpmedel

Rekvisition

Hörapparat (Friare val) 1800 kr per hörapparat och öra
Text-/bildtelefon (Friare val) 7500 kr

Hjälpmedel vid synnedsättning

Hjälpmedel

Bidrag

Tandemcykel +  tre- eller fyrhjulig cykel för två eller fler personer 2500 kr

Glasögon

Läs information här 
Glasögon, ett par glas, enstyrka. Upp till 8 år. 500 kr
Glasögon, ett par glas, flerstyrka. Upp till 8 år. 1000 kr
Standardglasögon. Gäller från 8 år till och med det år personen fyller 19 år. 800 kr
Prismaglas, ett par glas, enstyrka 800 kr
Prismaglas, ett par glas, flerstyrka 1900 kr
Afaki, ett glas, enstyrka 500 kr
Afaki, ett glas, flerstyrka 700 kr
Afaki, två glas, enstyrka 1000 kr
Afaki, två glas, flerstyrka 1400 kr
Afaki, Motvikt, enstyrka 250 kr
Afaki, Motvikt, flerstyrka 350 kr
Överkorrektion till kontaktlinser, enstyrka 400 kr
Överkorrektion till kontaktlinser, flerstyrka 900 kr

Kontaktlinser

Läs information här
Standardkontaktlinser, ett par. Gäller från 8 år till och med det år personen fyller 19 år. 800 kr
Specialkontaktlins, ett öga, nyutprovning 1400 kr
Specialkontaktlinser, båda ögonen, nyutprovning 1900 kr
Byte av specialkontaktlins, ett öga 700 kr
Byte av specialkontaktlins, båda ögonen 950 kr

Medicinska behandlingshjälpmedel

Hjälpmedel

Avgift

CPAP - vid sömnapné och andningsgymnastik. Från och med 20 år. 500 kr 
Sömnapnéskena. Från och med 20 år. 500 kr
UVB lampa – för ljusbehandling vid hudbesvär 300 kr
TENS – för smärtlindring 300 kr - för en 3 månaders provperiod

Hjälpmedel

Bidrag

Peruker, postischer och toupéer

Tatuering av ögonbryn och eyeliner

högst 7500 kr per 12-månadersperiod och patient 

Ortopedtekniska hjälpmedel

Hjälpmedel

Avgift

Thoraco- lumbo- sacrala ortoser. Från och med 20 år. 300 kr/st 
Övre extremitetsortoser. Från och med 20 år. 300 kr/st 
Nedre extremitetsortoser. Från och med 20 år.  300 kr/st 
Inlägg - fotbäddar efter avgjutning. Från och med 20 år. 400 kr/par

Individuellt tillverkade eller serietillverkade ortopediska skor. Upp till 20 år.

300 kr/par 

 

Individuellt tillverkade eller serietillverkade ortopediska skor, för följande diagnoser:

Från och med 20 år, för följande diagnoser:

 • diabetes
 • grav kärlsjukdom
 • destruerande reumatoid sjukdom
 • medfödd missbildning
 • systematisk neurologisk sjukdom
700 kr/par

Hjälpmedel 

 Bidrag

Olikstora skor 800 kr/par

Speciallivsmedel

Om du som patient har en begränsad förmåga att tillgodogöra dig vanlig kost eller näring kan du få speciallivsmedel utskrivet som komplement eller ersättning. Hur mycket du får betala i avgift för speciallivsmedel beror bland annat på din ålder, hur mycket och vilken typ av produkter som skrivs ut. Vårdgivaren kan informera om detaljer. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel.

Patientgrupp

Avgift

Upp till 16 år
 • 120 kr/uttag för max 90 dagars förbrukning.
 • 50 kr/uttag för max 90 dagas förbrukning om du är asylsökande.
Från 16 år
 • 120 kr/uttag för max 90 dagars förbrukning vid celiaki, dermatitis herpetiformis eller allergi mot vete eller samtliga sädesslag. Subvention till och med dagen före 20-årsdagen.
 • 120 kr/uttag för max 90 dagars förbrukning vid medfödda metabola rubbningar.
 • För sondnäring, näringsdrycker, berikningsprodukter och övriga förskrivningsbara speciallivsmedel beror avgiften på vilken typ av produkt och mängd per uttag. Vårdgivaren kan informera om detaljer. Maximal avgift är 1 375 kr/månadsförbrukning.

Ersättning för sjukresor

Om du blir sjuk och behöver resa till sjukvården kan du göra det på olika sätt. Bussar och tåg är ofta ett bra alternativ. Om det finns medicinska skäl är det möjligt att resa med taxi. Du betalar alltid en del av resan själv. 

En sjukresa kan vara en resa både till och från sjukvården. Läs om hur du gör som privatperson och beställ din sjukresa på Skånetrafikens webbplats.

Sjukresa - så fungerar det (skanetrafiken.se)

Till toppen av sidan